Number of found documents: 31
Published from to

Mikroskopie 2008
Hozák, Pavel
2008 - Czech
Dvoudenní konference reagující na nejnovější trendy v světelné a elektronové mikroskopii a jejich dopad na mikroskopické badatele v českých zemích a na slovensku. Prezentovány jsou příspěvky jak z oblasti biomedicínské, tak z oblasti fyziky a materiálových věd. Konference se koná v lyžařském sportovním areálu v srdci českomoravské vysočiny a je zakončena opulentním rautem s ochutnávkou vín. Two-day conference responding to novel trends in light and electron microscopy and their impact on researchers in the Czech Republic and Slovakia. Contributions were presented in biomedical as well as physics and material science fields. The Conference was held in a sports area in the heart of the Czech-Moravian Heights and was closed by an opulent rout with wine degustation. Keywords: light microscopy; electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
Mikroskopie 2008

Dvoudenní konference reagující na nejnovější trendy v světelné a elektronové mikroskopii a jejich dopad na mikroskopické badatele v českých zemích a na slovensku. Prezentovány jsou příspěvky jak z ...

Hozák, Pavel
Ústav molekulární genetiky, 2008

Interakce povrchových proteinů spermií v reprodukčním procesu
Jonáková, Věra; Kraus, Marek; Maňásková, Pavla; Liberda, J.; Tichá, M.
2004 - Czech
Savčí reprodukce zahrnuje vysoce regulované biochemické interakce mezi komplementárními molekulami lokalizovanými na povrchu spermie a vajíčka a rovněž s látkami přítomnými v přirozeném okolí obou gamet. Proteiny kančí semenné plasmy AQN, AWN spermadhesiny a DQH protein, které jsou vázány na spermii během ejakulace, hrají důležitou roli v procesech reprodukce. Vazba spermie k buňkám oviduktu, rozpoznávání gamet a vazba spermie ke glykoproteinové síti zony pellucidy je zprostředkována protein-sacharidovou interakcí, lektinovou vazbou. Přirozenou funkční formou proteinů kančí semenné plasmy se zdají být jejich agregované formy, při kterých se uplatňuje další typ interakce (protein-protein). Proteinové agregáty tvoří povrchovou vrstvu spermie a její remodelování v samičím reprodukčním traktu je důležité během kapacitace spermie a pro primární vazbu spermie na vajíčko. Mammalian fertilization includes highly regulated biochemical interactions between complementary molecules located on the surfaces of both gametes as well as those present in the natural environment of the gametes. Boar seminal plasma proteins AQN, AWN spermadhesins and DQH protein that are bound to the sperm at ejaculation play important role in the reproduction process. Binding of sperm to epithelial cells, recognition of gametes and binding of sperm to glycoprotein of zona pellucida are mediated by protein-saccharide interaction, lektin-type interaction. Another type of interaction (protein-protein) participates in the formation of aggregated forms, which seem to be the natural functional forms of seminal plasma proteins. Protein aggregates form the sperm coating layers and their re-modeling in the female reproductive tract is imporatnt for the sperm capacitation and for the primary binding of spermto the ovum. Keywords: sperm surface proteins; lectin-like interaction; mammalian reproduction; bílkoviny; polygrafie Available at various institutes of the ASCR
Interakce povrchových proteinů spermií v reprodukčním procesu

Savčí reprodukce zahrnuje vysoce regulované biochemické interakce mezi komplementárními molekulami lokalizovanými na povrchu spermie a vajíčka a rovněž s látkami přítomnými v přirozeném okolí obou ...

Jonáková, Věra; Kraus, Marek; Maňásková, Pavla; Liberda, J.; Tichá, M.
Ústav molekulární genetiky, 2004

Protilátky proti receptorům spřaženým s G-proteinem
Hýblová, D.; Veselský, Leopold; Velek, Jiří; Železná, Blanka
2004 - Czech
Dvě protilátky proti angiotensinovému receptoru AT2 připravené proti dvěma krátkým sekvencím rozeznávaly receptor na Western blotech membrán různých tkání potkana a myši, v nichž se AT2 exprimuje. Obě protilátky rozeznávaly tytéž bílkoviny a po vysycení příslušným antigenním peptidem tuto schopnost ztratily. Jedna protilátka se osvědčila při imunoprecipitaci receptoru. Two antibodies against angiotensin receptor AT2 prepared against two short sequences recognized the receptor on Western blots of several rat and mouse tissues where AT2 is expressed. Both antibodies recognized the identical proteins; they lost this property after immunoabsorption with their antigen peptides. With one antibody, we were able to immunoprecipitate the receptor. Keywords: angiotensin receptor antibody; protilátky; bílkoviny Available at various institutes of the ASCR
Protilátky proti receptorům spřaženým s G-proteinem

Dvě protilátky proti angiotensinovému receptoru AT2 připravené proti dvěma krátkým sekvencím rozeznávaly receptor na Western blotech membrán různých tkání potkana a myši, v nichž se AT2 exprimuje. Obě ...

Hýblová, D.; Veselský, Leopold; Velek, Jiří; Železná, Blanka
Ústav molekulární genetiky, 2004

Different expression of house-keeping genes by quantitative real time RT-PCR
Ullmannová, V.; Truksa, Jaroslav; Haškovec, C.; Kovář, Jan
2003 - Czech
Keywords: quantitative real time RT-PCR; house-keeping genes expression Available at various institutes of the ASCR
Different expression of house-keeping genes by quantitative real time RT-PCR

Ullmannová, V.; Truksa, Jaroslav; Haškovec, C.; Kovář, Jan
Ústav molekulární genetiky, 2003

Regulace protizánětlivých imunitních reakcí v předním segmentu oka
Vítová, A.; Filipec, M.; Pindjáková, Jana; Krulová, Magdalena; Zajícová, Alena; Holáň, Vladimír
2003 - Czech
Rohovkové stroma bylo identifikováno jako zdroj nové molekuly zodpovědné za selektivní inhibici produkce protizánětlivých cytokinů. Corneal stroma was identified as a source of a novel molecule rosponsible for selective ingibitor of production of anti-inflammatory cytokines. Keywords: Rohovkové stroma; selektivní inhibice Available at various institutes of the ASCR
Regulace protizánětlivých imunitních reakcí v předním segmentu oka

Rohovkové stroma bylo identifikováno jako zdroj nové molekuly zodpovědné za selektivní inhibici produkce protizánětlivých cytokinů....

Vítová, A.; Filipec, M.; Pindjáková, Jana; Krulová, Magdalena; Zajícová, Alena; Holáň, Vladimír
Ústav molekulární genetiky, 2003

Imunita v oku jako modelu imunologicky privilegovaného místa
Zajícová, Alena; Pindjáková, Jana; Plšková, J.; Krulová, Magdalena; Filipec, M.; Holáň, Vladimír
2003 - Czech
Výsledky ukazují na významnou roli CD4+ T buněk, makrofágů a makrofágy produkovaného NO v procesu rejekce alo- i xenotransplantátů rohovek. The results show the significant role of CD4+ T cells, macrophages and NO produced by macophages during the rejection of the corneal allo- and xenografts. Keywords: cornea, rejection, cytokines; oko; cytokiny Available at various institutes of the ASCR
Imunita v oku jako modelu imunologicky privilegovaného místa

Výsledky ukazují na významnou roli CD4+ T buněk, makrofágů a makrofágy produkovaného NO v procesu rejekce alo- i xenotransplantátů rohovek....

Zajícová, Alena; Pindjáková, Jana; Plšková, J.; Krulová, Magdalena; Filipec, M.; Holáň, Vladimír
Ústav molekulární genetiky, 2003

Metody experimentálního určení fází (MIR, MAD,SAD) v krystalografické analýze biologických makromolekul
Brynda, Jiří
2003 - Czech
Důležitost metod poskytujících nepředpojaté řešení fázového problému se stává vstupem molekulární biologie a biochemie do tzv. post-genomické éry stále významnější. V článku jsou popsány klasické metody experimentálního určení fází:1) Metoda isomorfních derivátů s těžkými atomy 2) Metoda Anomálního rozptylu při různých vlnových délkách 3) Metoda Anomálního rozptylu při jedné vlnové délce Čím lepší jsou vaše první, experimentální mapy, tím více modelu můžete spolehlivě vystavět do nepředpojaté (modelem nezatížené) mapy před sečtením fází (původní + model). MAD fáze pocházejí z perfektně izomorfních dat a tak netrpí disordrem jako je to běžné u MIR map na malém rozlišení. MIR fáze zase na druhou stranu poskytují výtečnou fázovací sílu na nízkém rozlišení a výsledkem je lepší propojení mapy v prostoru. Není proto překvapivé, že nejlepší mapy jsou buď MAD mapy nebo kombinované MIR-MAD mapy. Importance of unbiased phases in post genomic era is emphasized. Article describes the classical methods of phase determination: 1) Multiple Isomorphous replacement, heavy-atom derivative (MIR) 2) Multiple Anomalous Dispersion (MAD) Phasing 3) Single Anomalous Dispersion (SAD) Phasing The better your initial, experimental map is, the more model you will be able to build confidently into this unbiased map before proceeding to phase combination. MAD phases result from perfectly isomorphous data, and do not deteriorate at low resolution as do MIR phases. MIR phases, on the other hand, provide superior phasing power at low resolution resulting in better connectivity. Not surprising, the best maps are either MAD or combined MIR-MAD maps. Keywords: phase problem; MIR,MAD,SAD Available at various institutes of the ASCR
Metody experimentálního určení fází (MIR, MAD,SAD) v krystalografické analýze biologických makromolekul

Důležitost metod poskytujících nepředpojaté řešení fázového problému se stává vstupem molekulární biologie a biochemie do tzv. post-genomické éry stále významnější. V článku jsou popsány klasické ...

Brynda, Jiří
Ústav molekulární genetiky, 2003

Hodnocení kvality krystalových struktur makromolekul
Řezáčová, Pavlína
2003 - Czech
Rentgenová krystalografie je hlavní technikou získání detailní informace o atomové struktuře makromolekul. Typické problémy makromolekulární krystalografie: difrakční data získaná na omezeném rozlišení a nepřesná fázová informace, nevyhnutelně ovlivňují kvalitu map elektronových hustot a následně se odrazí i v kvalitě konečného modelu.Dnes existuje mnoho metod pro ověření kvality modelu, které lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupina hodnotí kvalitu modelu podle jeho shody s experimentálními daty. Druhá skupina ověřovacích metod hodnotí geometrické parametry modelu srovnáním se standardními hodnotami odvozenými z krystalových struktur malých molekul nebo struktur makromolekul určených na vysokém rozlišení. Tato práce je věnována představení běžně používaných počítačových programů využívajících obou výše zmíněných metod hodnocení kvality a ověřování struktur makromolekul. Jsou zde shrnuty ukazatele a měřítka kvality užívaná při hodnocení krystalových struktur makromolekul. X-ray crystallography is the main technique of macromolecular structure determination. Typical problems of protein crystallography diffraction data measured at limited resolution and inaccurate phase informacion adversely affect the quality of electron density maps and consequently the quality of the final model. Currently, there are many methods of protein quality validation. These can be subdivided into two main groups The first group assesses the model quality by evaluating the agreement of the model with the diffraction data. The second group of structure validation methods is based on comparison of the macromolecular model geometrical parameters with standards values derived from the crystal structures of small molecules or high-resolution macromolecular structures. This work is focused on introduction to widely used macromolecular structure-validation software. The main global quality criteria and reliable indicators for detecting local errors are summarized. Keywords: protein crystallography; validation; stereochemistry Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení kvality krystalových struktur makromolekul

Rentgenová krystalografie je hlavní technikou získání detailní informace o atomové struktuře makromolekul. Typické problémy makromolekulární krystalografie: difrakční data získaná na omezeném ...

Řezáčová, Pavlína
Ústav molekulární genetiky, 2003

Zpracování difrakčních dat krystalů biologických makromolekul získaných oscilační metodou
Brynda, Jiří
2003 - Czech
Příspěvek popisuje jednotlivé komponenty monochromatického difraktometru vhodného pro měření krystalů biologických makromolekul a také základní principy rotační metody. Optimální strategie pro měření difrakčních dat na krystalech makromolekul je diskutována. Geometrické faktory ovlivňující kompletnost dat jsou symetrie reciproké mřížky a geometrické uspořádání jednotlivých komponent monochromatického difraktometru, které ovlivňují kvantitativně kompletnost měřených dat. The components of monochromatic diffractometer suitable for data collection on crystals of biological macromolecules are described, as well as basics of rotation method. The optimal strategy for collecting X-ray diffraction data from macromolecular crystals is discussed. The geometric factors influencing the completeness of data are arising from the symmetry of the reciprocal lattice and from the experimental setup; they affect quantitatively the completeness of the measured set of reflections. Keywords: X-ray data collection, rotation method, X-ray diffractometer Available at various institutes of the ASCR
Zpracování difrakčních dat krystalů biologických makromolekul získaných oscilační metodou

Příspěvek popisuje jednotlivé komponenty monochromatického difraktometru vhodného pro měření krystalů biologických makromolekul a také základní principy rotační metody. Optimální strategie pro měření ...

Brynda, Jiří
Ústav molekulární genetiky, 2003

Identifikace proteinů pólů mitotického vřeténka pomocí nových monoklonálních protilátek
Šmejkalová, Barbora; Dráberová, Eduarda; Dráber, Pavel
2002 - Czech
Keywords: mitotic spindle; centrosome; monoclonal antibody Available at various institutes of the ASCR
Identifikace proteinů pólů mitotického vřeténka pomocí nových monoklonálních protilátek

Šmejkalová, Barbora; Dráberová, Eduarda; Dráber, Pavel
Ústav molekulární genetiky, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases