Number of found documents: 4
Published from to

Vliv vybraných faktorů na výnos a zdravotní stav zelí hlávkového, mrkve a cibule kuchyňské
Koudela, M.; Novotný, Čeněk; Nedorost, L.; Kocourek, F.; Svozilová, L.; Brožová, L.; Doležalová, J.; Kubíček, M.
2016 - Czech
Předkládaná metodika sumarizuje výsledky polních experimentů, ve kterých byl hodnocen vliv vybraných faktorů na rozvoj důležitých chorob: 1. u zelí hlávkového v letech 2012 – 2013 alternariová skvrnitost brukvovitých (původce Alternaria brassicicola), 2. u mrkve v letech 2012 – 2013 alternariová skvrnitost listů mrkve (původce Alternaria dauci) a u cibule kuchyňské v letech 2013 – 2014 plíseň cibule (původce Peronospora destructor) a krčková hniloba cibule (původce Botrytis aclada). Hodnocenými faktory byly: odrůda, hustota porostu (u mrkve a cibule kuchyňské), ročník a stanoviště. U hodnocených odrůd je nutné přihlédnout k jejich ranosti, která je rovněž důležitým aspektem odolnosti odrůdy k patogenům. V příloze metodiky jsou grafy znázorňující průběh teploty a vlhkosti vzduchu a délky ovlhčení listů v jednotlivých letech na obou pokusných stanovištích (v Praze Troji a ve Svijanském Újezdě). Průběh těchto veličin (v interakci s ostatními faktory) v jednotlivých letech výrazně ovlivňuje rozvoj fytopatogenních hub na napadených rostlinách. The presented methodology summarizes the results of field experiments documenting that the selected factors influenced the development of important diseases, namely: 1. Alternaria blight cruciferous of head cabbage (in the years 2012-2013) (caused by Alternaria brassicicola) 2. Alternaria leaf spot of carrot (in the years 2012-2013) (caused by Alternaria dauci), and 3. Blight of onion and onion neck rot (in the years 2013-2014) (caused by Peronospora destructor and Botrytis aclada, respectively). The evaluated factors were: variety, crop density (carrot and onion, only), year and location. It is necessary to take into account the earliness of evaluated cultivars that also represents an important aspect of variety resistance to pathogens. In the annex, there are diagrams showing the course of air temperature and air humidity as well as the length of moistening period of leaves at both experimental locations in Troja and Svijansky Újezd in the individual years. Changes of these variables significantly influenced, in interaction with the other factors, the development of phytopathogenic fungi on the infected plants in the individual years. Keywords: Measures against phytopathogens Available at various institutes of the ASCR
Vliv vybraných faktorů na výnos a zdravotní stav zelí hlávkového, mrkve a cibule kuchyňské

Předkládaná metodika sumarizuje výsledky polních experimentů, ve kterých byl hodnocen vliv vybraných faktorů na rozvoj důležitých chorob: 1. u zelí hlávkového v letech 2012 – 2013 alternariová ...

Koudela, M.; Novotný, Čeněk; Nedorost, L.; Kocourek, F.; Svozilová, L.; Brožová, L.; Doležalová, J.; Kubíček, M.
Mikrobiologický ústav, 2016

Metodika školení zaměstnanců pracujících s geneticky modifikovanými organismy
Pátek, Miroslav; Dostálová, Hana; Rucká, Lenka
2016 - Czech
Metodika zahrnuje prezentaci poskytující veškeré důležité informace pro odborné poradce pro nakládání s GMO a pro příslušné pracovníky. Dále jsou zahrnuty instruktážní karty pro přímé využití na pracovištích, kde se nakládá s GMO. Metodika byla schválena Ministerstvem životního prostředí a publikována na webových stránkách MŽP jako metodika pro pracoviště, která nakládají s GMO (www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy). Methodology includes presentation providing the complete important information for consultants for handling GMO and the respective staff. Moreover, it includes instruction cards for direct use at working places, where GMO are handled. Methodology was approved by Ministry of Environment and was published on web pages of the Ministry as methodology for organisations handling GMO: Keywords: genetically modified organisms; training methodology Available at various institutes of the ASCR
Metodika školení zaměstnanců pracujících s geneticky modifikovanými organismy

Metodika zahrnuje prezentaci poskytující veškeré důležité informace pro odborné poradce pro nakládání s GMO a pro příslušné pracovníky. Dále jsou zahrnuty instruktážní karty pro přímé využití na ...

Pátek, Miroslav; Dostálová, Hana; Rucká, Lenka
Mikrobiologický ústav, 2016

Metodika stanovení volného kyanidu (CN-) v průmyslových odpadních vodách
Kaplan, Ondřej; Chmátal, Martin; Veselá, Alicja Barbara; Rinágelová, Anna; Martínková, Ludmila
2015 - Czech
Práce shrnuje aktuální metodiky stanovení CN- zejména v průmyslových odpadních vodách. Je zde dále podrobně popsán způsob stanovení kyanidových iontů po jejich enzymové konverzi na formamid, který se stanoví pomocí HPLC. This work summarizes the current state in the methodology of CN- determination particularly in industrial wastewaters. It also describes in detail the determination of cyanide ions after their enzymatic conversion into formamide, which is determined by HPLC (including the method of preparation of the enzyme). Keywords: cyanide; HPLC; formamide Available at various institutes of the ASCR
Metodika stanovení volného kyanidu (CN-) v průmyslových odpadních vodách

Práce shrnuje aktuální metodiky stanovení CN- zejména v průmyslových odpadních vodách. Je zde dále podrobně popsán způsob stanovení kyanidových iontů po jejich enzymové konverzi na formamid, který se ...

Kaplan, Ondřej; Chmátal, Martin; Veselá, Alicja Barbara; Rinágelová, Anna; Martínková, Ludmila
Mikrobiologický ústav, 2015

Metodika stanovení vlivu osmotického stresu na fyziologický stav pivovarských kvasinek a průběh hlavního kvašení
Sigler, Karel; Matoulková, D.; Kosař, K.
2012 - Czech
Metodika je určena pro laboratorní stanovení odpovědi provozních kmenů pivovarských kvasinek na osmotický stres při používání technologie HGB (high gravity brewing). Metodika je určena pro pivovarské laboratoře s dobrým instrumentálním zázemím, jejichž náplní je charakterizace provozních kmenů pivovarských kvasinek a posouzení jejich použitelnosti pro nové technologie. Aplikace metodiky rozšíří spektrum metod používaných k popisu produkčních kmenů kvasinek The methodology concerns a laboratory assay of the response of production strains of brewer´s yeast to high osmotic pressure common for the HGB (high gravity brewing) process. It is intended for brewery laboratories with good instrumental background, which are engaged in characterizing producrion strains and evaluating their suitability for use in new technologies. Application of the methodology extends the spectrum of methods used for the description of production yeast strains Keywords: Brewer´s yeast; HGB process; osmotic pressure Available at various institutes of the ASCR
Metodika stanovení vlivu osmotického stresu na fyziologický stav pivovarských kvasinek a průběh hlavního kvašení

Metodika je určena pro laboratorní stanovení odpovědi provozních kmenů pivovarských kvasinek na osmotický stres při používání technologie HGB (high gravity brewing). Metodika je určena pro pivovarské ...

Sigler, Karel; Matoulková, D.; Kosař, K.
Mikrobiologický ústav, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases