Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 579082
Published from to

Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií
Králová, Eliška
2024 - Czech
Classical languages - Latin and Greek - have been influencing the vocabulary of the Czech language throughout its independent development. Both languages contribute to the process of creating new words to a large extent even today. This does not apply only to terminologies of various scientific fields but also to the naming of phenomena and facts of our everyday life. In connection with globalization and the general effort for language internationalization, classical languages, thanks to their flexibility and ability to link with domestic and foreign word-forming components, are very intensively involved in neology. The aim of this dissertation is to demonstrate how high the level of understanding of word-forming components from Latin and Greek is shown by students in the 1st and 4th year of the four-year general grammar school, and to what extent possible unfamiliarity prevents them from a correct understanding of similarly formed expressions. The tool for determining the scope of knowledge among students was a didactic test administered at five four-year grammar schools in the Czech Republic, and every time, for comparison, in all parallels of the 1st and 4th year. The results of the research may help to improve the didactic processing of the curriculum in Czech language classes, and to enhance... Klasické jazyky - latina a řečtina - ovlivňovaly slovní zásobu českého jazyka po celou dobu jeho samostatného vývoje. Na vzniku nových slov se oba jazyky podílí velkou měrou i v současnosti. Nejedná se pouze o terminologie rozličných vědních oborů, ale jde i o pojmenování jevů a skutečností naší každodenní reality. V souvislosti s globalizací a všeobecnou snahou o jazykovou internacionalizaci se klasické jazyky díky své flexibilitě a schopnosti pojit se s domácími i cizími slovotvornými komponenty zapojují do neologického procesu velmi intenzivně. Cílem této disertační práce je ukázat, jak vysokou míru porozumění slovotvorným komponentům z latiny a řečtiny vykazují žáci v 1. a 4. ročníku všeobecného gymnázia a do jaké míry jim případná neznalost brání ve správném pochopení podobně utvářených výrazů. Nástrojem ke zjišťování úrovně znalostí mezi žáky je didaktický test, který byl zadán na pěti čtyřletých gymnáziích v České republice, a to vždy pro srovnání ve všech paralelkách 1. a 4. ročníku. Výsledky výzkumu mohou napomoci k lepšímu didaktickému zpracování učiva v hodinách českého jazyka a k mezipředmětovému propojení s ostatními obory, jako jsou například fyzika, biologie, dějepis či cizí jazyky. Klíčová slova Prefixy, prefixoidy, latinské slovotvorné komponenty, řecké slovotvorné komponenty, cizí... Keywords: Prefixy; prefixoidy; latinské slovotvorné komponenty; řecké slovotvorné komponenty; cizí slova v češtině; Prefixes; prefixoids; Latin word-forming components; Greek word-forming components; foreign words in Czech Available in a digital repository NRGL
Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií

Classical languages - Latin and Greek - have been influencing the vocabulary of the Czech language throughout its independent development. Both languages contribute to the process of creating new ...

Králová, Eliška
Univerzita Karlova, 2024

Biotransformace sekundárních rostlinných metabolitů a jejich modulační účinky na enzymy metabolizující léčiva
Šadibolová, Michaela; Boušová, Iva; Soukup, Ondřej; Anzenbacherová, Eva
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training Workplace Department of Biochemical Sciences Doctoral Degree Program Xenobiochemistry and Pathobiochemistry Candidate Mgr. Michaela Šadibolová Supervisor Assoc. Prof. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Advisor Title of Doctoral Thesis Biotransformation of plant secondary metabolites and their modulatory effects on drug-metabolizing enzymes Sesquiterpenes and prenylflavonoids represent two classes of plant secondary metabolites that form an inherent part of human diet. They exert many beneficial biological activities, and accordingly, they are used as active constituents of herbal products. However, as xenobiotics, they also interact with a battery of drug-metabolizing enzymes and can in turn modulate their activity and/or expression, which may lead to herb-drug interactions. Sesquiterpenes and prenylflavonoids mentioned in this dissertation have been under-researched in this aspect. Three acyclic sesquiterpenes (farnesol, cis-nerolidol, trans-nerolidol) and three cyclic sesquiterpenes (α-humulene, β-caryophyllene, β-caryophyllene oxide) activated gene transcription mediated by pregnane X receptor; however, they did not alter the mRNA or protein expression of their downstream targets, namely cytochrome P450 (CYP) 3A4 and CYP2C, neither did... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra biochemických věd Doktorský studijní program Xenobiochemie a patobiochemie Kandidátka / kandidát Mgr. Michaela Šadibolová Školitelka / školitel doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Konzultantka / konzultant Název disertační práce Biotransformácia sekundárnych rastlinných metabolitov a ich modulačné účinky na enzýmy metabolizujúce liečivá Seskviterpény a prenylované flavonoidy predstavujú dve triedy rastlinných sekundárnych metabolitov tvoriace prirodzenú súčasť ľudskej stravy. Majú mnoho prospešných biologických účinkov a sú podľa toho využívané ako aktívne súčasti rastlinných prípravkov. Ako xenobiotiká ale interagujú s množstvom enzýmov metabolizujúcich liečivá, môžu obratom meniť ich aktivitu a/alebo expresiu, čo môže následne vyústiť do liekových interakcií. Seskviterpény a prenylflavonoidy zmienené v tejto dizertácii sú v tomto aspekte málo preskúmané. Tri acyklické seskviterpény (farnezol, cis-nerolidol, trans-nerolidol) a tri cyklické seskviterpény (α-humulén, β-karyofylén, β-karyofylénoxid) aktivovali génovú expresiu sprostredkovanú pregnanovým X receptorom, no nespôsobili významné zmeny v mRNA alebo proteínovej expresii jeho cieľových génov, cytochrómu P450 (CYP) 3A4 a CYP2C, a neovplyvnili ani hlavné... Available in a digital repository NRGL
Biotransformace sekundárních rostlinných metabolitů a jejich modulační účinky na enzymy metabolizující léčiva

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Training Workplace Department of Biochemical Sciences Doctoral Degree Program Xenobiochemistry and Pathobiochemistry Candidate Mgr. Michaela ...

Šadibolová, Michaela; Boušová, Iva; Soukup, Ondřej; Anzenbacherová, Eva
Univerzita Karlova, 2024

Vliv volnočasové a společenské aktivity na kvalitu života seniorů v Evropě - analýza dat studie SHARE
Pluhařová, Markéta
2024 - Czech
Impact of leisure and social activites on quality of life among erderly in Europe - SHARE data analysis Abstract Due to demographic aging, the quality of life of an increasing proportion of seniors is becoming more important than ever. According to activity theory and the concept of active aging, active life is a way to experience good old age. The diploma thesis focuses on the impacts of leisure and social activities on the quality of life of elderly over 65 in 17 European countries. Sixth wave data from The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE) from 2015 and the easySHARE panel dataset are analyzed using binary regression analysis and multilevel modeling using binary regression analysis. The relationship of 11 selected activities, which were divided for the needs of this thesis into social, individual activities and activities aimed at helping others, and quality of life is controlled for socio-economic, demographic and health characteristics. Quality of life is meassured using the CASP-12 indicator. For social and individual activities, active elderly have a higher chance of a high quality of life (CASP-12 score> 39) than inactive. Elderly who do not provide personal care assistance to people from the same household also have a better chance than caregivers. Key words ageing, ageing of... Vliv volnočasové a společenské aktivity na kvalitu života seniorů v Evropě - analýza dat studie SHARE Abstrakt Vlivem demografického stárnutí se stává kvalita života zvyšujícího se podílu seniorů důležitější než kdy jindy. Dle teorie aktivity a konceptu aktivního stárnutí je aktivní život ve vyšším věku způsob, jak prožít dobré stáří. Diplomová práce se věnuje dopadům volnočasové a společenské aktivity na kvalitu života seniorů starších 65 let v 17 evropských zemích. Pomocí binární regresní analýzy a víceúrovňového modelování s použitím binární regresní analýzy jsou analyzována data šesté vlny The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) z roku 2015 a panelového datasetu easySHARE. Vztah 11 vybraných aktivit, které byly rozděleny pro potřeby této diplomové práce na společenské, individuální aktivity a činnosti zaměřené na pomoc druhým osobám, a kvality života je kontrolován pro socioekonomické, demografické a zdravotní charakteristiky. Kvalita života je hodnocena pomocí indikátoru CASP-12. U společenských a individuálních aktivit mají aktivní senioři vyšší šance na vysokou kvalitu života (skóre CASP-12> 39) než neaktivní. Vyšší šance mají i senioři, kteří neposkytují pomoc s osobní péčí osobám ze stejné domácnosti oproti pečujícím. Klíčová slova stárnutí, stárnutí populace, kvalita života,... Keywords: stárnutí; stárnutí populace; kvalita života; sociální aktivity; studie SHARE; Evropa; ageing; ageing of population; quality of life; social activities; The Survey of Health; Ageing and Retirement in Europe; Europe Available in a digital repository NRGL
Vliv volnočasové a společenské aktivity na kvalitu života seniorů v Evropě - analýza dat studie SHARE

Impact of leisure and social activites on quality of life among erderly in Europe - SHARE data analysis Abstract Due to demographic aging, the quality of life of an increasing proportion of seniors is ...

Pluhařová, Markéta
Univerzita Karlova, 2024

Změny hladin katecholaminů, serotoninu a laktátu při sportovním lezení na umělé stěně v závislosti na stylu jištění prvolezece
Strnadová, Kateřina; Vomáčko, Ladislav; Bunc, Václav
2024 - Czech
Title: Changes of the catecholamins, serotonine and lactate levels during sport climbing on a climbing wall depending on the leader climber's style of belaying. Goals: The Goal of this thesis is to build on the bachelor thesis and develop its goals. The research is focused on a detection of blood hormonal changes before performance, right after it and after a 15- minute pacification depending on a style of a personal profile and style of belaying of the climbers. Hormonal changes have been compared during the performance on two climbing routes of the same difficulty and different styles of belaying. Methods: The randomized research sample consisted of 10 women, climbers, who climbed two routes using the OS (on sight) style on the level of maximum effort. One of the routes was climbed with clipping in protection points against the second route, which was climbed without protection points. The research was performed using a blood collection from v. brachialis and spinning off the blood plasma of the collected blood. Lactate was determined on Siemens Adria 1800 in a routine laboratory, serotonine was determined using LS-MS/MS with a gradient elution. Catecholamines were determined using LS-MS/MS with an isocratic elution. The survey composed of three psychological questionnaires (DMV, RCAI, Eysenck's... Název: Změny hladin katecholaminů, serotoninu a laktátu při sportovním lezení na umělé stěně v závislosti na stylu jištění prvolezce. Cíle: Cílem diplomové práce je navázat na práci bakalářskou a rozvinout její cíle. Výzkum je zaměřený na zjišťování hormonálních změn v krvi před výkonem, bezprostředně po výkonu a 15min po zklidnění, v závislosti na stylu jištění a osobnostním profilu lezkyň. Hormonální změny jsme porovnávali při výkonu na dvou lezeckých cestách stejné obtížnosti a profilu při rozdílmém způsobu jištění. Metody: Výzkumný randomizovaný soubor tvořil deset žen, lezkyň, které přelézaly dvě lezecké cesty stylem OS (on sight) na úrovni maximalního úsilí. Jedna z cest byla přelézaná při "cvakání" postupového jištění, oproti druhé cestě, která byla zdolávaná při vynechávání postupového jištění. Výzkum byl proveden pomocí odběru žilní krve z v. brachialis a odstředěním krevní plazmy z odebrané krve. Laktát byl stanovován na přístroji Siemens Adria 1800 v rutinní laboratoři, serotonin byl stanoven pomocí LS-MS/MS s gradientovou elucí. Katecholaminy byly stanoveny pomocí LS-MS/MS s izokratickou elucí. Dále bylo použito dotazníkové šetření skládající se ze tří psychologických dotazníků (DMV, RCAI, Eysenckův osobnostní dotazník). Dotazníky byly vyhodnoceny dle příslušných skórovacích tabulek.... Keywords: sportovní lezení; ženy; emoce; výkon; neurohumorální změny; fyzické zatížení; specifické zatížení ve sportovním lezení; sport climbing; women; emotion; performance; neurohormonal changes; physical strain; specific strain in sport climbing Available in a digital repository NRGL
Změny hladin katecholaminů, serotoninu a laktátu při sportovním lezení na umělé stěně v závislosti na stylu jištění prvolezece

Title: Changes of the catecholamins, serotonine and lactate levels during sport climbing on a climbing wall depending on the leader climber's style of belaying. Goals: The Goal of this thesis is to ...

Strnadová, Kateřina; Vomáčko, Ladislav; Bunc, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Vliv chladové adaptace na ischemicko-reperfúzní poškození srdce
Marvanová, Aneta
2024 - Czech
Cardiovascular disease, including ischemic heart disease, its acute form of myocardial infarction and subsequent heart failure, is still the most common cause of death in the world. For decades, scientists have been aiming to find clinically usable cardioprotective interventions that effectively prevented this disease or reduced the consequences of this disease and improved the quality of life of patients. It is known that a healthy lifestyle, which includes long-term hardening, contributes to heart protection. The beneficial effects of hardening on personality have been known for two hundred years, but no one before us has investigated the effect of a cold environment on the magnitude of ischemia-reperfusion (I/R) damage 10 years ago, we introduced a model of mild cold exposure (8 ± 1 řC) (MCE) which was protective on the size of the myocardial infarction and at the same time no negative side effects such as hypertension and myocardial hypertrophy were demonstrated. Our aim was to investigate the mechanism of cardioprotection induced by MCE. We asked the following questions: What is the metabolic profile of rats exposed to MCE? What is the effect of MCE on the magnitude of I/R damage in the short and long term? When does brown adipose tissue mature during MCE? Which signalling pathways are... Kardiovaskulární onemocnění, mezi které patří ischemická choroba srdeční, její akutní forma infarkt myokardu, a následné srdeční selhání, se stále řadí mezi nejčastější příčinu úmrtí na světě. Již desítky let si vědci kladou za cíl najít klinicky využitelné kardioprotektivní intervence, které by účinně předcházely tomuto onemocnění, a tak zmenšovaly následky tohoto onemocnění a zlepšily kvalitu života pacientů. Je známo, že k ochraně srdce významně přispívá zdravý životní styl, jehož součástí je i dlouhodobé otužování. Benefiční účinky otužování na posílení organismu jsou známy již dvě sta let, zatím však nikdo před námi nezkoumal vliv chladného prostředí na velikost ischemicko-reperfúzního poškození (I/R). Před 10 lety jsme zavedli model mírné chladové expozice (8 ± 1 řC) (MCE), který byl protektivní na velikost infarktu myokardu a zároveň se neprokázaly negativní vedlejší účinky jako je hypertenze a hypertrofie myokardu. Naším cílem tedy bylo zkoumání mechanismu kardioprotekce vyvolané MCE. Položili jsme si následující otázky. Jaký je metabolický profil potkanů vystavených MCE? Jaký je vliv MCE na velikost I/R poškození v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu? Kdy dozrává hnědá tuková tkáň v průběhu MCE? Které signální dráhy jsou zapojeny v kardioprotekci vyvolané MCE? Naše práce ukázala,... Keywords: chladová adapatace; potkan; srdce; ischemicko-reperfúzní poškození; cold acclimation; rat; heart; ischemia-reperfusion injury Available in a digital repository NRGL
Vliv chladové adaptace na ischemicko-reperfúzní poškození srdce

Cardiovascular disease, including ischemic heart disease, its acute form of myocardial infarction and subsequent heart failure, is still the most common cause of death in the world. For decades, ...

Marvanová, Aneta
Univerzita Karlova, 2024

Generace trombinu u patofyziologických stavů
Malíková, Ivana
2024 - Czech
Introduction: Thrombophilic conditions may be accompanied by increased thrombin generation (TG), especially during pregnancy when the increase in thrombin generation results from a series of changes in the haemostatic system. During administration of anticoagulant treatment, it is desirable to reduce the increase in thrombin generation. Aims of the study: The first aim of our study was to compare TG in individuals with a proven factor V Leiden mutation and individuals with elevated levels of factor VIII. Another aim was to compare patients with VTE and also with or without proven FV Leiden mutation that are taking different anticoagulation treatments. The final aim was to assess thrombin generation in pregnant women and their response to LMWH administration during severe thrombophilic conditions. Group of patients and methods: There were included 170 healthy blood donors in the control group, the congenital and acquired thrombophilia group included 44 individuals with FV Leiden mutation and 38 individuals with factor VIII level >150 % without other proven thrombophilia. 347 subjects with VTE taking direct coagulation inhibitors were included in the anticoagulation group. Sixty women with a prophylactic dose of LMWH were included in the group of pregnant women. Kit Technothrombin® TGA RC Low and RC... Úvod: Trombofilní stavy mohou být provázeny zvýšenou generací trombinu, zvláště pak v těhotenství, kdy nárůst generace trombinu vyplývá z řady změn v hemostatickém systému. Při podávání antikoagulační léčby je žádoucí nárůst generace trombinu snížit. Cíle studie: Jedním z cílů naší studie bylo porovnat generaci trombinu u jedinců s prokázanou mutací faktoru V Leiden a jedinců se zvýšenou hladinou faktoru VIII. Dalším úkolem bylo porovnat pacienty s VTE s prokázanou mutací faktoru V Leiden (nebo bez ní) a užívající rozdílnou antikoagulační léčbu. Posledním cílem bylo posoudit generaci trombinu u těhotných žen a jejich odpovědi na podávání LMWH při závažném trombofilním stavu. Soubor pacientů a metody: Do kontrolní skupiny bylo zařazeno 170 zdravých dárců krve, do skupiny vrozené a získané trombofilie bylo zahrnuto 44 jedinců s mutací faktoru V Leiden a 38 jedinců s hladinou faktoru VIII >150 % bez další prokázané trombofilie. Do skupiny s antikoagulační léčbou bylo zařazeno 347 jedinců s VTE užívajících přímé inhibitory koagulace. Do skupiny těhotných žen bylo zařazeno 60 žen s profylaktickou dávkou LMWH. Pro sledování generace trombinu jsme použili kit Technothrombin® TGA RC Low a RC High a analyzátor Ceveron® Alpha. Výsledky: Zvýšená generace trombinu byla nalezena u skupiny s vysokým faktorem... Keywords: trombofilie; trombin; generace trombinu; nízkomolekulární heparin; přímé inhibitory koagulace; thrombophilia; thrombin; thrombin generation; low molecular weight heparin; direct coagulation inhibitors Available in a digital repository NRGL
Generace trombinu u patofyziologických stavů

Introduction: Thrombophilic conditions may be accompanied by increased thrombin generation (TG), especially during pregnancy when the increase in thrombin generation results from a series of changes ...

Malíková, Ivana
Univerzita Karlova, 2024

Příprava a studium potenciálních antimikrobních sloučenin
Pokorná, Anežka; Krátký, Martin; Zitko, Jan
2024 - Czech
One of the ways to alleviate the global problem of antibiotic resistance is, among other things, the synthesis and development of new antimicrobials. All compounds prepared in this work are based on the molecule 4-amino-1-benzylpiperidine or its isomer 4-(piperidin-1- ylmethyl)aniline. The parent molecule was chosen on the based on its previously reported activity. Thirteen imines were prepared using one-step synthesis by reacting the starting amine with the corresponding aldehyde. Two additional syntheses led to the amides by reaction of the starting molecule with the corresponding salicylic acid. The yields of the reactions ranged from 26 to 97 % for the imines and were 25 and 39 % for the amides. All compounds were prepared in sufficient quantity and purity to determine biological activity. All fifteen compounds were tested for their antibacterial activity against clinically relevant Gram-positive and Gram-negative strains. They were further tested for their antifungal activity, antimycobacterial aktivity, and their ability to inhibit the enzymes acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase was also tested. The results of the evaluation showed that the amides were ineffective against microbes, but some imines showed excellent results. In general, the compounds were more active against... Jednou z možností, jak zmírnit celosvětový problém antibiotické rezistence, je mimo jiné i syntéza a vývoj nových antimikrobních látek. Všechny látky připravené v rámci této práce vychází z molekuly 4-amino-1-benzylpiperidinu nebo jeho izomeru 4-(piperidin-1- ylmethyl)anilinu. Výchozí molekula byla zvolena na základě aktivity zjištěné v předešlých pracích. Pomocí třinácti jednokrokových syntéz byly připraveny iminy, a to reakcí výchozí molekuly aminu s příslušným aldehydem. Dvě další syntézy vedly ke vzniku amidů reakcí výchozí molekuly s příslušnou salicylovou kyselinou. Výtěžky reakcí se pohybovaly u iminů v rozmezí 26-97 % a u amidů byly výtěžky 25 a 39 %. Všechny látky byly připraveny v dostatečném množství a čistotě potřebné pro stanovení biologické aktivity. U všech patnácti sloučenin byla testována antibakteriální aktivita proti klinicky významným Gram-pozitivním i Gram-negativním kmenům. Dále byly otestovány na jejich antifungální aktivitu, antimykobakteriální aktivitu a byla testována i jejich schopnost inhibovat enzymy acetylcholinesterázu a butyrylcholinesterázu. Z výsledků testování je patrné, že amidy byly antimikrobně neúčinné, ale některé iminy vykazovaly velmi dobré výsledky. Obecně byly látky více aktivní proti patogenním houbám, ale dijodované a dichlorované iminy vykazovaly i... Keywords: syntéza; léková rezistence; Gram-pozitivní koky; patogenní houby; biologické hodnocení; synthesis; drug resistance; Gram-positive cocci; human pathogenic fungi; biological evaluation Available in a digital repository NRGL
Příprava a studium potenciálních antimikrobních sloučenin

One of the ways to alleviate the global problem of antibiotic resistance is, among other things, the synthesis and development of new antimicrobials. All compounds prepared in this work are based on ...

Pokorná, Anežka; Krátký, Martin; Zitko, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Stabilita stacionárních toků nenewtonovských tepelně vodivých tekutin ve 2D
Wintrová, Lucie; Kaplický, Petr; Pokorný, Milan
2024 - Czech
This thesis aims to study the Navier-Stokes-Fourier problem with the entropy equa- tion. In particular, we want to define the notion of a solution and prove its existence. We approach this problem by modifying techniques used in several papers studying the generalized NSF system and the entropy equality and we want to conclude similar results. We are treating the two-dimensional case as opposed to the more frequent 3D case, hence we were able to relax conditions on the initial data. Firstly, we formulate the definition of a weak solution and impose sufficient conditions to prove its existence. In particular, we will require a bound p ≥ 2 for the power-law index of the Cauchy stress tensor. Next, we show that there exists a solution to Navier- Stokes-Fourier system (u, ϑ) fulfilling our definition. Lastly, we show that this solution additionally fulfills the entropy equality for η = log ϑ. 1 Cílem této práce je zkoumat Navier-Stokes-Fourierův systém s entropickou rovností. Především chceme definovat pojem řešení a dokázat jeho existenci. Upravujeme techniky převzaté z několika článků studujících zobecněný NSF systém s entropickou rovností, a očekáváme tedy podobné výsledky. Pracujeme ve dvoudimenzionálním případě, což nám umožní snížit požadavky na počáteční data, které jsou v častěji zkoumaném 3D případu striktnější. Nejprve formulujeme definici slabého řešení a představíme postačující podmínky k důkazu jeho existence. Konkrétně budeme vyžadovat p ≥ 2 pro mocninný index Cauchyho tenzoru napětí. Dále dokážeme existenci řešení (u, ϑ) Navier-Stokes-Fourierova systému, které vyhovuje naší definici. Nakonec ukážeme, že toto řešení navíc splňuje entropickou rovnost pro η = log ϑ. 1 Keywords: renormalizovaná řešení|entropická nerovnost|Navier|Stokes|Fourier; renormalized solutions|entropy equality|Navier|Stokes|Fourier Available in a digital repository NRGL
Stabilita stacionárních toků nenewtonovských tepelně vodivých tekutin ve 2D

This thesis aims to study the Navier-Stokes-Fourier problem with the entropy equa- tion. In particular, we want to define the notion of a solution and prove its existence. We approach this problem by ...

Wintrová, Lucie; Kaplický, Petr; Pokorný, Milan
Univerzita Karlova, 2024

Syntéza a hodnocení potenciálních antituberkulotik na bázi nitrovaných aromátů
Delong, Jakub; Krátký, Martin; Kučerová, Marta
2024 - Czech
The goal of the master's thesis was the synthesis and assessment of potential molecules against tuberculosis based on aromatic compounds containing nitro groups. The thesis reviews tuberculosis and its therapy, in the theoretical part, followed by well-know and new nitro group containing antibiotics. The experimental part reports multitep synthesis from parent compounds - substituted benzoic acid, pyruvic acid and variously substituted anilines, which were evaluated for their antimycobacterial activity. The core structure of the prepared compound molecules is N-phenyl-2-[2-(3,5- dinitrobenzoyl)hydrazinylidene]propanamide, which was variously substituted on the benzene ring of N-phenylpropanamide. In case of four compounds, one nitro group was switched to the trifluoromethyl group. Yields varied from 7 to 72 % and their minimum inhibitory concentrations (MIC) ranged from 4 to more than 1000 µmol/l. N-(4-Bromphenyl)-2-[2-(3,5- dinitrobenzoyl)hydrazinylidene]propanamide proved to be the most effective derivate. Key words Antibiotics, antimycobacterial activity, 3,5-dinitrobenzohydrazide, nitro group, synthesis, tuberculosis Tématem diplomové práce je příprava a následné hodnocení potenciálních antituberkulotik na bázi nitrovaných aromátů. V teoretické části se práce zabývá tuberkulózou a její terapií, v dalších kapitolách rozebírá nitrované antimikrobiální látky již osvědčené, i nově připravované a testované. Praktická část zahrnuje vícekrokovou přípravu sloučenin ze substituované kyseliny benzoové, kyseliny pyrohroznové a různě substituovaných anilinů, které byly hodnoceny v inhibici růstu různých kmenů mykobakterií. Strukturní základ látek je N-fenyl-2-[2-(3,5- dinitrobenzoyl)hydrazinyliden]propanamid, který se liší substitucí na benzenovém jádře N- fenylpropanamidu. V případě čtyř sloučenin byla provedena obměna jedné nitroskupiny za trifluormethylovou skupinu. Výtěžky syntéz finálních látek se pohybovaly v rozpětí 7-72 % a jejich hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC) od 4 do více než 1000 µmol/l. Jakožto nejúčinnější derivát se ukázal N-(4-bromfenyl)-2-[2-(3,5-dinitrobenzoyl)hydrazinyliden]propanamid. Klíčová slova Antibiotika, antimykobakteriální aktivita, 3,5-dinitrobenzhydrazid, nitroskupina, syntéza, tuberkulóza Keywords: syntéza; antituberkulotika; hydrazidy; nitro skupina; synthesis; antitubercular drugs; hydrazides; nitro group Available in a digital repository NRGL
Syntéza a hodnocení potenciálních antituberkulotik na bázi nitrovaných aromátů

The goal of the master's thesis was the synthesis and assessment of potential molecules against tuberculosis based on aromatic compounds containing nitro groups. The thesis reviews tuberculosis and ...

Delong, Jakub; Krátký, Martin; Kučerová, Marta
Univerzita Karlova, 2024

Potenciál záchytných parkovišť u železničních stanic pro dojížďku do Prahy
Malátek, David; Marada, Miroslav; Haas, Václav
2024 - Czech
Metropolises like Prague are increasingly burdened by the negative aspects of growing individual car transportation. The most significant burden likely comes from the daily commute for employment from the broader Prague region to the capital. Public mass transit options are limited, and there are various reasons why people are unwilling or unable to relinquish the use of their own means of transportation. A significant reason is the limited transportation accessibility in residential areas. In contrast, in Prague, transportation accessibility is generally at a high level. Therefore, to alleviate this, Park and Ride (P+R) facilities are being established near railway stations or metro stations on the outskirts of the capital. However, in the broader Prague region within the Central Bohemian Region, such facilities are still relatively scarce. This thesis will examine the potential of Park and Ride facilities at railway stations in the Prague metropolitan area for suburban transportation, with a focus on commuting to work and schools. The issue will be elucidated based on sources of professional literature and statistical data. Subsequently, an analysis will be conducted to evaluate the feasibility of using P+R facilities for commuting to work or schools for individual municipalities in the studied... Metropole jako Praha jsou v důsledku rostoucí individuální automobilové dopravy stále více zatěžovány jejími negativními aspekty. Největší zátěž pravděpodobně přináší pravidelná dojížďka za zaměstnáním z širšího zázemí Prahy do hlavního města. Možnosti veřejné hromadné příměstské dopravy jsou omezené a existují různé důvody, proč se lidé nechtějí nebo nemohou používání vlastního dopravního prostředku vzdát. Podstatným důvodem je omezená dopravní dostupnost v místě bydliště. Naproti tomu v Praze je dopravní dostupnost zpravidla na vysoké úrovni. Proto pro odlehčení silniční sítě v centrální části Prahy vznikají záchytná parkoviště (P+R) u železničních stanic nebo stanic metra na okraji hlavního města. V širším zázemí Prahy na území Středočeského kraje však parkovišť tohoto typu zatím příliš není. Tato práce bude zkoumat potenciál záchytných parkovišť u železničních stanic v Pražské metropolitní oblasti pro příměstskou dopravu, a to se zaměřením na dojížďku do zaměstnání a škol. Problematika bude vysvětlena na základě zdrojů odborné literatury a statistických zdrojů. Poté bude provedena analýza výhodnosti využití parkovišť P+R při dojížďce do zaměstnání nebo škol pro jednotlivé obce zkoumaného území a budou vymezena vhodná místa pro vznik těchto parkovišť. Výsledky analýzy pak budou porovnány s... Keywords: příměstská doprava; dojížďka za zaměstnáním; železnice ve Středočeském kraji; záchytná parkoviště P+R; Pražská metropolitní oblast; časová dostupnost; suburban transportation; commuting to work; railways in the Central BohemianRegion; incentive parking lots (P+R); Prague metropolitian area; time availability Available in a digital repository NRGL
Potenciál záchytných parkovišť u železničních stanic pro dojížďku do Prahy

Metropolises like Prague are increasingly burdened by the negative aspects of growing individual car transportation. The most significant burden likely comes from the daily commute for employment from ...

Malátek, David; Marada, Miroslav; Haas, Václav
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases