Number of found documents: 486
Published from to

Zoologické dny Ostrava 2024: sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024.
Drozd, P.; Ožana, S.; Bryja, Josef
2024 - Czech
Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Ostrava 2024: sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024.

Drozd, P.; Ožana, S.; Bryja, Josef
Ústav biologie obratlovců, 2024

Zoologické dny Brno 2023: sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2023
Bryja, Josef; Horsák, M.; Horsáková, V.
2023 - Czech
Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Brno 2023: sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2023

Bryja, Josef; Horsák, M.; Horsáková, V.
Ústav biologie obratlovců, 2023

Značení pstruha duhového pomocí Alizarinu
Halačka, Karel; Mareš, J.; Poštulková, E.; Malý, O.
2021 - Czech
Byla ověřována a optimalizována metoda využití alizarinové červeně (ARS) pro hromadné značení pstruha duhového. Na základě výsledků bylo možné vytvořit metodické doporučení pro značení jedinců pstruha duhového pomocí ARS: 1/ Značení lze použít u pstruha duhového již krátce po vykulení (cca 14 dní), neboť ploutevní paprsky jsou již dostatečně vyvinuty, resp, kalcifikovány. 2/ Pokud je předpokládaná doba detekce značení do cca 4-5 týdnů, lze použít standardní dobu aplikace a koncentraci roztoku (1 hodina, 150 mg/l). Pro potřebu rozlišit jedince i 2-3 měsíce po značení je nutné zvýšení doby aplikace na 3 hodiny. 3/ Nebyl prokázán negativní vliv barviva na jedince pstruha duhového (mortalita) ani změna chemismu (pH, vodivost, nasycení vody kyslíkem) v rámci standardních koncentrací a časů aplikace.\n Method of using alizarin red (ARS) for mass-marking of rainbow trout was verified and optimized. Based on the results, it was possible to create methodological recommendations for marking individuals of rainbow trout using ARS: 1. Marking can be used shortly after hatching (around 14 days) since the fin rays are sufficiently developed or calcified. The standard application time and solution concentration (1 hour, 150 mg/l) can be used if the expected detection time of marker is around 4-5 weeks. It is necessary to increase the application time on 3 hours in order to distinguish individuals 2-3 months after marking. There was no evidence of a negative effect of the dye on rainbow trout individuals (mortality) or a change in chemistry (pH, conductivity, oxygen saturation of water) within standard concentrations and application time and economic parameters. The use of Alizarin red can significantly reduce financial (around 1 CZK/individual) and time requirements for fish marking. When compared with other types of marking, costs can be reduced to 10 percent (or less) and time-consuming (meaning labor costs) can be reduced to several percent. Another advantage that is difficult to quantify is benefit from information obtained by marking on the farms. Keywords: Rainbow trout; Alizarine red S; marking Available at various institutes of the ASCR
Značení pstruha duhového pomocí Alizarinu

Byla ověřována a optimalizována metoda využití alizarinové červeně (ARS) pro hromadné značení pstruha duhového. Na základě výsledků bylo možné vytvořit metodické doporučení pro značení jedinců pstruha ...

Halačka, Karel; Mareš, J.; Poštulková, E.; Malý, O.
Ústav biologie obratlovců, 2021

Odběr spermií u netopýrů
Zukal, Jan; Zukalová, K.; Pikula, J.; Piáček, V.; Seidlová, V.
2020 - Czech
V metodice je zpracován postup odchytu netopýrů, jejich základní determinace, anestezie před odběrem spemií, vlastní odběr pomocí elektroejakulace a postup následné analýzy odebraného spermatu pomocí přístroje CASA (Computer Assissted Sperm Analysis). The methodology describes the procedure of bat capturing, their basic determination, the anesthesia before sperm collection, the sperm sampling by electroejaculation and the procedure of subsequent analysis using the CASA equipment (Computer Assisted Sperm Analysis). Keywords: bats; sperm; electroejaculation; anesthesia; motility; CASA analysis Available at various institutes of the ASCR
Odběr spermií u netopýrů

V metodice je zpracován postup odchytu netopýrů, jejich základní determinace, anestezie před odběrem spemií, vlastní odběr pomocí elektroejakulace a postup následné analýzy odebraného spermatu pomocí ...

Zukal, Jan; Zukalová, K.; Pikula, J.; Piáček, V.; Seidlová, V.
Ústav biologie obratlovců, 2020

Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020
Bryja, Josef; Kuras, T.; Tuf, I. H.; Tkadlec, Emil
2020 - Czech
Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020

Bryja, Josef; Kuras, T.; Tuf, I. H.; Tkadlec, Emil
Ústav biologie obratlovců, 2020

Odběr hlenu u ryb
Halačka, Karel; Mareš, J.
2020 - Czech
Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost a uživatele se získanými informacemi a hodnocením základních způsobů odběru hlenu u ryb. Na základě poznatků a hodnocení tak umožnit co nejefektivnější odběr materiálu pro následný výzkum. Cílovou skupinou dané metodiky jsou zejména osoby z veterinární praxe a ichtyologové zabývající se problematikou integumentu ryb, a to jak ve vztahu k jejich zdravotnímu stavu nebo vývojově-anatomickým studiím. Při výběru druhů ryb k ověření byly preferovány zástupci různých taxonomických skupin. The aim of the methodology is to acquaint the professional public and users with the information obtained and the evaluation of basic methods of mucus collection in fish. Based on the knowledge and evaluation, to enable the most efficient collection of material for subsequent research. The target group of the methodology are mainly persons from veterinary practice and ichthyologists dealing with the issue of fish integument, both in relation to their health status or developmental-anatomical studies. Representatives of different taxonomic groups were preferred in the selection of fish species for verification. Keywords: epidermis; goblet cells; skin; mucus; lysozyme; fish; scumming Available at various institutes of the ASCR
Odběr hlenu u ryb

Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost a uživatele se získanými informacemi a hodnocením základních způsobů odběru hlenu u ryb. Na základě poznatků a hodnocení tak umožnit co nejefektivnější ...

Halačka, Karel; Mareš, J.
Ústav biologie obratlovců, 2020

Metodika měření charakteru hlenové vrstvy u ryb
Halačka, Karel
2020 - Czech
Cílem metodiky je umožnit snadnou kvantifikaci vybraných charakteristik rybího integumentu, konkrétně množství sekrečních buněk v povrchové vrstvě pokožky, množství epidermálních melanoforů a schopnost hlenové vrstvy absorbovat UV záření. Cílovou skupinou metodiky jsou zejména osoby z veterinární praxe a ichtyologové zabývající se problematikou integumentu ryb, a to ve vztahu k jejich zdravotnímu stavu nebo vývojově-morfologickým studiím. Uplatnění může dále nalézt i v rámci chovu či ochrany ryb. Při výběru druhů ryb k ověření byly preferovány zástupci různých taxonomických skupin. The aim of the methodology is to enable easy quantification of selected characteristics of the fish integument, namely the number of secretory cells in the surface layer of the skin, the amount of epidermal melanophores and the ability of the mucus layer to absorb UV radiation. The target group of the methodology are mainly persons from veterinary practice and ichthyologists dealing with the issue of fish integument, in relation to their health status or developmental-morphological studies. It can also be used in fish farming or protection. Representatives of different taxonomic groups were preferred in the selection of fish species for verification. Keywords: epidermis; measurement; skin; mucus; fish; ultraviolet light Available at various institutes of the ASCR
Metodika měření charakteru hlenové vrstvy u ryb

Cílem metodiky je umožnit snadnou kvantifikaci vybraných charakteristik rybího integumentu, konkrétně množství sekrečních buněk v povrchové vrstvě pokožky, množství epidermálních melanoforů a ...

Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2020

Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky ryby
Janáč, Michal; Jurajda, Pavel; Polášek, M.; Němejcová, D.
2020 - Czech
Metodika stanovuje způsob hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky ryby v souladu s Rámcovou směrnicí Evropské unie 2000/60/ES o vodách a národními právními předpisy v této oblasti. Metodika je aktualizací metodiky Horký a Slavík (2011) a je plně využitelná při plánování v oblasti vod. Ekologický stav je hodnocen do pěti kvalitativních tříd na základě srovnání s referenčními společenstvy. Methodology specifies ecological quality assessment of river water bodies using BQE fish according to the Water Framework Directive (WFD, 2000/60/ECC) and national legislation requirements in this field. This methodology is fully useable in water management planning. Ecological status is classified into five classes on the base of comparison with reference conditions. Keywords: ecological status; WFD; methodology; fish Fulltext is available at external website.
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky ryby

Metodika stanovuje způsob hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky ryby v souladu s Rámcovou směrnicí Evropské unie 2000/60/ES o vodách a ...

Janáč, Michal; Jurajda, Pavel; Polášek, M.; Němejcová, D.
Ústav biologie obratlovců, 2020

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019
Bryja, Josef; Horsák, M.; Horsáková, V.; Zukal, Jan
2019 - Czech
Keywords: Zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019

Bryja, Josef; Horsák, M.; Horsáková, V.; Zukal, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2019

Metodika odlovu a zpracování vzorku plůdkových společenstev ryb tekoucích vod. Aktualizovaná verze
Jurajda, Pavel; Slavík, O.; Adámek, Zdeněk; Janáč, Michal
2019 - Czech
Metodika je sestavena tak, aby bylo možné s jejím použitím provést odlov, základní zpracování a vyhodnocení vzorku plůdku ryb pro potřeby monitoringu ryb v tocích. Zvolená strategie odběru vzorků musí poskytovat informace o současném stavu rybího společenstva v dané lokalitě. V metodickém návrhu jsou obsaženy základní informace o cílové skupině ichtyofauny, výběru lokalit pro získávání vzorků, vlastním odběru vzorků, jejich zpracování a hodnocení. Keywords: methodology; fish Fulltext is available at external website.
Metodika odlovu a zpracování vzorku plůdkových společenstev ryb tekoucích vod. Aktualizovaná verze

Metodika je sestavena tak, aby bylo možné s jejím použitím provést odlov, základní zpracování a vyhodnocení vzorku plůdku ryb pro potřeby monitoringu ryb v tocích. Zvolená strategie odběru vzorků musí ...

Jurajda, Pavel; Slavík, O.; Adámek, Zdeněk; Janáč, Michal
Ústav biologie obratlovců, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases