Number of found documents: 232
Published from to

Transformace české předlistopadové alternativní rockové hudby v 90. letech 20. století
Fikarová, Lucie
2023 - Czech
Studie se zaměřuje na klíčové dobové trendy, které v 90. letech 20. století v pozitivním i negativním směru ovlivnily proměnu kdysi alternativní rockové scény. Pozornost je věnovaná zejména vnějším faktorům (např. hudebnímu managementu, komercionalizaci), opomenuty však nejsou ani faktory vnitřní (osobní vývoj aktérů). Vliv těchto faktorů na proměnu zkoumaného prostředí autorka mapuje na základě analýzy dobových hudebních časopisů, rozhovorů a orálně historického výzkumu (zahrnující provozovatele hudebních klubů, hudebního publicistu a hudebníky). This study focuses on the key contemporary trends that both positively and negatively influenced the transformation of the alternative rock scene in the 1990s. Particular attention is paid to external factors (e.g. music management, commercionalization), while internal factors (personal development of the participants) are not neglected. By analysing contemporary music magazines, interviews and oral history research (involving music publicists, music industry representatives and musicians), the author traces the influence of these factors on the transformation of the environment under consideration. Keywords: rock music; the 1990s; music industry Available at various institutes of the ASCR
Transformace české předlistopadové alternativní rockové hudby v 90. letech 20. století

Studie se zaměřuje na klíčové dobové trendy, které v 90. letech 20. století v pozitivním i negativním směru ovlivnily proměnu kdysi alternativní rockové scény. Pozornost je věnovaná zejména vnějším ...

Fikarová, Lucie
Ústav pro soudobé dějiny, 2023

Turbulentní vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955
Taterová, Eva
2023 - Czech
Tato kapitola představuje vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955, kdy se zaměřuje na proměny přístupu Československa vůči Izraeli a Egyptu a intepretaci těchto změn v kontextu událostí probíhající studené války. Československá zahraniční politika po komunistickém převratu v roce 1948 prošla zásadními změnami, které se postupně promítly rovněž do československé blízkovýchodní politiky. Zatímco koncem 40. let převládala snaha udržet partnerství s dosavadními lokálními partnery (např. formou pokračující podpory nově vznikajícímu Státu Izrael), na počátku 50. let v důsledku mezinárodního a vnitřního politického vývoje dochází k zásadnímu přehodnocení československých postojů směrem k rozvoji vztahů s vybranými arabskými zeměmi. Za určitý milník je v tomto smyslu považován rok 1955, kdy došlo k podepsání přelomové smlouvy o dodávkách československých zbraní Egyptu, což vytvořilo precedens pro další obdobné budoucí spolupráce Československa s vybranými regionálními aktéry ve vojenské oblasti. This chapter aims to introduce and interpret the development of Czechoslovak foreign policy to the Middle East in 1948-1955 in the context of the ongoing Cold War using the case studies of Czechoslovak bilateral relations with Israel and Egypt. After the communist coup in February 1948, Czechoslovak foreign policy encountered essential changes that also influenced Czechoslovak attitudes towards the Middle East. While in the late 1940s there was an effort to maintain the existing local partnerships (e.g. the continuing support to the emerging State of Israel), the early 1950s brought a significant shift of Czechoslovak Middle Eastern policy due to the international and internal political factors. As result, Czechoslovakia started to focus on the development of close mutual relations with some Arab countries. In this sense, the year 1955 is considered a milestone regarding the Egyptian-Czechoslovak arms deal which set an important precedent for\nsimilar contracts of military cooperation between Czechoslovakia with the other regional actors. Keywords: Cold War; Czechoslovakia; diplomacy; Middle East Available at various institutes of the ASCR
Turbulentní vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955

Tato kapitola představuje vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955, kdy se zaměřuje na proměny přístupu Československa vůči Izraeli a Egyptu a intepretaci těchto změn v kontextu ...

Taterová, Eva
Ústav pro soudobé dějiny, 2023

Oceňovaný důstojník, nemilovaný velitel. Bedřich Neumann a československá armáda
Maršálek, Zdenko
2022 - Czech
Bedřich Neumann se ke kariéře profesionálního důstojníka dostal jako československý legionář v letech první světové války. V meziválečné armádě nepatřil k nejvyšší generalitě, byl ale jedním z nejvíce uznávaných odborníků „vyššího středního velitelského managementu” armády. Strmá kariéra vyústila za druhé světové války během jeho působení zprvu v domácím a poté v zahraničním odboji. Stal se jedním z hlavních cílů komunistické propagandy snažící se oslabit pozici londýnské exilové vlády, a nástup komunistů v roce 1945 jeho kariéru zastavil. Po emigraci v roce 1948 se Neumann – již potřetí v životě – zapojil do boje za svobodu a nezávislost vlasti. Vynikající teoretik a štábní důstojník ovšem dodnes není doceňován a na jeho památce dodnes ulpívají zvláště důsledky cílených pomluv a očerňování komunistické propagandy. Bedřich Neumann's career as a professional officer began as a Czechoslovak Legionnaire during the First World War. In the interwar army he was not one of the highhest-top generals, but he was one of the most respected experts of the “upper middle management” of the army. A steep career culminated during the Second World War with his activities first in the Resistance at Home and then with the Czechoslovak Army-in-Exile. He became one of the main targets of Communist propaganda seeking to weaken the position of the London government-in-exile, and the rise of the Communists in 1945 brought his career to a halt. After emigrating in 1948, Neumann – for the third time – became actively involved in the foreign struggle for freedom and independence of his homeland. However, the outstanding theorist and staff officer is still not appreciated even until today, and the effects of targeted slander and the denigration of communist propaganda in particular still linger on his memory. Keywords: Czechoslovak Army; Bedřich Neumann; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Oceňovaný důstojník, nemilovaný velitel. Bedřich Neumann a československá armáda

Bedřich Neumann se ke kariéře profesionálního důstojníka dostal jako československý legionář v letech první světové války. V meziválečné armádě nepatřil k nejvyšší generalitě, byl ale jedním z nejvíce ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Zachycení obsazeného pohraničí v české kultuře
Bednařík, Petr
2022 - Czech
Studie se zaměřuje na oblast moravského a slezského pohraničí v období před 2. světovou válkou, v jejím průběhu i po jejím skončení. Ukazuje, jakým způsobem česká literatura, kinematografie i televizní tvorba zachycovala historii tohoto území. Sleduje českou kulturu od let po druhé světové válce do současnosti. The study focuses on the area of the Moravian and Silesian borderlands in the period before, during and after the Second World War. It shows how Czech literature, cinematography and television production captured the history of this territory. Follows Czech culture from the years after the Second World War to the present day. Keywords: Czech culture; Moravian and Silesian borderland; cinematography Available at various institutes of the ASCR
Zachycení obsazeného pohraničí v české kultuře

Studie se zaměřuje na oblast moravského a slezského pohraničí v období před 2. světovou válkou, v jejím průběhu i po jejím skončení. Ukazuje, jakým způsobem česká literatura, kinematografie i ...

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Druhý život zaniklých sídel na Moravě a ve Slezsku (s přihlédnutím k Jesenické oblasti)
Kovařík, David
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou současné podoby zaniklých sídel v pohoří Jeseníků, kde zejména v posledních letech se objevily pokusy o oživení zaniklých obcí a osad, které musely být v letech 1945 až 1989 z různých důvodů zničeny. The article deals with the issue of the current form of the extinct settlements in Jeseníky Mountains, where have been attempts to revive defunct villages and settlements that had to be eradicated between 1945 and 1989 for various reasons. Keywords: extinct settlements; Moravia and Silesia; 20th century Available at various institutes of the ASCR
Druhý život zaniklých sídel na Moravě a ve Slezsku (s přihlédnutím k Jesenické oblasti)

Příspěvek se zabývá problematikou současné podoby zaniklých sídel v pohoří Jeseníků, kde zejména v posledních letech se objevily pokusy o oživení zaniklých obcí a osad, které musely být v letech 1945 ...

Kovařík, David
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Od monarchie k republice. Ústavy pro duševně nemocné v českých zemích – východiska a proměny systému, 1918–1938
Novák, M.; Šimůnek, Michal V.
2022 - Czech
Práce přibližuje systémové proměny péče o duševně nemocné v českých zemích v meziválečném období. The study highlights the changes of the psychiatric health care in the Czech Lands during the inter-war period at the system-level. Keywords: history of psychiatry; 20th centruy; Czech lands Available at various institutes of the ASCR
Od monarchie k republice. Ústavy pro duševně nemocné v českých zemích – východiska a proměny systému, 1918–1938

Práce přibližuje systémové proměny péče o duševně nemocné v českých zemích v meziválečném období....

Novák, M.; Šimůnek, Michal V.
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Sídla v okrese Bruntál fyzicky zaniklá po druhé světové válce v kontextu vývoje krajinné struktury
Mašíček, T.; Peřinková, V.; Vavrouchová, H.; Lešková, A.; Kovařík, David
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou vývoje krajinné struktury v místě zaniklých sídel v okrese Bruntál od roku 1945 do současnosti. The article deals with the issue of the the landscape structure change in a place of abandoned settlements in the district Bruntál from 1945 to the present. Keywords: extinct settlements; Czech-Polish borderland; landscape change Available at various institutes of the ASCR
Sídla v okrese Bruntál fyzicky zaniklá po druhé světové válce v kontextu vývoje krajinné struktury

Příspěvek se zabývá problematikou vývoje krajinné struktury v místě zaniklých sídel v okrese Bruntál od roku 1945 do současnosti....

Mašíček, T.; Peřinková, V.; Vavrouchová, H.; Lešková, A.; Kovařík, David
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Interdisciplinární vědecké týmy při Československé akademii věd a Univerzitě Karlově v 60. letech
Hoppe, Jiří
2021 - Czech
Konferenční příspěvek přináší stručný přehled o genezi a činnosti čtyř mezioborových vědeckých týmů (Šikova týmu, Richtova týmu, Machoninova týmu a Mlynářova týmu), které výrazně spoluutvářely společenskou i politickou dynamiku v ČSSR v 60. letech 20. století. Ukazuje, jak tyto týmy podporovaly změny a inovace ve způsobu uplatňování vedoucí úlohy KSČ, jak nově analyzovaly parametry a limity stávajícího státního zřízení a jak promýšlely a inspirativně modelovaly alternativy jeho budoucnosti. The conference paper provides a brief overview of the genesis and activities of four interdisciplinary scientific teams (Šik's team, Richta's team, Machonin's team and Mlynář's team), which significantly co-created social and political dynamics in the Czechoslovak Socialist Republic in the 1960s. It shows how these teams supported changes and innovations in the way the CPC's leading role was exercised, how they newly analyzed the parameters and limits of the current state system, and how they thought out and inspiringly modeled alternatives for its future. Keywords: Prague Spring 1968; scientific and technological revolution; Action programme Available at various institutes of the ASCR
Interdisciplinární vědecké týmy při Československé akademii věd a Univerzitě Karlově v 60. letech

Konferenční příspěvek přináší stručný přehled o genezi a činnosti čtyř mezioborových vědeckých týmů (Šikova týmu, Richtova týmu, Machoninova týmu a Mlynářova týmu), které výrazně spoluutvářely ...

Hoppe, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Z letních bytů do dělnické jídelny. Pragmatizace odpočinku „duševních pracovníků” od Jaroslava Golla k Aleši Hrdličkovi
Ducháček, Milan
2021 - Czech
Práce se zaměřuje na proměnu volnočasových aktivit českých akademických intelektuálů na konci 19. století. Neklade si však nárok na formulování autoritativních tezí. Pokouší se pouze na vzorku několika českých badatelů z oblasti kulturních studií zachytit známky proměny vnímání volného času. Od tradičního prolínání práce s dolce far niente (Jaroslav Goll, Josef Pekař) se zde obracíme k aspektům signalizujícím příchod techniky (Lubor Niederle) a k systematické racionalizaci volnočasových aktivit podle anglosaského, především amerického způsobu (Aleš Hrdlička). Představa o tom, jak na konci 19. století trávili volný čas akademici a intelektuálové, vycházela ze standardních kontur práce a zahálky vzdělaného a lépe situovaného předlitavského příslušníka buržoazie jako součásti „zahálčivé třídy“. Duševní práce a volný čas se zde často překrývaly a byly k nerozeznání. Konec století však již ohlašoval příchod amerikanizace a pragmatizace denního režimu. Na základě vzpomínek etnografa Karla Chotka, který v roce 1919 navštívil česko-amerického antropologa Aleše Hrdličku ve Smithsonově ústavu ve Wahingtonu DC a absolvoval zde krátkou studijní stáž, lze získat představu o denním režimu humpoleckého rodáka Hrdličky, který pracoval. Jako námezdní dělník ve Spojených státech se Hrdlička dostal na vlivnou výzkumnou pozici v prestižní vědecké instituci. Příkladem překvapivě systematického oddělení pracovní doby od času stráveného nad prací může být Hrdličkův pracovní rytmus se podstatně lišil při práci v terénu a naopak v kanceláři, kdy věnoval výrazně více prostoru duševní relaxaci. Zahrnoval střídmé stravovací návyky a přiměřenou úroveň tělesné aktivity v pracovním režimu. V meziválečném období se otázka účelného trávení volného času a racionalizace pracovní doby dle Hrdličkova vzoru stala nejen inspirací pro jeho žáky, ale i námětem úvah sociologů jako byl Inocenc Arnošt Bláha. o efektivním modelu životního stylu „intelektuálů“. The work focuses on teh transformation of Leisure activities fot he Czech academic intellectuals at the end of the 19th century. It does not stake a claim on authoritative theses. It only attempts to use a sample of a few Czech researchers from the field of culture studies to capture the signs of the transformation of the way leisure was percieved. Here, we turn from the traditional overlap fo work with dolce far niente (Jaroslav Goll, Josef Pekař) to signs signalling the arrival of technology (Lubor Niederle) and systematic rationalisation of leisure activities according to the Anglo-Saxon, mainly American way (Aleš Hrdlička). The idea of how academics and intellectuals spent their free time at the end of the 19th century was based on standard contours of work and idleness of an educated and better-situated Cisleithenian member of the bourgeoisie as part of the „idle class“. Mental work and leisure often overlapped here and were indistinguishible. The end of the century however, was already announcing the arrival of Americanisation and pragmatisation of the daily schedule. Based on the memoirs of ethnographed Karel Chotek, who visited Czech-American antrhopologist Aleš Hrdlička at the Smithsonian institution in Wahington DC in 1919 and spent a brief study internship there, on gets an idea of the daily schedule of the Humpolec-born Hrdlička who worked his way up as a wage laborer in the United States to having an influential research position at the prestigiois scientific institution. Hrdlička´s working rhytm, which differed when working in the field and in the office, and included moderate eating habits and standard level of activity within the working schedule, can serve as an example of a surprisingly systematic separation of working hours from time spent on mental relaxation. In the inter-war period, the question of purposeful leisure and the rationalisation of working hours in Hrdlička´s tradition became not only an inspiration for his pupils but also the subjekt of deliberations of sociologists such as Innocence Arnošt Bláha on the effective model of the „intellectual“ life style. Keywords: leisure time; intellectual history; anthrology Available at various institutes of the ASCR
Z letních bytů do dělnické jídelny. Pragmatizace odpočinku „duševních pracovníků” od Jaroslava Golla k Aleši Hrdličkovi

Práce se zaměřuje na proměnu volnočasových aktivit českých akademických intelektuálů na konci 19. století. Neklade si však nárok na formulování autoritativních tezí. Pokouší se pouze na vzorku ...

Ducháček, Milan
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

Úvod
Maršálek, Zdenko; Neminář, Jiří
2020 - Czech
Úvodní kapitola knihy představuje historii výzkumu fenoménu nucené služby obyvatel okupovaných zemí v německé branné moci. Grantový projekt, jehož výstupem je kniha, je pokračováním a prohloubením tohoto výzkumu. Důraz je kladen na mezinárodní spolupráci a na přeshraniční a transnacionální perspektivy. The introductory chapter of the book presents the history of research into the phenomenon of forced service to the inhabitants of the occupied countries in the German armed forces. The grant project, the output of which is the presented book, is a continuation and deepening of this research. Emphasis is placed on international cooperation and on cross-border and transnational perspectives. Keywords: prisoners-of-war; Second World War; armies-in-exile Available at various institutes of the ASCR
Úvod

Úvodní kapitola knihy představuje historii výzkumu fenoménu nucené služby obyvatel okupovaných zemí v německé branné moci. Grantový projekt, jehož výstupem je kniha, je pokračováním a prohloubením ...

Maršálek, Zdenko; Neminář, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases