Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 41185
Published from to

Anti-establishmentové strany: Hrozba pro demokracii nebo šance na její nové equilibrium?
Červinka, Lukáš Lev; Wintr, Jan; Přibáň, Jiří; Pin, Andrea
2024 - English
(English) Anti-Establishment Parties: Threat to Democracy or Chance for Its New Equilibrium? The thesis focuses on the anti-establishment parties from the perspective of constitutional theory, also considering the sociological theoretical approaches of Niklas Luhmann, Charles Taylor, and Benedict Anderson. The primary purpose of the work is to explore how the establishment, as an empirical contextualisation of democracy and structural coupling between the state and the people, might be conceptualised and what role the political parties play in it. First, the thesis proposes a theoretical conceptualisation of establishment as a structural coupling between the constitutional identity of state and the popular identity of the political people. Both the state and the political people are understood as autopoietic organisational systems defined by their constitutional / popular imaginaries, which are articulated by their organisational structures. The work adapts the integrative theory of Rudolf Smend in the understanding of the organisational structure as a system of personal, procedural, and value elements. The role of the parliamentary parties is analysed through the examination of their legislative activity in parliament, using the holistic grading method to determine the anti-establishment rate of... (čeŚky) establishmentovf strany: Hrozba pro demokracii nebo šance na její novf equilibrium? DiŚertace Śe zaměřuje na anti teoretickf příŚtupy NiklaŚe Luhmanna Primbrním cílem prbce je prozkoumat; jakzm způŚobem může bzt eŚtabliŚhment jakožto utvbření hrají politickf Śtrany. Prbce nejprve předŚtavuje teoretickou koncepci eŚtabliŚhmentu jakožto Śtrukturblního propojení vŚtavní identity Śtbtu a lidovf identity politickfho lidu; přičemž Śtbt i lid chbpe jakožto autopoietickf organizační ŚyŚtfmy definovanf jejich vŚtavní; reŚp. lidovou imaginací jež Śe artikuluje Śkrze organizační Śtrukturu Śtbtu; reŚp. politickfho lidu; na kterfmžto míŚtě prbce adaptuje integrační teorii Rudolfa Smenda; když organizační Śtrukturu zkoumb jakožto ŚouŚtavu oŚobnoŚtních; procedurblních a hodnotovzch prvků. Śkrze jejich legiŚlativní činnoŚt užívajíc metodu holiŚtickfho zjištění míry anti eŚtabliŚhmentovoŚti jednotlivzch nbvrhů zbkonů; nbvrhy aŚpirují změnit ŚoučaŚnou vŚtavní identitu Śtbtu; a nbŚledně ke změření míry anti Jakožto případovf Śtudie; k ověření teorie eŚtabliŚhmentu předloženf v diŚertační prbci a prozkoumbní role politickzch Śtran ve změnbch vŚtavní identity Śtbtu; poŚloužilo ČeŚko a Itblie; jenž na jednf Śtraně mají doŚtatečně podobnz inŚtitucionblní rbmec vŚtavního ŚyŚtfmu a v obdobnzmi ŚpolečenŚkzmi jevy (nutnoŚt... Keywords: establishment; politické strany; ústavní identita; lidová identita; Česká republika; Itálie; holistické hodnocení; establishment; political parties; constitutional identity; popular identity; Czechia; Italy; holistic grading Available in a digital repository NRGL
Anti-establishmentové strany: Hrozba pro demokracii nebo šance na její nové equilibrium?

(English) Anti-Establishment Parties: Threat to Democracy or Chance for Its New Equilibrium? The thesis focuses on the anti-establishment parties from the perspective of constitutional theory, also ...

Červinka, Lukáš Lev; Wintr, Jan; Přibáň, Jiří; Pin, Andrea
Univerzita Karlova, 2024

Experimentální zvířecí modely a přenašeči leishmanií podrodu Mundinia
Bečvář, Tomáš; Sádlová, Jovana; Courtenay, Orin; Soares Maia, Carla Alexandra
2024 - English
Leishmania are vector-borne dixenous protozoan parasites of vertebrates causing diseases collectively called leishmaniases, which threaten more than 1 billion people mainly in tropical and subtropical regions. These parasites are divided into four subgenera: Leishmania, Viannia, Sauroleishmania, and Mundinia. The last named are geographically widely dispersed and their distribution covers all continents except Antarctica. Although their medical and veterinary importance is increasing, there is currently almost no information on natural reservoir hosts, vector species, and experimental research options due to the very limited range of model animals. This thesis summarizes our efforts to unravel possible vectors and laboratory models for this subgenus. In the first three studies, we focused on potential models; therefore, we experimentally infected guinea pigs (Cavia porcellus), BALB/c mice, Chinese hamsters (Cricetulus griseus), and steppe lemmings (Lagurus lagurus) with five species of Mundinia and we also tested reservoir potential of African grass rat (Arvicanthis niloticus) and Natal multimammate mouse (Mastomys natalensis) to Leishmania chancei. The second part focused on potential vectors of the parasites. We experimentally infected biting midges Culicoides sonorensis and sand flies sharing... Leishmanie jsou dvojhostitelští a hmyzem přenášení parazité obratlovců, kteří způsobují onemocnění označované jako leishmanióza, ohrožující více než miliardu lidí po celém světě. Tito parazité jsou aktuálně rozděleni do čtyř podrodů: Leishmania, Viannia, Sauroleishmania a Mundinia. Zástupci posledního jmenovaného podrodu se vyskytují na všech kontinentech kromě Antarktidy. Ačkoliv jejich medicínský i veterinární význam stále roste, o jejich rezervoárových hostitelích a přenašečích se ví jen velmi málo, stejně tak jako o možných modelových organismech využitelných pro jejich výzkum. Tato práce shrnuje výsledky naší snahy o rozšíření znalostí o tomto podrodu. V prvních třech studiích jsme se zaměřili na potenciální modelové hostitele a postupně jsme experimentálně infikovali morčata (Cavia porcellus), BALB/c myši, křečíky čínské (Cricetulus griseus) a pestrušky písečné (Lagurus lagurus) celkem 5 druhy leishmanií z podrodu Mundinia, a navíc jsme testovali rezervoárový potenciál afrických hlodavců myši nilské (Arvicanthis niloticus) a krysy mnohobradavkaté (Mastomys natalensis) pro L. chancei. Čtvrtá studie byla zaměřena na přenašeče. Provedli jsme experimentální infekce flebotomů, sdílejících rozšíření s danými druhy leishmanií, a tiplíků Culicoides sonorensis, abychom mohli sledovat vývoj leishmanií... Keywords: Mundinia; Leishmania; flebotomus; Phlebotomus; Lutzomyia; tiplíci; Culicoides; Mundinia; Leishmania; sand fly; Phlebotomus; Lutzomyia; biting midges; Culicoides Available in a digital repository NRGL
Experimentální zvířecí modely a přenašeči leishmanií podrodu Mundinia

Leishmania are vector-borne dixenous protozoan parasites of vertebrates causing diseases collectively called leishmaniases, which threaten more than 1 billion people mainly in tropical and subtropical ...

Bečvář, Tomáš; Sádlová, Jovana; Courtenay, Orin; Soares Maia, Carla Alexandra
Univerzita Karlova, 2024

Charakterizace serinových proteáz u motolice Schistosoma mansoni participujících na interakci s hostitelem
Ulrychová, Lenka; Horn, Martin; Schabussova, Irma; Sojka, Daniel
2024 - English
Schistosomiasis is a serious parasitic disease, caused by blood flukes of the genus Schistosoma. It remains a global health problem in the 21st century, with more than 250 million people infected in 78 countries. Current therapy relies on the drugs praziquantel and oxamniquine, for which there are concerns of emerging drug resistance. Proteases of schistosomes are involved in critical steps of host-parasite interactions and are promising targets for the development of new therapeutic strategies against schistosomiasis. This work focuses on the characterization of Schistosoma mansoni serine proteases (SmSPs) and the determination of their role in the interaction with the human host using a variety of genomic, bioinformatic, RNA- and protein-based techniques. First, the major types of proteolytic activities secreted by the blood-dwelling developmental stages of S. mansoni were classified using functional proteomics. The analysis revealed the complexity of proteolytic activities secreted by the schistosome life stages parasitizing the human host. All stages secreted significant serine protease activities, and consequently their genes were retrieved from the genome database and annotated. Localization in adult worms determined by fluorescence in situ RNA hybridization revealed complex expression... Schistosomóza je závažné parazitární onemocnění způsobené motolicemi rodu Schistosoma. I ve 21. století zůstává celosvětovým zdravotním problémem, neboť je jí nakaženo více než 250 milionů lidí v 78 zemích světa. Současná terapie je založena především na dvou lécích, praziquantelu a oxamniquinu. Vzrůstající riziko vzniku rezistence vyvolává potřebu nových alternativních chemoterapeutik nebo vakcín. Proteázy schistosom se podílejí na mnoha kritických interakcích parazita s hostitelem, a proto představují slibné cíle pro vývoj nových léčebných strategií proti schistosomóze. Tato dizertační práce se zaměřuje na charakterizaci serinových proteáz krevničky Schistosoma mansoni a na určení jejich role v interakci s lidským hostitelem za použití genomických a bioinformatických přístupů, včetně metod molekulární biologie RNA a proteinové biochemie. Nejprve byly pomocí funkční proteomiky klasifikovány hlavní typy proteolytických aktivit v exkrečně sekrečních produktech vylučovaných vývojovými stadii S. mansoni žijícími v krvi hostitele. Analýza odhalila komplexnost těchto proteolytických aktivit, které jsou jedinečné pro každé stádium parazitující v lidském hostiteli. U všech studovaných stádií byla v sekrečních produktech detekován významný podíl aktivit serinových proteáz. Následně byla v genomové databázi... Available in a digital repository NRGL
Charakterizace serinových proteáz u motolice Schistosoma mansoni participujících na interakci s hostitelem

Schistosomiasis is a serious parasitic disease, caused by blood flukes of the genus Schistosoma. It remains a global health problem in the 21st century, with more than 250 million people infected in ...

Ulrychová, Lenka; Horn, Martin; Schabussova, Irma; Sojka, Daniel
Univerzita Karlova, 2024

Změny srážko-odtokového režimu a biogeochemismu v pramenných oblastech
Fraindová, Kateřina; Matoušková, Milada; Komínková, Dana; Matschullat, Jörg
2024 - English
Headwater areas are a very important current or potential drinking water source. Their ecological value for the whole ecosystem is equally important. Headwater areas are sites with minimal anthropogenic intervention and usually the least polluted water sources. Changes in climate and rainfall-runoff (R-R) regime together with water quality in these areas affect the status and availability of water further downstream significantly. It is also one of the most sensitive areas and is an early indicator of ongoing changes. This thesis focuses on the main issues that are already ongoing and are affecting the availability of drinking water significantly. Some of these are trends in R-R regime in the context of the climate change and glacier retreat in headwater areas. As a very good example of a mid-latitude river with a complex rainfall-runoff regime, where a large impact of regional climate warming and glacier retreat are strongly manifested, The Athabasca River Basin was selected for this study. Related to this issue is the river water quality, which is influenced by changes in both temperature and R-R regime, together with the increasing occurrence of extreme hydrometeorological situations such as droughts and floods. The effects of land cover on water quality are also analysed, along with consideration of... Pramenné oblasti představují v současné době velice významný aktuální či potenciální zdroj pitné vody, přičemž neméně důležitý je i jejich ekologický význam pro celý ekosystém. Jedná se o lokality s minimálními antropogenními zásahy a s obvykle nejméně znečištěnými vodními zdroji. Změna klimatu a srážko-odtokového režimu i kvalita vody v těchto oblastech významně ovlivňují stav a dostupnost vody dále po proudu. Zároveň se jedná o jednu z nejcitlivějších oblastí, která je včasným indikátorem probíhajících změn. Práce se zaměřuje na hlavní problémy, které v současné době již probíhají a významným způsobem ovlivňují dostupnost pitné vody. Jedním z nich jsou trendy srážko-odtokového režimu v souvislosti se změnou klimatu a ústupu ledovců v pramenných oblastech. Jako velmi dobrý příklad řeky ve středních zeměpisných šířkách s komplexním odtokovým režimem, kde se silně projevuje velký vliv regionálního oteplování klimatu a ústupu ledovců, bylo pro toto téma vybráno povodí řeky Athabasca. S tímto tématem souvisí i změna kvality vody, která je ovlivněná jak změnou teplot, tak srážko-odtokového režimu spolu s narůstajícím výskytem extrémních situací, jako je sucho a povodně. Dále jsou analyzovány i vliv krajinného pokryvu na kvalitu vody, a jejich změn spolu se zohledněním geografické polohy. Za tímto účelem bylo... Keywords: Srážko-odtokový režim; výška sněhu; teplota; kvalita vody; živiny; DOC; regionální změna klimatu; Rainfall-runoff regime; snow cover depth; temperature; water quality; nutrients; DOC; regional climate change Available in a digital repository NRGL
Změny srážko-odtokového režimu a biogeochemismu v pramenných oblastech

Headwater areas are a very important current or potential drinking water source. Their ecological value for the whole ecosystem is equally important. Headwater areas are sites with minimal ...

Fraindová, Kateřina; Matoušková, Milada; Komínková, Dana; Matschullat, Jörg
Univerzita Karlova, 2024

Molekulární charakterisace parvalbuminového genu ryb: evoluční pohled a forenzní aplikace pro identifikaci a autentizaci druhů ryb
Mukherjee, Subham; Horká, Petra; Kalous, Lukáš; Flajšhans, Martin
2024 - English
Abstract Parvalbumin (pvalb), a low molecular weight calcium-binding protein, plays a crucial role in regulating Ca2+ switching in fast-twitch muscle fibres and has been identified as a major cause of fish-induced food allergies. The molecular evolution of pvalb genes in teleost fish and its cause, duplication of the whole genome, was investigated, revealing high diversity and complex gene repertoires, making detection and identification challenging. This study provides robust genomic evidence of the complex evolution of parvalbumin genes in teleost fish. In addition to its role as a potent allergen, the pvalb gene, a nuclear gene, can serve as a valuable molecular marker. Keeping this in mind, a real-time PCR assay is developed to detect and quantify two European anglerfish species simultaneously, Lophius piscatorius and Lophius budegassa, which are susceptible to illegal species substitutions in the global seafood trade. The assay targets the intronic region of the pvalb gene, demonstrating high specificity, efficiency, and robustness, making it a potential forensic tool to prevent food fraud and ensure the accurate identification of fish species. Furthermore, a standardised quantitative PCR-based method is presented for the β-pvalb gene in Lophius piscatorius, utilising a plasmid DNA calibrator... Keywords: gen; parvalbumin; sekvence; paralog; pseudogen; PCR; klonování; gene; parvalbumin; sequence; paralog; pseudogene; PCR; cloning Available in a digital repository NRGL
Molekulární charakterisace parvalbuminového genu ryb: evoluční pohled a forenzní aplikace pro identifikaci a autentizaci druhů ryb

Abstract Parvalbumin (pvalb), a low molecular weight calcium-binding protein, plays a crucial role in regulating Ca2+ switching in fast-twitch muscle fibres and has been identified as a major cause of ...

Mukherjee, Subham; Horká, Petra; Kalous, Lukáš; Flajšhans, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Morfologické a mechanické vlastnosti fibrózní tkáně lokalizované v kongenitální talipes equinovarus
Vondrášek, David; Hadraba, Daniel; Otáhal, Jakub; Gumulec, Jaromír
2024 - English
Author's title and name: Mgr. David Vondrášek Institution: Charles University in Prague Faculty of Physical Education and Sport José Martího 269/31 Praha 6, 162 52, Česká republika Study programme: Biomechanics Thesis name: Morphological and mechanical properties of fibrous tissue localized in congenital talipes equinovarus Thesis supervisor: Ing. Mgr. Daniel Hadraba, Ph.D. Year of defense: 2024 Number of pages: Total 111; Cover 1, Declaration 1, Acknowledgment 1, Preface 2, Table of content 2, Main text 77, Bibliography 27 Number of scientific papers: 6 papers Key words: talipes equinovarus congenitus, relapsed clubfoot, label-free optical microscopy, atomic force microscopy, mechanical properties, multi-modal analysis Text: Abstract (english) Abstract Talipes equinovarus congenitus (clubfoot) is a congenital deformity affecting lower limbs, mainly the areas around the ankle joint and foot. The affected feet have a distinct club-like appearance, where the feet are contracted to the medial side. The medial side contains fibrotic tissue, which contains an increased amount of collagen deposited by cells through fibrosis. As a result, the tissue of the medial side appears as stiff to orthopaedic practitioners, and clubfoot is frequently reported as contracted and stiff in the literature without any... Titul a jméno autora: Mgr. David Vondrášek Instituce: Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu José Martího 269/31 Praha 6, 162 52, Česká republika Studijní program: Biomechanika Název práce: Morfologické a mechanické vlastnosti fibrózní tkáně lokalizované v kongenitální talipes equinovarus Vedoucí práce: Ing. Mgr. Daniel Hadraba, Ph.D. Rok obhajoby: 2024 Počet stran: Celkem 111; Úvodní strana 1, Prohlášení 1, Poděkování 1, Předmluva 2, Obsah 2, Hlavní text 77, Bibliografie 27 Počet publikací: 6 publikací Klíčová slova: talipes equinovarus congenitus, relapsovaný klubfoot, label-free světelná mikroskopie, mikroskopie atomárních sil, mechanické vlastnosti, multi-modální analýza Text: Abstrakt (čeština) Abstrakt Talipes equinovarus congenitus (klubfoot) je vrozenou vadou dolních končetin, která ovlivňuje hlavně oblast kolem hlezenního kloubu a nohy. Postižené končetiny mají charakterizující vzhled golfových holí s kontrakcí nohy mediálním směrem. Mediální strana klubfootu v oblasti kolem hlezenního kloubu obsahuje fibrózní tkáň, která je tvořena zvýšeným množstvím kolagenu produkovaného buňkami fibrózou. Výsledkem fibrózy se tkáň na mediální straně bérce jeví ortopedům jako tuhá a klubfoot je v literatuře charakterizován jako kontraktovaný a tuhý bez zjevné kvantifikace mechanických... Keywords: talipes equinovarus congenitus; relapsovaný klubfoot; label-free světelná mikroskopie; mikroskopie atomárních sil; mechanické vlastnosti; multi-modální analýza; talipes equinovarus congenitus; relapsed clubfoot; label-free optical microscopy; atomic force microscopy; mechanical properties; multi-modal analysis Available in a digital repository NRGL
Morfologické a mechanické vlastnosti fibrózní tkáně lokalizované v kongenitální talipes equinovarus

Author's title and name: Mgr. David Vondrášek Institution: Charles University in Prague Faculty of Physical Education and Sport José Martího 269/31 Praha 6, 162 52, Česká republika Study programme: ...

Vondrášek, David; Hadraba, Daniel; Otáhal, Jakub; Gumulec, Jaromír
Univerzita Karlova, 2024

Struktura a složitost homomorfismů
Bok, Jan; Nešetřil, Jaroslav
2024 - English
This thesis is concerned with computational complexity aspects of graph homomorph- isms and related concepts. We are mainly interested in various polynomial time versus NP-complete dichotomies. These results are especially popular thanks to the seminal result of Hell and Nešetřil providing the complexity dichotomy for graph homomorph- ism problems and the recent breakthrough result proving the complexity dichotomy for constraint satisfaction problems. The thesis is divided into three parts, all unified by the common goal to provide complexity classifications of various graph homomorphism problems. The first part is about list homomorphism problems for signed graphs. We study the complexity of such problems and obtain a structural description and dichotomy first for the case of targets being signed trees and then for the so-called separable graphs. The second part focuses on graph covering projections, also known as locally bijective homomorphisms. To the best of our knowledge, we are the first to initiate cataloguing the complexity of the corresponding problems for (mutli)graphs with semi-edges. We have three larger goals here. (1) Providing the complete dichotomy for one- and two- vertex target graphs. (2) Discuss and propose the right definition of graph cover in the case of disconnected targets. (3)... Tato práce se zabývá výpočetními problémy okolo grafových homomorfismů a příbuz- ných konceptů. Především se zabýváme složitostními dichotomiemi, které rozlišují mezi polynomiálními a NP-úplnými problémy. Výsledky tohoto typu jsou velmi populární, a to jak díky klasickému výsledku Hella a Nešetřila, tak i díky nedávnému vyřešení hypotézy o dichotomii pro problémy s omezujícími podmínkami (CSP). Práce se dělí na tři části, jejichž společným pojítkem je cíl prozkoumat složitost a následně určit dichotomii různých problémů speciálních typů či zobecnění grafových ho- momorfismů. První část se zabývá signed grafy, kde dokazujeme složitostní dichotomii listové, do- sud nezkoumané varianty homomorfismu pro případ, že cílový graf je strom anebo graf tzv. cyklově- nebo cestově-separovatelný. Druhá část se zabývá problémem grafového na- krytí, který je známý jak v algebraické, tak v algoritmické teorii grafů. Tato část práce si klade za cíl rozšířit zkoumání složitosti na grafy s povolenými vícenásobnými hranami, smyčkami a s půlhranami. Zde zkoumáme (a) klasifikaci složitosti pro jednovrcholové a dvouvrcholové cíle, (b) jaká je správná definice grafového nakrytí pro nesouvislé cíle a (c) co se stane, když přidáme do problému listové podmínky. Poslední část se zabývá acyklickými barveními a složitostí hledání... Keywords: grafy|homomomrfismy grafů|složitost|signed grafy|nakrytí|barvení|acyklické barvení; graphs|graph homomorphism|complexity|signed graphs|covering projections|colouring|acyclic colouring Available in a digital repository NRGL
Struktura a složitost homomorfismů

This thesis is concerned with computational complexity aspects of graph homomorph- isms and related concepts. We are mainly interested in various polynomial time versus NP-complete dichotomies. These ...

Bok, Jan; Nešetřil, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Přesné měření parametrů oscilací neutrin
Dohnal, Tadeáš; Leitner, Rupert
2024 - English
The Daya Bay Reactor Neutrino Experiment, located in Southeast China, was de- signed to measure short baseline oscillation of electron antineutrinos originating from six 2.9 GWth nuclear reactors. In 2012, it discovered the nonzero value of the θ13 mixing angle and currently provides the world's most precise measurement of this neutrino os- cillation parameter. The goal of this thesis is to check the performance of the detector nonuniformity correction used by the Daya Bay experiment and then design a new im- proved version. For that purpose, the Daya Bay experiment is introduced including the procedure of the event reconstruction. Several types of signals are then studied in detail and later they are used to scrutinize the performance of the nonuniformity correction. Several issues are identified, most significantly an absence of radial dependence in the azimuthal part of the correction and inability to deal with dead photomultipliers. A new improved version of the correction that addresses these issues is then designed with the main goal to improve the precision of Daya Bay neutrino oscillation analyses, especially ongoing one which uses neutron capture on hydrogen. The impact of the new improved correction on said analyses is also assessed. 1 Experiment s reaktorovými neutriny Daya Bay (The Daya Bay Reactor Neutrino Experiment) situován v jihovýchodní Číně byl navržen k měření oscilací neutrin pocháze- jících z šesti 2.9 GWth jaderných reaktorů. V roce 2012 jako první naměřil nenulovou hodnotou směšovacího úhlu θ13 a dnes je jeho měření tohoto oscilačního parametru nej- přesnější na světě. Cílem této práce je zhodnotit, jak dobře funguje korekce neuniformity detektorů používaná experimentem Daya Bay, a posléze navrhnout novou vylepšenou verzi této korekce. Za tímto účelem je prvně představen experiment Daya Bay a jeho pro- ces rekonstrukce událostí. Následně je detailně prostudováno několik typů signálů, které by mohly být použity právě ke zhodnocení stávající korekce neuniformity a tvorbě nové verze. Je identifikováno několik problémů stávající korekce, zejména to, že v azimutální části chybí závislost na vzdálenosti od osy detektoru, a dále nemožnost plně korigovat efekt způsobený nefunkčními fotonásobiči. Proto je následně navržena nová vylepšená verze korekce neuniformity, která se s těmito problémy vypořádává, a to s cílem zpřesnit měření oscilací neutrin, především v analýze, která využívá záchytu neutronů na vodíku. V závěru práce je zhodnocen vliv nové verze korekce na toto měření. 1 Keywords: Neutrina|směšování neutrin|oscilace neutrin|neutrinové experimenty; Neutrino|neutrino mixing|neutrino oscillations|neutrino experiments Available in a digital repository NRGL
Přesné měření parametrů oscilací neutrin

The Daya Bay Reactor Neutrino Experiment, located in Southeast China, was de- signed to measure short baseline oscillation of electron antineutrinos originating from six 2.9 GWth nuclear reactors. In ...

Dohnal, Tadeáš; Leitner, Rupert
Univerzita Karlova, 2024

Fenomenologické pojetí těla a jeho možné důsledky pro praxi oborů pracujících s tělem
Kříž, Petr; Parry, Silvan James; Jirásek, Ivo; Hurych, Emanuel
2024 - English
Title: Phenomenological notion of the body and its possible consequences for practice of body- oriented disciplines Objectives: This thesis aims to clarify the possible projection of phenomenological findings about the body into the body-oriented disciplines. The interpretation of René Descartes, Edmund Husserl and, above all, Maurice Merleau-Ponty comes to the postulate that the body itself is not an object, but rather it is that by which objects exist as objects in the first place. From this phenomenological postulate there follows the deep opposition of the phenomenological notion of the body to the notion on which body-oriented disciplines commonly (but usually only implicitly) base their theory and practice. The thesis thus presents not only the interpretation of positive phenomenological concepts, but also the interpretation of phenomenological criticism of the physiological and psychological (or psychologizing) concept of the body, which stand on the flaws and prejudices of the empiricist and intellectualist traditions of Western thought. Subsequently, the possible impacts of both phenomenological criticism and phenomenological concepts on the practice of body-oriented disciplines are discussed. Methodology: This dissertation is a philosophical treatise. The first part is a philosophical... Název: Fenomenologické pojetí těla a jeho možné důsledky pro praxi oborů pracujících s tělem Cíle: Tato disertační práce si klade za cíl osvětlit možné promítnutí fenomenologických poznatků o těle do oborů pracujících s tělem. Interpretací klíčových tezí Reného Descartesa, Edmunda Husserla a především Maurice Merleau-Pontyho dochází k postulátu, že vlastní tělo není předmět, nýbrž to, díky čemu vůbec předměty existují jako předměty. Od tohoto fenomenologického postulátu se dále odvíjí hluboká opozice fenomenologického pojetí těla vůči pojetí, z kterého obory pracující s tělem běžně (obvykle však pouze implicitně) vycházejí ve své teorii i praxi. Práce proto předkládá nejen interpretaci některých pozitivních fenomenologických konceptů, nýbrž i interpretaci fenomenologické kritiky fyziologického a psychologického (či psychologizujícího) pojetí těla, stojících na omylech a předsudcích empiristické a intelektualistické tradice západního myšlení. Následně jsou diskutovány možné dopady obojího - jak fenomenologické kritiky, tak fenomenologických konceptů - na praxi oborů pracujících s tělem. Metodologie: Tato disertační práce je filosofickým pojednáním. První část je filosofickou interpretací klíčových autorů, kteří přispěli k fenomenologickému pojetí těla. Jsou-li použity příklady, je to pouze za účelem... Keywords: tělo; fenomenologie; Merleau-Ponty; kritika vědy; obory pracující s tělem; body; phenomenology; Merleau-Ponty; criticism of science; body-oriented disciplines Available in a digital repository NRGL
Fenomenologické pojetí těla a jeho možné důsledky pro praxi oborů pracujících s tělem

Title: Phenomenological notion of the body and its possible consequences for practice of body- oriented disciplines Objectives: This thesis aims to clarify the possible projection of phenomenological ...

Kříž, Petr; Parry, Silvan James; Jirásek, Ivo; Hurych, Emanuel
Univerzita Karlova, 2024

Fylogenomika, evoluce genomu a dynamika repetitivních elementů v rodu Amomum Roxb. (Zingiberaceae)
Hlavatá, Kristýna; Fér, Tomáš; Haevermans, Thomas; Zedek, František
2024 - English
Amomum Roxb. s.l. (black cardamom) is a complicated genus in the ginger family Zingiberaceae (subfamily Alpinioideae) that according to some definitions includes groups of species recognized as separate genera, e.g. genus Elettariopsis Baker. Phylogenetic studies have so far failed to elucidate both the position of Amomum within Alpinioideae and the relationship between Amomum and other genera like Elettariopsis. In this work, Amomum was subjected to a detailed morphological analysis of the largest possible sampling, together with a phylogenetic analysis. Amomum was recircumscribed, Amomum s.s. and three new genera were established, three genera were resurrected, and genus Elettariopsis was merged into Amomum. Meanwhile, new species were described and others epitypified. A well-resolved nuclear-gene phylogeny of Amomum s.s. was obtained using next-generation sequencing (Hyb-Seq) and showed the existence of four clades (A, B, C, D) within the genus. Clade D, the former genus Elettariopsis, was further divided into three subclades (D1-D3). A chloroplast DNA-based phylogeny supported this structure, but additional phylogenies based on ribosomal DNA were incongruent with it, indicating that the frequently used ITS marker and other rDNA markers may not be suitable for reconstructing deeper phylogenetic... Amomum Roxb. s.l. (černý kardamom) je složitý rod v čeledi zázvorovitých (Zingiberaceae) v podčeledi Alpinioideae, který podle některých vymezení zahrnuje i skupiny druhů považované za samostatné rody, jako je např. rod Elettariopsis Baker. Dosavadní fylogenetické výzkumy nedokázaly objasnit ani pozici rodu Amomum v podčeledi Alpinioideae, ani vztah mezi rodem Amomum a ostatními rody, jako je Elettariopsis. V této práci bylo Amomum podrobeno detailní morfologické analýze s použitím co největšího počtu vzorků, spolu s fylogenetickou analýzou. Amomum bylo nově vymezeno, bylo ustanoveno Amomum s.s. a tři nové rody, tři rody byly obnoveny a Elettariopsis byl včleněn do rodu Amomum. Mezitím bylo popsáno několik nových druhů a dva byly epitypifikovány. S použitím sekvenování nové generace (next-generation sequencing; Hyb-Seq) byla získána dobře podpořená fylogeneze založená na jaderných genech, která prokázala v rodu existenci čtyř cladů (A, B, C, D); clade D, původní rod Elettariopsis, se dále dělí na tři subclady (D1 - D3). Fylogeneze založená na chloroplastové DNA tuto strukturu podpořila, ale doplňující fylogeneze založené na ribosomálním cistronu (rDNA) se od té založené na nukleárních genech odlišovaly; to poukazuje na potenciální nevhodnost často používaného markeru ITS při rekonstrukci hlubších... Keywords: NGS; Hyb-Seq; fylogenomika; biogeografie; FCM; evoluce velikosti genomu; NGS; Hyb-Seq; phylogenomics; biogeography; FCM; genome size evolution Available in a digital repository NRGL
Fylogenomika, evoluce genomu a dynamika repetitivních elementů v rodu Amomum Roxb. (Zingiberaceae)

Amomum Roxb. s.l. (black cardamom) is a complicated genus in the ginger family Zingiberaceae (subfamily Alpinioideae) that according to some definitions includes groups of species recognized as ...

Hlavatá, Kristýna; Fér, Tomáš; Haevermans, Thomas; Zedek, František
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases