Number of found documents: 773
Published from to

Salernské verše ve vydání Daniela Adama z Veleslavína
Černá, Alena M.
2022 - Czech
Příspěvek je věnován lékařské didaktické básni o zachování zdraví Regimen sanitatis Salernitanum, která je známa také pod názvem salernské verše, ve vydání Daniela Adama z Veleslavína z roku 1587. Původní latinské verše byly od středověku překládány do národních jazyků. Zabýváme se otázkou, zda jeden z českých překladů pořídil Daniel Adam z Veleslavína a jaký je vztah překladu z roku 1587 ke staršímu překladu z roku 1584. Zvláštní pozornost věnujeme charakteristice češtiny Veleslavínova vydání. The article is devoted to a medical didactic poem on the preservation of health Regimen sanitatis Salernitanum, which is known as Salerno verses, published by Daniel Adam of Veleslavín in 1587. The original Latin verses were translated into national languages from the Middle Ages. We deal with the question of whether one of the Czech translations was prepared by Daniel Adam of Veleslavín and what is the relation of the translation from 1587 to the older translation from 1584. We lay special attention to the characteristics of the Czech language of Veleslavín's edition. Keywords: humanistic literature; Humanistic Czech; medical literature; Daniel Adam of Veleslavín Available at various institutes of the ASCR
Salernské verše ve vydání Daniela Adama z Veleslavína

Příspěvek je věnován lékařské didaktické básni o zachování zdraví Regimen sanitatis Salernitanum, která je známa také pod názvem salernské verše, ve vydání Daniela Adama z Veleslavína z roku 1587. ...

Černá, Alena M.
Ústav pro jazyk český, 2022

Cesty v jazyce starých Čechů
Karlíková, Helena
2021 - Czech
Keywords: Old Czech; etymology Available at various institutes of the ASCR
Cesty v jazyce starých Čechů

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2021

Odborná zpráva k projektu TL01000274 - Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů
Kašpárková, A.; Etchegoyen Rosolová, Kamila
2021 - Czech
Projekt TL01000274 byl řešen od března 2018 do listopadu 2021 dvěma pracovišti, a to VŠB-TUO a Centrem akademického psaní (CAP) při Ústavu pro jazyk český, AV ČR, v.v.i. Cílem projektu bylo na VŠB-TUO vybudovat systém podpůrných mechanismů pro akademické psaní v angličtině a publikační činnost doktorandů. Tento cíl se podařilo splnit a systém má podobu blended-learningových kurzů pro doktorandy, seminářů pro školitele, dvou-semestrálního školení pro budoucí lektory a metodické příručky pro vyučující v kurzech akademického psaní/ publikační praxe. Všechny části systému jsou propojené a, mimo jiné, vedly i ke vzniku tzv. PhD Akademie (doktorské školy). Tímto byla započata cesta k systémové změně a k zavedení na VŠB-TUO dosud neexistující celouniverzitní podpory publikační činnosti doktorandů ve formě kurzů ze strany odborníků na vědecké psaní v angličtině a Ústřední knihovny VŠB-TUO. Očekáváným přínosem je zlepšení výzkumných a komunikačních dovedností doktorandů, které povedou k úspěšnější a méně bolestivé publikační činnosti a rozložení zodpovědnosti školitelů za vzdělávání doktorandů do více zdrojů. The project TL01000274 was investigated from March 2018 to November 2021 by two workplaces, VŠB-TUO and Centre for Academic Writing (CAP) with the Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences. The goals of the project were to develop a system of supportive mechanims for academic writing and PhD student publication activities in English at VŠB-TUO. The project goals were met and the system has the form of blended-learning courses of Writing for Publication for PhD students, workshops for supervisors, two-semester teacher training and a teaching manual for future teachers in Writing for Publication courses. All the parts of the system are interconnected, and inter alia, led to the establishment of the so-called PhD Academy (doctoral school). This way, VŠB-TUO started working towards a systemic change through a university-wide support for PhD student publication activities in the form of courses provided by scientific writing specialists and also experts from the VŠB-TUO University Library. The expected outcome is improved PhD students' research and communication skills, which shall lead to less painful publication and distribution of supervisors' mentoring resposibilites among more actors. Keywords: academic writing support; PhD students; supervisors; writing for publication Available at various institutes of the ASCR
Odborná zpráva k projektu TL01000274 - Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů

Projekt TL01000274 byl řešen od března 2018 do listopadu 2021 dvěma pracovišti, a to VŠB-TUO a Centrem akademického psaní (CAP) při Ústavu pro jazyk český, AV ČR, v.v.i. Cílem projektu bylo na VŠB-TUO ...

Kašpárková, A.; Etchegoyen Rosolová, Kamila
Ústav pro jazyk český, 2021

Jak se kde v česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2021 - Czech
V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv. The article deals with the question of Czech dialects. It presents the clasification of Czech dialects, their main features and specifics, and discusses in detail their subgroups and subtypes.\n Keywords: dialectology; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Jak se kde v česku mluví aneb Co víme o dialektech češtiny

V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována zéž ukázkami autentických promluv....

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2021

Majuskule v staročeském Žaltáři kapitulním
Voleková, Kateřina
2021 - Czech
Článek se věnuje tomu, jaký vliv měl zápis majuskulí v staročeských žaltářích ze 14. století na obsahovou stránku textů. Majuskule mají v žaltářích odlišnou funkci než v jiných soudobých rukopisných zápisech, kde zpravidla slouží k syntaktickému členění textu, zatímco v žaltářích označují začátky veršů a jsou do textu zapisovány dodatečně odlišnou barvou inkoustu. Ve většině staročeských žaltářů rubrikátoři doplnili majuskule podle předepsané reprezentanty. To však neplatí pro Žaltář kapitulní z 80. let 14. století, jehož rubrikátor se v některých případech opíral o vlastní úsudek a doplnil do textu jiné velké písmeno, než mu předepisovala reprezentanta. Tím mohlo dojít nejen ke změně jednoho slova, ale i k celkovému vyznění daného verše, rubrikátor se tak nezanedbatelnou měrou podílel na výsledném textu staročeských žalmů. The article deals with the influence of the notation of capital letters on the text of the Old Czech Psalters from the 14th century. The capital letters have a different function in the Psalters than in other contemporary manuscripts, where they usually serve for syntactic division of the text, while in the Psalters they mark the beginnings of verses and are written into the text additionally in a different colour of ink. In most Old Czech Psalters, the scribes supplemented the capital letters according to the prescribed letters. However, this does not apply to the so-called Chapter Psalter from the 1380s, whose scribe in some cases relied on his own judgment and added a different capital letter to the text than was prescribed. This could lead not only to a change in one word, but also to the overall meaning of the given Psalm verse, the scribe thus contributed significantly to the final version of the Old Czech Psalms. Keywords: Old Czech; Psalter; verse; capital letters Available at various institutes of the ASCR
Majuskule v staročeském Žaltáři kapitulním

Článek se věnuje tomu, jaký vliv měl zápis majuskulí v staročeských žaltářích ze 14. století na obsahovou stránku textů. Majuskule mají v žaltářích odlišnou funkci než v jiných soudobých rukopisných ...

Voleková, Kateřina
Ústav pro jazyk český, 2021

Beleš, cviboch, trnčené koláč aneb jak se dříve hodovalo na Hané
Šimečková, Marta
2021 - Czech
Pro oblast Hané jsou typická moučná jídla, která se konzumovala jako každodenní pečivo, též byla připravována v rámci svátků a lidových obřadů. Článek představuje jednak příspěvek k poznání hanácké lidové kuchyně v dobách minulých, jednak jsou v něm výběrově analyzovány názvy pokrmů, zachycené v nářeční podobě, z hlediska jejich utvoření, původu či sémantické motivace. Region called Hanakia or the Haná region (Central Moravia) is characterized by flour dishes. Some dishes were prepared during the cultural festivals or folk customs, some were consumed daily. The article focuses on this phenomenon of traditional Hanakian cuisine. It selectively analyzes the dialectal names of dishes, especially in terms of their forming, origin and semantic motivation.\n Keywords: dialects; Hanakia/Haná; regional cuisine; loanword; semantic motivation Available at various institutes of the ASCR
Beleš, cviboch, trnčené koláč aneb jak se dříve hodovalo na Hané

Pro oblast Hané jsou typická moučná jídla, která se konzumovala jako každodenní pečivo, též byla připravována v rámci svátků a lidových obřadů. Článek představuje jednak příspěvek k poznání hanácké ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2021

Na jedno aneb pozvánka na cestu po hospodách a jejich názvech
Šipková, Milena
2021 - Czech
Hospody byly a stále jsou běžnou součástí našeho života, představují výrazný společenský fenomén. Článek se zabývá jednak etymologií a stylovou charakteristikou obecných názvů pro tato zařízení, jednak hlavními typy a motivacemi jejich názvů. Pubs were and still are a common part of our lives, they represent a significant social phenomenon. The article focusses on the etymology and stylistic characteristics of common names of these enterprises, as well as the main types and motivations of their names. Keywords: anoikonyms, names of pubs; names of pubs; Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms Available at various institutes of the ASCR
Na jedno aneb pozvánka na cestu po hospodách a jejich názvech

Hospody byly a stále jsou běžnou součástí našeho života, představují výrazný společenský fenomén. Článek se zabývá jednak etymologií a stylovou charakteristikou obecných názvů pro tato zařízení, ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2021

Reflexe starých reálií v češtině: sousedská výpomoc
Janyšková, Ilona
2021 - Czech
Keywords: etymology; semantics; Slavonic languages; unpaid neighbourly help Available at various institutes of the ASCR
Reflexe starých reálií v češtině: sousedská výpomoc

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2021

Literatura a historická jazykověda: na příkladu češtiny
Vykypělová, Taťána
2021 - Czech
Keywords: structuralism; Prague School Available at various institutes of the ASCR
Literatura a historická jazykověda: na příkladu češtiny

Vykypělová, Taťána
Ústav pro jazyk český, 2021

EATAW 2021: 11th Conference of the European Association for the Teaching of the Academic Writing: Book of abstracts
Kašpárková, A.; Frančíková, Dagmar; Etchegoyen Rosolová, Kamila
2021 - English
The theme of EATAW 2021 was “The residence of writing and writing support.” Academic writing is considered an interdisciplinary field. The activities of academic writing teachers and related research head in many different directions. The conference helped us revisit the foundations, and asked seemingly simple questions: Who are we?, Where do we work?, What is our field?, (How) has academic writing become a field?, How do technologies help us?, Who are other stakeholders in academic writing support? Moreover, our theme explored the essence of our work and professional identity in an unprecedented time of the covid-19 outbreak that had put more things in motion than we could have ever imagined. Therefore, we added the question of: What has changed recently? We felt that some of the questions had been here for decades but may have still been unanswered in certain contexts and/or in contexts that keep changing. The conference was held online on July 7 and 8, 2021, and was organized by VSB-Technical University of Ostrava and the Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences. Keywords: academic writing; writing for publication; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
EATAW 2021: 11th Conference of the European Association for the Teaching of the Academic Writing: Book of abstracts

The theme of EATAW 2021 was “The residence of writing and writing support.” Academic writing is considered an interdisciplinary field. The activities of academic writing teachers and related research ...

Kašpárková, A.; Frančíková, Dagmar; Etchegoyen Rosolová, Kamila
Ústav pro jazyk český, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases