Number of found documents: 20122
Published from to

Stanovení výparu z malých povodí
Toušková, Jitka; Šípek, Václav; Možný, Martin; Brom, Jakub
2024 - Czech
Evapotranspiration (ET) plays a significant role in the hydrological balance. The terms potential (PET) and reference (RET) evapotranspiration are often used while estimating its rate. The doctoral thesis deals with the estimation of PET, RET and other selected processes. First, the influence of net longwave radiation (the component of radiation balance) on the rate of PET was examined. It was found that the standard methods result in the significant differences in PET estimation due to the absence of model calibration to local conditions. The original model caused distinction in the PET evaluation for the Liz experimental catchment by up to 100 mm/year. Calibration of the parameters of two commonly used methods for calculating net longwave radiation reduced the error in PET evaluation to less than 20 mm/year. PET or RET estimation itself can be performed by many direct or indirect methods. Their accuracy is highly discussed. This work focused on selection of suitable methods and their further testing on conditions of 18 stations in the Czech Republic. 37 methods were compared with measured data. It was proven, that the best results in this region were achieved by combination methods (with average RMSE of 1.2 mm/day, 18.6 mm/month, and 33.3 mm/year). Among individual models, the radiation-based... Evapotranspirace (ET) hraje významnou roli v hydrologické bilanci. Při odhadování míry ET se pracuje obvykle s koncepty potenciální (PET) a referenční (RET) evapotranspirace. Předkládaná disertační práce se zabývá stanovením PET/RET a vybranými dílčími procesy, které tvoří celkovou aktuální ET. V rámci studie zabývající se vlivem dlouhovlnné složky radiační bilance bylo zjištěno, že standardně používané metody obsahují značnou nejistotu při odhadu PET díky absenci kalibrace parametrů modelů na lokální podmínky. Doporučené hodnoty parametrů zapříčinily odchylku v odhadu PET na povodí Liz na Šumavě až o 100 mm/rok. Kalibrace parametrů dvou běžně využívaných metod pro výpočet dlouhovlnné složky radiační bilance snížila chybu v odhadu PET na úroveň <20 mm/rok. Samotný odhad PET/RET je možné provádět pomocí řady přímých nebo nepřímých metod, jejichž přesnost je vysoce diskutována. V této práci byl s ohledem na existenci velkého množství výpočetních metod proveden výběr vhodných metod a jejich následné otestování na poměrech 18 stanic České republiky. Bylo porovnáno 37 metod s naměřenými daty. Bylo prokázáno, že nejlepších výsledků v našem regionu dosáhly kombinační metody (s průměrným RMSE 1.2 mm/den, 18.6 mm/měsíc a 33.3 mm/rok). Z jednotlivých metod pak byly jako nejlepší vyhodnoceny radiačně zaměřená... Keywords: hydrologie; evapotranspirace; výpar; radiace; hydrologická bilance; hydrology; evapotranspiration; evaporation; radiation; water balance Available in a digital repository NRGL
Stanovení výparu z malých povodí

Evapotranspiration (ET) plays a significant role in the hydrological balance. The terms potential (PET) and reference (RET) evapotranspiration are often used while estimating its rate. The doctoral ...

Toušková, Jitka; Šípek, Václav; Možný, Martin; Brom, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

VÝCHOVNÝ POTENCIÁL ESTETICKÉ A MORÁLNÍ ZKUŠENOSTI V PEDAGOGICE JOHNA DEWEYHO
Pelzová, Markéta; Strouhal, Martin; Pelcová, Naděžda; Šíp, Radim
2024 - Czech
The text submitted aims at analysis of the relation between aesthetic experience and moral education. In seven chapters it addresses current issues of aesthetic education at schools, presents the most important discourses from the field of moral issues and elaborates on analysis of the relation between aesthetic and moral experience in the work of a representative of American pragmatism, John Dewey. The text offers not only answers to the questions of educational potential of aesthetic classes, but also new ideas for improvement of the current educational practice. Předložený text je zacílen na analýzu vztahu mezi estetickou zkušeností a morální výchovou. V rámci sedmi kapitol se věnujeme aktuálním otázkám praxe estetických výchov ve škole, představení nejdůležitějších diskurzů z oblasti morální problematiky i samotné analýze vztahu estetické a morální zkušenosti v díle představitele amerického pragmatismu Johna Deweyho. Text nabízí odpovědi nejen na výchovně vzdělávací potenciál estetických předmětů, přináší také nové náměty pro zkvalitnění současné vzdělávací praxe. Keywords: John Dewey|americký pragmatismus|estetická výchova|estetická zkušenost|morální výchova|kurikulum; John Dewey|American pragmatism|aesthetic education|aesthetic experience|moral education|curriculum Available in a digital repository NRGL
VÝCHOVNÝ POTENCIÁL ESTETICKÉ A MORÁLNÍ ZKUŠENOSTI V PEDAGOGICE JOHNA DEWEYHO

The text submitted aims at analysis of the relation between aesthetic experience and moral education. In seven chapters it addresses current issues of aesthetic education at schools, presents the most ...

Pelzová, Markéta; Strouhal, Martin; Pelcová, Naděžda; Šíp, Radim
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj hmotnostně-spektrometrických metod pro strukturní analýzu mastných kyselin a estolidů
Cudlman, Lukáš; Cvačka, Josef; Kozlík, Petr; Lísa, Miroslav
2024 - Czech
(EN) This doctoral thesis summarizes the use of modern mass spectrometric methods for the structural identification of fatty acids and triacylglycerol estolides (TG-EST) and their subsequent characterization in the lipidome of vernix caseosa, i.e., the biofilm covering the skin of the human fetus during the last trimester of in-utero development. Vernix caseosa has mainly antimicrobial properties and the ability to heal wounds and burns. The first part of the doctoral thesis focuses on the diversity of fatty acids in the lipidome of vernix caseosa. These acids form the structural subunits of complex lipids, such as the abundant triacylglycerols and wax esters. By studying fatty acids and their structural features, this thesis has provided valuable insights into the structural variability of the vernix caseosa lipidome. Without a full understanding of the structure of these key subunits, it would be impossible to complete the analysis of this lipidome in the future. In this thesis, fatty acids using high-performance liquid chromatography (HPLC) and modern mass spectrometry methods, namely ultraviolet photodissociation (UVPD) and ozone-induced dissociation (OzID), were characterized. The coupling of HPLC and mass spectrometry (HPLC-MS) provided unambiguous information on the positions and geometry of... (CZ) Tato disertační práce shrnuje použití moderních hmotnostně-spektrometrických metod pro strukturní identifikaci mastných kyselin a estolidů triacylglycerolů (TG-EST) a jejich následnou charakterizaci v lipidomu novorozeneckého mázku, tj. biofilmu pokrývajícího pokožku lidského plodu během posledního trimestru těhotenství. Novorozenecký mázek je především známý svými antimikrobiálními vlastnostmi a schopností hojení ran a popálenin. První část disertační práce se zaměřuje na rozmanitost mastných kyselin v lipidomu novorozeneckého mázku. Tyto kyseliny tvoří strukturní podjednotky komplexních lipidů, např. hojně zastoupených triacylglycerolů a voskových esterů. Studiem mastných kyselin a jejich strukturních rysů bylo možné v této práci získat cenné poznatky o strukturní variabilitě celého lipidomu novorozeneckého mázku. Bez plného pochopení struktury těchto klíčových podjednotek by bylo v budoucnu nemožné dokončit analýzu tohoto lipidomu. Mastné kyseliny byly v této práci charakterizovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a pokročilých metod hmotnostní spektrometrie, a to fotodisociace ultrafialovým zářením (UVPD) a disociace vyvolané ozonem (OzID). Spojení HPLC a hmotnostní spektrometrie (HPLC-MS) poskytlo jednoznačné informace o polohách a geometrii dvojných vazeb a... Keywords: hmotnostní spektrometrie; HPLC; lipidy; novorozenecký mázek; mass spectrometry; HPLC; lipids; vernix caseosa Available in a digital repository NRGL
Vývoj hmotnostně-spektrometrických metod pro strukturní analýzu mastných kyselin a estolidů

(EN) This doctoral thesis summarizes the use of modern mass spectrometric methods for the structural identification of fatty acids and triacylglycerol estolides (TG-EST) and their subsequent ...

Cudlman, Lukáš; Cvačka, Josef; Kozlík, Petr; Lísa, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Svrchovaný panovník lidu
von Wedel, Joachim; Vojtíšek, Zdeněk; Bargár, Pavol; Hošek, Pavel
2024 - Czech
1. The introductory chapter provides an overview of the research question - namely the relationship between religion and modern democracy - and the literature used in the discussion of the topic. It is first shown that for the discussion of the connection between religion and modern democracy, no meaningful reference can be made to the concept of "political religions", which was developed in particular by Eric Voegelin for the connection between religion and modern totalitarian systems. On this basis, the concluding part of the introduction states the two central aims of the thesis: in a first step, other concepts (than that of political religion) are to be examined that might be considered for a discussion of the relationship between modern democracy and religion, in particular the concept of civil religion. Since this is not the case, the work turns to a second objective: the question of whether the historical beginnings of modern democracy in Paris in 1789 can instead provide a better answer to the question. 2. The second chapter will therefore examine the question of whether one of various conceptual proposals is suitable for clarifying this connection in a general way. Theological (Rothe, Gogarten, Rhonheimer), legal (Hörnle) and sociological (Durkheim) approaches are presented, but in... Úvodní kapitola poskytuje přehled výzkumné otázky - konkrétně vztahu náboženství a moderní demokracie - a literatury použité v diskusi na toto téma. Nejprve se ukazuje, že pro diskusi o spojení náboženství a moderní demokracie nelze smysluplně odkázat na koncept "politických náboženství", který pro spojení náboženství s moderními totalitními systémy rozvinul zejména Eric Voegelin. Na tomto základě závěrečná část úvodu uvádí dva hlavní cíle práce: v prvním kroku je třeba prozkoumat jiné koncepty (než politické náboženství), které by mohly být zvažovány pro diskusi o vztahu mezi moderní demokracií. a náboženství, zejména koncept občanského náboženství. Protože tomu tak není, obrací se práce k druhému cíli: k otázce, zda historické počátky moderní demokracie v Paříži v roce 1789 mohou místo toho poskytnout lepší odpověď na otázku Druhá kapitola se tedy bude zabývat otázkou, zda je pro obecné objasnění této souvislosti vhodný některý z různých koncepčních návrhů. Prezentovány jsou teologické (Rothe, Gogarten, Rhonheimer), právní (Hörnle) a sociologické (Durkheim) přístupy, ale zejména koncept občanského náboženství a moderního nacionalismu, který je již zhruba sto let kvalifikován jako "náboženství moderny". V důsledku toho žádný z těchto návrhů není vhodný pro poskytování obecných, tedy globálně... Keywords: občanské náboženství; zjevení; moderní demokracie; civil religion; revelation; modern democracy Available in a digital repository NRGL
Svrchovaný panovník lidu

1. The introductory chapter provides an overview of the research question - namely the relationship between religion and modern democracy - and the literature used in the discussion of the topic. It ...

von Wedel, Joachim; Vojtíšek, Zdeněk; Bargár, Pavol; Hošek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Osud mikropolutantů v průběhu vermikompostování
Grasserová, Alena; Cajthaml, Tomáš; Macek, Tomáš; Lhotský, Ondřej
2024 - Czech
Vermicomposting is recently becoming a rather popular environmentally friendly technique for stabilizing biowaste, including sewage sludge. There is an effort to utilize the sewage sludge as fertilizer on agricultural land. But apart from nutrients, the sludge also contains harmful pollutants, which subsequently after its deposition on fields can be taken up by plants and organisms contaminating the food chains. Micropollutants, the substances that can be found throughout the environment in trace concentrations, are one of the pollutants occurring in sludge. It is for example pharmaceuticals and personal care products, per- and polyfluoroalkyl substances, or pesticides. Their negative effects are known - they can be for instance endocrine disruption, antibiotic resistance, or the development of cancer. Although the deposition of sewage sludge on fields as a fertilizer is one of the main introduction routes of micropollutants to the environment, the content of micropollutants before deposition is not monitored nor regulated. This dissertation focuses on the fate of micropollutants during vermicomposting, especially in sewage sludge substrates. The vermicomposting method was applied to stabilize coffee spent grounds and sewage sludge obtained from distinct wastewater treatment plants mixed with... Vermikompostování se v posledních letech stává populární přírodě-blízkou metodou používanou ke zpracování biologického odpadu, včetně čistírenského kalu. Ten je díky svým vlastnostem záhodno využít jako hnojivo na zemědělskou půdu. Kromě cenných prvků ale kal obsahuje i polutanty, jež po jeho aplikaci na pole mohou být přijímány rostlinami a živočichy a kontaminovat tak potravní řetězce. Do skupiny polutantů nacházejících se v kalu spadají i mikropolutanty, látky vyskytující se napříč životním prostředím v nízkých koncentracích. Mezi mikropolutanty se řadí například farmaka a produkty osobní péče, per- a polyfluorované látky nebo pesticidy. Tyto látky mají mnoho známých nežádoucích účinků, jako je endokrinní disrupce, antibiotická rezistence či rozvoj některých typů rakoviny. Ačkoliv hnojení čistírenskými kaly je jednou z hlavních cest vstupu mikropolutantů do životního prostředí, koncentrace mikropolutantů v čistírenských kalech nejsou před jejich aplikací na půdu nijak sledovány ani regulovány. Tato disertační práce se zabývá osudem mikropolutantů v průběhu vermikompostování, a to především čistírenských kalů jako substrátu. Vermikompostování bylo aplikováno za účelem stabilizace kávové sedliny a čistírenských kalů z různých čistíren odpadních vod smíchaných se slámou. Experimenty probíhaly v... Keywords: Mikropolutanty; vermikompostování; endokrinní disruptory; farmaka; Micropollutants; vermicomposting; endocrine disruptors; pharmaceuticals Available in a digital repository NRGL
Osud mikropolutantů v průběhu vermikompostování

Vermicomposting is recently becoming a rather popular environmentally friendly technique for stabilizing biowaste, including sewage sludge. There is an effort to utilize the sewage sludge as ...

Grasserová, Alena; Cajthaml, Tomáš; Macek, Tomáš; Lhotský, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Syntéza derivátů purinu s potenciální antimykobakteriální aktivitou
Finger, Vladimír; Roh, Jaroslav; Doležal, Martin; Brulíková, Lucie
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Doctoral Degree Program Bioorganic Chemistry Candidate: Ing. Vladimír Finger Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Synthesis of purine derivatives with potential antimycobacterial activity The theoretical part of this dissertation briefly summarizes basic data on tuberculosis (TB), an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis (Mtb.). The epidemiological data published in the annual report of the World Health Organization (WHO) and the structure of drugs used in current TB therapy are presented. The theoretical section also gives a brief overview of the treatment of TB and mentions four compounds that are currently in phase II clinical trials. The mechanism of action of these compounds is inhibition of the enzyme decaprenylphosphoryl-β-D-ribose-2'-epimerase, specifically the DprE1 subunit. This enzyme plays an important role in the synthesis of mycobacterial call wall. The next part of the dissertation summarizes the results of research on potential purine and pyrrolo[3,2- d]pyrimidine antituberculosis agents derived from purine-6-one 10. Compound 10 was identified as derivative with moderate anti-TB activity (MIC99(Mtb) = 4 μM) in a high-... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Doktorský studijní program Bioorganická chemie Kandidát: Ing. Vladimír Finger Školitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Název disertační práce: Syntéza derivátů purinu s potenciální antimykobakteriální aktivitou Předkládaná disertační práce v teoretické části stručně shrnuje základní údaje o tuberkulóze (TB), tedy infekčním onemocnění, které je způsobeno bakterií Mycobacterium tuberculosis (Mtb.). Jsou zde uvedena epidemiologická data vydávaná v každoročním reportu Světové zdravotnické organizace (WHO) a struktury léčiv využívaných v současné terapii TB. V teoretické části je dále stručně přiblížena léčba TB a jsou zde zmíněny čtyři sloučeniny, které jsou v současné době ve druhé fázi klinického testování. Mechanismem účinku těchto látek je inhibice enzymu dekaprenylfosforyl-β-D-ribóza-2'-epimerázy, konkrétně podjednotky DprE1. Tento enzym hraje významnou roli v syntéze mykobakteriální stěny. Další část disertační práce shrnuje výsledky výzkumu týkající se potenciálních purinových a pyrrolo[3,2- d]pyrimidinových antituberkulotik odvozených od purin-6-onu 10. Derivát 10 byl identifikován jako sloučenina se střední anti-TB účinností (MIC99(Mtb) = 4 μM) v rámci screeningu prováděného farmaceutickou... Available in a digital repository NRGL
Syntéza derivátů purinu s potenciální antimykobakteriální aktivitou

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Doctoral Degree Program Bioorganic Chemistry Candidate: Ing. Vladimír Finger Supervisor: Assoc. ...

Finger, Vladimír; Roh, Jaroslav; Doležal, Martin; Brulíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Identifikace a studium klíčových biologických a abiotických faktorů v procesu biosušení čistírenských kalů
Pilnáček, Vojtěch; Innemanová, Petra; Najmanová, Petra; Wrzecionko, Jakub
2024 - Czech
The work is focused on the pretreatment of sewage sludge after anaerobic stabilization by the process of biodrying. Biodrying is a process in which the organic substrate undergoes aerobic decomposition and at the same time, due to the increased temperature and the blowing air, it is dried. The aim of the work was to optimize the most important process variables, to verify whether the process is suitable for pretreatment of sewage sludge before use as fuel or fertilizer in the context of Czech legislation and to investigate which groups of organisms and how they participate in the degradation of endocrine disruptors. For these purposes, quarter- and semi- operational bio-drying reactors were designed. The results of the work show that the most important process parameters are the aeration rate and temperature as its dependent variable and the substrate composition. The setup with a fixed time interval of blower switching was found to be the optimal aeration regime. The optimal substrate composition was a 5:2 ratio of sludge:birch chips. The results of the work further show that the bio-drying process is suitable for the preparation of fuel for co-incineration with other material. It is not very suitable for mono-incineration due to exceeding emission limits. The calorific value of the resulting fuel... Práce je zaměřena na předúpravu čistírenských kalů po anaerobní stabilizaci procesem biosušení. Biosušení je proces, při kterém organický substrát podléhá aerobnímu rozkladu a zároveň dochází díky zvýšené teplotě a vháněnému vzduchu k jeho vysoušení. Cílem práce bylo optimalizovat nejdůležitější procesní proměnné, ověřit, zda je proces vhodný pro předúpravu čistírenských kalů před použitím jako paliva nebo hnojiva v kontextu české legislativy a prozkoumat, které skupiny organismů a jak se podílejí na rozkladu endokrinních disruptorů. Pro tyto účely byly navrženy čtvrtprovozní a poloprovozní reaktory biosušení. Výsledky práce ukazují, že nejdůležitějšími procesními parametry jsou míra provzdušnění a teplota jako její závislá proměnná a složení substrátu. Jako optimální režim provzdušnění se ukázalo nastavení s fixním časovým intervalem spínání dmychadla. Optimální složení substrátu byl poměr 5:2 kal:březová štěpka. Výsledky práce dále ukazují, že procesem biosušení je vhodný pro přípravu paliva pro spoluspalování s jiným materiálem. Pro monosplování se příliš nehodí z důvodu překročení emisních limitů. Výhřevností se výsledné palivo pohybuje na úrovni méně kvalitního hnědého uhlí. Proces biosušení je rovněž použitelný pro přípravu hnojiva. Výsledky práce ukazují, že nedochází k nadměrnému... Available in a digital repository NRGL
Identifikace a studium klíčových biologických a abiotických faktorů v procesu biosušení čistírenských kalů

The work is focused on the pretreatment of sewage sludge after anaerobic stabilization by the process of biodrying. Biodrying is a process in which the organic substrate undergoes aerobic ...

Pilnáček, Vojtěch; Innemanová, Petra; Najmanová, Petra; Wrzecionko, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Steroidní metabolom a vícečetné těhotenství
Černý, Andrej; Pařízek, Antonín; Hubka, Petr; Kiss, Imrich
2024 - Czech
Steroid hormones can be divided into 2 groups - intracellular and extracellular, depending on location of their activity. Intracellular ones influence expression of genes while acting as transcription factors. This so-called genomic effect is very slow. Extracellular (non-genomic) steroids bind to neurotransmitter receptors located on the cytoplasmic cell membrane and thus affect ionic channels permeability. Their effect is faster. We refer to them as neuroactive steroids (produced in different body tissues or administered externally) or neurosteroids (synthetized in nervous system cells). Some neuroactive steroids and their metabolites (e.g. progesterone) are crucial in stabilizing the pregnancy. Other steroid disorders play their role in wide spectre of pregnancy complications, such as preterm labor, preeclampsia, intrahepatic cholestasis in pregnancy etc. Our scientific interest in collaboration with the Department of Steroids and Proteofactors of the Institute of Endocrinology in Prague is focused on investigation of multiple pregnancies in term of steroid metabolome. Studies conducted so far have not provided a comprehensive analysis of steroidome within mothers and fetuses of multiple pregnancies. The aim of our research is to clarify the relationship between fetuses and mother from the point... Steroidy mohou být dle místa působení rozděleny do 2 skupin - intracelulární a extracelulární. Intracelulární fungují jako transkripční faktory, ovlivňují expresi genů. Mají tzv. genomový efekt, kterého účinek je pomalý. Extracelulární - negenomové steroidy po vazbě na neurotransmiterové receptory na cytoplazmatické membráně ovlivňují propustnost iontových kanálů. Proto je účinek rychlejší. Označujeme je jako neuroaktivní steroidy (produkované v různých tkáních organismu nebo podávané zevně) nebo neurosteroidy (produkované buňkami nervového systému). Některé neuroaktivní steroidy a jejich metabolity (např. progesteron) jsou důležitým faktorem v procesu stabilizace těhotenství. Jiné poruchy steroidů se podílejí na vzniku celého spektra těhotenských komplikací, jako například předčasný porod, preeklampsie, Intrahepatální cholestáza v těhotenství apod. Ve spolupráci s Oddělením steroidů a proteofaktorů Endokrinologického ústavu v Praze se zaměřujeme na studium vícečetného těhotenství z pohledu steroidního metabolomu. Dosavadní dostupné práce neposkytly ucelený pohled na steroidom u matek a plodů vícečetného těhotenství. Náš výzkum se snažil objasnit vztah mezi plody a matkou z pohledu metabolismu steroidů. Klíčová slova: steroidní metabolom, neuroaktivní steroidy, těhotenské komplikace, vícečetné... Keywords: steroidní metabolom; neuroaktivní steroidy; těhotenské komplikace; vícečetné těhotenství; fetomaternal steroidome; neuroactive steroids; pregnancy complication; multiple pregnancy Available in a digital repository NRGL
Steroidní metabolom a vícečetné těhotenství

Steroid hormones can be divided into 2 groups - intracellular and extracellular, depending on location of their activity. Intracellular ones influence expression of genes while acting as transcription ...

Černý, Andrej; Pařízek, Antonín; Hubka, Petr; Kiss, Imrich
Univerzita Karlova, 2024

Vliv složení aterosklerotických plátů na rozvoj akutního koronárního syndromu
Kopřiva, Karel; Kovárník, Tomáš; Kaňovský, Jan; Toušek, Petr
2024 - Czech
Thin fibrous cap atheroma with a high lipid content is the most common morphological substrate for acute coronary syndrome. Lipid content can be reliably determined by near infrared spectroscopy (NIRS) imaging. Optical coherence tomography (OCT) is a commonly available morphological imaging method in the guidance of coronary interventions. In our study, we examined a single coronary lesion in patients with acute coronary syndrome using both OCT and NIRS. Based on OCT, we performed a detailed morphological analysis using semi-automated software. Using NIRS, we determined the lipid content of each lesion. In the first part of the study, we used noninvasive CT coronary angiography to detect the progression of atherosclerotic plaques between the first and second year after the initial examination and attempted to demonstrate that morphological characteristics and lipid content of plaques were risk factors for plaque progression. In the second part of the study, we assessed the ability of detailed morphological analysis based on OCT examination to identify the lipid content of plaques using NIRS as a reference method. We observed no significant linear correlation when assessing the relationship between morphological parameters and plaque volume progression. In the analysis of plaque lipid content,... Nejčastějším morfologickým substrátem pro vznik akutního koronárního syndromu je fibroaterom s tenkou fibrózní čepičkou a vysokým obsahem lipidů. Obsah lipidů lze spolehlivě stanovit pomocí zobrazovací metody na principu spektroskopie - near infrared spectroscopy (NIRS). Optická koherentní tomografie (OCT) je běžně dostupná morfologická zobrazovací metoda při vedení koronárních intervencí. V naší studii jsme u pacientů s akutním koronárním syndromem vyšetřili jednu koronární lézi pomocí OCT i NIRS. Na základě OCT jsme provedli detailní morfologickou analýzu s využitím poloautomatizovaného softwaru. Pomocí NIRS jsme určili jsme obsah lipidů v každé lézi. V první části studie jsme pomocí neinvazivní CT koronarografie zjišťovali progresi aterosklerotických plátů v odstupu mezi prvním a druhým rokem od vstupního vyšetření a pokusili jsme se prokázat, že morfologické charakteristiky a lipidový obsah plátů jsou rizikovými faktory jejich progrese. V druhé části studie jsme posuzovali schopnost podrobné morfologické analýzy (na základě OCT vyšetření) identifikovat lipidový obsah plátů s použitím NIRS jako referenční metody. Při hodnocení vztahu mezi morfologickými parametry a progresí objemu plátů jsme nepozorovali žádnou významnou lineární korelaci. V analýze lipidového obsahu plátů morfologické parametry... Keywords: ateroskleróza; near infrared spectroscopy; optická koherentní tomografie; atherosclerosis; near infrared spectroscopy; optical coherence tomography Available in a digital repository NRGL
Vliv složení aterosklerotických plátů na rozvoj akutního koronárního syndromu

Thin fibrous cap atheroma with a high lipid content is the most common morphological substrate for acute coronary syndrome. Lipid content can be reliably determined by near infrared spectroscopy ...

Kopřiva, Karel; Kovárník, Tomáš; Kaňovský, Jan; Toušek, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Mikrobiální transplantace a její vliv na průběh ulcerózní kolitidy
Březina, Jan; Drastich, Pavel; Šťovíček, Jan; Janoštiak, Radoslav
2024 - Czech
The complex etiopathogenesis of idiopathic inflammatory bowel diseases (IBD) remains unclear, with one of the main suspected causes being the dysregulation of mucosal immunity in response to specific components of the gut microbiome. This dissertation investigates the potential of faecal microbiota transplantation (FMT) as an innovative therapeutic intervention aimed at modifying the microbiome and influencing the course of IBD. FMT, involving the transfer of stool from a healthy donor to the patient, has proven highly effective in the treatment of recurrent Clostridioides difficile colitis, where it is already considered a standard therapeutic procedure. However, in relation to IBD, FMT remains an experimental method, predominantly used in clinical studies. Current systematic reviews indicate that the effect of FMT on ulcerative colitis (UC) is variable, both in terms of achieving remission and clinical response. Recent randomized controlled trials for UC, in accordance with our presented data, show a mild to moderate effect of FMT in this indication. The effectiveness of FMT is influenced by a range of factors, particularly the correct selection of donor or donors, the diversity of their microbiome, methods of application, and frequency of administration. In the case of Crohn's disease, the data... Komplexní etiopatogeneze idiopatických střevních zánětů (IBD) zůstává nejasná, přičemž jednou z hlavních příčin se jeví dysregulace slizniční imunity v reakci na specifické složky střevního mikrobiomu. Tato disertační práce zkoumá potenciál fekální mikrobiální transplantace (FMT) jako inovativní terapeutické intervence zaměřené na modifikaci mikrobiomu a ovlivnění průběhu IBD. FMT, spočívající v přenosu stolice od zdravého dárce k pacientovi, se ukázala jako vysoce účinná v léčbě rekurentní klostridiové kolitidy (CDI), kde je již považována za standardní léčebný postup. Ve vztahu k IBD však představuje FMT stále experimentální metodu, používanou převážně v rámci klinických studií. Současný systematický přehled uvádí, že účinek FMT na ulcerózní kolitidu (UC) je proměnlivý, jak z hlediska dosažení remise, tak klinické odpovědi. Nedávné randomizované kontrolované studie (RCT) pro UC, a s tím v souladu i námi prezentovaná data, ukazují na mírný až střední efekt FMT v této indikaci. Účinnost FMT ovlivňuje celá řada faktorů, zejména správný výběr dárce či dárců, diverzita jeho mikrobiomu, metody aplikace i frekvence podávání. V případě Crohnovy choroby (CD) jsou data zatím velmi omezená, ale naznačují malý efekt FMT v této indikaci. FMT je považována za bezpečnou metodu s minimem závažných nežádoucích... Keywords: Idiopatické střevní záněty; ulcerózní kolitida; Crohnova choroba; klostridiová kolitida; fekální mikrobiální transplantace; mikrobiota; střevní bariéra; Inflammatory bowel disease; ulcerative colitis; Crohn's disease; clostridial colitis; fecal microbial transplantation; microbiota; gut barrier Available in a digital repository NRGL
Mikrobiální transplantace a její vliv na průběh ulcerózní kolitidy

The complex etiopathogenesis of idiopathic inflammatory bowel diseases (IBD) remains unclear, with one of the main suspected causes being the dysregulation of mucosal immunity in response to specific ...

Březina, Jan; Drastich, Pavel; Šťovíček, Jan; Janoštiak, Radoslav
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases