Number of found documents: 8
Published from to

Dextranové polysacharidy a proteiny semenné plazmy v kryokonzervaci spermií kanců
Šimoník, Ondřej; Tůmová, L.; Bubeníčková, F.; Sur, Vishma Pratap; Frolíková, Michaela; Postlerová, Pavla; Komrsková, Kateřina
2021 - Czech
Metodika zahrnuje zcela detailní a jedinečný protokol vycházející z mnohaleté zkušenosti z oblasti proteomiky a lze ho využít pro další vývoj a testování kryoprotektantů pro účely šlechtitelských programů jednotlivých druhů či plemen hospodářských zvířat včetně významu pro uchovávání genetických zdrojů. Jedná se o unikátní design metodického přístupu k testování kryoprotektivních komponent, který najde uplatnění na specializovaných pracovištích výzkumných ústavů či univerzit zabývajících se výzkumem, včetně komerčních subjektů zaměřených na vývoj v oblasti reprodukčních biotechnologií zvířat. The unique design of a methodical approach to testing cryoprotective components will be used in specialized research institutes or universities, including commercial development bodies in the field of animal reproductive biotechnology. The methodology includes a completely detailed and unique protocol based on many years of experience in the field of proteomics and can be used for further progress testing cryoprotectants for breeding programs of individual species or livestock breeds as regards the importance of retention of genetic resources.\n\n Keywords: cryopreservation; spermadhesin; glycerol; PentaHibe®; dextran Available at various institutes of the ASCR
Dextranové polysacharidy a proteiny semenné plazmy v kryokonzervaci spermií kanců

Metodika zahrnuje zcela detailní a jedinečný protokol vycházející z mnohaleté zkušenosti z oblasti proteomiky a lze ho využít pro další vývoj a testování kryoprotektantů pro účely šlechtitelských ...

Šimoník, Ondřej; Tůmová, L.; Bubeníčková, F.; Sur, Vishma Pratap; Frolíková, Michaela; Postlerová, Pavla; Komrsková, Kateřina
Biotechnologický ústav, 2021

Biochemické motody jako nástroj pro studium proteinů v reprodukci
Postlerová, Pavla; Zigo, Michal; Pohlová, Alžběta; Jonáková, Věra
2016 - Czech
Studium molekulárních mechanismů rerodukce je důležité pro pochopení tohoto děje. pro extrakci proteinů ze spermií využíváme různé přístupy a specializované kity, které izolují proteiny z různých částí a povrchu spermatické buňky. Proteiny z reprodukčních tekutin dělíme pomocí chromatografických metod. Charakterizaci a porovnání proteinů získaných odlišnými extrakčními metodami nebo proteinů různých savčích druhů a proteinů spermií, které jsou v rozdílných stádiích svého vývoje, provádíme pomocí SDS a 2D elektroforézy. Elektroforeticky separované proteiny přenesené na NC membránu využíváme pro detekci pomocí protilátek nebo k vazebnýcm studiím s biotinem značenými ligandy. Izolace proteinů z reprodukčních tkání a tekutin a jejich detekce pomocí protilátek je nezbytná pro určení původu proteinů reprodukčního traktu. Lokalizace proteinů na povrchu a uvnitř spermatických buněk a v sekreční tkáni reprodukčních orgánů studujeme pomocé imunofluorescenční mikroskopie. Cílená izolace určitých proteinů spermatické buňky, jejich lokalizace na spermiích nebo v tekutinách a tkáních reprodukčního traktu slouží jako nepostradatelné nástroje pro studium molekulárních mechanismů reprodukčního procesu. Study of molecular mechanisms in reproduction is essential for the understanding of this outstanding process. Our lab studies proteins secreted by reproductive organs and sperm using various biochemical methods for a long time. We have expertise in protein extraction from spermatic cells using different approaches, and by kits for proteins from the sperm surface and distinct subcellular compartments. The proteins of reproductive organ fluids are separated by chromatographic methods, such as size exclusion chromatography, high-performance liquid chromatography with reverse phase (RP-HPLC) and affinity chromatography on matrices with various ligands. Proteins are subjected to SDS- or 2D-electrophoresis for their characterization and comparison of various extraction methods, different mammalian species, and sperm in different functional development. Electrophoretically separated proteins may be transferred onto nitrocellulose membrane (Western blot) for antibody detection or binding studies with lectin-labelled ligands (lectins, polysaccharides, zona pellucida glycoproteins). We use immunoprecipitation method with specific antibody for protein determination followed by the MALDI identification. Proteins are localized by immunofluorescent techniques on/in spermatic cells and tissue sections of reproductive organs. Isolation of proteins from reproductive tissues and fluids, and the antibody detection is crucial for the studying of reproductive protein origin. Keywords: protein extraction; chromatography; ligands; sperm surface proteins Available at various institutes of the ASCR
Biochemické motody jako nástroj pro studium proteinů v reprodukci

Studium molekulárních mechanismů rerodukce je důležité pro pochopení tohoto děje. pro extrakci proteinů ze spermií využíváme různé přístupy a specializované kity, které izolují proteiny z různých ...

Postlerová, Pavla; Zigo, Michal; Pohlová, Alžběta; Jonáková, Věra
Biotechnologický ústav, 2016

Biotechnologie ve světě a českých zemích
Pěknicová, Jana
2016 - Czech
Biotechnologie je jakákoli technologie využívající biologické systémy, živé organismy nebo jejich části k určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému specifickému použití. Přednáška by měla ukázat stručný přehled o biotechnologiích ve světě, v českých zemích, v Biotechnologickém ústavu AVČR, v.v.i. a v projektu BIOCEV. 1. Biotechnologie ve světě: počátek biotechnologií - mezníky- aplikace v lékařství - genová terapie - geneticé modifikace (věda , zemědělství, průmysl) 2. biotechnologie v českých zemích: česká biotechnologie: mezníky 3. Biotechnologický ústav AVČR, v.v.i.: výzkum a výstupy do praxe 4. BIOCEV: biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci. - Ustavení centra excelence jako součást evropské vědecké oblasti zaručující vývoj moderních biotechnologií a medicíny. Biotechnology in the world and the Czech lands Biotechnology is any technology that uses biological systems, living organisms, or parts of a particular production or their conversion or other specific applications. The lecture should show a brief overview of the biotechnology industry in the world, in the Czech lands, in the Institute of Biotechnology CAS, v. v. i., and in the project BIOCEV: 1. Biotechnology in the world • Beginning of biotechnologies • Milestones • Application in medicine • Gene therapy • Genetic modification (science, agriculture, industry) 2. Biotechnology in the Czech lands • Czech biotechnology: milestones 3. Institute of Biotechnology CAS, v. v. i. • Research and outputs into practice 4. BIOCEV – Biotechnological and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University in Vestec Establishment of centre of excellence as part of the European scientific area guaranteeing the development of modern biotechnology and medicine. Keywords: biotechnology; gene therapy; genetic modification Available at various institutes of the ASCR
Biotechnologie ve světě a českých zemích

Biotechnologie je jakákoli technologie využívající biologické systémy, živé organismy nebo jejich části k určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému specifickému použití. Přednáška by měla ukázat ...

Pěknicová, Jana
Biotechnologický ústav, 2016

Exprese vybraných proteinů spermií u mužů s normálním a patologickým spermiogramem za použití monoklonálních protilátek
Pěknicová, Jana; Čapková, Jana; Dorosh, Andriy; Margaryan, Hasmik; Kubátová, Alena; Děd, Lukáš
2016 - Czech
Nedávné studie ukázaly že neplodnost v lidské populaci postihuje odhadem 15% párů v reprodukčním věku. Mužská neplodnost je primární příčinou u 60% těchto případů. Z těchto důvodů jsme analyzovali povrchové a akrozomální proteiny spermií u mužů s normálním a patologickým spermiogramem. Zjistili jsme že intra-akrozomální proteiny: TERA, GAPDHS, PRKAR2A, které lze analyzovat pomocí našich monoklonálních protilátek , jsou rozdílně exprimovány u zdravých mužů a mužů s asthenozoospermií a to se signifikantně sníženou expresí u asthenozoospermie. tyto proteiny se účastní energetického metabolismu a apoptózy buněk a některé z nich i vazby na vajíčko - mají tedy důležitou roli v reprodukci. Na druhou starnu nebyly zjisštěny statisticky významné rozdíly v expresi povrchových proteinů (Appolipoprotein J, Semenogelin). Naše závěry ukazují že asthenozoospermie jako komplexní poruch apermatu je často v kombinaci s jinými patologickými stavy, které nejsou diagnostikovány základní analýzou spermatu. Monoklonální protilátky jsou tak vhodným nástrojem pro detekci proteinů spojených s patologií spermií ve spermatu s nízkou pohyblivostí spermií. Obecně, monoklonální protilátky proti proteinům spermie jsou vhodným nástrojem k detekci kvality spermií v reprodukční medicíně. Recent studies show that infertility in human populations it affects an estimated 15% of couples of reproductive age. Male infertility is the primary cause for 60% of these cases. For these reasons, we analyzed the acrosomal and sperm surface proteins in men with normal and pathological spermiograms. We found that intra-acrosome proteins: TERA (Transitional endoplasmic reticulum ATPase), GAPDHS (Sperm Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase), and PRKAR2A (C-AMP-dependent protein kinase II, PRKAR2A), which can be identified using our monoclonal antibodies, are different express in healthy men and men with astenozoospermia (with reduced sperm motility), and with a significantly reduced expression in the astenozoospermia. These proteins are involved in energy metabolism and apoptosis of the cells, and some of them in the sperm-egg interaction; therefore, they have an important role in reproduction. On the other hand, there were no statistically significant differences in the expression of surface proteins (Appolipoprotein J (Clusterin) and Semenogelin). Our findings show that astenozoospermia as a complex disorder of the semen is often combined with other pathological conditions that are not diagnosed by the semen analysis. Therefore monoclonal antibodies are so suitable instrument for the detection of proteins associated with the pathology of the sperm in the semen with low sperm motility. In general, monoclonal antibodies against the sperm proteins are an appropriate tool to detect sperm quality in reproductive medicine. Keywords: sperm acrosomal proteis; sperm surface proteins; monoclonal antibody; asthenozoospermia; normozoospermia Available at various institutes of the ASCR
Exprese vybraných proteinů spermií u mužů s normálním a patologickým spermiogramem za použití monoklonálních protilátek

Nedávné studie ukázaly že neplodnost v lidské populaci postihuje odhadem 15% párů v reprodukčním věku. Mužská neplodnost je primární příčinou u 60% těchto případů. Z těchto důvodů jsme analyzovali ...

Pěknicová, Jana; Čapková, Jana; Dorosh, Andriy; Margaryan, Hasmik; Kubátová, Alena; Děd, Lukáš
Biotechnologický ústav, 2016

METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO VYKAZOVÁNÍ SKUTEČNÝCH ZPŮSOBILÝCH NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA PROJEKT PRO ÚSTAVY AV ČR
Škoda, Jan; Starosta, Karel
2012 - Czech
Metodické doporučení si klade za cíl formulovat společné možné zásady pro pracoviště AV ČR týkající se alokace nepřímých nákladů na projekty a to především s ohledem na pravidla poskytovatelů, kteří přiřazování nepřímých nákladů metodou full cost vyžadují. Metodika vychází z obvyklých hospodářských a účetních postupů ústavů AV ČR. Navrhované řešení je založeno na maximální jednoduchosti a efektivnosti s cílem minimálního navýšení nepřímých nákladů zapříčiněných užíváním této metodiky, umožňuje zakončení hospodářského roku v řádném termínu a vykázání potřebných dat poskytovatelům. The aim of the Methodical Recommendation is to create possible common principles for institutes of the Academy of Sciences of the Czech Republic (AS CR) concerning the allocation of indirect costs to projects, considering mainly the rules of fund providers requesting reporting of real costs via full cost methodology. Proposed methodology is based on usual management and accounting practices of institutes of AS CR and lie in principles of maximum simplicity and effectiveness. It should result in minimum increase of real indirect costs caused by application of such methodology, it enables closing of economic year on time and also reporting of necessary data to fund providers. Keywords: AS CR; overheads; indirect costs; full cost Available at various institutes of the ASCR
METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO VYKAZOVÁNÍ SKUTEČNÝCH ZPŮSOBILÝCH NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA PROJEKT PRO ÚSTAVY AV ČR

Metodické doporučení si klade za cíl formulovat společné možné zásady pro pracoviště AV ČR týkající se alokace nepřímých nákladů na projekty a to především s ohledem na pravidla poskytovatelů, kteří ...

Škoda, Jan; Starosta, Karel
Biotechnologický ústav, 2012

Vliv endokrinních disruptorů na reprodukci savců
Pěknicová, Jana; Nováková, Vendula; Buckiová, Daniela; Boubelík, Michael; Elzeinová, Fatima; Kubátová, Alena
2008 - Czech
Endocrine system is one of the most important regulatory systems in the mammalian body. The endocrine disruptors (ED) can disrupt the function of the endocrine system but their activity is not a result of the physiological regulation. The effect of low dose of selected ED, bisphenol-A (BPA), p-nonylphenol (NP), diethylstilbestrol (DES), genistein (GEN), resveratrol (RES)), hormone (17α-ethynylestradiol (EE2)) and polybrominated compound (tetrabromobisphenol A (TBBPA)) within development of reproductive tract in outbred CD1 mice was tested. BPA and NP had a negative effect on reproductive organs morphology and mouse spermatozoa. The fertility of mice exposed to DES was disrupted. Contrary to that, treatment by GEN and RES had no effect on the fertility of mice but had some effect on their reproductive parameters except for sperm integrity. Synthetic hormone (EE2) and polybrominated compound (TBBPA) also affected on the organ weight, reproductive parameters and sperm quality. Keywords: endocrine disruptor; xenoestrogen; phytoestrogen; sperm integrity Available at various institutes of the ASCR
Vliv endokrinních disruptorů na reprodukci savců

Endocrine system is one of the most important regulatory systems in the mammalian body. The endocrine disruptors (ED) can disrupt the function of the endocrine system but their activity is not a ...

Pěknicová, Jana; Nováková, Vendula; Buckiová, Daniela; Boubelík, Michael; Elzeinová, Fatima; Kubátová, Alena
Biotechnologický ústav, 2008

Monoklonální protilátky rozpoznávající proteiny lidské semenné plazmy
Čapková, Jana; Elzeinová, Fatima; Margaryan, Hasmik; Koubek, Pavel; Pěknicová, Jana
2008 - Czech
Ustavili jsme panel monoklonálních protilátek protil lidským spermiím (Hs- serie, Praha) a charakterizovali jsme je pomocí imunofluorescence, Western bloting techniky a MALDI analýzy. V našem panelu Hs- protilátek několik protilátek reagovalo s proteiny lidské semenné plasmy. Tyto protilátky mohou být užitečné pro studium kapacitace spermií a hodnocení kvality spermatu. We have generated a set of monoclonal antibodies to human spermatozoa (Hs- serie, Prague) and characterized them using immunofluorescence, Western bloting and MALDI analysis. In our panel of Hs- antibodies several antibodies specifically reacted with human seminal plasma proteins. These antibodies might be useful for study sperm capacitation and sperm quality assessment. Keywords: monoclonal antibody; seminal plasma; spermatozoa Available at various institutes of the ASCR
Monoklonální protilátky rozpoznávající proteiny lidské semenné plazmy

Ustavili jsme panel monoklonálních protilátek protil lidským spermiím (Hs- serie, Praha) a charakterizovali jsme je pomocí imunofluorescence, Western bloting techniky a MALDI analýzy. V našem panelu ...

Čapková, Jana; Elzeinová, Fatima; Margaryan, Hasmik; Koubek, Pavel; Pěknicová, Jana
Biotechnologický ústav, 2008

Role povrchových proteinů v reprodukci
Jonáková, Věra; Postlerová, Pavla; Tichá, M.; Pěknicová, Jana
2008 - Czech
Během ejakulace se proteiny semenné plasmy navazují na povrch spermie a tvoří povrchové proteiny spermie, které mohou změnit vazebné vlastnosti spermie. DQH povrchový protein spermie vykazuje afinitu k oviduktálnímu epitelu a glykoproteinům zona pellucida (ZP). DQH mRNA byla detekována v semenných vacích (SV). DQH byl imunodetekován monoklonálními protilátkami (Mabs)v extraktu a tekutině i na tkáňových řezech SV vaků a na plasmatické membráně akrosomu ejakulovaných spermií. Výsledky potvrzují schopnost DQH proteinu se vázat na povrch spermie při ejakulaci, účast při tvorbě rezervoáru spermií v prasečím oviduktu. Spermie preinkubované s Mabs proti DQH proteinu před koinkubací s vajíčkem redukují vazbu spermie k vajíčku. Pro primární vazbu spermie s ZP glykoproteiny vajíčka je důležitý intaktní DQH protein na povrchu spermie. Seminal plasma proteins bind to the sperm surface at ejaculation and may modulate sperm properties during reproduction. DQH sperm surface protein shows affinity to oviductal epithelium and zona pellucida (ZP) glycoproteins. The mRNA transcript of DQH protein was found in seminal vesicles (SV). DQH was immunodetected by monoclonal antibodies (MAbs) in SV extract and fluid, on SV tissue sections and on the membrane-associated acrosome part of ejaculated spermatozoa. These results confirmed the ability of DQH protein to bind to the sperm surface at ejaculation and to participate in the formation of the sperm reservoir in the porcine oviduct. Moreover, monoclonal antibodies reduced binding of sperm to oocytes and proved the role of DQH protein in the sperm-ZP primary binding. Keywords: sperm surface protein; spermatozoa; speradhesin Available at various institutes of the ASCR
Role povrchových proteinů v reprodukci

Během ejakulace se proteiny semenné plasmy navazují na povrch spermie a tvoří povrchové proteiny spermie, které mohou změnit vazebné vlastnosti spermie. DQH povrchový protein spermie vykazuje afinitu ...

Jonáková, Věra; Postlerová, Pavla; Tichá, M.; Pěknicová, Jana
Biotechnologický ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases