Number of found documents: 26
Published from to

Generační změny v oravském nářečí na příkladu vsí Zubrzyca Górna a Zubrzyca Dolna
Kulawiaková, Barbora; Rusin Dybalska, Renata; Muryc, Jiří
2023 - Polish
(in English) The topic of the diploma thesis is the Orava dialect preserved in the territory of two villages located on the territory of Poland - Zubrzyca Górna and Zubrzyca Dolna. The thesis first focuses on the description of phonetic and lexical changes that occur in the dialect of a group of speakers representing different generations. The aim is also to determine the framework of dialect use, i.e. communication situations in which it is actively used. The basis for the presented findings is field research. The main material is recordings of interviews on specific topics that were conducted in the researched area between 2021-2022. (česky) Tématem diplomové práce je oravské nářečí zachované na území dvou vsí, které se nachází na území Polska - Zubrzyca Górna a Zubrzyca Dolna. Práce se nejprve zaměřuje na popis změn fonetické a lexikální povahy, k nimž dochází v nářečí u skupiny mluvčích, kteří zastupují různé generace. Cílem je rovněž určit rámec užívání nářečí, tj. komunikační situace, ve kterých se aktivně používá. Podkladem pro prezentované poznatky je terénní výzkum. Hlavním materiálem jsou nahrávky rozhovorů na konkrétní témata, jež byly ve zkoumané oblasti vedeny mezi lety 2021-2022. Keywords: dialektologia|gwara orawska|Zubrzyca Górna|Zubrzyca Dolna|zmiany generacyjne; dialectology|Orava dialect|Zubrzyca Górna|Zubrzyca Dolna|generational changes Available in a digital repository NRGL
Generační změny v oravském nářečí na příkladu vsí Zubrzyca Górna a Zubrzyca Dolna

(in English) The topic of the diploma thesis is the Orava dialect preserved in the territory of two villages located on the territory of Poland - Zubrzyca Górna and Zubrzyca Dolna. The thesis first ...

Kulawiaková, Barbora; Rusin Dybalska, Renata; Muryc, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Translation Studies ve středoevropském myšlení. Analýza vztahu mezi poznaňskou překladatelskou školou a překladatelským centrem v Nitře
Styková, Klaudia; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2021 - Polish
(in English) The master's thesis entitled Translation Studies in Central European Thinking. Analysis of the Relationship between the Poznan School of Translatology and the Translation Studies Centre in Nitra is devoted to the development of the Translation Studies discipline in the Central European region in the second half of the 20th century. The theoretical part of the thesis introduces the reader to the process of creating the discipline of Translation Studies in the Central European context and presents the emerging centres of translation research in Poland and Slovakia: the Poznań School and the Nitra School, as well as the most outstanding representatives of both translation schools and the key issues of their translation concepts. The thesis, based on available sources and literature on the subject, presents relations and contacts as well as an exchange of inspiration between the Poznań School and the Nitra School. The practical part analyses the article by Edward Balcerzan, Poetics of Artistic Translation (1968) and the book by Anton Popovič Poetics of Artistic Translation (1971), key representatives of both schools of translation, and among others, looks for the answer to the question What was the poetics of artistic translation for Balcerzan and what was it for Popovič? The aim of the... (po slovensky) Diplomová práca Translation Studies v stredoeurópskom myslení. Analýza vzťahov medzi poznaňskou prekladateľskou školou a prekladateľským centrom v Nitre sa venuje rozvoju disciplíny Translation Studies v regióne strednej Európy v druhej polovici 20. storočia. Teoretická časť práce oboznamuje čitateľa so vznikom disciplíny Translation Studies v stredoeurópskom kontexte a predstavuje v Poľsku a na Slovensku vznikajúce centrá prekladateľského výskumu: poznaňskú školu a školu v Nitre, najvýznamnejších predstaviteľov oboch škôl, ako aj kľúčové otázky ich prekladateľských koncepcií. Práca na základe dostupných prameňov a sekundárnej literatúry predstavuje vzťahy a kontakty, ako aj výmenu inšpirácií medzi poznaňskou školou a školou v Nitre. Praktická časť analyzuje článok Edwarda Balcerzana Poetyka przekładu artystycznego (Poetika umeleckého prekladu) (1968) a knihu Antona Popoviča Poetika umeleckého prekladu (1971), popredných predstaviteľov oboch prekladateľských škôl, a hľadá odpoveď, okrem iného, na otázku Čím je poetika umeleckého prekladu pre Balcerzana, a čím pre Popoviča? Cieľom práce je taktiež potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu, že existujúce vzťahy a výmena inšpirácií mali významný vplyv na medzinárodné vnímanie oboch škôl. Kľúčové slová: Translation Studies, poznaňská škola, škola... Keywords: translatologie|poznaňská překladatelská škola|nitranská překladatelská škola; Translation Studies|Poznań School of Translatology|Nitra School of Translation Available in a digital repository NRGL
Translation Studies ve středoevropském myšlení. Analýza vztahu mezi poznaňskou překladatelskou školou a překladatelským centrem v Nitře

(in English) The master's thesis entitled Translation Studies in Central European Thinking. Analysis of the Relationship between the Poznan School of Translatology and the Translation Studies Centre ...

Styková, Klaudia; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2021

Školství v Bochni v 2, polovině 19. století
Mikulska, Agnieszka; Swider, Malgorzata; Zelená, Alena
2021 - Polish
The Thesis analyzes the school system in Bochnia in the context of Austrian school system and its reforms in the 18th and 19th century. It concentrates especially on the influence of the Austrian- Hungarian Education system and its Reforms on the Raise of Education Level in this Part of today Poland and on the Connectivity between the middle Schools in the Higher Schools. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Práce zpracovává vývoj školství v oblasti Bochnia v kontextu rakousko-uherského školství a jeho reforem od dob Marie Terezie až po počátek 20. století. Hlavní důraz je kladen na vliv školství v rakousko-uherském záboru dnešního Polska na vzestup vzdělanosti v této části dnešního Polska včetně propojení gymnaziální soustavy a jejích reforem s vyšším školstvím. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Available in a digital repository NRGL
Školství v Bochni v 2, polovině 19. století

The Thesis analyzes the school system in Bochnia in the context of Austrian school system and its reforms in the 18th and 19th century. It concentrates especially on the influence of the Austrian- ...

Mikulska, Agnieszka; Swider, Malgorzata; Zelená, Alena
Univerzita Karlova, 2021

Ruská propaganda v Němeku na příkladu rusko-ukrajinské výlky v letech 2014-2020
Velychko, Dmytro; Röskau-Rydel, Isabel; Kubát, Michal
2021 - Polish
The thesis describes Russian propaganda and desinformation strategy. It concentrates on the description of this strategy also in other than Russian media. In this thesis, the Russian influence on information in Germany about the Russian-Ukrainian conflict in 2014-2020 is what serves as an example of this praxis and strategy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Práce se zabývá popisem způsobů ruské dezinformační strategie v Německu. Zaměřuje se přitom na popis (dez)informační praxe, kterou se Rusko snaží prosadit i v zahraničních médiích, a to na příkladu vlivu na informace poskytované v Německu o rusko-ukrajinském konfliktu v letech 2014-2020. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Available in a digital repository NRGL
Ruská propaganda v Němeku na příkladu rusko-ukrajinské výlky v letech 2014-2020

The thesis describes Russian propaganda and desinformation strategy. It concentrates on the description of this strategy also in other than Russian media. In this thesis, the Russian influence on ...

Velychko, Dmytro; Röskau-Rydel, Isabel; Kubát, Michal
Univerzita Karlova, 2021

Kategorie "vlastní a cizí" v polských hiphopových textech
Rakhmanov, Alexey; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2020 - Polish
1 The aim of the thesis is the reconstruction of the linguistic image of "Friend and foe" category on the basis of the selected hip-hop texts. The theoretical part of the work will be devoted to the basic aspects of the linguistic image of the world theory and also the history of the hip hop music genre of in Poland. Material for the analytical part of the thesis will be texts of selected artists of the older (e.g. Stare Miasto, Kaliber 44, Liroy, Wzgórze Ya-Pa 3), and also the younger Polish hip-hop generation (e.g. O.S.T.R., Donatan, Małpa, Taco Hemingway). Using their content analysis, the author tries to reconstruct the "Friend and foe" category image based on subcategories, such as "My place", "My person", "My life ideals" as well as "internal enemy" and "external enemy". Texts from different time periods will be analysed, which will allow to answer the question of how and whether the reconstructed image changes over time. 1 Cílem diplomové práce je rekonstrukce jazykového obrazu vlastního a cizího na základě shromážděných textů hiphopových písní. Teoretická část práce bude věnována základním aspektům teorie lingvistického obrazu světa a také historii hudebního žánru hip hop v polském prostředí. Materiál pro analytickou část poskytnou písňové texty vybraných skupin starší polské hiphopové generace (např. Stare Miasto, Kaliber 44, Liroy, Wzgórze Ya-Pa 3), ale i té mladší (např. O.S.T.R., Donatan, Małpa, Taco Hemingway). S pomoci analýzy jejich obsahu se autor pokusí zrekonstruovat v nich obsažený obraz vlastního a cizího na základě základních kategorií "vlastní: místo", "vlastní: osoba", "vlastní: názory" stejně jako "vnější nepřítel" a "vnitřní nepřítel". Analyzovány budou texty z různých časových období, což umožní odpovědět na otázku, jak a zda se rekonstruovaný obraz v průběhu času mění. Keywords: językowy obraz świata|kategoria swój-obcy|hip-hop; language picture of the world|friend-foe category|hip-hop Available in a digital repository NRGL
Kategorie "vlastní a cizí" v polských hiphopových textech

1 The aim of the thesis is the reconstruction of the linguistic image of "Friend and foe" category on the basis of the selected hip-hop texts. The theoretical part of the work will be devoted to the ...

Rakhmanov, Alexey; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2020

Obraz polské církve ve vybraných reportážích
Vavrová, Laura; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2020 - Polish
Anotation The aim of the thesis is to reconstruct the image of the Polish Church in selected reportages by Wojciech Tochman and Justyna Kopińska. The thesis is divided into two parts. The first - theoretical - will deal with the history and specifics of Polish reportage and the most important theories about building a picture of the world. The second will contain information about selected authors and their publications. Its essential part, however, will be devoted to the analysis and attempt to reconstruct the image of the Polish Church, presented in selected texts, from the point of view of several reference points, those will be the reporter, the hero and the story described. Keywords A picture of the world in language, Polish reportage, Polish church, Justyna Kopińska, Wojciech Tochman Cílem práce je rekonstruovat obraz polské církve ve vybraných reportážích Wojciecha Tochmana a Justyny Kopińské. Práce je rozdělena na dvě části. První - teoretická - se bude zabývat historií a specifikami polské reportáže a nejdůležitějšími teoriemi o budování obrazu světa. Druhá část bude obsahovat informace o vybraných autorech a jejich publikacích. Jeho podstatná část však bude věnována analýze a pokusu o rekonstrukci obrazu polské církve, prezentované ve vybraných textech, z pohledu několika referenčních bodů, budou to: reportér, hrdina a líčené události. Klíčová slova obraz světa v jazyku, polská reportáž, náboženství, Justyna Kopińska, Wojciech Tochman Keywords: obraz świata w języku|polski reportaż|polski Kościół|Justyna Kopińska|Wojciech Tochman; a picture of the world in language|Polish reportage|Polish church|Justyna Kopińska|Wojciech Tochman Available in a digital repository NRGL
Obraz polské církve ve vybraných reportážích

Anotation The aim of the thesis is to reconstruct the image of the Polish Church in selected reportages by Wojciech Tochman and Justyna Kopińska. The thesis is divided into two parts. The first - ...

Vavrová, Laura; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2020

Alternativa pro Němce (AfD) v politickém systému SRN: vznik, program a činnost.
Jamro, Mateusz; Kochnowski, Roman; Kubát, Michal
2018 - Polish
The thesis describes the genesis, programme and activityx of Alternative für Deutschland. It analyzes its position in the German political systém espacially when concerning with the term of antisystem or antiestablishment political movement. It describes the reasons leading to the genesis and partial succes of this new party. It analyzes in detail the programme of AfD as it is described in programme documents of the party. The thesis deals further not only with the Picture of this party in media, but also with the problém of extremism which is also partially connected with AfD Práce se věnuje vzniku, programu a činnosti politické strany AfD i z hlediska vztahu k extremismu, jakož i jejímu obrazu v médiích. Práce se detailněji věnuje vzniku strany a programu AfD, jak je obsažen ve stranických programových dokumentech. Práce se snaží také definovat postavení této strany v německém politickém systému a diskusi o termínu politických uskupení, k nimž je často AfD řazena Available in a digital repository NRGL
Alternativa pro Němce (AfD) v politickém systému SRN: vznik, program a činnost.

The thesis describes the genesis, programme and activityx of Alternative für Deutschland. It analyzes its position in the German political systém espacially when concerning with the term of antisystem ...

Jamro, Mateusz; Kochnowski, Roman; Kubát, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Alternativa pro Němce (AfD) v politickém systému SRN: vznik, program a činnost.
Jamro, Mateusz; Kochnowski, Roman; Kubát, Michal
2018 - Polish
The thesis describes the genesis, programme and activityx of Alternative für Deutschland. It analyzes its position in the German political systém espacially when concerning with the term of antisystem or antiestablishment political movement. It describes the reasons leading to the genesis and partial succes of this new party. It analyzes in detail the programme of AfD as it is described in programme documents of the party. The thesis deals further not only with the Picture of this party in media, but also with the problém of extremism which is also partially connected with AfD Práce se věnuje vzniku, programu a činnosti politické strany AfD i z hlediska vztahu k extremismu, jakož i jejímu obrazu v médiích. Práce se detailněji věnuje vzniku strany a programu AfD, jak je obsažen ve stranických programových dokumentech. Práce se snaží také definovat postavení této strany v německém politickém systému a diskusi o termínu politických uskupení, k nimž je často AfD řazena Available in a digital repository NRGL
Alternativa pro Němce (AfD) v politickém systému SRN: vznik, program a činnost.

The thesis describes the genesis, programme and activityx of Alternative für Deutschland. It analyzes its position in the German political systém espacially when concerning with the term of antisystem ...

Jamro, Mateusz; Kochnowski, Roman; Kubát, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Polsko-německá tematika v polské a německé kinematografii
May, Katarzyna; Kochnowski, Roman; Zelená, Alena
2018 - Polish
Master thesis reflects Polish and German stereotypes, eventually their de-construction in both, Polish and German (eventually Polish-German) cinematography The thesis connects elements of film analysis, culturology and sociology when dealing with intercultural relations. It discusses also the question of historical memory. The aim od the thesis is to discuss the term "stereotype" on example of presentation of intercultural relations in chosen Polish and Polish-German films. The thesis analyzes the genesis of stereotypical reflection of another nation, espacially as a result of German-Polish conflictual past Práce se věnuje reflexi polských a německých stereotypů, příp. jejich dekonstrukci v polské, resp. Polsko-německé kinematografii. Práce se tak pohybuje na pomezí teorie a analýzy filmu, kulturologie i sociologie ve smyslu interkulturních vztahů a částečně i analýzy historické paměti. Cílem práce je diskutovat o termínu stereotypu při vnímání interkulturních vztahů ve vybraných polských a polsko-německých filmech. Autorka analyzuje vznik stereotypních vnímání druhého národa, zvláště v důsledku konfliktní polsko-německé historie. Available in a digital repository NRGL
Polsko-německá tematika v polské a německé kinematografii

Master thesis reflects Polish and German stereotypes, eventually their de-construction in both, Polish and German (eventually Polish-German) cinematography The thesis connects elements of film ...

May, Katarzyna; Kochnowski, Roman; Zelená, Alena
Univerzita Karlova, 2018

Percepce Záolší očima polských menšinových médií. Analýza vybraných historických a společenských otázek Těšínského Slezska na základě textů Głosu Ludu a Zwrotu
Matelová, Táňa; Rusin Dybalska, Renata; Muryc, Jiří
2018 - Polish
(in English): The diploma thesis analyzes special historical and social themes, which have been published in two most significant newspapers of Polish minority from Teschen Silesia - Głos Ludu and Zwrot. The theoretical part of this thesis is focused on problematics of Polish press in Teschen Silesia since 1848, especially on a history, contens and editors of first Polish- language newspapers. This part is also dedicated to the development of Polish press in Teschen Silesia in the 20th century, primarily to advancement of Polish press in the first half of the century, but also to the reaction to partition of Teschen Silesia after the First World War. This part put emphazis on Czech-Polish relations. The diploma thesis is also focused on the historical development and content of Głos Ludu and Zwrot (in the period of communism). Except for content analysis the thesis is dedicated to newspeak. The main purpose of the practical part of the thesis is to introduce a Polish perception of themself and perception of Czech majority through the minority press in the first six years after the fall of the communist regime (1990-1995). Using the Critical discourse analysis (CDA), the thesis examine a snippets of articles, which are divided into the following socio-historical thematic units: position of Polish... (česky): Práce se soustředí na analýzu vybraných společenských a historických témat, které se objevovaly na stránkách dvou nejvýznamnějších novin v polském jazyce vycházejících na Těšínsku, tj. Głosu Ludu a Zwrotu. Teoretická část se hlouběji zabývá problematikou polského tisku na Těšínském Slezsku od roku 1848, zaměřuje se pak zejména na historii, obsah a redaktory prvních novin v polském jazyce. Tato část se dále soustředí na vývoj polského tisku na Těšínsku ve 20. století: jeho rozkvět v první polovině století, ale také reakci na rozdělení Těšínského Slezska, důraz je pak kladen zejména na česko-polské vztahy. Práce se dále rámcově zabývá historickým vývojem a obsahem Głosu Ludu a Zwrotu v období komunismu. Kromě obsahové analýzy se práce soustředí také na dobový jazyk, tzv. newspeak. Praktická část si klade za cíl představit vnímání sebe sama a vnímání české většiny skrze menšinový tisk, a to v období prvních šesti let po pádu komunistického režimu (1990- 1995). Pomocí metody Kritické analýzy diskursu (KAD) jsou v práci zkoumány úryvky článků seřazených do následujících společensko-historických tematických celků: pozice menšiny po změně režimu, vztahy s jinými národnostmi, role jazyka, sčítání lidu a rozdělení Československa. Keywords: mniejszość narodowa; tożsamość; Polacy w Czechach; media mniejszości; Głos Ludu; Zwrot; National minority; National identity; Poles in the Czech Republic; Minority media; Głos Ludu; Zwrot Available in a digital repository NRGL
Percepce Záolší očima polských menšinových médií. Analýza vybraných historických a společenských otázek Těšínského Slezska na základě textů Głosu Ludu a Zwrotu

(in English): The diploma thesis analyzes special historical and social themes, which have been published in two most significant newspapers of Polish minority from Teschen Silesia - Głos Ludu and ...

Matelová, Táňa; Rusin Dybalska, Renata; Muryc, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases