Number of found documents: 66
Published from to

Průzkum Madony Cestovního oltáříku Roberta z Anjou ze sbírek Moravské galerie v Brně
Fogaš, I.; Wörgötter, Z.; Hradilová, J.; Hradil, David; Zikmund, T.; Kaiser, J.
2014 - Czech
Mimořádné gotické dílo, cestovní Oltářík Roberta z Anjou je jedním z těch, jimiž Jan II. z Liechtenštejna obdaroval roku 1896 Františkovo museum v Brně. Nově však byly objasněny okolnosti knížecí akvizice, které vyvrátily úvahy o středoevropské provenienci oltáříku, neboť je dokladováno, že nákup byl proveden přímo ve Florencii v roce 1890. Již tehdy byl zaznamenán i fakt, že tabernákl je opatřen (poškozenou) soškou Černé Madony z kararského mramoru. Popis jejího poškození, druhotných doplňků a výstavby polychromie byl hlavním cílem výzkumu díla neinvazivními metodami (mobilní XRF, počítačová tomografie), na základě jejich výsledků pak byl uskutečněn i šetrný odběr mikrovzorků a materiálový rozbor. Bylo zjištěno především, že materiálem sochy není kararský mramor, ale alabastr, což sice není v rozporu s předpokládanou proveniencí (severní Itálie), těžko však pro svoji hmotnost a křehkost mohla být soška původní součástí Oltáříku. Rovněž analýza nejstarších vrstev polychromie prokázala, že Madona původně nebyla černá a že tato úprava byla provedena druhotně a záměrně. An exceptional Gothic work of art, a travel altar of Robert of Anjou, is one of those donated by John II of Liechtenstein to the Franz Museum in Brno in 1896. Light has been newly shed on the circumstances of Prince's acquisition of the altar; it refuted the thoughts about the altar's Central European provenance, because as it is being documented, the purchase took place directly in Florence in 1890. It has been recorded already back then that the Tabernacle is complemented by a (damaged) statuette of Black Madonna made of Carrara marble. The description of its damage, secondary additions and polychromy construction was the main aim of the artwork's survey by non-invasive methods (mobile XRF, computed tomography); on the basis of their results, a careful micro-sampling has been performed followed by material analysis. Most importantly, it was found out that the material of the statue is not Carrara marble, but an alabaster, which is not in disagreement with the assumed provenance (northern Italy), but due to its weight and fragility, the statuette could only hardly be an original part of the altar. Concurrently, the analysis of the oldest layers of polychromy proved that the Madonna has not been originally black and that this adjustment has been executed secondarily and intentionally. Keywords: Black Madonna; travel altar,; alabaster; Gothic art; Florence; Liechtenstein Available at various institutes of the ASCR
Průzkum Madony Cestovního oltáříku Roberta z Anjou ze sbírek Moravské galerie v Brně

Mimořádné gotické dílo, cestovní Oltářík Roberta z Anjou je jedním z těch, jimiž Jan II. z Liechtenštejna obdaroval roku 1896 Františkovo museum v Brně. Nově však byly objasněny okolnosti knížecí ...

Fogaš, I.; Wörgötter, Z.; Hradilová, J.; Hradil, David; Zikmund, T.; Kaiser, J.
Ústav anorganické chemie, 2014

Gotická malířská výzdoba na hradním ochozu v lidzbarku Warmińském a Česká stopa v severním polsku ii. materiálové provenienční znaky
Hradil, David; Hradilová, J.; Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Čermáková, Zdeňka; Bartlová, M.
2012 - Czech
Byl proveden cílený materiálový výzkum vedoucí ke zjištění specifických znaků, které mohou indikovat proveniencinástěnných malebodkrytýchnabiskupském hradě v LidzbarkuWarmińském, severovýchodní Polsko. Předpokládaná souvislost těchto maleb s českými výtvarnými dílnami působícími ve 14. století na císařském dvoře Karla IV. v Praze byla tak podpořena dalšími exaktními argumenty. Metodou práškové rtg mikrodifrakce byl určen typ II olovnato-cíničité žlutě použité v malbě; tento typ byl přitom průkazně doložen dosud jen v české malbě 14. století (např. Mistr Třeboňského oltáře) a v italské malbě 14.-16. století. Nikl je doprovodným prvkem v přírodních železitých pigmentech a byl nalezen v malbě i kresbě; lze přitom věrohodně doložit, že tato příměs indikuje zdroj pigmentu na lokalitě v Dolním Slezsku, která byla ve 14. století součástí Českého království a byla využívána především jako zdroj chryzoprasů – zelených polodrahokamů, hojně se nacházejících v českých klenotech a dekorativní výzdobě (kaple Sv. Václava ve Svatovítské katedrále, hrad Karlštejn). Nástěnné malby v Lidzbarku vykazují řadu podobností s deskovou malbou – podobají se v technice tempery, používání přírodní křídy v přípravné vrstvě nebo olovnatých pigmentů a organických laků v malbě. Mořena barvířská byla v tomto případě získávána metodou nepřímé extrakce z vláken vlny, která jsou v odebraných vzorcích dobře patrná. Materials research was aimed at finding specific characteristics, which could indicate the provenance of mural paintings uncovered in Bishops castle in Lidzbark Warmiński, northeast Poland. An expected relation of these murals to Bohemian artistic workshops, which were active in the 14th century at the Emperor Charles IV’s court in Prague, was supported by further exact data. The lead-tin yellow – type II was identified by X-ray microdiffraction; up to the present day, this uncommon modification of the pigment was proved solely in the Bohemian painting of the 14th century (e.g. Master of Třeboň altarpiece) and in the Italian painting of the 14th to 16th century. Nickel is an element accompanying natural iron-based pigments and was found both in the painting and the drawing, respectively. It is possible to demonstrate that this admixture indicates the source locality of the pigment in Lower Silesia, which belonged to the Kingdom of Bohemia in the 14th century and was exploited for chrysoprases – green gemstones frequently appearing in Bohemian jewellery and wall decorations (St. Wenceslas chapel in the Prague’s cathedral, Karlštejn Castle). Lidzbark murals exhibit features similar to the panel painting, e.g. the use of tempera, natural chalk in the preparatory layer, lead pigments and madder lakes in the painting. The madder was extracted from the wool fibres, which are still clearly visible in the samples. Keywords: lidzbark Warmiński; Gothic mural paintings; ni-bearing laterite; chrysoprase; lead-tin yellow Available at various institutes of the ASCR
Gotická malířská výzdoba na hradním ochozu v lidzbarku Warmińském a Česká stopa v severním polsku ii. materiálové provenienční znaky

Byl proveden cílený materiálový výzkum vedoucí ke zjištění specifických znaků, které mohou indikovat proveniencinástěnných malebodkrytýchnabiskupském hradě v LidzbarkuWarmińském, severovýchodní ...

Hradil, David; Hradilová, J.; Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Čermáková, Zdeňka; Bartlová, M.
Ústav anorganické chemie, 2012

Účinky umělého stárnutí na modelové barevné vrstvy s obsahem neutrální měděnky
Bauerová, P.; Bezdička, Petr
2012 - Czech
Měděnka patří mezi tradiční malířské pigmenty. Pod tento termín lze zahrnout celou řadu sloučenin na bázi octanu měďnatého s různým obsahem krystalové vody s různým stupněm bazicity. Verdigris belongs to traditional painting pigments. In artworks it most often occurs in combination with lead-tin yellow or lead white. However, its colour is considered unstable. The aim of this study was to find out which conditions contribute to colour changes of the most frequently used neutral verdigris (hoganite) Cu(CH3COO)2.H2O and whether these changes happened as a result of the assumed verdigris-binder interactions or caused by the degradation of the pigment itself. The article summarises first results of artificial ageing experiments. Keywords: neutral verdigris; artificial ageing; colour change; degradation Available at various institutes of the ASCR
Účinky umělého stárnutí na modelové barevné vrstvy s obsahem neutrální měděnky

Měděnka patří mezi tradiční malířské pigmenty. Pod tento termín lze zahrnout celou řadu sloučenin na bázi octanu měďnatého s různým obsahem krystalové vody s různým stupněm bazicity....

Bauerová, P.; Bezdička, Petr
Ústav anorganické chemie, 2012

Limity spektroskopických metod při studiu hlinkových pigmentů
Košařová, V.; Hradil, David; Kanický, V.
2012 - Czech
Spektroskopické metody v čele s infračervenou spektroskopií (IČ) jsou dnes nejčastěji používané analytické metody ve výzkumu kulturního dědictví, což je dáno především jejich snadným použitím, nedestruktivitou a šíří aplikace, která zahrnuje organické i anorganické látky.Cílem této studie je proto poukázat na limity aplikací Ramanovy (RS) a infračervené spektroskopie při studiu hlinkových materiálů. Nowadays, the spectroscopic methods, above all infrared spectroscopy (IR), are the most frequently used analytical methods in the research of cultural beritage, whitch is mainly cause by easy use and noninvasiveness of these metods and a broad range of thein application, which comprises both organic and inorganic substances. Therefore, the aim of the study is to demonstrate the limitations of both Raman Spectroscopy (RS) and infrared spectroscopy in the study of earthy materials. Keywords: Raman spectroscopy; infrared spectroscopy; earthy pigment; clay minerals Available at various institutes of the ASCR
Limity spektroskopických metod při studiu hlinkových pigmentů

Spektroskopické metody v čele s infračervenou spektroskopií (IČ) jsou dnes nejčastěji používané analytické metody ve výzkumu kulturního dědictví, což je dáno především jejich snadným použitím, ...

Košařová, V.; Hradil, David; Kanický, V.
Ústav anorganické chemie, 2012

Projevy degradace na českých secesních mozaikových sklech
Rohanová, D.; Švarcová, Silvie; Hájek, T.
2012 - Czech
Analýzy secesních mozaik v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně u Slaného a v Holovousích, které pocházejí z dílny Viktora Foerstera, ukázaly, že autor pracoval se sklem typu Na2O-PbO-SiO2 a toto sklo využil i při restaurování mozaiky Poslední soud na Pražském hradě v letech 1890-1910. Ačkoli jsou olovnatá skla odolnější než draselná skla, materiálový průzkum zaznamenal na površích skleněných kamenů (tesserae) probíhající korozní procesy v závislosti na jejich složení. K demonstrování rozdílné chemické odolnosti skel jsme vedle analyzovaných mozaikových NaO-PbO-SiOskel, uvedli i archeologická skla sodná (NaO-CaO-SiO) a draselná (K O 22 222 CaO-SiO) z vykopávek v Opavě. Pozornost byla věnována i pojivům použitým pro fixaci secesních mozaik. 2 Nevhodné použití sádru obsahujících pojiv je vážným důvodem rozpadu mozaikového díla. Sádrové nebo sádrovápenné omítky jsou velmi citlivé na vlhkost. Vzlínání vody je tak velmi vážným problémem ohrožujícím celkovou životnost mozaiky. Analyses of Art Nouveau mosaics from the church of St. Simon and Juda in Dolín near Slaný and from Holovousy, both most likely made by the workshop of Viktor Foerster, have shown that the author used the NaO-PbO-SiO 22 glass type and that he used the same glass also for restoration of The Last Judgment mosaic at the Prague Castle in 1890-1910. Despite the fact that lead glasses are more durable than potassium glasses, the material investigations identified corrosion processes on the surface of the glass pieces (tesserae) depending on their composition. Apart from the analyzed mosaic NaO-PbO-SiO2 glasses, we also used ancient sodium glasses (NaO-CaO-SiO2) and 22 potassium glasses (K2O-CaO-SiO2) from archaeological finds in Opava to demonstrate their different chemical durability. We also paid attention to fixation binders used in Art Nouveau mosaics. Inappropriate use of gypsum-containing binders is a significant cause of disintegration of the mosaics. Gypsum and gypsum-lime plasters are very sensitive to humidity. Capillary action of water is a very serious problem that endangers the overall lifespan of any mosaic. Keywords: glass mosaic; tesserae; glass corrosion; Victor Foerster; lead glass; Art Nouveau Available at various institutes of the ASCR
Projevy degradace na českých secesních mozaikových sklech

Analýzy secesních mozaik v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně u Slaného a v Holovousích, které pocházejí z dílny Viktora Foerstera, ukázaly, že autor pracoval se sklem typu Na2O-PbO-SiO2 a toto sklo ...

Rohanová, D.; Švarcová, Silvie; Hájek, T.
Ústav anorganické chemie, 2012

Původ, složení a stabilita měďnatých pigmentů v nástěnné malbě
Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Hradil, David
2012 - Czech
Modré a zelené měďnaté pigmenty tvoří pestrou škálu chemicky blízkých avšak mineralogicky odlišných látek, což činí jejich správnou identifikaci netriviálním úkolem. Co víc, tyto pigmenty mohou být různého původu – přírodní, umělé nebo vzniklé jako důsledek koroze jiného měďnatého pigmentu. Degradace měďnatých pigmentů je vážným problémem v případech, kdy jsou výtvarná díla vystavena korozívnímu prostředí, jako je tomu u nástěnných maleb nebo polychromovaných kamenných plastik umístěných v exteriéru. Na příkladu vybraných nástěnných maleb dokumentujeme variabilitu měďnatých pigmentů používaných v historii. Problematika původu a stability měďnatých pigmentů v nástěnných malbách je řešena pomocí pokročilého mikroanalytického zkoumání barevných vrstev společně s laboratorními experimenty. V článku jsou ukázány a diskutovány mikroanalytické znaky, dokumentující přírodní i umělý původ pigmentů jakož i druhotné změny způsobené korozívním prostředím. Blue and green copper pigments occur in a wide range of chemically close, although mineralogically different species, which makes their proper identification nontrivial. Furthermore, they can be of various origins – natural, artificial or formed as a result of corrosion of another copper pigment. The degradation of copper pigments is a serious problem in case of artworks exposed to corrosive environment, such as wall paintings or exterior stone polychromes. In this paper, we document the variability of copper pigments used in history on examples of selected wall paintings. The problem of origin and stability of copper pigments in wall paintings is solved using advanced microanalytical investigation of paint layers together with the laboratory experiments. Microanalytical features documenting natural or artificial origin of copper pigments as well as their secondary changes caused by corrosive environment are shown and discussed. Keywords: copper pigments; wall paintings; origin; corrosion Available at various institutes of the ASCR
Původ, složení a stabilita měďnatých pigmentů v nástěnné malbě

Modré a zelené měďnaté pigmenty tvoří pestrou škálu chemicky blízkých avšak mineralogicky odlišných látek, což činí jejich správnou identifikaci netriviálním úkolem. Co víc, tyto pigmenty mohou být ...

Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2012

Nově objevená románská madona typu Sedes sapientiae z české soukromé sbírky s prvky západoevropské výtvarné tradice
Hradilová, J.; Hradil, David; Fogaš, I.; Zmydlená, M.
2012 - Czech
Na základě materiálového průzkumu byla nejstarší dochovaná polychromovaná plastika Madona typu Sedes sapientiae datována radiokarbonovou metodou 14C do rozmezí let 990–1180. V rámci nedestruktivního zkoumání jsme z CT snímků mohli sledovat její vnitřní strukturu a ze šetrného odběru vzorků zjistit technologické znaky typické pro tuto výjimečnou polychromii. K těmto znakům patří především nejstarší křemičitý podklad specifického složení, který měl svůj praktický význam. Dobarvený nebo i jen hrubozrnný spodní podklad sloužil pravděpodobně ke kontrole hloubky leštění svrchního bílého podkladu, tedy při úpravě, jejímž cílem byla stejná tloušťka podkladu ve všech místech nerovného povrchu. Původ Madony typu Sedes sapientiae je možno řadit k dílnám vycházejícím ze západoevropských výtvarných a technologických tradic. On the basis of material research, the oldest preserved polychrome carving of Madonna of Sedes sapientiae type was dated using radiocarbon method 14C to the interval of 990 – 1180. During the non-destructive research, we could observe its inner structure on the CT scans and a careful sampling enabled us to determine the technological features typical for this outstanding polychromy. These features comprise, above all, the oldest siliceous ground of specific composition, which had a practical relevance. The coloured, or only coarse-grained lower ground layer, served as a check for the depth of polish of the upper white ground – the treatment, which should result in the same thickness of the ground on all places of the uneven surface. The origin of Madonna of Sedes sapientiae type can be assigned to workshops drawing on Western-European traditions. Keywords: madonna Sedes sapientiae; 12th century; siliceous ground; radiocarbon dating 14c Available at various institutes of the ASCR
Nově objevená románská madona typu Sedes sapientiae z české soukromé sbírky s prvky západoevropské výtvarné tradice

Na základě materiálového průzkumu byla nejstarší dochovaná polychromovaná plastika Madona typu Sedes sapientiae datována radiokarbonovou metodou 14C do rozmezí let 990–1180. V rámci nedestruktivního ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Fogaš, I.; Zmydlená, M.
Ústav anorganické chemie, 2012

Nová kritéria pro klasifikaci a rozlišení jílových a železitých pigmentů různého původu
Hradil, David; Hradilová, J.; Bezdička, Petr
2010 - Czech
Pigmenty se železem, ačkoliv tvoří velmi početnou skupinu, nebyly nikdy považovány za příliž vhodné k datování barevných vrstev a určování provenience díky jejich hojnému výskytu v přírodě, snadné dostupnosti a používání všech historických prehistorických dobách. Pigments containing iron, although they form a very large group, have never been considered very suitable for datation of color layers and identification of the origin of the painting, due to their abundant occurrence in nature, good availability and widespread use in all historical and pre-historical periods of time. In this paper we have verified that mineralogical composition of clay minerals in earthy pigments is a suitable tool for more detailed specification of material provenance and, in the case of ground layers, also the provenance of the artwork as such. It was obviously convenient to preferably use raw materials from a close and thus also cheaper source. For the purposes of statistical comparison we evaluated elemental composition of earthy grounds on 70 paintings from the 16(th)-18(th) centuries from Czech collections. We performed detailed mineralogical analyses for a selected representative number of grounds on 35 samples in total. We discerned 6 types of material in total 2 types of boles, 3 types of other earths, and one type representing iron-rich red from oxidized zones of hydrothermal ore deposits. We were able to distinguish between earthy pigments of Central European origin (coming from Czech and Bavarian locations) and those coming from North-Italian sources. Thus we were able to assign anonymous paintings to an appropriate place of origin. Keywords: earth pigments; earths; bole grounds; mineralogical analysis; clay minerals; X-ray microdiffraction Available at various institutes of the ASCR
Nová kritéria pro klasifikaci a rozlišení jílových a železitých pigmentů různého původu

Pigmenty se železem, ačkoliv tvoří velmi početnou skupinu, nebyly nikdy považovány za příliž vhodné k datování barevných vrstev a určování provenience díky jejich hojnému výskytu v přírodě, snadné ...

Hradil, David; Hradilová, J.; Bezdička, Petr
Ústav anorganické chemie, 2010

Určení provenience jílových pigmentů
Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Hradil, David; Žižak, I.
2010 - Czech
Přínos rentgenových difrakčních technik pro materiálovou analýzu malířských děl lze spatřovat v několika směrech. Application of X-ray diffraction techniques (XRD) in material analysis of artworks is beneficial in several aspects. Primarily it provides indisputable identification of crystal components found in colour layers, further it makes quantification of identified phases possible and last but not least it can also bring insight in material crystal structure. The crystal structure of materials is often affected by conditions which have been formed under, e.g. geological genesis, manufacturing procedure or secondary changes for example resulted from corrosive action of environment. The knowledge of the relation between the crystal structure of the material and its formation can be useful not only for art historic evaluation of the artwork but also for the artwork restoration and/or conservation. Within the example of clay mineral kaolinite, we show that its crystal order evaluation (based on XRD) can serve well to find its natural origin. We found kaolinite, the main component of kaolin (white earth), in a preparation layer of a Gothic wall painting in St. Maria-Magdalena Church in Bor near Karlovy Vary, where important kaolin deposits are situated. Comparing eight reference kaolins, we demonstrated that these can be differentiated just according to the kaolinite crystallinity (crystal structure ordering). Within this study we compared laboratory powder X-ray micro-diffraction (micro-XRD) with synchrotron radiation X-ray diffraction (SR-XRD). We found that both techniques led to the same results. Keywords: index; paintings Available at various institutes of the ASCR
Určení provenience jílových pigmentů

Přínos rentgenových difrakčních technik pro materiálovou analýzu malířských děl lze spatřovat v několika směrech....

Švarcová, Silvie; Bezdička, Petr; Hradil, David; Žižak, I.
Ústav anorganické chemie, 2010

Energeticky citlivá rentgenová radiografie
Žemlička, J.; Jakoubek, J.; Kroupa, M.; Hradil, David; Hradilová, J.; Mislerová, H.
2010 - Czech
Malířská výtvarná díla patří z pohledu technické výstavby i skladby materiálů k nejkomplikovanějším – také proto je popis i zobrazení jejich vnitřní struktury nedestruktivním způsobem v současnosti velkou výzvou.Již několik desetiletí jsou k tomuto účelu s výhodou používány neinvazivní zobrazovací i analytické metody založené na interakci svazků ionizujícího záření s hmotou zkoumaného objektu. Pigments containing iron, although they form a very large group, have never been considered very suitable for datation of color layers and identification of the origin of the painting, due to their abundant occurrence in nature, good availability and widespread use in all historical and pre-historical periods of time. In this paper we have verified that mineralogical composition of clay minerals in earthy pigments is a suitable tool for more detailed specification of material provenance and, in the case of ground layers, also the provenance of the artwork as such. It was obviously convenient to preferably use raw materials from a close and thus also cheaper source. For the purposes of statistical comparison we evaluated elemental composition of earthy grounds on 70 paintings from the 16(th)-18(th) centuries from Czech collections. We performed detailed mineralogical analyses for a selected representative number of grounds on 35 samples in total. We discerned 6 types of material in total 2 types of boles, 3 types of other earths, and one type representing iron-rich red from oxidized zones of hydrothermal ore deposits. We were able to distinguish between earthy pigments of Central European origin (coming from Czech and Bavarian locations) and those coming from North-Italian sources. Thus we were able to assign anonymous paintings to an appropriate place of origin. Keywords: pixel detector; X-ray fluorescence imaging; X-ray transmission radiography; painted arts pigment analysis Available at various institutes of the ASCR
Energeticky citlivá rentgenová radiografie

Malířská výtvarná díla patří z pohledu technické výstavby i skladby materiálů k nejkomplikovanějším – také proto je popis i zobrazení jejich vnitřní struktury nedestruktivním způsobem v současnosti ...

Žemlička, J.; Jakoubek, J.; Kroupa, M.; Hradil, David; Hradilová, J.; Mislerová, H.
Ústav anorganické chemie, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases