Number of found documents: 1
Published from to

Popis poloprovozu vytváření a zpřístupnění digitálních archivních balíčků se zaměřením na umělecká díla s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy
Svatoš, Jonáš
2022 - Czech
Poloprovoz vytváření a zpřístupnění digitálních archivních balíčků se zaměřením na umělecká díla s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy představuje komplexně řešené pracoviště navržené k akvizici umění pohyblivého obrazu na analogových i digitálních nosičích. Výstupem poloprovozu je digitální sbírkový objekt, jehož validita je ověřena prostřednictvím zachování signifikantních vlastností. Poloprovoz v kontextu českých sbírkových institucí představuje unikátní řešení zohledňující širokou varietu historických obrazových nosičů, umožňuje jejich odbornou diagnostiku, před-akviziční průzkum a samotnou digitalizaci odpovídající vysokým kvalitativním standardům. Mimořádným přínosem jeho řešení je propojení akviziční praxe, získávání a ukládání médií a metadat, poznatků z historického výzkumu a konzervátorských záznamů s ohledem na jejich další distribuci a zpřístupnění v rámci jednoho systému. Poloprovoz je navíc navržen s důrazem na interoperabilitu a propojení s dalšími sbírkovými systémy v rámci lokální sítě i internetu. Jako takový může být vzorovým řešením pro podobná oborová pracoviště, nebo může v budoucnu sloužit jako servisní platforma zaručující dosažení vysokých standardů. The pilot plant for creating and publishing digital archive packages with a focus on works of art with audiovisual content of a non-cinematographic nature represents a complex service designed for the acquisition of the art of moving image on both analogue and digital media. The output of the service is a digital object, the validity of which is verified through the preservation of significant properties. The service in the context of Czech collecting institutions represents a unique solution taking into account a wide variety of historical image media, enabling their professional diagnostics, pre-acquisition exploration and the digitization itself corresponding to high quality standards. An extraordinary benefit of its solution is the interconnection of acquisition practice, acquisition and storage of media and metadata, knowledge from historical research and conservatory records with a view to their further distribution and making available within one system. In addition, the pilot plant is designed with an emphasis on interoperability and interconnection with other collection systems within the local network and the Internet. As such, it can be a model solution for similar services operating in the same field, or it can serve in the future as a service platform guaranteeing the achievement of high standards. Keywords: archiv; dějiny umění; digitální zabezpečení; média; teorie; archive; art history; digital preservation; media; theory Available in a digital repository NRGL
Popis poloprovozu vytváření a zpřístupnění digitálních archivních balíčků se zaměřením na umělecká díla s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy

Poloprovoz vytváření a zpřístupnění digitálních archivních balíčků se zaměřením na umělecká díla s audiovizuálním obsahem nekinematografické povahy představuje komplexně řešené pracoviště navržené k ...

Svatoš, Jonáš
Národní filmový archiv, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases