Number of found documents: 11
Published from to

Zjištění kvality a způsobu nakládání s kaly z vybraných komunálních ČOV
Vodohospodářský podnik, Plzeň; Frank, Karel
2000 - Czech
Byla získána data od provozovatelů velkých ČOV o kvalitě, množství a způsobu nakládání s kalem. Soubor dat může sloužit jako podklad pro přípravu implementace Směrnice EU č. 86/278/EEC, o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství. Keywords: stabilizace kalu; hygienizace; půda zemědělská; energie z kalu; využití kalu; spalování kalu; produkce kalu; kompostování kalu; čistírna OV; sediment; kal čistírenský; sludge stabilisation; hygienisation; agricultural land; sludge energy; sludge utilisation; sludge incineration; sludge production; sludge composting; wastewater treatment plant; sediment; sewage sludge; spalování kalu Available in the Ministry of the Environment
Zjištění kvality a způsobu nakládání s kaly z vybraných komunálních ČOV

Byla získána data od provozovatelů velkých ČOV o kvalitě, množství a způsobu nakládání s kalem. Soubor dat může sloužit jako podklad pro přípravu implementace Směrnice EU č. 86/278/EEC, o ochraně ...

Vodohospodářský podnik, Plzeň; Frank, Karel
Ministerstvo životního prostředí, 2000

Studie využití muzeí‚ planetárií a dalších kulturních zařízení pro ekologickou výchovu a osvětu
Křesťansko-demografický Institut, Praha
1995 - Czech
Výsledky šetření o pořádání akcí souvisejících s ekologickou výchovou a osvětou v kulturních zařízeních, planetáriích a muzeích. Výsledky jsou založené na dotazníkovém šetření a na rozhovorech s pracovníky institucí. Keywords: osvěta; dotazník; výchova ekologická; muzeum; zařízení kulturní; awareness; questionnaire; ecological education; museum; cultural institution; ekologická výchova; muzea Available in the Ministry of the Environment
Studie využití muzeí‚ planetárií a dalších kulturních zařízení pro ekologickou výchovu a osvětu

Výsledky šetření o pořádání akcí souvisejících s ekologickou výchovou a osvětou v kulturních zařízeních, planetáriích a muzeích. Výsledky jsou založené na dotazníkovém šetření a na rozhovorech s ...

Křesťansko-demografický Institut, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 1995

Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 10
Ústav pro výzkum kultury, Praha; Hutar, Zbyněk
1980 - Czech
Terénní studie se zabývala ochotou návštěvníků Krkonoš respektovat omezení chůze mimo vyznačené cesty. Jsou uvedeny reakce na různé formy sdělení o zákazu. Studie uvádí, že forma zákazu má na chování návštěvníků velký vliv. Zároveň je zdůrazněno, že pouhý nápis nepřináší jasné zdůvodnění, proč je chůze mimo vyznačené cesty nepřípustná. Jsou uvedena doporučení pro komunikační strategii KRNAPu. Studie je doplněna sémiologickým komentářem B. Blažka Keywords: průzkum mínění; mínění veřejné; dotazník; vývoj názoru; komunikace; konflikt ekologický; styk s veřejností; chování neekologické; chování ekologické; průzkum sociologický; NP Krkonoše; poskytování informací; odpovědnost za poškození ŽP; poškození ŽP; chování; turistika horská; průzkum veřejnosti; opinion survey; trend of opinion; public opinion; questionnaire; communication; environmental conflict; public relations; tourism; sustainable development; non-ecological behaviour; ecological behaviour; sociological survey; NP Krkonoše Mts.; provision of information; environmental liability; environmental damage; behaviour; recreation; mountain tourism; public inquiry; rekreace; chování; turistika; public relations; komunikování; veřejné mínění; komunikace Available in the Ministry of the Environment
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 10

Terénní studie se zabývala ochotou návštěvníků Krkonoš respektovat omezení chůze mimo vyznačené cesty. Jsou uvedeny reakce na různé formy sdělení o zákazu. Studie uvádí, že forma zákazu má na chování ...

Ústav pro výzkum kultury, Praha; Hutar, Zbyněk
Ministerstvo životního prostředí, 1980

Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 13
Ústav pro výzkum kultury, Praha; Lapáčová, Věra; Blažek, Bohuslav; Olmrová, Jiřina
1980 - Czech
Na základě nalezených ekologických stylů jednání v průběhu průzkumů byl zvolen pro oslovení nejmladší generace, resp. generace ochotné her se zúčastnit, soubor her, které byly praktikovány v průběhu rekreačních pobytů v KRNAPu. Jsou voleny jako nástroj rozvoje intelektu, který umožní nahlédnout i otázky životního prostředí nově. Keywords: výchova ekologická; komunikace; chování neekologické; chování ekologické; průzkum sociologický; NP Krkonoše; chování; rekreace; turistika horská; hra; communication; tourism; non-ecological behaviour; ecological behaviour; sociological survey; NP Krkonoše Mts.; behaviour; recreation; mountain tourism; game; lovná zvěř; rekreace; chování; turistika; komunikování; komunikace Available in the Ministry of the Environment
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 13

Na základě nalezených ekologických stylů jednání v průběhu průzkumů byl zvolen pro oslovení nejmladší generace, resp. generace ochotné her se zúčastnit, soubor her, které byly praktikovány v průběhu ...

Ústav pro výzkum kultury, Praha; Lapáčová, Věra; Blažek, Bohuslav; Olmrová, Jiřina
Ministerstvo životního prostředí, 1980

Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 14
Ústav pro výzkum kultury, Praha; Vysekalová, Jitka; Kasalová, Hana; Maříková, Iva
1980 - Czech
První část obsahuje informaci o přípravě, průběhu a výsledcích terénního šetření dílčí fáze úkolu V3. Šetření se uskutečnilo v letním období na území KRNAPu mezi náhodně vybranými návštěvníky. Byli dotazování na různých stanovištích odlišného charakteru. Výsledky uvádějí složení zkoumané populace a další informace o souboru návštěvníků. Druhá část studie se zabývá úspěšností propagačních a informačních materiálů o akcích, pravidlech chování a o funkcích a práci informačních středisek KRNAPu. Zabývá se úspěšností naučných stezek a povědomím o jejich existenci. Obsahuje návrhy a doporučení k propagaci KRNAP. Keywords: průzkum mínění; mínění veřejné; dotazník; vývoj názoru; středisko informační; propagace; komunikace; konflikt ekologický; styk s veřejností; chování neekologické; chování ekologické; průzkum sociologický; NP Krkonoše; poskytování informací; chování; turistika horská; průzkum veřejnosti; opinion survey; trend of opinion; public opinion; questionnaire; information centre; advertising; communication; environmental conflict; public relations; tourism; sustainable development; non-ecological behaviour; ecological behaviour; sociological survey; NP Krkonoše Mts.; provision of information; environmental liability; environmental damage; behaviour; recreation; mountain tourism; public inquiry; rekreace; chování; turistika; public relations; komunikování; reklama; veřejné mínění; komunikace; propagace Available in the Ministry of the Environment
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 14

První část obsahuje informaci o přípravě, průběhu a výsledcích terénního šetření dílčí fáze úkolu V3. Šetření se uskutečnilo v letním období na území KRNAPu mezi náhodně vybranými návštěvníky. Byli ...

Ústav pro výzkum kultury, Praha; Vysekalová, Jitka; Kasalová, Hana; Maříková, Iva
Ministerstvo životního prostředí, 1980

Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 12
Ústav pro výzkum kultury, Praha; Reichel, Jiří; Blažek, Bohuslav
1980 - Czech
Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Byly identifikovány různé druhy ekologické chování, škodlivého i užitečného a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Práce uvádí jednotlivé typy návštěvníků a snaží se postihnout, které faktory podmiňují jejich chování. Jako hlavní faktor ovliňující ekologické chování se ukázal být věk nikoli ve smyslu čistě chronologickém, ale spíše ve smyslu stylů jednání různých generací v dané populaci koexistujících. Keywords: průzkum mínění; mínění veřejné; dotazník; vývoj názoru; komunikace; konflikt ekologický; styk s veřejností; cestovní ruch; chování neekologické; chování ekologické; průzkum sociologický; NP Krkonoše; poskytování informací; odpovědnost za poškození ŽP; poškození ŽP; chování; rekreace; turistika horská; průzkum veřejnosti; opinion survey; trend of opinion; public opinion; questionnaire; communication; environmental conflict; public relations; tourism; non-ecological behaviour; ecological behaviour; sociological survey; NP Krkonoše Mts.; provision of information; environmental liability; environmental damage; behaviour; recreation; mountain tourism; public inquiry; rekreace; chování; turistika; public relations; komunikování; veřejné mínění; cestovní ruch; komunikace Available in the Ministry of the Environment
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 12

Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Byly identifikovány různé druhy ekologické chování, škodlivého i užitečného a popsány faktory, které toto chování mohou ...

Ústav pro výzkum kultury, Praha; Reichel, Jiří; Blažek, Bohuslav
Ministerstvo životního prostředí, 1980

Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 5
Ústav pro výzkum kultury, Praha; Reichel, Jiří; Blažek, Bohuslav
1979 - Czech
Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Zkoumaná návštěvnická populace byla podrobena důkladnému psychologicko-sociologickému šetření, které mělo přinést zjištění o vazbách ekologicky vhodného chování na zjistitelné faktory. Byly identifikovány různé druhy ekologického chování, škodlivého i užitečného, a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Jsou podrobně uvedeny výsledky jednotlivých testů a předloženy závěry k dalšímu zkoumání. Keywords: průzkum mínění; mínění veřejné; dotazník; vývoj názoru; chování neekologické; chování ekologické; průzkum sociologický; NP Krkonoše; poskytování informací; odpovědnost za poškození ŽP; poškození ŽP; chování; rekreace; turistika horská; průzkum veřejnosti; opinion survey; trend of opinion; public opinion; questionnaire; non-ecological behaviour; ecological behaviour; sociological survey; NP Krkonoše Mts.; provision of information; environmental liability; environmental damage; behaviour; recreation; mountain tourism; public inquiry; rekreace; chování; veřejné mínění Available in the Ministry of the Environment
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 5

Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Zkoumaná návštěvnická populace byla podrobena důkladnému psychologicko-sociologickému šetření, které mělo přinést zjištění o ...

Ústav pro výzkum kultury, Praha; Reichel, Jiří; Blažek, Bohuslav
Ministerstvo životního prostředí, 1979

Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 8
Ústav pro výzkum kultury, Praha; Kábele, Jiří
1979 - Czech
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obsahové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a jejich zastoupení v jednotlivých typech médií. Studie obsahuje tematický okruh 1. Keywords: mínění veřejné; dotazník; vývoj názoru; komunikace; konflikt ekologický; styk s veřejností; analýza; prostředky sdělovací hromadné; rešerše; ruch cestovní; rozvoj udržitelný; rozvoj obce; chování neekologické; chování ekologické; průzkum sociologický; NP Krkonoše; poskytování informací; odpovědnost za poškození ŽP; poškození ŽP; chování; rekreace; turistika horská; průzkum veřejnosti; trend of opinion; public opinion; questionnaire; communication; environmental conflict; public relations; analysis; mass media; search; tourism; sustainable development; municipality development; non-ecological behaviour; ecological behaviour; sociological survey; NP Krkonoše Mts.; provision of information; environmental liability; environmental damage; behaviour; recreation; mountain tourism; public inquiry; rekreace; chování; turistika; sdělovací prostředky; analýza; public relations; komunikování; veřejné mínění; rešeršní služby; komunikace Available in the Ministry of the Environment
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 8

Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, ...

Ústav pro výzkum kultury, Praha; Kábele, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 1979

Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 9
Ústav pro výzkum kultury, Praha; Kábele, Jiří
1979 - Czech
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obshaové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a procento jejich zastoupení v různých typech médií. Jsou uvedeny ukázky textů z denního tisku včetně jeho hodnocení. Závěr analýzy uvádí doporučení pro komunikační strategii KRNAPu i hodnocení přístupu médií k uvedeným tématům. Studie obsahuje tematické okruhy 2 a 3. Keywords: mínění veřejné; dotazník; vývoj názoru; komunikace; konflikt ekologický; styk s veřejností; analýza; prostředky sdělovací hromadné; rešerše; ruch cestovní; rozvoj udržitelný; rozvoj obce; chování neekologické; chování ekologické; průzkum sociologický; NP Krkonoše; poskytování informací; odpovědnost za poškození ŽP; poškození ŽP; chování; rekreace; turistika horská; průzkum veřejnosti; trend of opinion; public opinion; questionnaire; communication; environmental conflict; public relations; analysis; mass media; search; tourism; sustainable development; municipality development; non-ecological behaviour; ecological behaviour; sociological survey; NP Krkonoše Mts.; provision of information; environmental liability; environmental damage; behaviour; recreation; mountain tourism; public inquiry; rekreace; chování; turistika; sdělovací prostředky; analýza; public relations; komunikování; veřejné mínění; rešeršní služby; komunikace Available in the Ministry of the Environment
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 9

Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, ...

Ústav pro výzkum kultury, Praha; Kábele, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 1979

Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 7
Ústav pro výzkum kultury, Praha; Stoklasa, Jaroslav
1979 - Czech
Studie vychází z dlouhodobé zkušenosti s turistikou a rekreací v Krkonoších i z historického zkoumání jejího vývoje. Studie uvádí různé možnosti použití sociálně ekologického přístupu k celé oblasti , ve které se střetávají zájmy cestovního ruchu a potřeby ochrana přírody. Studie zahrnuje: historii, současný stav a předpokládaný vývoj turistiky v Krkonoších, ekologické, sociální a ekonomické souvislosti, které vznikají v důsledku cestovního ruchu a výhled do budoucna, rozlišení rozvoje a ekologických důsledků letního a zimního cestovního ruchu, analýzu rozvoje cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně, ekonomickou analýzu rentability vybraných zařízení cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně. Jsou uvedeny závěry a návrhy na koncepci řešení z hlediska zájmů ochrany přírody, návštěvníku a místních obyvatel. Keywords: mínění veřejné; dotazník; vývoj názoru; ruch cestovní; rozvoj udržitelný; rozvoj obce; chování neekologické; chování ekologické; průzkum sociologický; NP Krkonoše; poskytování informací; odpovědnost za poškození ŽP; poškození ŽP; chování; rekreace; turistika horská; průzkum veřejnosti; trend of opinion; public opinion; questionnaire; tourism; sustainable development; municipality development; non-ecological behaviour; ecological behaviour; sociological survey; NP Krkonoše Mts.; provision of information; environmental liability; environmental damage; behaviour; recreation; mountain tourism; public inquiry; rekreace; chování; turistika; veřejné mínění Available in the Ministry of the Environment
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 7

Studie vychází z dlouhodobé zkušenosti s turistikou a rekreací v Krkonoších i z historického zkoumání jejího vývoje. Studie uvádí různé možnosti použití sociálně ekologického přístupu k celé oblasti , ...

Ústav pro výzkum kultury, Praha; Stoklasa, Jaroslav
Ministerstvo životního prostředí, 1979

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases