Number of found documents: 6
Published from to

Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče - vodní hospodářství
Caletka, Martin; Dráb, Aleš; Dzuráková, Miriam; Forejtníková, Milena; Hronek, David; Hudcová, Hana; Julínek, Tomáš; Račoch, Radka; Rozkošný, Miloš; Kuča, Karel; Borovcová, Alena; Drnek, Kryštof; Kolka, Miroslav; Matěj, Miloš; Ryšková, Michaela; Urbánek, Radim; Frajer, Jindřich; Létal, Aleš; Pavelková, Renata; Kotari, Sixtus Bolom; Sviták, Zbyněk; Vyskočil, Aleš
2022 - Czech
Keywords: průmyslové dědictví; kulturní dědictví; památky; památková péče; vodní hospodářství; klasifikace; hodnocení; industrial heritage; cultural heritage; monuments; heritage management; water management; classification; evaluation Available in a digital repository NRGL
Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče - vodní hospodářství

Caletka, Martin; Dráb, Aleš; Dzuráková, Miriam; Forejtníková, Milena; Hronek, David; Hudcová, Hana; Julínek, Tomáš; Račoch, Radka; Rozkošný, Miloš; Kuča, Karel; Borovcová, Alena; Drnek, Kryštof; Kolka, Miroslav; Matěj, Miloš; Ryšková, Michaela; Urbánek, Radim; Frajer, Jindřich; Létal, Aleš; Pavelková, Renata; Kotari, Sixtus Bolom; Sviták, Zbyněk; Vyskočil, Aleš
Národní památkový ústav, 2022

Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století (se zaměřením na architektonické dědictví 60. a 70. let) vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně
Vrabelová, Renata; Goryczková, Naděžda; Popelová, Lenka; Sedláková, Radomíra; Šenberger, Tomáš; Škranc, Pavel; Urlich, Petr
2020 - Czech
Keywords: Architektura 2. poloviny 20. století; analýza; mezinárodní styl; brutalismus; beton; bruselský styl; unifikace; typizace; Architecture 2nd half of the 20th century; analysis; international style; brutalist; concrete; Brussels style; unification; standardization Available in a digital repository NRGL
Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století (se zaměřením na architektonické dědictví 60. a 70. let) vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně

Vrabelová, Renata; Goryczková, Naděžda; Popelová, Lenka; Sedláková, Radomíra; Šenberger, Tomáš; Škranc, Pavel; Urlich, Petr
Národní památkový ústav, 2020

Metodika efektivního terénního průzkumu a dokumentace historických staveb
Podroužek, Kamil; Eismann, Šimon; Horák, Jan; Kaláb, Jiří; Papoušek, Miroslav; Kuprová, Renata; Radová, Lucie; Skalický, David; Švec, Roman
2019 - Czech
Hlavním cílem projektu NAKI DG16P02B021 Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele bylo provést základní dokumentaci historických staveb sloužících pro zpracování chmele. Tyto stavby jsou součást stavebního fondu vážícího se na specifické přírodní podmínky a vyskytující se proto pouze v některých regionech. Zde však představují důležitou součást urbanismu obcí a kulturní krajiny. Jejich vývoji, funkci, konstrukcím ani technologickému vybavení však nebyla dosud věnována žádná badatelská pozornost. Zároveň se jedná o stavby, které až na výjimky nejsou památkově chráněné. Vzhledem ke své velikosti dnes pro vlastníky představují finanční zátěž a v posledních pěti letech jsou ve velkém měřítku demolovány. Z více než 5 500 těchto staveb zaznamenaných na počátku 20. století jen v Žatecké chmelařské oblasti, jich dnes zůstaly zachovány stovky. Dokumentace tak představuje poslední možnost, jak jejich existenci zaznamenat pro budoucnost. Vedle základní dokumentace staveb, tedy nezpochybnitelné identifikace, fotodokumentace, popis specifických stavebních součástí dokládajících zpracování chmele včetně konstrukčního řešení, technologického vybavení a technického stavu, bylo u vybraných hodnotných objektů provedeno i zaměření a odběr vzorků pro dendrochronologické datování a archivní rešerše. Průzkumem stavebního fondu a archivních pramenů byly sledovány i změny v technologii zpracování chmele. Na základě těchto údajů byla vytvořena speciální mapa a databáze fungující na platformě systému IISPP/GIS NPÚ. Při dokumentaci byly využívány moderní technologie - telefony a fotoaparáty s GPS, tablety, dálkový přístup k síti a společnému externímu úložišti se skenovanými dokumenty, mapovými podklady s možností přístupu k databázi GIS a MIS, díky kterým byl vytvořen efektivní systém pro operativní terénní průzkum a dokumentaci. Na základě těchto zkušeností vznikla tato metodika, věnující se využití těchto dnes běžně dostupných zařízení pro základní dokumentaci staveb v terénu. The main focus of this project NAKI DG16P02B021 Documentation of the historical buildings for hops processing was to perform a basic documentation of the historical buildings for hops processing. These buildings are part of architectual assets bound to the specific natural conditions occuring only in some regions. These conditions constitute an important part of the urbanism of towns and cultural countriside. There has not been given any scientific attention to the development, function, constructions or the technological equipment used on these buildings. In addition, these buildings (except several) are not historically protected. With respect to size, these buildings are of a great financial burden to their owners and have lately been subject to a large scale of demolition. Out of more than 5500 of these buildings listed in the beginning of the 20th century in Zatec hops region itself only hundreds have been preserved. Hence, the documentation is the last possibility of recording these buildings for the future. As part of the basic documentation of the buildings, undoubtful identification, photo-documentation, the documentation of the specific contruction solutions, technological equipment and technological state of proving the hops processing, the land surveying, the construction measurements and sample collection for dendro-chronical dating of selected buildings was performed. The archive research was part of the study as well. Based on this evidence a special map and IISPP/GIS NPÚ based database was created. A highly easy-to-use system was created using sophisticated technology - phones with cameras and GPS modules, tablet PCs, remote network access to the external scanned document storage and remotely accessible GIS and MIS map databases. This system enables operational field documentation and based on this experience a methodology was created that describes the use of this widlely available technology in basic field architectural documentation. Keywords: kulturní dědictví; historické stavby; zpracování chmele; sušárny; metodika; efektivní terénní průzkum; identifikace; evidence; dokumentace; on-line prezentace; regionální identita; cultural heritage; historical buildings; hop processing; hop dryers; methodology; effective; field research; identification; registration; documentation; presentation online; regional identity Available in a digital repository NRGL
Metodika efektivního terénního průzkumu a dokumentace historických staveb

Hlavním cílem projektu NAKI DG16P02B021 Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele bylo provést základní dokumentaci historických staveb sloužících pro zpracování chmele. Tyto ...

Podroužek, Kamil; Eismann, Šimon; Horák, Jan; Kaláb, Jiří; Papoušek, Miroslav; Kuprová, Renata; Radová, Lucie; Skalický, David; Švec, Roman
Národní památkový ústav, 2019

Metodika hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče
Matěj, Miloš; Ryšková, Michaela
2018 - Czech
Metodika řeší způsob hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče. Keywords: metody; kulturní tradice; památková péče Available in a digital repository NRGL
Metodika hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče

Metodika řeší způsob hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče.

Matěj, Miloš; Ryšková, Michaela
Národní památkový ústav, 2018

Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek
Sokol, Petr; Kypta, Jan; Laval, Filip; Tišerová, Renata; Knechtová, Alena; Neustupný, Zdeněk; Havlice, Jiří; Stránská, Radmila; Vitula, Petr; Tomášek, Martin
2014 - Czech
Keywords: archeologická lokalita; nemovité památky; vizuální průzkum; terénní reliéf; terénní identifikace; archeologické nálezy; archeologické lokality; archeologie; dokumentace; krajina; památková péče Available in a digital repository NRGL
Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek

Sokol, Petr; Kypta, Jan; Laval, Filip; Tišerová, Renata; Knechtová, Alena; Neustupný, Zdeněk; Havlice, Jiří; Stránská, Radmila; Vitula, Petr; Tomášek, Martin
Národní památkový ústav, 2014

Metodika průzkumů vybraných skupin předmětů uměleckého řemesla
Lesniaková, Petra; Samohýlová, Alena; Holý, Zdeněk
Czech
Keywords: umělecké předměty; umělecká řemesla; movité kulturní dědictví; ochrana kulturního dědictví Available in a digital repository NRGL
Metodika průzkumů vybraných skupin předmětů uměleckého řemesla

Lesniaková, Petra; Samohýlová, Alena; Holý, Zdeněk
Národní památkový ústav

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases