Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 591
Published from to

Román v e-mailech jako moderní forma epistolárního románu
Gabriela Paclíková; vedoucí práce Nikola Mizerová
2014 - German
Tato bakalářská práce se zabývá románem v emailech, který se na přelomu tisíciletí formuje v anglicky a německy mluvících zemích. Na příkladu románu rakouského spisovatele Daniela Glattauera Dobrý proti severáku jsou zachyceny základní obsahové a strukturní rysy vznikajícího žánru. Dále práce porovnává román v emailech s románem v dopisech, který je považován za jeho předchůdce. K tomuto účelu je využit Goethův román v dopisech Utrpení mladého Werthera. V neposlední řadě práce zachycuje vývoj epistolárního románu, který se formuje pod vlivem komunikačních technologií, a snaží se ho zařadit do širšího literárního kontextu. Keywords: román Available to registered users in the Library of TUL
Román v e-mailech jako moderní forma epistolárního románu

Tato bakalářská práce se zabývá románem v emailech, který se na přelomu tisíciletí formuje v anglicky a německy mluvících zemích. Na příkladu románu rakouského spisovatele Daniela Glattauera Dobrý ...

Gabriela Paclíková; vedoucí práce Nikola Mizerová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Analýza a hodnocení českého překladu knihy pro děti: Andreas Steinhöfel - Rico, Oskar und die Tieferschatten
Kateřina Vaňková; vedoucí práce Naďa Matouchová
2014 - German
Předložená diplomová práce se zabývá konfrontací výchozího a cílového textu. Soustředí se především na výběr jazykových prostředků v obou textech. Po úvodu v první části práce, kde jsou uvedeny teoretické aspekty překladu a také pojem funkční ekvivalence, následuje analýza kontextově zapojených lexikálních jednotek, a to na rovině gramatické, lexikální a kolokační. V praktické části je analyzován český překlad knihy pro děti, přičemž je brán zřetel i na adekvátní překlad pragmatického aspektu. Praktická část je doplněna vlastními překladatelskými řešeními a komplexním hodnocením Keywords: překlady z němčiny Available to registered users in the Library of TUL
Analýza a hodnocení českého překladu knihy pro děti: Andreas Steinhöfel - Rico, Oskar und die Tieferschatten

Předložená diplomová práce se zabývá konfrontací výchozího a cílového textu. Soustředí se především na výběr jazykových prostředků v obou textech. Po úvodu v první části práce, kde jsou uvedeny ...

Kateřina Vaňková; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Integrace převzatých slov v současné němčině
Veronika Fliegelová; vedoucí práce Naďa Matouchová
2013 - German
Tato bakalářská práce se zabývá integrací přejatých slov v současné němčině a zkoumá míru a stupeň jejich adaptace. Teoretická část vymezuje pojem "cizích" a "přejatých" slov, která se dále dělí do různých subkategorií. Slova, která se postupně jazykově adaptují, jsou klasifikována jako "slova přejatá". Ta pak podléhají gramatickým pravidlům přejímajícího jazyka, a právě rozsah tohoto přizpůsobení je v práci pečlivě zkoumán. Zejména je rozebrán pojem "anglicismus", který je velmi podrobně analyzován v praktické části práce, a to jak z hlediska lexikologického a sémantického, tak i z pohledu morfologie a syntaxe. Available to registered users in the Library of TUL
Integrace převzatých slov v současné němčině

Tato bakalářská práce se zabývá integrací přejatých slov v současné němčině a zkoumá míru a stupeň jejich adaptace. Teoretická část vymezuje pojem "cizích" a "přejatých" slov, která se dále dělí do ...

Veronika Fliegelová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Desková hra ve výuce německého jazyka na ZŠ
Jakub Hříbal; vedoucí práce Martina Čeřovská
2013 - German
Bakalářská práce se zabývá problematikou deskové hry a jejího využití ve výuce německého jazyka. Teoretická část pojednává o hře všeobecně a posléze se koncentruje na hru jakožto prostředek výuky. Dále se práce zabývá tématem slovní zásoby a její prezentace prostřednictvím deskové hry. Teoretické poznatky, podle kterých byla vytvořená didaktická hra, byly ověřeny a aplikovány v praktické části. Samotnému vytvoření hry předcházelo dotazníkové šetření, které se zabývalo nejpoužívanější učebnicí německého jazyka v Liberci a její analýzou. Cílem praktické části práce je zjistit, zda-li je opakování slovní zásoby skrze didaktickou hru efektivnější než pomocí tradičního postupu - testu. Výzkum byl proveden na vybraných základních školách ZŠ Křížanská a ZŠ Doctrina s.r.o. Na základě porovnání výsledů byl poté výzkum vyhodnocen. Keywords: deskové hry; jazyková výuka; němčina Available to registered users in the Library of TUL
Desková hra ve výuce německého jazyka na ZŠ

Bakalářská práce se zabývá problematikou deskové hry a jejího využití ve výuce německého jazyka. Teoretická část pojednává o hře všeobecně a posléze se koncentruje na hru jakožto prostředek výuky. ...

Jakub Hříbal; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2013

Průzkum mediálního prostředí v SRN, ve srovnání s mediálním prostředím v České republice, příklad tisku
Veronika Šírlová; vedoucí práce Ingo Stolper
2013 - German
Bakalářská práce se zabývá průzkumem mediálního prostředí v SRN, ve srovnání s mediálním prostředím v České republice. Konkrétně bude práce věnována oblasti tisku. V úvodu práce jsou stanoveny tři základní teze, které bych prostřednictvím této práce ráda potvrdila, či naopak vyvrátila. V části teoretické jsou vysvětleny základní pojmy, které s tématem souvisí. Stěžejním bodem teoretické části je pak porovnání prostředí tisku v České republice s prostředím tisku v SRN. Část praktickou tvoří dotazníkové šetření a interview, která by měla mimo jiné napomoci k objasnění úvodních tezí. Cílem této práce je předložit čtenáři ucelený přehled základních rysů tiskového prostředí v České republice a v SRN, vytvořit představu o současném stavu a možném budoucím vývoji tisku. Metody: Rešerše, dotazníkové šetření, interview. Keywords: média; žurnalistika Available to registered users in the Library of TUL
Průzkum mediálního prostředí v SRN, ve srovnání s mediálním prostředím v České republice, příklad tisku

Bakalářská práce se zabývá průzkumem mediálního prostředí v SRN, ve srovnání s mediálním prostředím v České republice. Konkrétně bude práce věnována oblasti tisku. V úvodu práce jsou stanoveny tři ...

Veronika Šírlová; vedoucí práce Ingo Stolper
Technická univerzita v Liberci, 2013

Česká menšina ve Vídni-Vývoj sociálního postavení, sebepojetí a přijímání rakouskou společností
Zlata Novotná; vedoucí práce Naďa Matouchová
2013 - German
Vídeň je po staletí multikulturním městem, v němž vedle sebe žijí obyvatelé a menšiny z celého světa. Jednu z největších a nejvýznamnějších menšin Vídně tvoří od 19. století také Češi. Jejich přijetí vídeňskými starousedlíky však často nebylo příliš přátelské a ve Vídni tak v průběhu dějin vzniklo mnoho předsudků a stereotypů spojených právě s českými přistěhovalci. Předložená práce shrnuje dějiny české menšiny ve Vídni a sleduje vývoj vztahů mezi pravými "Vídeňáky" a našimi krajany v období 19. a 20. století. Východiskem a zdrojem pro toto pozorování se stala vídeňská lidová kultura. Keywords: národnostní menšiny; Češi Available to registered users in the Library of TUL
Česká menšina ve Vídni-Vývoj sociálního postavení, sebepojetí a přijímání rakouskou společností

Vídeň je po staletí multikulturním městem, v němž vedle sebe žijí obyvatelé a menšiny z celého světa. Jednu z největších a nejvýznamnějších menšin Vídně tvoří od 19. století také Češi. Jejich přijetí ...

Zlata Novotná; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji
Petra Barochová; vedoucí práce Kateřina Váňová
2013 - German
Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat stav mimoškolní četby současných dětí 6. a 7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji formou dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření pro žáky se zúčastnilo celkem 598 žáků, konkrétně 325 chlapců a 273 dívek, z 8 základních škol v Libereckém kraji. Pro doplnění informací diplomové práce posloužilo dotazníkové šetření pro učitele, na kterém se podílelo 11 učitelů českého jazyka a literatury. Výsledky prokázaly významný zájem o komiks, fantasy, sci-fi a dobrodružnou literaturu u prepubescentních čtenářů. Ţáci v tomto věku nejeví téměř žádný zájem o četbu poezie, cestopisů a životopisů. V posledních dvou letech dotazované respondenty nejvíce zaujali autoři: Thomas Brezina, Joanne Rowlingová, Jeff Kinney a Jacqueline Wilsonová a knižní série: Deník malého poseroutky, Harry Potter, Stmívání a Hraničářův učeň. S ohledem na výsledky výzkumu byly vypracovány výukové materiály do hodin českého jazyka na literární díla: Deník malého poseroutky od Jeffa Kinneyho, Tintinova dobrodružství od Hergého, Cukrová vata od Jacqueline Wilsonové, Stmívání od Stephenie Meyerové, Případ pro tebe a Klub Tygrů od Thomase Breziny, Tajemný hrad od Enid Blytonové a Dračí polévka od Aleny Ježkové. Keywords: dětské čtenářství; dětská četba Available to registered users in the Library of TUL
Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji

Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat stav mimoškolní četby současných dětí 6. a 7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji formou dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření pro žáky se zúčastnilo ...

Petra Barochová; vedoucí práce Kateřina Váňová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Podpora a fungování sportu v České republice a v Německu. Vzájemné kulturní porovnání
Marek Baše; vedoucí práce Ingo Stolper
2013 - German
Bakalářská práce se zabývá problematikou fungování a podpory sportu ve dvou zemích, a to v České republice a ve Spolkové republice Německo. Teoretická část této práce zahrnuje informace z použité odborné literatury o fungování a způsobech podpory sportu v obou zemích. Praktickou část práce pak tvoří výzkum, který se zaměřuje na organizaci a pod-poru sportu ve českém městě Rychnov nad Kněžnou a německém příhraničním městě Zittau. Cílem tohoto výzkumu je porovnání získaných informací z teoretické části s informacemi z části praktické. V závěru jsou pak shrnuty zjištěné rozdíly a společné znaky pro oba systémy. Metody: Rešerše, Interview, kvantitativní výzkum. Keywords: sport; investice Available to registered users in the Library of TUL
Podpora a fungování sportu v České republice a v Německu. Vzájemné kulturní porovnání

Bakalářská práce se zabývá problematikou fungování a podpory sportu ve dvou zemích, a to v České republice a ve Spolkové republice Německo. Teoretická část této práce zahrnuje informace z použité ...

Marek Baše; vedoucí práce Ingo Stolper
Technická univerzita v Liberci, 2013

Rozvoj kompetence k učení prostřednictvím jednojazyčného slovníku
Jitka Sehnalová; vedoucí práce Martina Čeřovská
2013 - German
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou použití slovníku, a to zejména použití slovníku jednojazyčného. Teoretická část pojednává o českém školství, kde se zaměřuje především na Rámcový vzdělávací program a na Školní vzdělávací program. Dále práce vysvětluje pojmy slovník a typologie slovníků. Podrobněji se zabývá použitím slovníku ve výuce a také problémy, se kterými se uživatel může při jeho užítí setkat. Teoretické poznatky byly ověřeny testováním studentů na Univerzitě v Liberci. Pomocí výzkumu bylo stanoveno, jakých chyb se studenti dopustili a při čem měli při vypracování testu problémy. Na základě jejich chyb je vytvořen metodický list pro práci s jednojazyčným slovníkem, jehož účinnost byla ověřověna na Gymnáziu F.X. Šaldy v Liberci. Keywords: učební styly; slovníky Available to registered users in the Library of TUL
Rozvoj kompetence k učení prostřednictvím jednojazyčného slovníku

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou použití slovníku, a to zejména použití slovníku jednojazyčného. Teoretická část pojednává o českém školství, kde se zaměřuje především na Rámcový ...

Jitka Sehnalová; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2013

Restituce po r. 1990 na příkladu rodu Des Fours-Walderode
Věra Valentová; Kateřina Lozoviuková
2012 - German
Cílem práce je osvětlit téma restitucí majetku široké veřejnosti. Práce informuje o nastalé situaci po roce 1989, kdy se do země začali vracet příslušníci šlechtických rodů, kteří chtěli navrátit to, co jim před rokem 1945 patřilo.V bakalářské práci jsem se zabývala přiblížením případu Des Fours Walderode a obhajobou osobnosti Karla Friedricha Des Fours Walderode. Práce je logicky rozčleněna do sedmi kapitol, které jsou pro svou přehlednost děleny ještě do několika podkapitol. Přitom stěžejní kapitolu tvoří Restituční spory a jejich odraz v tisku, kde rozebírám nejčtenější české noviny a hodnotím jejich postoj k probírané kauze. Nehodnotila jsem jen postoj, ale také četnost článků o probíhajícím sporu na jejich stránkách. Tu jsem pro přehlednost zpracovala do grafu. Keywords: majetkové restituce Available to registered users in the Library of TUL
Restituce po r. 1990 na příkladu rodu Des Fours-Walderode

Cílem práce je osvětlit téma restitucí majetku široké veřejnosti. Práce informuje o nastalé situaci po roce 1989, kdy se do země začali vracet příslušníci šlechtických rodů, kteří chtěli navrátit to, ...

Věra Valentová; Kateřina Lozoviuková
Technická univerzita v Liberci, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases