Number of found documents: 119
Published from to

Přehled účinků vybraných doplňků stravy na prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění
Šíma, Petr; Michalová, I.
2023 - Czech
Sdělení je přehledem vybraných studií, které se zabývaly účinky dlouhodobějšího podávání některých doplňků stravy,\no nichž se předpokládá, že pozitivně ovlivňují prevenci a léčbu nejzávažnějších nesdělných (chronických) onemocnění, což jsou\nv současné době především onemocnění kardiovaskulární. Jenom u nás jsou srdeční onemocnění už dlouhodobě příčinou smrti\ntéměř dvou třetin lidí.\nCílem tohoto sdělení bylo ukázat, že navzdory popularitě a masovému rozšíření doplňků stravy jsou jejich zdravotní přínosy\nsporné. The article is an overview of selected studies that dealt with the effects of long-term administration of certain dietary supplements,\nwhich are assumed to positively influence the prevention and treatment of the most serious non-communicable (chronic) diseases, which are currently mainly cardiovascular disease. Only in our country, heart diseases have been the cause of death for a long time\nalmost two-thirds of people. \nThe aim of this study was to show that despite the popularity and mass distribution of dietary supplements, their health benefits are questionable.\n Keywords: dietary supplements; cardiovascular diseases; antioxidants Fulltext is available at external website.
Přehled účinků vybraných doplňků stravy na prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění

Sdělení je přehledem vybraných studií, které se zabývaly účinky dlouhodobějšího podávání některých doplňků stravy,\no nichž se předpokládá, že pozitivně ovlivňují prevenci a léčbu nejzávažnějších ...

Šíma, Petr; Michalová, I.
Mikrobiologický ústav, 2023

Houby v jeskyních
Nováková, Alena
2021 - Czech
Práce zahrnuje údaje o zastoupení mikroskopických hub v různých evropských jeskyních (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko a Francie) získaný studiem v průběhu 20 let. Data about the occurrence of microscopic fungi in several European caves (Czech Republic, Slovakia, Romania, Hungary, Slovenia and Spain) obtained during 20 years studies are presented Keywords: Microscopic fungi; cave environment Available at various institutes of the ASCR
Houby v jeskyních

Práce zahrnuje údaje o zastoupení mikroskopických hub v různých evropských jeskyních (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko a Francie) získaný studiem v průběhu 20 ...

Nováková, Alena
Mikrobiologický ústav, 2021

Název práce v českém jazyce\nVývin črevného mikrobiómu – jeho preventívna a terapeutická funkcia. \n
Kajaba, I.; Kajabová, A.; Genčíková, M.; Genčík, B.; Lovászová, N.; Bencko, V.; Turek, B.; Šíma, Petr; Ševčík, J.
2019 - Czech
V naší studii jsme zkoumali střevní mikrobiom, jeho preventivní a terapeutickou funkci In our study we examined the intestinal microbiome, its preventive and therapeutic function. Keywords: Intestinal microbiome; immunity system; fecal transpalntation; dysbiosis Available at various institutes of the ASCR
Název práce v českém jazyce\nVývin črevného mikrobiómu – jeho preventívna a terapeutická funkcia. \n

V naší studii jsme zkoumali střevní mikrobiom, jeho preventivní a terapeutickou funkci


In our study we examined the intestinal microbiome, its preventive and therapeutic function.

Kajaba, I.; Kajabová, A.; Genčíková, M.; Genčík, B.; Lovászová, N.; Bencko, V.; Turek, B.; Šíma, Petr; Ševčík, J.
Mikrobiologický ústav, 2019

Význam skladby a aktivity mikrobiomu na homeostázu organismu (udržení zdraví)
Turek, B.; Šíma, Petr; Ševčík, J.; Kajaba, I.
2019 - Czech
Our study deals with the intestinal microbiome and its direct and indirect impact on overall health. Naše studie se zabývá střevním mikrobiomem a jeho přímým a nepřímým vlivem na celkové zdraví. Keywords: Intestinal microbiome; microbes; immunity system Available at various institutes of the ASCR
Význam skladby a aktivity mikrobiomu na homeostázu organismu (udržení zdraví)

Our study deals with the intestinal microbiome and its direct and indirect impact on overall health.


Naše studie se zabývá střevním mikrobiomem a jeho přímým a nepřímým vlivem na celkové zdraví.

Turek, B.; Šíma, Petr; Ševčík, J.; Kajaba, I.
Mikrobiologický ústav, 2019

Složení kožního mikrobiomu pacientů s psoriázou
Stehlíková, Zuzana; Jůzlová, P.; Rob, F.; Herzogová, J.; Koren, O.; Uzan, A.; Tlaskalová-Hogenová, Helena; Jirásková Zákostelská, Zuzana
2018 - Czech
Psoriáza je chronické, neinfekční a zánětlivé onemocnění kůže, na jejíž patogenezi se kromě faktorů životního prostředí podílí také mikrobiota. V naší práci jsme porovnali složení kožní mikrobioty mezi zdravými kontrolami a pacienty s psoriázou pomocí sekvenace V1V2 úseků 16S rRNA. Zjistili jsme, že psoriatické léze disponují větší druhovou diverzitou, než kontralaterální zdravé místo stejného pacienta, nebo totéž místo zdravé kontroly. Rod Propionibacterium byl u psoriatických pacientů více zastoupen na zdravém místě kůže (57,77%), než na místě postiženém psoriázou (47, 12%). Opačný trend jsme pozorovali u rodu Staphylococcus, který byl naopak více zastoupen na psoriatických lézích (18,78%), méně pak na zdravé kůži stejného pacienta (9,52%). Protože jsou bakterie Propionibacterium kožní komenzálové, může být jejich snížený výskyt na postižené kůži způsoben tím, že dochází k narušení jejich přirozeného životního prostředí. Výskyt bakterií rodu Staphylococcus je bez znalosti jejich druhového zastoupení obtížné interpretovat. Pro kompletní představu o psoriatickém mikrobiomu se budeme v budoucnu zabývat také složením fungální mikrobioty. Psoriasis is a chronic noninfectious and inflammatory skin disease, whose pathogenesis involves environmental triggers, including microbiota. In our study we compared bacterial composition between healthy controls and psoriatic patients using V1V2 hypervariable region of 16S rRNA. We found higher species diversity in psoriatic lesions than in contralateral psoriatic healthy site or in healthy control skin. Genus Propionibacterium was more abundant in contralateral healthy sites (57.77%) than in affected psoriatic sites of psoriatic patients (47.12%). On the other hand, we found higher abundance of genus Staphylococcus in psoriatic lesions (18.78%), while lower abundance in contralateral healthy sites (9.52%). Since Propionibacterium are commensal bacteria, the shift in their abundance from healthy to psoriatic skin could be due to disturbation of natural skin habitat. Interpretation of higher presence of Staphylococcus in psoriatic lesions comparing to contralateral healthy sites requires further species characterization. To complete the picture about psoriatic microbiome we will further investigate skin fungal composition in identical samples. Keywords: psoriasis; microbiota; skin Available at various institutes of the ASCR
Složení kožního mikrobiomu pacientů s psoriázou

Psoriáza je chronické, neinfekční a zánětlivé onemocnění kůže, na jejíž patogenezi se kromě faktorů životního prostředí podílí také mikrobiota. V naší práci jsme porovnali složení kožní mikrobioty ...

Stehlíková, Zuzana; Jůzlová, P.; Rob, F.; Herzogová, J.; Koren, O.; Uzan, A.; Tlaskalová-Hogenová, Helena; Jirásková Zákostelská, Zuzana
Mikrobiologický ústav, 2018

Role mikrobioty v experimentálním myším modelu psoriázy
Jirásková Zákostelská, Zuzana; Stehlíková, Zuzana; Klimešová, Klára; Rossmann, Pavel; Dvořák, Jiří; Novosádová, Iva; Kostovčík, Martin; Coufal, Štěpán; Šrůtková, Dagmar; Hudcovic, Tomáš; Štěpánková, Renata; Rob, F.; Jůzlová, P.; Herzogová, J.; Tlaskalová-Hogenová, Helena; Kverka, Miloslav
2018 - Czech
Myší model psoriázy a gnotobiotické techniky jsou velmi důležitými nástroji pro pochopení, jakou roli hrají střevní a kožní mikrobiota v patogenezi psoriázy. V našich experimentech jsme ukázali, že bezmikrobní myši, stejně tak jako konvenční myši léčené antibiotiky, mají nižší míru kožního zánětu, než myši kontrolní. Léčba širokospektrými antibiotiky vedla u myší k dramatickým změnám ve složení střevní mikrobioty, především jsme pozorovali extenzivní nárůst řádu Lactobacillales. Abychom zodpověděli otázku, zda má řád Lactobacillales potenciální efekt na tíži kožního zánětu, monokolonizovali jsme myši kmenem L. plantarum WCFS1. Také tyto monokolonizované myši vykazovali nižší míru zánětu, než myši konvenční. Abychom ale porozuměli tomu, jestli je mikrobiální dysbióza příčinou či následkem onemocnění, je třeba mikrobiální kolonizaci dále analyzovat. Anotace v anglickém jazyce\n\nMouse model of human psoriasis and gnotobiotic are important tools in understanding the role of gut and skin microbiota in pathogenesis of psoriasis. In our experiments we showed that gnotobiotic mice, as well as conventional mice treated with antibiotics, have milder skin inflammation in comparison with control conventional mice. Treatment with broad spectrum antibiotics led to dramatic shift in gut microbial composition, in particular, we observed extensive increase of order Lactobacillales. To analyze the potential effect of Lactobacillales on skin inflammation, we further monocolonized mice with L. plantarum WCFS1. Also monocolonized mice showed lower skin inflammation in comparison with conventional mice. To understand whether microbial dysbiosis is cause or effect of psoriasis needs to be further investigated.\n\n Keywords: mouse; gnotobiotic; microbiota Available at various institutes of the ASCR
Role mikrobioty v experimentálním myším modelu psoriázy

Myší model psoriázy a gnotobiotické techniky jsou velmi důležitými nástroji pro pochopení, jakou roli hrají střevní a kožní mikrobiota v patogenezi psoriázy. V našich experimentech jsme ukázali, že ...

Jirásková Zákostelská, Zuzana; Stehlíková, Zuzana; Klimešová, Klára; Rossmann, Pavel; Dvořák, Jiří; Novosádová, Iva; Kostovčík, Martin; Coufal, Štěpán; Šrůtková, Dagmar; Hudcovic, Tomáš; Štěpánková, Renata; Rob, F.; Jůzlová, P.; Herzogová, J.; Tlaskalová-Hogenová, Helena; Kverka, Miloslav
Mikrobiologický ústav, 2018

Imunomodulační efekt bakteriálního lyzátu Lactobacillus Casei DN 1140001 na vznik a vývoj experimentálně vyvolaného střevního zánětu
Zákostelská, Zuzana; Kverka, Miloslav; Rossmann, Pavel; Klimešová, Klára; Mrázek, Jakub; Kopečný, Jan; Tlaskalová-Hogenová, Helena
2010 - Czech
Lactobacillus casei DN 114001 patří mezi jedno z nejvíce studovaných probiotik současnosti. Cílem této práce bylo zjistit, zda frakce izolované z tohoto probiotika dokáží zmírnit průběh střevního zánětu. Lactobacillus casei DN 114 001 belongs to one of the most studied probiotics today. The aim of this study was to determine whether this fraction isolated from probiotics can alleviate the course of intestinal inflammation Keywords: probiotics Available at various institutes of the ASCR
Imunomodulační efekt bakteriálního lyzátu Lactobacillus Casei DN 1140001 na vznik a vývoj experimentálně vyvolaného střevního zánětu

Lactobacillus casei DN 114001 patří mezi jedno z nejvíce studovaných probiotik současnosti. Cílem této práce bylo zjistit, zda frakce izolované z tohoto probiotika dokáží zmírnit průběh střevního ...

Zákostelská, Zuzana; Kverka, Miloslav; Rossmann, Pavel; Klimešová, Klára; Mrázek, Jakub; Kopečný, Jan; Tlaskalová-Hogenová, Helena
Mikrobiologický ústav, 2010

Mikrobiální biodegradace 17alfa-ethinylestradiolu a bisfenolu A
Křesinová, Zdena; Svobodová, Kateřina; Moeder, M.; Cajthaml, Tomáš
2009 - Czech
17 ethinylestradiol (EE2) a bisfenol A (BA) patří mezi skupinu látek označovaných jako endokrinní disruptory (ED). Tyto látky mají negativní vliv na hormonální systém živočichů a člověka, a představují závažný problém z hlediska kontaminace životního prostředí. Tato práce byla zaměřená na biodegradace uvedených látek pomocí osmi druhů hub bílé hniloby v tekutých médiích. Již během prvních tří dnů kultivace se zástupci kmenů Pleurotus ostreatus, Pycnoporus cinnabarinus a Irpex lacteus poklesla koncentrace obou ED z původní koncentrace10 ppm pod limit detekce. Naopak v experimentu s Phanerochaete chrysosporium nebyl zaznamenán pokles koncentrace EE2 a BA ani po dvou týdnech kultivace. Během degradačního pokusu byl dále měřen vliv přítomnosti EE2 a BA na expresi ligninolytických enzymů hub bílé hniloby (lakasa, manganperoxidasa a ligninperoxidasa), které by mohly participovat na biodegradačních procesech 17ethinylestradiol (EE2) and bisphenol A (BA) are endocrine disrupting compounds (ED). ED have a negative influence on animals and human hormonal systems animals, and thus they are serious envronmental contaminants. This work was focused on biodegradtion of EE2 and BA using 8 white rot fungi strains in liquid media. Pleurotus ostreatus, Pycnoporus cinnabarinus and Irpex lacteus were able to remove both ED under detection limit (initial concetration was 10 ppm) during the first three days of cultivation. In contrary, Phanerochaete chrysosporium was not able to degrade both ED durin 2 weaks long cultivation Keywords: ligninolytic fungi; biobiodegradation; endocrine disrupting compounds Available at various institutes of the ASCR
Mikrobiální biodegradace 17alfa-ethinylestradiolu a bisfenolu A

17 ethinylestradiol (EE2) a bisfenol A (BA) patří mezi skupinu látek označovaných jako endokrinní disruptory (ED). Tyto látky mají negativní vliv na hormonální systém živočichů a člověka, a ...

Křesinová, Zdena; Svobodová, Kateřina; Moeder, M.; Cajthaml, Tomáš
Mikrobiologický ústav, 2009

Charakterizace mikrobiálních populací v průběhu kompostování kontaminované půdy
Petránková, Mirka; Čechová, Zuzana; Brennerová, Mária; Cajthaml, Tomáš
2009 - Czech
Bioremediace je jedna z nejvýhodnějších metod pro dekontaminaci znečištěných půd. Její účinnost závisí na několika faktorech, nejvíce však na schopnosti bioremediačních organismů degradovat cílové polutanty, na fyzikálně-chemických vlastnostech polutantů (např. rozpustnost ve vodě) a na vlastnostech půdy. Kompostování se ukazuje jako vhodná technika pro remediaci půd kontaminovaných např. PAU. Proces je založen na schopnosti mikrorganismů degradovat organický materiál v závislosti na termogenezi. Teplota uvnitř kompostovací jednotky může dosáhnout až 75 stupňů C. Pro remediaci je kompostovací substrát jednoduše smíchán s částí kontaminované půdy Bioremediation is an indisputably advantageous approach to cleaning up contaminated soils. The efficiency of bioremediation depends on a number of factors, the most important of which are the ability of the bioremediative organism to degrade the target pollutants, the pollutant’s intrinsic properties (aqueous solubility being of key importance), and soil parameters. Composting has been recently shown to be efficient for remediation of soils contaminated e.g. with PAHs Keywords: Phospholipid fatty acids; biodegradation; composting Available at various institutes of the ASCR
Charakterizace mikrobiálních populací v průběhu kompostování kontaminované půdy

Bioremediace je jedna z nejvýhodnějších metod pro dekontaminaci znečištěných půd. Její účinnost závisí na několika faktorech, nejvíce však na schopnosti bioremediačních organismů degradovat cílové ...

Petránková, Mirka; Čechová, Zuzana; Brennerová, Mária; Cajthaml, Tomáš
Mikrobiologický ústav, 2009

Screening hub schopných degradovat chlorbenzoáty
Muzikář, Milan; Křesinová, Zdena; Svobodová, Kateřina; Cajthaml, Tomáš
2009 - Czech
Degradace chlorbenzoátů (CBA), meziproduktů při odbourávání polychlorovaných bifenylů (PCB), pomocí hub schopných odbourávat lignin. Tyto houby se nazývají ligninolytické nebo houby bílé hniloby. Biodegradace byla testována v bohatém médiu. Měřené kultury Bjerkandera adusta, Dichomitus squalens, Irpex lacteus, Phanerochaete chysosporium, Pleurotus ostreatus, Pycnoporus cinnabarinus, Pycnoporus magnoliae a Trametes versicolor byly odebírána v časových intervalech a organický extrakt byl posléze analyzován na HPLC. Časové intervaly byly 1, 2 a 3 týdny. Zvolená počáteční koncentrace CBA byla 10 ppm (10 μg/ml). Bylo sledováno 12 druhů látek ze skupiny CBA. 2,6 – CBA se v médiu vyskytovala téměř ve stejné koncentraci jako na začátku pokusu. Stejného výsledku se dosáhlo i u více chlorovaných CBA Degradation of chlorobenzoates (CBA), which are the intermediates by degradation of polychlorinated biphenyls, with fungi capable degrade lignin. These fungi are called ligninolytic or white-rot fungi. Biodegradation was tested in rich medium. The cultures were Bjerkandera adusta, Dichomitus squalens, Irpex lacteus, Phanerochaete chysosporium, Pleurotus ostreatus, Pycnoporus cinnabarinus, Pycnoporus magnoliae a Trametes versicolor. The harvesting was performance 1., 2. and 3. week. Via ethylacetate we obtained the organic extract which was analyzed on HPLC. The start concentration was 10 ppm (10 μg/ml). We tested 12 substances of CBA Keywords: degradation; ligninolytic fungi; chlorobenzoates Available at various institutes of the ASCR
Screening hub schopných degradovat chlorbenzoáty

Degradace chlorbenzoátů (CBA), meziproduktů při odbourávání polychlorovaných bifenylů (PCB), pomocí hub schopných odbourávat lignin. Tyto houby se nazývají ligninolytické nebo houby bílé hniloby. ...

Muzikář, Milan; Křesinová, Zdena; Svobodová, Kateřina; Cajthaml, Tomáš
Mikrobiologický ústav, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases