Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 38387
Published from to

A novel structurally characterized haloacid dehalogenase superfamily phosphatase from Thermococcus thioreducens with diverse substrate specificity
HAVLÍČKOVÁ, Petra
2024 - English
This RNDr. thesis is focused on complex studies of a haloacid dehalogenase superfamily phosphatase member with an unknown substrate specificity, isolated from a hyperthermofilic archeon Thermococcus thioreducens. The HAD phosphatase, internally named as Tt82, was isolated, expressed and purified using standard techniques and the crystal structure was solved by X-ray crystallography method. The refined crystal structure displayed characteristic HAD superfamily elements, such as the HAD canonical fold with the HAD signature motifs in the active site. Further, possible substrates for the enzyme were proposed and examined by computational docking in the active site of the HAD phosphatase. The results of the docking studies served as a basis for an experimental measurement of Tt82 enzymatic activity against selected substrates at two different temperatures. HAD phosphatase Tt82 is a promising target for the biotechnological field, mainly for its wide substrate specificity and higher temperature optima. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
A novel structurally characterized haloacid dehalogenase superfamily phosphatase from Thermococcus thioreducens with diverse substrate specificity

This RNDr. thesis is focused on complex studies of a haloacid dehalogenase superfamily phosphatase member with an unknown substrate specificity, isolated from a hyperthermofilic archeon Thermococcus ...

HAVLÍČKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Diagnostická a prognostická schopnost vybraných markerů karcinomu prostaty v séru a moči
Do Carmo Silva, Joana Isabel; Veselý, Štěpán; Čapoun, Otakar; Fedorko, Michal
2024 - English
The diagnostic and prognostic ability of selected serum and urinary markers of prostate cancer Abstract Serum prostate specific antigen (PSA) is the only widely approved marker in prostate cancer (PC) diagnosis and follow up after treatment. Its role has remained controversial due to lack of specificity and the risk of overdiagnosis of insignificant PC. The aim of this work was to explore promising markers of PC and to improve current patient stratification to adjuvant treatment. Three main studies were performed using different media (urine and serum). The first study included the evaluation of Engrailed-2 (EN2) - a urinary marker of interest - in 90 patients with localized PC, 30 healthy controls, and 40 patients indicated for prostate biopsy. The second study evaluated 205 men with high-risk PC-features who underwent radical prostatectomy (RP) and were subject to a strict follow-up protocol of ultrasensitive PSA (UPSA) at close time intervals. The ability of particular measurements to predict biochemical recurrence (BCR) and thus the need for adjuvant therapy was assessed using the area under the curve (AUC) and a stratification model was created. The third study involved 128 patients who underwent RP. PSA and its serum isoforms normally used in the diagnostic context were evaluated both preoperatively... Diagnostická a prognostická schopnost vybraných markerů karcinomu prostaty v séru a moči Abstrakt Sérový prostatický specifický antigen (PSA) je jediným široce schváleným markerem v diagnostice a sledování rakoviny prostaty (PC) po léčbě. Jeho role zůstala kontroverzní kvůli nedostatečné specifitě a riziku nadměrné diagnózy nevýznamného PC. Cílem této práce bylo prozkoumat slibné markery PC a zlepšit současnou stratifikaci pacientů k adjuvantní léčbě. Byly provedeny tři hlavní studie s použitím různých médií (moč a sérum). První studie zahrnovala hodnocení Engrailed-2 (EN2) - sledovaného močového markeru - u 90 pacientů s lokalizovaným PC, 30 zdravých kontrol a 40 pacientů indikovaných k biopsii prostaty. Druhá studie hodnotila 205 mužů s vysoce rizikovými rysy PC, kteří podstoupili radikální prostatektomii (RP) a byli podrobeni přísnému protokolu sledování ultrasenzitivního PSA (UPSA) v krátkých časových intervalech. Schopnost jednotlivých měření predikovat biochemickou recidivu (BCR) a tím nutnost adjuvantní terapie byla hodnocena pomocí plochy pod křivkou (AUC) a byl vytvořen stratifikační model. Třetí studie zahrnovala 128 pacientů, kteří podstoupili RP. PSA a jeho sérové izoformy běžně používané v diagnostickém kontextu byly hodnoceny předoperačně i pooperačně, aby se určila jejich schopnost predikovat... Keywords: Prostate cancer; PSA; biomarkers; PSA isoforms; ultrasensitive PSA; [-2]proPSA; PHI; hK2; EN2; Prostate cancer; PSA; biomarkers; PSA isoforms; ultrasensitive PSA; [-2]proPSA; PHI; hK2; EN2 Available in a digital repository NRGL
Diagnostická a prognostická schopnost vybraných markerů karcinomu prostaty v séru a moči

The diagnostic and prognostic ability of selected serum and urinary markers of prostate cancer Abstract Serum prostate specific antigen (PSA) is the only widely approved marker in prostate cancer (PC) ...

Do Carmo Silva, Joana Isabel; Veselý, Štěpán; Čapoun, Otakar; Fedorko, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Chirální separace klastrových sloučenin boru.
Horáček, Ondřej; Kučera, Radim; Šatínský, Dalibor; Bednář, Petr
2024 - English
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Ondřej Horáček Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Chirální separace klastrových sloučenin boru Anorganické trojrozměrné klastrové sloučeniny boru se staly předmětem zájmu vědců zejména díky svým zajímavým vlastnostem, např. výjimečné tepelné, biologické a chemické stabilitě, neobvyklé třístředodové dvouelektronové vazbě a trojrozměrné aromaticitě. Podtřídou boranových klastrů jsou karborany, které mají v kleci inkorporován alespoň jeden atom uhlíku, čímž kombinují vlastnosti anorganických a organických látek v jedné molekule. Atom uhlíku umožňuje modifikaci klastru různými organickými substituenty, což vede k existenci nepřeberného množství derivátů. Z tisíců těchto sloučenin byly důkladně zkoumány deriváty aniontového bis(dikarbolidu) kobaltu ([Co(C2B9H11)2]- ), a to zejména ve farmaceutické chemii, chemii materiálů, elektrochemii a analytické chemii. Zvýšený zájem o [Co(C2B9H11)2]- je obvykle vysvětlován jeho rozpustností ve vodě, chemickou a biologickou stabilitou, nízkou toxicitou, skrytým amfifilním charakterem a podobností s chemií ferrocenu. Mnoho derivátů [Co(C2B9H11)2]- uvedených v literatuře je chirálních. Navzdory jejich potenciálnímu využití ve... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Ondřej Horáček Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Chirální separace klastrových sloučenin boru Anorganické trojrozměrné klastrové sloučeniny boru se staly předmětem zájmu vědců zejména díky svým zajímavým vlastnostem, např. výjimečné tepelné, biologické a chemické stabilitě, neobvyklé třístředodové dvouelektronové vazbě a trojrozměrné aromaticitě. Podtřídou boranových klastrů jsou karborany, které mají v kleci inkorporován alespoň jeden atom uhlíku, čímž kombinují vlastnosti anorganických a organických látek v jedné molekule. Atom uhlíku umožňuje modifikaci klastru různými organickými substituenty, což vede k existenci nepřeberného množství derivátů. Z tisíců těchto sloučenin byly důkladně zkoumány deriváty aniontového bis(dikarbolidu) kobaltu ([Co(C2B9H11)2]- ), a to zejména ve farmaceutické chemii, chemii materiálů, elektrochemii a analytické chemii. Zvýšený zájem o [Co(C2B9H11)2]- je obvykle vysvětlován jeho rozpustností ve vodě, chemickou a biologickou stabilitou, nízkou toxicitou, skrytým amfifilním charakterem a podobností s chemií ferrocenu. Mnoho derivátů [Co(C2B9H11)2]- uvedených v literatuře je chirálních. Navzdory jejich potenciálnímu využití ve... Available in a digital repository NRGL
Chirální separace klastrových sloučenin boru.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Ondřej Horáček Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: ...

Horáček, Ondřej; Kučera, Radim; Šatínský, Dalibor; Bednář, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Functional characterization of the insulin signaling pathway in the hard tick Ixodes ricinus
KOZELKOVÁ, Tereza
2024 - English
In this thesis, the molecular and functional characterization of the insulin receptor signaling pathway (ISP) in hard tick Ixodes ricinus was characterized. As obligatory blood-feeding ectoparasites, ticks play a crucial role in the transmission of various pathogens, including bacteria, viruses, and protozoa, which has a significant impact on human and animal health. The parasite is strictly bonded with its host through a unidirectional transmission of nutrition for its survival, development, and reproduction. The ISP, a highly conserved system, regulates numerous physiological and anabolic processes to nutritional availability. This study aims to investigate the functionality of key components of the ISP pathway identified in the midgut transcriptome, namely the insulin receptor (IrInR), the protein kinase B called AKT (IrAKT), and the target of rapamycin (IrTOR). To achieve this goal, the expression profiles of these components in tick tissues during feeding and after detachment were investigated using qRT-PCR. Additionally, RNAi silencing of individual components was performed, and the phenotype of the ticks was observed. To further clarify the effects of ISP, immunization of rabbits with recombinant IrInR protein and tick infestation were investigated. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Functional characterization of the insulin signaling pathway in the hard tick Ixodes ricinus

In this thesis, the molecular and functional characterization of the insulin receptor signaling pathway (ISP) in hard tick Ixodes ricinus was characterized. As obligatory blood-feeding ...

KOZELKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Detekce pozitivní selekce v reprodukčních genech pěvců
Cakl, Lukáš; Reifová, Radka; Těšický, Martin
2024 - English
Reproductive genes are assumed to play an important role in adaptive evolution and speciation, yet little is known about the patterns of molecular evolution in these genes within avian species. This thesis is focused on identifying reproductive genes under positive selection and analyzing their function in songbirds, the largest and most diverse suborder of modern birds. Using existing bioinformatic approaches and published genomic data of 14 songbird species, we have first constructed 12000 groups of orthologous genes and detected significant traces of recurrent positive selection within 385 of them. Using proteomic data, this genome wide set of genes was then filtered to obtain genes expressed within songbird spermatozoa and fluids from the female reproductive tract. Within spermatozoa 22 out of 940 expressed genes were positively selected, while female fluids were found to be more conserved, as only 6 out of 529 expressed genes have shown traces of positive selection. We have then computed the enrichment of gene ontology terms within the positively selected genes. The enriched terms suggest evolutionary pres- sures acting on spermatozoa cytoskeleton, molecular motors and energetic metabolism, highlighting the importance of sperm morphology and swimming speed. Furthermore, the enrichment results... Předpokládá se, že geny ovlivňující reprodukci hrají důležitou roli jak v adaptivní evoluci, tak ve speciaci. U ptáků však zatím neexistuje mnoho informací o molekulární evoluci těchto genů. Tato práce se zabývá identifikací reprodukčních genů podléhajících pozitivní selekci v genomech pěvců a analýzou jejich funkcí. Ze 14 pub- likovaných genomů jsme nejdříve sestavili 12000 skupin ortologních genů a v 385 z nich existujícími metodami detekovali stopy dlouhodobé pozitivní selekce. Díky publikovaným proteomickým datům jsme celogenomový soubor genů mohli zúžit na geny exprimované ve spermiích a v tekutinách ze samičího pohlavního traktu. Ve spermiích pozitivní selekce působila na 22 z 940 exprimovaných genů, zatímco v samičích tekutínách jen na 6 z 529, což poukazuje na konzervativnější chování proteinů v samičích tekutinách. Následně jsme detekovali nadměrné zastoupení jednotlivých funkcí proteinů tak, jak jsou popsané v gene ontology. U spermií naše výsledky poukázaly na evoluční tlak působící zejména na je- jich cytoskelet, molekulární motory a energetický metabolismus, což naznačuje důležitost morfologie spermií a rychlosti jejich pohybu. Napříč celým genomem pak výsledky nejen potvrzovaly výsledky získané u spermií, ale též poukazovaly na pozitivní selekci procesů spjatých s mitózou a meiózou.... Keywords: evoluce; selekce; pěvci; spermie; samičí pohlavní trakt; evolution; selection; songbirds; spermatozoa; female reproductive tract Available in a digital repository NRGL
Detekce pozitivní selekce v reprodukčních genech pěvců

Reproductive genes are assumed to play an important role in adaptive evolution and speciation, yet little is known about the patterns of molecular evolution in these genes within avian species. This ...

Cakl, Lukáš; Reifová, Radka; Těšický, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Analýza čínského trhu zelených dluhopisů a faktorů ovlivňujících emisní úrokové sazby
Huang, Yixiang; Sivá, Soňa; Semerák, Vilém
2024 - English
Tato bakalářská práce se zabývá čínským trhem se zelenýmidluhopisy a faktory ovlivňujícími jejich emisní sazby, s důrazem na dopad pandemie Covid-19 na emisní sazby zelených dluhopisů v Číně. Práce využívá grafickou analýzu ke zkoumání čínského trhu se zelenýmidluhopisy a metodou vicenásobní lineární regrese analyzuje faktory ovlivňující emisní sazby. Nakonec zjišťuje, že pandemie Covid-19 skutečně má významný vliv a mění strukturu modelu ovlivňujících faktorů. Tato práce dospěla k hlavnímu závěru, že pandemie Covid-19 skutečně změnila strukturu faktorů ovlivňujících míru emise zelených dluhopisů Klíčová slova Čínský trh, Zelené dluhopisy, Covid-19 / Koronavirus, Emisní sazby, Vícenásobná lineární regrese, Ovlivňující faktory Název práce Analýza čínského trhu se zelený midluhopisy a faktorů ovlivňujících úrokové sazby při emisi Keywords: Čínský trh; Zelené dluhopisy; Covid-19; Koronavirus; Emisní sazby; Vícenásobná lineární regrese; Ovlivňující faktory; Chinese market; Green bonds; Covid-19; Coronavirus; Issuance rates; Multiple linear regression; Influencing factors Available in a digital repository NRGL
Analýza čínského trhu zelených dluhopisů a faktorů ovlivňujících emisní úrokové sazby

Tato bakalářská práce se zabývá čínským trhem se zelenýmidluhopisy a faktory ovlivňujícími jejich emisní sazby, s důrazem na dopad pandemie Covid-19 na emisní sazby zelených dluhopisů v Číně. Práce ...

Huang, Yixiang; Sivá, Soňa; Semerák, Vilém
Univerzita Karlova, 2024

Zkoumání tenkovrstvého katalyzátoru na bázi Ir(Ox)-Ru(Oy) pro reakci vzniku kyslíku v elektrolyzéru vody s protonově vodivou membránou
Hrbek, Tomáš; Kúš, Peter
2024 - English
The main focus of this work is the investigation of the anode catalysts for the Proton Exchange Membrane Water Electrolyzers (PEM-WEs). PEM-WEs play a pivotal role in the hydrogen economy concept as they allow water decomposition into oxygen and hydrogen. However, their operation requires expensive noble metal catalysts, i.e., iridium or platinum. This issue has yet to be solved to mass-produce PEM-WEs. Consequently, our main objective is to reduce the amount of iridium on the anode of PEM-WEs. We addressed this objective by two distinct approaches: morphological and chemical. With the morphological approach, plasma etching of the membrane and the magnetron sputtering of CeO2 served to increase the membrane's active surface. Hence we improved the catalysts utilization. With the chemical approach, we focused on the catalyst itself. Thus, we replaced the pure iridium catalyst with a bimetallic iridium- ruthenium one. Therefore, the activity of the catalyst was enhanced while its price got reduced. To explain and describe the catalyst's behavior, we used various electrochemical methods and surface analysis techniques. Finally, we combined both approaches to obtain one active, stable, and low-iridium-loading anode catalyst for PEM-WE. Katalyzátory pro anodu elektrolyzérů vody s protonově vodivou membránou (PEM-WE) jsou hlavním objektem zájmu prezentované práce. PEM-WE jsou klíčové pro koncept vodíkové ekonomiky, neboť umožňují rozklad vody na kyslík a vodík. Jejich zásadní nevýhoda spočívá v nutnosti používat vzácné kovy jako katalyzátory, převážně se jedná o platinu a iridium. Primárním cílem této práce je snížení množství iridia na anodě PEM-WE. K tomu lze využít dva principiálně odlišné přístupy: morfologický a chemický. Při morfologickém přístupu jsme aplikovali plazmatické leptání membrány a současné magnetronové naprašování CeO2 ke zvýšení velikosti aktivního povrchu. Tímto jsme zlepšili využití iridiového katalyzátoru. V případě chemického přístupu jsme se naopak zaměřili na samotný katalyzátor, kdy jsme nahradili čisté iridium směsí iridia a ruthenia. Důsledkem byl nárůst aktivity katalyzátoru a současný pokles jeho ceny. Vlastnosti katalyzátorů jsme následně důsledně zkoumali řadou elektrochemických a povrchových analytických metod. Na závěr jsme oba přístupy zkombinovali za účelem vytvoření anodového katalyzátoru pro PEM-WE s vysokou aktivitou, stabilitou a malým množstvím použitého iridia. Keywords: elektrolyzér|reakce vzniku kyslíku|magnetronové naprašování|tenkovrstvý katalyzátor|iridium-ruthenium; electrolyzer|oxygen evolution reaction|magnetron sputtering|thin-film catalyst|iridium-ruthenium Available in a digital repository NRGL
Zkoumání tenkovrstvého katalyzátoru na bázi Ir(Ox)-Ru(Oy) pro reakci vzniku kyslíku v elektrolyzéru vody s protonově vodivou membránou

The main focus of this work is the investigation of the anode catalysts for the Proton Exchange Membrane Water Electrolyzers (PEM-WEs). PEM-WEs play a pivotal role in the hydrogen economy concept as ...

Hrbek, Tomáš; Kúš, Peter
Univerzita Karlova, 2024

Predikce lokálních strukturních vlastností ze sekvence protilátek
Beňo, Roman; Příhoda, David; Hoksza, David
2024 - English
Predicting local structural properties of antibodies at residual level is vital for detecting the presence of post-translational modifications (PTMs), which often induce structural change in the antibody, negatively impact its shelf-life and possibly lead to the loss of the therapeutic potential. In this work, we predict relative solvent accessibility (RSA) of individual residues. This property is, alongside with the type of amino acid in question, the key indicator for presence of methionine oxidations and other types of PTMs. Due to the conservation of the antibody structure, we identified that different classes of prediction methods yield almost interchangeable results - total mean absolute error (MAE) of 5.64 RSA percentage units measured for the best performing machine learning pipeline compared to the 5.96 measured for the best performing statistical pipeline. The significant prediction quality improvement observed within comparison to the random prediction method with MAE of 35.996 may be as well attributed to the sequence conservancy. In CDR regions, RSA values are harder to predict. Although the range of methods and procedures employed throughout this work is by far not able to yield complex structure predictions, it might constitute a modular, high-throughput tool to support one's choices when... Predikce lokálních strukturních vlastností protilátek na reziduální úrovni je hodně důležitá pro detekci přítomnosti posttranslačních modifikací (PTM), které často indukují strukturální změny v protilátce, negativně ovlivňují její dlouhodobou skladovatelnost a vedou ke ztrátě jejího terapeutického potenciálu. V této práci predikujeme u jednotlivých reziduí relativní povrchovou dostupnost pro rozpouštědla (RSA). Tato vlastnost je spolu s typem dotyčné aminokyseliny klíčovým indikátorem přítomnosti oxidací methioninu a dalších typů PTM. Díky konzervovanosti struktury protilátek jsme zjistili, že různé třídy predikčních metod produkují téměř zaměnitelné výsledky - celková průměrná absolutní chyba (MAE) 5,64 procentních jednotek RSA pro nejvýkonnější z odzkoušených metod založených na strojovém učení, ve srovnání s hodnotou 5,96 naměřenou pro nejvýkonnější statistickou metodu. Výrazné zlepšení kvality predikce pozorované ve srovnání s metodou náhodné predikce s MAE 35,996 lze také připsat zachování struktury sekvence. V CDR oblastech je předpovědět hodnoty RSA obtížnější. Přestože metody a postupy, které v této práci používáme, zdaleka nejsou schopny poskytnout komplexní předpověď struktury, můžou se stát modulárním nástrojem s vysokou propustností pro návrh vhodných terapeutických protilátek. Klíčová slova:... Keywords: protilátka; post-translační modifikace; relativní povrchová dostupnost pro rozpouštědla; strojové učení; lokální struktura; predikce; antibody; post-translational modification; relative solvent accessibility; machine learning; local structure; prediction Available in a digital repository NRGL
Predikce lokálních strukturních vlastností ze sekvence protilátek

Predicting local structural properties of antibodies at residual level is vital for detecting the presence of post-translational modifications (PTMs), which often induce structural change in the ...

Beňo, Roman; Příhoda, David; Hoksza, David
Univerzita Karlova, 2024

Dopad nepodmíněného základního příjmu na Itálii: Analýza za použití HFCS dat v EUROMOD.
Petrus, Tomáš; Kolář, Daniel; Šťastná, Lenka
2024 - English
Mikrosimulace základního nepodmíněného příjmu v EUROMOD přisprívají probíhající diskusi o sociálních důsledcích a rozpočtové proveditelnosti této politiky. Evropská HFCS data použitá v této práci umožňují zdanění majetku jako způsob financování, aby byl základní nepodmíněný příjem rozpočtově neutrální. Tato práce zkoumá vliv tří unikátních scénářů na redistribuci příjmů a míru ohrožení chudobou na různé části italské populace. Rozmanitost italských regionů a boj s veřejným dluhem mohou vážně ohrozit proveditelnost scénářů v reálném světě. Výsledky práce následují trend radikálního snižování celkové chudoby a nerovnosti pozorovaný v této oblasti výzkumu. Tyto scénáře, spolu s pevnou daní z majetku, mají nepříznivé dopady na starší věkové skupiny, které se spoléhají na starobní důchody. Systém sociálních dávek má ve scénářích různé úrovně náhraditelnosti, které významně ovlivňují dopad na ohrožené skupiny. Práce nastoluje potenciální zmírnění nežádoucích účinků, které lze analyzovat v dalším výzkumu. Mikrosimulace postrádá behaviorální dopad základního nepodmíněného příjmu na jednotlivce, který je zachycen v provedených studiích v Evropě a Severní Americe. Keywords: univerzální základní příjem; chudoba; příjmová nerovnost; spravedlnost; příjem domácností; sociální dávky; ekonomika práce; hospodářská politika; progresivní daň z příjmu; daňová optimalizace; blahobyt; důchody; universal basic income; poverty; income inequality; equity; household income; social benefits; labour economics; economic policy; progressive income tax; tax optimisation; well-being; pensions Available in a digital repository NRGL
Dopad nepodmíněného základního příjmu na Itálii: Analýza za použití HFCS dat v EUROMOD.

Mikrosimulace základního nepodmíněného příjmu v EUROMOD přisprívají probíhající diskusi o sociálních důsledcích a rozpočtové proveditelnosti této politiky. Evropská HFCS data použitá v této práci ...

Petrus, Tomáš; Kolář, Daniel; Šťastná, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Reakce retailových investorů na pohyby finančních trhů a změny sentimentu
Hromčík, Jakub; Schwarz, Jiří; Petrásek, Lukáš
2024 - English
This bachelor thesis investigates two areas. First, we study the impact of sociodemographic attributes on retail ivnestors following robo-advice in the choices of ready-made portfolios of passive ETFs with unique risk levels by employing a logistic regression model. Second, we investigate the impact of sociodemographic attributes on retail investors' trading volume adjustments in periods of high expected market volatility as proxied by the VIX index, for which we employ panel data regression methods over 18 consecutive months during a relatively stable period from January 1st 2021 to the end of 2022. We find, in agreement with reasearch on human financial advice, that women are more likely than men to follow risk level recommended by a robo-advisor, while being a man is associated with assuming more risk than recommended. Due to model assumption issues, our results are rather inconclusive in whether men tend to react differently to periods of high expected market volatility. JEL Classification D90, D91, G40, G41, J16 Keywords ETFs, VIX, Robo-advisor, Ready-made portfo- lio Title Reaction of retail investors to financial market movements and sentiment changes Author's e-mail kubahromcik@gmail.com Supervisor's e-mail jiri.schwarz@fsv.cuni.cz Tato bakalářská práce se zabývá dvěma oblastmi. Nejprve pomocí logistické re- grese studujeme vliv sociodemografických veličin na následování rad finančních algoritmů při výběru hotových portfólií pasivních fondů obchodovaných na burzách, takzvaných ETFs, které s sebou nesou různé množství rizika. Dále pomocí panelové regrese zkoumáme vlivy sociodemografických veličin na změny v investičních tocích v obdobích zvýšené očekávané tržní volatility, pro kterou využíváme index VIX. Panelová data zkoumáme v relativně stabilním období od 1. června 2021 do konce roku 2022, tedy celkem 18 měsíců je zahrnuto v analýze. Souhlasně s existující literaturou zjišťujeme, že ženy mají větší pravděpodobnost vybrat si portfolio s menším nebo stejným rizikem, než jim bylo doporučeno algoritmem, jež z dostupných sociodemografických informací vybere portfolio s nejvhodnější mírou rizika. Z důvodů nesplnění některých předpokladů užitých modelů, nejsme schopni vyloučit nulovou hypotézu neex- istence rozdílu v investičních reakcích mužů a žen na období očekávané vysoké volatility. Klasifikace JEL D90, D91, G40, G41, J16 Klíčová slova ETFs, VIX, Robo-advisor, Ready-made portfolio Název práce Reakce retailových investorů na pohyby fi- nančních trhů a změny sentimentu E-mail autora kubahromcik@gmail.com E-mail vedoucího práce... Keywords: Exchange-traded fund; ETF; market sentiment; bias; heuristic; ready-made portfolio Available in a digital repository NRGL
Reakce retailových investorů na pohyby finančních trhů a změny sentimentu

This bachelor thesis investigates two areas. First, we study the impact of sociodemographic attributes on retail ivnestors following robo-advice in the choices of ready-made portfolios of passive ETFs ...

Hromčík, Jakub; Schwarz, Jiří; Petrásek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases