Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 507726
Published from to

Screening biologické aktivity různých druhů rodu Narcissus sp. IV
Valešová, Zuzana; Suchánková, Daniela; Vrabec, Rudolf
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical botany Author: Zuzana Valešová Supervisor: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D. Title of thesis: Screening of biological activity of various species of the genus Narcissus sp. IV Key words: Narcisus sp., bulbs, alkaloidal extracts, GC/MS analysis, biological activity, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase Plants of the family Amaryllidaceae have a long history of using as traditional remedies. Plants of this family produce structurally unique isoquinoline compounds, which have been called "Amaryllidaceae alkaloids". Over 600 Amaryllidaceae alkaloids have been isolated, which are characterized by interesting biological activity. Cytotoxic, antimicrobial, antiparasitic, anti-inflammatory activity has been described, but the best known is the inhibitory activity against the enzymes acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase, which is used in practice for therapy of Alzheimer's disease. [8, 9] The genus Narcissus is primarily known as decorative plants that blooms in early spring. However, daffodils are also used to isolate galanthamine or other alkaloids that are being studied for their effect. [13] The aim of this thesis was to screen the biological activity of extracts of the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra Farmakognozie a farmaceutické botaniky Řešitel: Zuzana Valešová Školitel: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D. Název diplomové práce: Screening biologické aktivity různých druhů rodu Narcissus sp. IV Klíčová slova: Narcisus sp., cibule, alkaloidní extrakty, GC/MS analýza, biologická aktivita, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa Rostliny čeledi Amaryllidaceae mají dlouhou historii v používání jako tradiční léčiva. Rostliny této čeledi produkují strukturně unikátní isochinolinové sloučeniny, které dostali označení "Amarylkovité alkaloidy". Bylo izolováno přes 600 amarylkovitých alkaloidů, které se vyznačují zajímavou biologickou aktivitou. Byla popsána aktivita cytotoxická, antimikrobiální, antiparazitická, protizánětlivá, ale nejznámější je inhibiční aktivita vůči enzymům acetylcholinesterase a butyrylcholinesterase, která se v praxi využívá k terapii Alzheimerovy choroby. [8, 9] Rod Narcissus je znám především jako okrasná rostlina, která kvete časně na jaře. Narcisy se ale využívají i k izolaci galanthaminu, či jiných alkaloidů, které jsou zkoumány pro své účinky. [13] Cílem této diplomové práce byl screening biologické aktivity u extraktů rodu Narcissus. Bylo připraveno 7 extraktů z cibulek 7 kultivarů rodu... Keywords: Narcisus sp. - cibule - alkaloidní extrakty - GC; MS analýza - biologická aktivita - acetylcholinesterasa - butyrylcholinesterasa; Narcisus sp. - bulbs - alkaloidal extracts - GC; MS analysis - biological aktivity - acetylcholinesterase - butyrylcholinesterase Available in a digital repository NRGL
Screening biologické aktivity různých druhů rodu Narcissus sp. IV

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical botany Author: Zuzana Valešová Supervisor: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D. Title ...

Valešová, Zuzana; Suchánková, Daniela; Vrabec, Rudolf
Univerzita Karlova, 2024

Analýza sociálních kompetencí u učitelů základních škol
Šuda, Petr; Veteška, Jaroslav
2024 - Czech
The diploma thesis deals with the analysis of social competences among primary school teachers. The aim of the work is to compare the social competences of a selected group of respondents. The theoretical part is devoted to the topic of social competences in relation to the teaching profession, focusing on the general characteristics of the issue of social competences. Next, the very meaning and role of social competences. In brief, the research method used by us and the general characteristics of the teaching profession and teaching in terms of personality requirements are characterized. The practical part consists of the results of a standardized questionnaire survey using the Social Competence Inventory-ISK test. (Hoskovcová, Vašek, 2017) The aim of the research investigation is to determine, find and compare differences in the self-assessment of the level of social competences achieved by a selected group of respondents. The ISK items fill 17 primary scales, which can be combined into four main secondary scales. The secondary scales subsequently include: social orientation (SO), offensiveness (OF), self-control (SE), reflexivity (RE). Based on the research, conclusions and recommendations are formulated, usable in the practice of andragogy and education management. The research part itself is... Diplomová práce se zabývá analýzou sociálních kompetencí u učitelů základních škol. Cílem práce je porovnat sociální kompetence u vybrané skupiny respondentů. Teoretická část se věnuje tématu sociálních kompetencí ve vztahu k učitelské profesi, se zaměřením na obecnou charakteristiku problematiky sociálních kompetencí. Dále pak samotnému významu a roli sociálních kompetencí. Ve stručnosti je charakterizována námi využitá výzkumná metoda a obecná charakteristika profese učitele a učitelství z hlediska osobnostních požadavků. Praktickou část tvoří výsledky standardizovaného dotazníkového šetření pomocí testu Inventáře sociálních kompetencí-ISK. Cílem výzkumného šetření je zjistit, nalézt a porovnat odlišnosti v sebehodnocení úrovně dosažených sociálních kompetencí u vybrané skupiny respondentů. Položky ISK sytí 17 primárních škál, které můžeme spojovat do čtyř hlavních sekundárních škál. Mezi sekundární škály následně patří: sociální orientace (SO), ofenzivita (OF), sebeovládání (SE), reflexibilita (RE). Na základě výzkumu jsou formulovány závěry a doporučení, využitelná v praxi andragogiky a managementu vzdělávání. Samotná výzkumná část je realizována na vzorku 112 učitelů základních škol, z toho je 12 mužů (9 %) a 100 žen (91 %). Z hlediska proměnných výzkumného šetření jsou reflektovány především... Keywords: sociální kompetence; standardizovaný dotazník; učitelé základních škol; kvantitativní výzkum; social competence; standardized questionnaire; primary school teachers; quantitative research Available in a digital repository NRGL
Analýza sociálních kompetencí u učitelů základních škol

The diploma thesis deals with the analysis of social competences among primary school teachers. The aim of the work is to compare the social competences of a selected group of respondents. The ...

Šuda, Petr; Veteška, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Dětský muzikál a jeho využití v hudebně výchovném procesu
Dudlová, Nikola
2024 - Czech
This diploma thesis introduces children's musical as a didactic tool at primary schools. This work maps the influence of creative playwright on the development of musical abilities, skills and creativities. The theoretical part of this diploma thesis defines the term "musical". It briefly describes the origin of the musical as a genre. The practical part brings possibilities of using a musical as a means of an educational process. It provides particular demonstrative situations which lead to development of the crucial competences of the students. The author of the musical is the author of this diploma thesis. She herself translates the music recording, scenario, and methodical material. The method, that has been used for the field research, is a systemic observation which is divided into ten lessons in the form of a project-based learning. This thesis deals with an issue, whether the musical enables an active engagement of the pupils in the musical educational process. The hypotheses, which have been set, are verified by the means of collective reflection from which follows students' higher motivation for musical activity. The realization of the musical positively develops students' attitudes towards music and enables them to react to current trends in the field of musical education. KEYWORDS... Diplomová práce představuje dětský muzikál jako didaktický prostředek na prvním stupni základního studia. Práce mapuje vliv tvořivé dramatiky na rozvoj hudebních schopností, dovedností a tvořivosti. Teoretická část diplomové práce vymezuje pojem muzikál. Krátce popisuje vznik muzikálu jako hudebního žánru. Praktická část přináší možnosti aplikace muzikálu do výchovně vzdělávacího procesu. Poskytuje konkrétní modelové situace, které vedou u žáků k rozvoji klíčových kompetencí. Tvůrkyní muzikálu je samotná autorka práce. Předkládá notový záznam, scénář a metodický materiál. Zvolenou metodou pro terénní výzkum je plánovité pozorování rozvržené do deseti lekcí, a to formou projektového vyučování. Práce mapuje, zda muzikál umožňuje aktivní zapojení všech žáků do hudebně výchovného procesu. Stanovené hypotézy jsou verifikovány prostřednictvím kolektivní reflexe, ze které vyplývá vyšší motivace žáků pro hudební činnosti. Realizace muzikálu pozitivně rozvíjí vztah žáků k hudbě a umožňuje reagovat na současné trendy hudební výchovy. KLÍČOVÁ SLOVA dětský muzikál divadlo, mladší školní věk, hudební výchova, projektová výuka, hudební činnosti Keywords: dětský muzikál divadlo; mladší školní věk; hudební výchova; projektová výuka; hudební činnosti; children's musical theatre; young school age; musical education; project-based learning; music acitivities Available in a digital repository NRGL
Dětský muzikál a jeho využití v hudebně výchovném procesu

This diploma thesis introduces children's musical as a didactic tool at primary schools. This work maps the influence of creative playwright on the development of musical abilities, skills and ...

Dudlová, Nikola
Univerzita Karlova, 2024

Problematika plaveckého výcviku v závislosti na kožních onemocněních
Kleinerová, Kateřina
2024 - Czech
The diploma thesis focuses on children of early school age who have undergone mandatory swimming training in pools with various water disinfection methods, specifically chlorine, salt, and UV+. The aim of the thesis is to analyse how this swimming instruction affects children with different skin conditions, such as dry skin, atopic eczema, psoriasis, and plantar warts. The research was conducted at three different primary schools, each of which visited a different swimming pool with a distinct water treatment method during the swimming lessons. A total of 348 students participated in the research, including 172 girls and 176 boys from the 3rd and 4th grades, aged 8 to 11. The research utilized the method of quantitative personal interviewing and the method of qualitative observation. The theoretical part delves into swimming, swimming instruction, water treatment methods in swimming pools, and selected skin diseases. The practical part outlines the research findings. The obtained results demonstrated that skin dryness was observed in 35.4% of students from all three schools participating in swimming lessons. Skin dryness manifested in 26.5% of students in the chlorinated pool, in 46.2% of students in the salt-treated pool, and in 34.6% of students in the UV+ pool. The exacerbation of atopic eczema... Diplomová práce se zaměřuje na děti mladšího školního věku, které absolvovaly povinný plavecký výcvik v bazénech s různými úpravami vody, konkrétně chlorem, solí a UV+. Cílem práce bylo zanalyzovat, jak tato plavecká výuka ovlivňuje děti s různými kožními onemocněními, jako je suchá kůže, atopický ekzém, lupénka a plantární bradavice. Výzkum probíhal na třech odlišných základních školách. Každá škola navštěvovala během plavecké výuky jiný plavecký bazén s odlišnou metodou úpravy vody. Výzkumu se zúčastnilo 348 žáků, z toho 172 dívek a 176 chlapců 3. a 4. třídy ve věku od 8 do 11 let. V rámci výzkumu byla využita metoda kvantitativního osobního dotazování a metoda kvalitativního pozorování. Teoretická část se zabývá plaváním, plaveckou výukou, metodami úpravy vody v plaveckých bazénech a vybranými kožními chorobami. V praktické části jsou popsány výsledky výzkumu. Získané výsledky ukázaly, že suchost kůže se projevila u 35,4 % žáků ze všech třech škol, které navštěvovaly plaveckou výuku. Na chlórovaném bazénu se suchost kůže projevila u 26,5 % žáků, na bazénu ošetřovaném solí se objevila u 46,2 % žáků a na bazénu UV+ se suchost kůže projevila u 34,6 % žáků. Zhoršení atopického ekzému se projevilo u 44,8 % atopiků ze všech základních škol. Na chlórovaném bazénu se atopický ekzém zhoršil 50 % atopiků,... Keywords: plavecký výcvik; kožní onemocnění; atopický ekzém; bradavice; lupénka; suchá kůže; chlór; sůl; UV lampa; swimming training; skin diseases; atopic eczema; warts; psoriasis; dry skin; chlorine; salt; UV lamp Available in a digital repository NRGL
Problematika plaveckého výcviku v závislosti na kožních onemocněních

The diploma thesis focuses on children of early school age who have undergone mandatory swimming training in pools with various water disinfection methods, specifically chlorine, salt, and UV+. The ...

Kleinerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení přínosu primárně preventivního programu Nevypusť duši pro jeho účastníky
Licholetova, Kateřina; Frombergerová, Anna
2024 - Czech
The diploma thesis focuses on the evaluation of the primary preventive programme Duševní zdravověda, which deals with mental health issues and is implemented in secondary schools. The aim of this thesis is to evaluate the effectiveness and benefit of this programme for its participants. Another aim was also to find out if variables such as gender, age and experience with mental illness of the respondents can influence their attitudes towards mental health. In the theoretical part of the thesis are defined mental health and illness, primary prevention and the current state of school primary prevention in the field of mental health are also defined. Also identified are protective factors that primary prevention programs dealing with mental health should support. Principles of effective primary prevention programmes and examples of proven mental health prevention programmes are presented. The preventive programme Duševní zdravověda and the non-profit organization Nevypusť duši, which implements it, are described here. The research group consist of 1898 respondents (1655 respondents from the experimental group and 243 from the control group). The research method is evaluation feedback questionnaires, which were provided to respondents before and after the implementation of the programme. The results of... Diplomová práce se zaměřuje na evaluaci primárně preventivního programu Duševní zdravověda, který se zabývá problematikou duševního zdraví a je realizován na středních školách. Cílem této práce je zjistit, jestli je primárně preventivní program Duševní zdravověda efektivní vzhledem k jeho vytyčeným cílům a jaký vykazuje největší přínos pro jeho účastníky. Dále je zjišťováno, jestli mohou proměnné jako jsou gender, věk a zkušenost s duševním onemocněním respondentů ovlivňovat jejich postoje k duševnímu zdraví. V teoretické části práce je vymezeno duševní zdraví a onemocnění, dále je vymezena primární prevence a současný stav školské primární prevence v oblasti duševního zdraví. Také jsou stanoveny protektivní faktory, které by měly programy primární prevence zabývající se duševním zdravím podporovat. Jsou představeny zásady efektivních programů primární prevence a příklady osvědčených preventivních programů zabývajících se duševním zdravím. Je popsán samotný preventivní program Duševní zdravověda a nezisková organizace Nevypusť duši, která jej realizuje. Výzkumný soubor tvoří 1898 studentů středních škol (1655 respondentů z experimentální skupiny a 243 ze skupiny kontrolní). Metodou výzkumu jsou evaluační zpětnovazební dotazníky, které byly respondentům poskytnuty před a po realizaci programu. Z... Keywords: primární prevence; evaluace; duševní zdraví; problémy s duševním zdravím; adolescence; primary prevention; evaluation; mental health; mental health issues; adolescence Available in a digital repository NRGL
Hodnocení přínosu primárně preventivního programu Nevypusť duši pro jeho účastníky

The diploma thesis focuses on the evaluation of the primary preventive programme Duševní zdravověda, which deals with mental health issues and is implemented in secondary schools. The aim of this ...

Licholetova, Kateřina; Frombergerová, Anna
Univerzita Karlova, 2024

Reakce české nákladní dopravy na pandemii Covid-19: celostátní statistiky a příklad dopravní firmy
Štěpánek, Zdeněk; Marada, Miroslav; Randák, Jakub
2024 - Czech
The aim of this master thesis is to analyse and to describe the influence of the world wide pandemic of Covid 19 on czech freight transport. Firstly the analysis is focused on the national point of view, where we compare the alterations in volume and performation of the czech freight transport during the years 2015-2021. Further off, the thesis describes the government's anti- epidemic regulations and compensations, which relate to transport. Chronology of goverment's regulations makes interpretive framework for case study of ESA logistics s.r.o. company, which is one of the biggest companies of its kind in Czechia. The case study is focused particulalry on economic and operational impacts on the society during the pandemic. National progression of freight transport is evaluated by statistic analysis of data from the statistical yearbooks from Ministry of transportation, from legal documents issued for the carriers, articles written by carriers and other reliable sources. The case study of ESA logistics work with internal company data, articles as well as semi-structured interview with one of the executives. Overall we can state, that the pandemic of Covid-19 has had more significant impact on the road transport than it had on rail transport. There has been a chaos in issuing the precautions in the... Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat a popsat vliv celosvětové pandemie Covid-19 na českou nákladní dopravu. Problematika je posuzována nejprve z národního hlediska, kdy jsou porovnávány změny v objemu zboží a dopravním výkonu české nákladní dopravy mezi lety 2015-2021. Dále práce popisuje vládní protiepidemická nařízení a kompenzace související s dopravou. Chronologie vládních opatření tvoří interpretační rámec pro případovou studii společnosti ESA logistika s.r.o., která patří mezi největší společnosti svého druhu v Česku. V případové studii se práce zaměřuje zejména na ekonomické a provozní dopady, které pandemie na společnost měla. Celostátní vývoj nákladní dopravy je vyhodnocen pomocí statistické analýzy dat z ročenek Ministerstva dopravy, úředních dokumentů vydaných pro dopravce, článků psaných dopravci a dalších seriózních zdrojů. Případová studie ESA logistiky využívá interní firemní data, články a v neposlední řadě také polostrukturovaný rozhovor s jedním z vedoucích pracovníků. Celkově lze konstatovat, že se pandemie Covid-19 dotkla více silniční než železniční nákladní dopravy. Ve vydávání protiepidemických opatření na počátku panoval chaos, následně díky politice Evropské unie začaly státy více spolupracovat. Vládní kompenzace a různé typy úlev stavěly některé dopravce do... Available in a digital repository NRGL
Reakce české nákladní dopravy na pandemii Covid-19: celostátní statistiky a příklad dopravní firmy

The aim of this master thesis is to analyse and to describe the influence of the world wide pandemic of Covid 19 on czech freight transport. Firstly the analysis is focused on the national point of ...

Štěpánek, Zdeněk; Marada, Miroslav; Randák, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Fotosynteticky produkovaný vodík
Osipenko, Elena; Němcová, Yvonne; Ráček, Jan
2024 - Czech
Bio-hydrogen from microalgae and cyanobacteria has attracted commercial awareness due to its potential as an alternative, reliable and renewable energy source. Photosynthetic hydrogen production from algae and cyanobacteria can be interesting and promising options for clean energy, because hydrogen is produced at ambient temperature and pressure and releases only water as a by-product. The energy of sunlight is used to split the water molecule into protons (H+), electrons (e-) and O2. The protons and electrons are then recombined with the help of the enzymes hydrogenase or nitrogenase (in the case of cyanobacteria) to form H2. Both of these enzymes are sensitive to O2 and therefore require the processes of H2 formation and CO2 fixation to be separated. This bachelor's thesis aims to describe the principle of H2 formation in different cyanobacterial and algal systems and mention the problems and limitations. The thesis also presents recent approaches, including genetic and metabolic engineering of cyanobacteria and algae or co-culturing of algae and bacteria, where an anaerobic environment is created by enhanced bacterial respiration. Biovodík produkovaný pomocí řas a sinic přitahuje komerční pozornost díky svému potenciálu alternativního, spolehlivého a obnovitelného zdroje energie. Fotosyntetická výroba vodíku z řas a sinic může být zajímavou a slibnou možností čisté energie, protože vodík se vyrábí při normální teplotě a tlaku a jako vedlejší produkt se uvolňuje pouze voda. Energie slunečního světla se využívá ke štěpení molekuly vody na protony (H+ ), elektrony (e- ) a O2. Protony a elektrony se pak rekombinují pomocí enzymů hydrogenázy nebo nitrogenázy (v případě sinic) za vzniku H2. Oba tyto enzymy jsou citlivé na kyslík, a proto vyžadují oddělení procesů tvorby H2 a fixace CO2. Cílem této bakalářské práce je popsat princip tvorby vodíku v různých systémech sinic a řas a zmínit hlavní problémy a omezení. Práce také představuje nejnovější přístupy, včetně genetického a metabolického inženýrství sinic a řas nebo společné kultivace řas a bakterií, kde se anaerobní prostředí vytváří zvýšenou bakteriální respirací Keywords: Hytrogenáza; nitrogenáza; řasy; sinice; sluneční energie; vodík; Hydrogenase; nitrogenase; algae; cyanobacteria; solar energy; hydrogen Available in a digital repository NRGL
Fotosynteticky produkovaný vodík

Bio-hydrogen from microalgae and cyanobacteria has attracted commercial awareness due to its potential as an alternative, reliable and renewable energy source. Photosynthetic hydrogen production from ...

Osipenko, Elena; Němcová, Yvonne; Ráček, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení výsledků a kvality testu online okresního kola kategorie D Zeměpisné olympiády 2020/21
Filipová, Diana; Jelen, Jakub; Hanus, Martin
2024 - Czech
The thesis deals with the analysis of tests of category D (secondary schools) of the district round of the 23rd year of the Geography Olympiad and the evaluation of their quality. In the theoretical part the concept of giftedness and giftedness is defined. At the same time, different approaches to their definition are discussed. In the following chapters, the Geography Olympiad subject competition, its system and structure are presented. The criteria and selection processes that enable selected competitors to represent the Czech Republic at international geography competitions are presented. This is followed by an analysis of the course of the competition during the period of the Covid-19 pandemic and a description of the measures taken to ensure the security and continuity of the competition. Deeper attention is paid to the evaluation of the quality of the test of the district round of category D of the 23rd Geography Olympiad and the analysis of the success rate of the competitors in the individual parts of the competition. Specifically, the parts of the atlas work, the written test of geographical knowledge and the practical part are evaluated. The test problems are evaluated using statistical methods such as Spearman's and Pearson's correlation coefficient, discriminant index and Cronbach's... Diplomová práce se zabývá analýzou testů kategorie D (střední školy) okresního kola 23. ročníku Zeměpisné olympiády a zhodnocením jejich kvality. V teoretické části je vymezen pojem nadání a nadaní. Zároveň jsou diskutovány různé přístupy k jejich definování. V následujících kapitolách je představena předmětová soutěž Zeměpisná olympiáda, její systém a struktura. Jsou prezentována kritéria a procesy selekce, která umožňují vybraným soutěžícím reprezentovat Česko na mezinárodních geografických soutěžích. Následuje analýza průběhu soutěže za období pandemie covidu-19 a popis opatření, která byla přijata pro zajištění bezpečnosti a kontinuity soutěže. Hlubší pozornost je věnována hodnocení kvality testu okresního kola kategorie D 23. ročníku Zeměpisné olympiády a analýzy úspěšnosti soutěžících v jednotlivých částech soutěže. Konkrétně jsou hodnoceny části práce s atlasem, písemný test z geografických znalostí a praktická část. Testové úlohy jsou hodnoceny pomocí statistických metod, jako je Spearmanův a Pearsonův korelační koeficient, diskriminační index a Cronbachovo alfa. Následně došlo ke statistickému zpracování a vyhodnocení příčin úspěšnosti v jednotlivých úlohách. V závěru práce jsou prezentovány výsledky hodnocení a analýzy. Jsou diskutovány silné a slabé stránky soutěžících ve specifických... Keywords: Zeměpisná olympiáda; nadaní žáci; Česko; soutěže; Geographic Olympiad; Czechia; competition; gifted students Available in a digital repository NRGL
Hodnocení výsledků a kvality testu online okresního kola kategorie D Zeměpisné olympiády 2020/21

The thesis deals with the analysis of tests of category D (secondary schools) of the district round of the 23rd year of the Geography Olympiad and the evaluation of their quality. In the theoretical ...

Filipová, Diana; Jelen, Jakub; Hanus, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Nestrannost a hodnotové vzdělávání při výuce politické geografie na středních školách v Česku: Příklad války v Jugoslávii
Gáthy, Zuzana; Hána, David; Nováček, Aleš
2024 - Czech
According to the Education Act the education is supposed to be apolitical, but at the same time the teacher is supposed to educate students about values. The question is how far it is better to remain impartial in order to avoid influencing students and how far it is better to present personal opinion for the purpose of value-based education. The aim of the thesis was to find out how high school teachers in Czechia perceive the need and possibilities of impartial teaching of political geography and related value-based education. The second objective was to propose suitable methods for impartial teaching of political geography in high school geography classes. Part of the thesis is specifically focused on the teaching of the war in Yugoslavia and the discussion of the impartial conception of this conflict. The research involved a quantitative survey involving 277 respondents from among high school teachers, followed by 9 qualitative interviews with high school teachers. The core of the work is the results of the research, which are compared with each other and presented in the form of graphs, tables and excerpts from interviews. Czech high school geography teachers support impartial teaching of political geography and try to achieve an impartial approach. However, value-based education is a more... Podle školského zákona má být škola apolitická, zároveň má ale učitel studenty hodnotově vzdělávat. Je tedy otázkou, nakolik je lepší zachovat nestrannost, aby nedocházelo k ovlivňování studentů, a v jaké míře naopak své názory prezentovat za účelem hodnotového vzdělávání. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak vnímají středoškolští učitelé v Česku potřebu a možnosti nestranné výuky politické geografie a s ní souvisejícího hodnotového vzdělávání. Dílčím cílem bylo navrhnout vhodné metody pro nestrannou výuku politické geografie v hodinách zeměpisu na střední škole. Část práce je zaměřena konkrétně na výuku války v Jugoslávii a na diskuzi nestranného pojetí tohoto konfliktu. Výzkum zahrnoval kvantitativní dotazník, kterého se zúčastnilo 277 respondentů z řad středoškolských učitelů, po kterém následovalo 9 kvalitativních rozhovorů se středoškolskými učiteli. Čeští středoškolští učitelé zeměpisu podporují nestrannou výuku politické geografie a snaží se nestranného přístupu docílit. Hodnotové vzdělávání je pro ně ale důležitějším aspektem, který staví nad požadavek nestrannosti. Klíčová slova: nestrannost ve výuce, hodnotové vzdělávání, politická geografie, středoškolská výuka, válka v Jugoslávii Keywords: nestrannost ve výuce; hodnotové vzdělávání; politická geografie; středoškolská výuka; válka v Jugoslávii; impartiality in teaching; value-based education; political geography; high school education; war in Yugoslavia Available in a digital repository NRGL
Nestrannost a hodnotové vzdělávání při výuce politické geografie na středních školách v Česku: Příklad války v Jugoslávii

According to the Education Act the education is supposed to be apolitical, but at the same time the teacher is supposed to educate students about values. The question is how far it is better to remain ...

Gáthy, Zuzana; Hána, David; Nováček, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

Morfologické versus molekulární pojetí rodu Pleurothallis R.Br. (Orchidaceae)
Baláž, Přemysl; Chumová, Zuzana; Figura, Tomáš
2024 - Czech
Pleurothallis R. Br is a genus of Neotropical orchids and one of many genera of a subtribe Pleurothallidinae. The genus Pleurothallis has undergone a very complex nomenclatural and taxonomic improvement over the last century, which is the main topic this thesis focuses on. Based on available literature, it compares two generic concepts of the genus Pleurothallis, a former morphological concept and a molecular concept, which reflects evolutionary history. The morphologically conceived Pleurothallis included (as of 1999) over 1500 more or less similar species divided into nearly 40 subgenera and over 20 subsections, sections and series. Some of the subgenera of morphologically conceived Pleurothallis have been raised to a generic level (e.g. Acianthera or Specklinia), others were merged with other already existent genera of Pleurothallidinae (such as Stelis). In some cases both generic concepts agree on which species they include; a genus Acianthera contains most of the species included in morphologically conceived Pleurothallis subgenus Acianthera. From the point of view of evolution, however, both genera are only distantly related. Much more frequent case is disagreement between both generic concepts, the most striking example can be seen when morphologically conceived Pleurothallis subgenus... Pleurothallis R. Br je rod neotropických orchidejí a je jedním z rodů v subtribu Pleurothallidinae. Rod Pleurothallis za poslední století prošel velmi složitým nomenklaturním a taxonomickým vývojem, kterým se tato práce zabývá. Na základě dostupné literatury porovnává dvě pojetí rodu Pleurothallis, původní morfologické pojetí a molekulární pojetí odrážející evoluční vývoj. Morfologicky pojatý rod Pleurothallis zahrnoval do roku 1999 přes 1500 navzájem více či méně podobných druhů rozdělených do téměř čtyř desítek podrodů a zhruba dvaceti sekcí, podsekcí a sérií. Některé z podrodů zahrnutých v morfologicky pojatém rodu Pleurothallis byly na základě fylogenetických analýz povýšeny na vlastní rody (např. Acianthera či Specklinia), další byly přesunuty do jiných rodů (např. Stelis sensu stricto). U obou pojetí lze nalézt případy, ve kterých se oba shodují v tom, které druhy obsahují; např. molekulárně pojatý rod Acianthera zahrnuje většinu druhů zahrnutých v morfologicky pojatém podrodu Acianthera rodu Pleurothallis. Nicméně, evolučně si jsou molekulárně pojatý rod Pleurothallis a molekulárně pojatý rod Acianthera velmi vzdálené a povýšení rodu Acianthera na vlastní úroveň bylo nutností. Častěji lze však nalézt případy, kdy si obě pojetí odporují, např. při porovnání morfologicky pojatého podrodu... Available in a digital repository NRGL
Morfologické versus molekulární pojetí rodu Pleurothallis R.Br. (Orchidaceae)

Pleurothallis R. Br is a genus of Neotropical orchids and one of many genera of a subtribe Pleurothallidinae. The genus Pleurothallis has undergone a very complex nomenclatural and taxonomic ...

Baláž, Přemysl; Chumová, Zuzana; Figura, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases