Number of found documents: 527
Published from to

Melancholické duše. Sociální dysfunkce a sociální fobie v české literatuře přelomu 19. a 20. století
Řezníková, Lenka
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá inscenacemi sociálních dysfunkcí v české dekadentní literatuře poslední dekády 19. století. V období, kdy se v jiných proudech české literatury prosazuje jako téma davová společnost a davové jednání, se neoromantická, dekadentní a symbolistická literatura obrací naopak k reflexi extrémních forem individualismu. Inscenace patologických úzkostí se tu stává součástí široké dobové debaty o vztahu individualismu a modernizující se konzumní, konformní a manipulovatelné společnosti, který v průběhu a zejména na sklonku 19. století tematizovala pod různými hlavičkami i dobová psychologie. Patologický individualismus není v novoromantické, dekadentní a symbolistické literatuře inscenován ani jako něco, co si máme povinnost zvolit, ani jako cíl emancipačních snah, nýbrž jako stav, ke kterému jsou někteří jedinci v důsledku konkrétních a zcela neovlivnitelných faktorů „odsouzeni“. \n his study deals with the presentation of social dysfunction in 1890s Czech Decadent literature. At a time when other literary movements were highlighting mass society and crowd behaviour as a topos, neo-Romantic, Decadent and Symbolist literature was reflecting extreme forms of individualism. The staging of pathological anxieties here became part of a broad contemporary debate over the relationship between individualism and a modernising, consumerist, conformist and manipulable society, which was also subject of contemporary psychology under various headings during and especially at the end of the 19th century. Pathological individualism was not presented in neo-Romantic, Decadent and Symbolist literature either as something people are obliged to choose, or as a goal of emancipatory endeavours, but as a condition to which some individuals are “condemned” as a result of uncontrollable, e.g. genetic, factors. Keywords: individualism; Czech literature; Decadence; literary modernism; fin de siecle; melancholy; Jiří Karásek ze Lvovic Available at various institutes of the ASCR
Melancholické duše. Sociální dysfunkce a sociální fobie v české literatuře přelomu 19. a 20. století

Příspěvek se zabývá inscenacemi sociálních dysfunkcí v české dekadentní literatuře poslední dekády 19. století. V období, kdy se v jiných proudech české literatury prosazuje jako téma davová ...

Řezníková, Lenka
Filosofický ústav, 2022

Diskusní příspěvek
Bednář, Miloslav
2021 - Czech
Mezinárodnost a nadstátnost nesmí být nad individuálními národy. Internationalism, resp. supranationalism, must not be above individual nations. Keywords: education; half-heartedness; nation; supranationalism; T. G. Masaryk Available at various institutes of the ASCR
Diskusní příspěvek

Mezinárodnost a nadstátnost nesmí být nad individuálními národy.


Internationalism, resp. supranationalism, must not be above individual nations.

Bednář, Miloslav
Filosofický ústav, 2021

Literární tvorba na jezuitské akademii v Olomouci v letech 1597-1598 a její odraz v tiskařské produkci
Vaculínová, Marta
2021 - Czech
V letech 1597-1598 pozorujeme v olomoucké tiskařské produkci velký nárůst jazykově latinských tisků. Jejich autoři jsou většinou spojeni s jezuitskou akademií v Olomouci. Už v minulosti si vědci tohoto zvláštního fenoménu povšimli, ale dosud nebyl dostatečně prozkoumán. Úkolem článku je najít příčiny této nezvyklé tvůrčí vlny. Velmi pravděpodobně je za ní u nás dosud spíše neznámá osobnost, kterou známe lépe díky výzkumům polských badatelů – jezuitský profesor poesie Johann Clingerius z Durynska (1557?–1610), který učil v té době na olomoucké jezuitské akademii. Z jeho iniciativy a s finanční podporou biskupa Stanislava Pavlovského bylo vydáno více než třicet básnických tisků u Jiřího Handla a dědiců Fridricha Milichthalera. Sám Clingerius publikoval své básně anonymně, pod pseudonymy nebo pod jmény jiných. Neprofiloval se jen jako básník, ale ovládal grafické techniky a ovlivnil tak výzdobu olomouckých tisků té doby. V příloze článků je bibliografie latinské poezie vydané v Olomouci v letech 1597-1598. In the years 1597–1598, a large increase in Latin prints, especially poetry, can be observed in Olomouc’s printed production. Their authors are mostly connected with the Jesuit Academy in Olomouc. Researchers have noticed this strange phenomenon in the past, but it has not yet been satisfactorily explained. The article aims to find out the cause of this unusual „creative wave“. It is most probably due to a hitherto unknown personality, about whom we know more thanks to the research of Polish researchers – the Jesuit professor of poetry Johann Clingerius from Thuringia (1557?–1610), who taught at the Jesuit Academy during that period. On his initiative and with the support of Bishop Stanislav Pavlovský, more than thirty poetry prints were published by Jiří Handl and the heirs of Friedrich Milichthaler. Clingerius published his poems anonymously, under pseudonyms or under the names of others. He did not only profile himself as a poet, mastered graphic techniques and influenced the decoration of Olomouc prints. In addition, the appendix contains a bibliography of Latin poetry publications between 1597–1598. Keywords: Olomouc; Jiří Handl; Fridrich Milichthaler – heirs; Neo-Latin Poetry; Jesuits; Johann Clingerius Available at various institutes of the ASCR
Literární tvorba na jezuitské akademii v Olomouci v letech 1597-1598 a její odraz v tiskařské produkci

V letech 1597-1598 pozorujeme v olomoucké tiskařské produkci velký nárůst jazykově latinských tisků. Jejich autoři jsou většinou spojeni s jezuitskou akademií v Olomouci. Už v minulosti si vědci ...

Vaculínová, Marta
Filosofický ústav, 2021

Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě 2020+
Urban, Petr; Koubová, Alice; Hvorecký, Juraj
2021 - Czech
Souhrnná výzkumná zpráva aplikovaného projektu “Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě”, jehož cílem bylo zmapovat situaci v oblasti etiky státních zaměstnanců na Ministerstvu dopravy a předložit sadu doporučení ke zlepšení a dalšímu rozvíjení etické kultury v prostředí tohoto úřadu. Obecné závěry a poznatky shrnuté ve zprávě jsou využitelné i v kontextu dalších úřadů české státní správy. This volume consists of a concluding report on an applied research project “Measures for developing an ethical culture in Czech state administration”. The project’s aim was to map the current situation civil service ethics at the Ministry of Transport of the Czech Republic and to provide a set of recommendations for improving and developing an ethical culture at Czech central-government agencies. Keywords: administrative ethics; civil service; public integrity; ethical infrastructure Available at various institutes of the ASCR
Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě 2020+

Souhrnná výzkumná zpráva aplikovaného projektu “Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě”, jehož cílem bylo zmapovat situaci v oblasti etiky státních zaměstnanců na Ministerstvu dopravy ...

Urban, Petr; Koubová, Alice; Hvorecký, Juraj
Filosofický ústav, 2021

„Truchlohra obrácená naruby”: ochotnická parodistická opereta a její místo v lidové zábavě
Čadková, Daniela
2021 - Czech
Článek pojednává o žánru ochotnické parodistické operety, jehož provozování bylo ve druhé polovině 19. století běžnou součástí spolkových zábav, ochotnických vystoupení a masopustních i silvestrovských merend. Jeho oblibu, specifické rysy, inscenační praxi a parodické postupy demonstrujeme na příkladu parodistické operety Edip král. Tuto parodii Sofoklova Oidipa krále napsal Augustin Nevšímal a zhudebnil ji Roman Nejedlý i Karel Kovařovic. Organizing amateur parodical operettas or musical farces was a regular part of social entertainment, special evenings, amateur performances and carnivals and New Year’s Eve parties in the second of half of the 19th century. We use the example of the Edip král (parody of Sophocles Oedipus Rex) to demonstrate the popularity of this genre including its specific traits, scenographic practices and parodical processes. Keywords: Operetta; amateur theatre; parody; Oedipus; Sophocles Available at various institutes of the ASCR
„Truchlohra obrácená naruby”: ochotnická parodistická opereta a její místo v lidové zábavě

Článek pojednává o žánru ochotnické parodistické operety, jehož provozování bylo ve druhé polovině 19. století běžnou součástí spolkových zábav, ochotnických vystoupení a masopustních i ...

Čadková, Daniela
Filosofický ústav, 2021

Autor/ka a kód
Kreuzzieger, Milan
2020 - Czech
Kapitola vychází z předpokladu, že každé historické období je spojeno s určitou etapou rozvoje technologií a se specifickým způsobem vizuální reprezentace. Z této perspektivy se zaměřuje na vztah tzv. nových médií ke konceptu autora, případně autorky a na potřebu nového chápání role umělce/umělkyně. V úvodu je uvedena stručná rekapitulace pojetí autora/ky v 19. a ve 20. století, po níž následuje pojednání o změněné roli umělce/umělkyně v prostředí globálně propojené digitální sítě a o dopadech na akviziční, kurátorskou a pedagogickou práci. Jako příklad jsou uvedeny umělecké projekty Federica Díaze (Outside itself) a Jakuba Jansy (Zóna 1 – 3). Chapter is based on the assumption that each historical period is related to a particular stage of technological development, and to a specific means of visual representation. From this perspective it looks at how media relate to the concept of the author, and at the need for a new understanding of the artist’s role, including shifts in the definitions of art and our uderstanding of an artwork. Art projects by Federico Díaz and Jakub Jansa are presented as examples. Keywords: Author; software studies; software art; visual culture; history of art Available at various institutes of the ASCR
Autor/ka a kód

Kapitola vychází z předpokladu, že každé historické období je spojeno s určitou etapou rozvoje technologií a se specifickým způsobem vizuální reprezentace. Z této perspektivy se zaměřuje na vztah tzv. ...

Kreuzzieger, Milan
Filosofický ústav, 2020

Nové poznatky o českých středověkých mendikantských konventech
Sommer, Petr
2020 - Czech
Historický, archeologický a uměleckohistorický výzkum probíhající desítky let v areálech českých mendikantských klášterů přináší stále nové poznatky o jednotlivých lokalitách a tím stále rozšiřuje naše znalosti o těchto klášterech a o jejich vztazích ke středověkému městu a společnosti. Historical, archaeological research and studies in the history of arts, which are in motion in last decades in areas of Czech mendicants monasteries bring constantly new knowledges about single localities and ever purvey our informations about this monasteries and its relations to the mediaeval town and society. Keywords: mendicants; monastery; Middle Ages Available at various institutes of the ASCR
Nové poznatky o českých středověkých mendikantských konventech

Historický, archeologický a uměleckohistorický výzkum probíhající desítky let v areálech českých mendikantských klášterů přináší stále nové poznatky o jednotlivých lokalitách a tím stále rozšiřuje ...

Sommer, Petr
Filosofický ústav, 2020

Technika, autonomie a etika: ke stému výročí Čapkova dramatu R. U. R.
Drozenová, Wendy
2020 - Czech
Čapkovo drama R.U.R., které je spíše sociální dystopií než science fiction (není zde řešena otázka fungování robotů, ale především jeho dopady na lidstvo), ukazuje dvojí tvář techniky: Sen o „osvobození lidské práce“ se snadno zvrtne ve svůj protiklad a ve zničení lidstva v důsledku toho, že úspěch techniky je bezohledně využíván pro sobecké ekonomické a militaristické zájmy. „Autonomní technika“, jejíž rozvoj se již neřídí lidskými cíli, ale svou vlastní zákonitostí, se stává důležitým tématem i pro filosofii a etiku techniky (např. v dílech L. Winnera, J. Ellula, H. Jonase), která má varovnou roli. Dnes Průmysl 4.0 a proces robotizace přináší nové přísliby, ale i nové problémy. Dědictví Karla Čapka obsahuje hodnoty humanismu a porozumění pro názory a potřeby jiných lidí, což je důležité pro rozvíjení etiky techniky v demokratické společnosti. Čapek’s drama R.U.R, which is rather a social dystopia than a science fiction (the principle of functioning of robots is not suggested, the drama is focused on the impact on humanity), shows the double face of technology: The dream about the “liberation of work” easily takes a turn for its opposite, and for destruction of humanity in consequence of ruthless utilization of the technological achievement for selfish economical and militaristic interests. „Autonomous technology“, which is not controlled by human aims any more, but by the rules of its own development, became an important subject of philosophy and ethics of technology (e.g. in works by L. Winner, J. Ellul, H. Jonas), and has a warning effect. Today, Industry 4.0 and the process of robotization bring new promises, but also new problems. The legacy of Karel Čapek includes values of humanism and understanding for other people’s views and needs, which is valuable for developing ethics of technology in democratic society. Keywords: Karel Čapek; R. U. R.; Technology; Autonomy; Ethics Available at various institutes of the ASCR
Technika, autonomie a etika: ke stému výročí Čapkova dramatu R. U. R.

Čapkovo drama R.U.R., které je spíše sociální dystopií než science fiction (není zde řešena otázka fungování robotů, ale především jeho dopady na lidstvo), ukazuje dvojí tvář techniky: Sen o ...

Drozenová, Wendy
Filosofický ústav, 2020

Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace
Řezníková, Lenka
2019 - Czech
Jedním ze znaků přechodu předmoderní stavovské společnosti k moderní společnosti občanské, jak se (alespoň v ideové rovině) realizoval v průběhu 19. století, bylo zvýznamňování času a jeho transformace v sekulární nástroj liberální ideologie. Monetizace času, kterou vyjádřil Benjamin Franklin známou formulí „čas jsou peníze“ (příslušný text vyšel v českém překladu 1838), umožňovala představit čas jako faktor sociálního vzestupu. Na rozdíl od stavovských privilegií, jež zaručovala sociální status na a priori daných selektivních principech, čas byl dán každému a jeho vhodné využití mohlo i jedinci z nižších sociálních vrstev zajistit společenský vzestup. Čas se tak stává klíčovou komponentou nového liberálního biografického projektu společenského vzestupu nejen ve smyslu biologickém, ale též ve smyslu strukturace sociálního jednání. Objevuje se množství návodů (i beletristických), jak čas řádně využít a proměnit jej v hmotný zisk. Spolu se zvýznamňováním času roste i funkce lhůt a termínů a sílí nutnost synchronizace a správného načasování, neboť každý aktér nyní disponuje vlastním časem, který není vždy kompatibilní s časy jiných aktérů. Studie se pokouší ukázat, jak je nový sekularizovaný čas v rodící se výkonové společnosti reprezentován a jaké konsekvence měla monetizace času mimo tento optimistický liberální diskurs u modernistické generace přelomu 19. a 20. století. One of the symptoms of the transition from the premodern society of estates to a modern civil society, as realized during the 19th century (at least at the ideological level) was the highlighting of time and its transformation into a secular instrument of liberal ideology. The monetization of time, expressed in Benjamin Franklin’s famous formulation „time is money“ (translated into Czech in 1838) allowed time to be conceived as a factor in social ascent. In contrast to the estates privileges that quarantees social status on given a priori selective principles, time was given to everybody and its appropriate utilization could ensure social ascent even for individuals from the lowest social strata. Hence time becomes a key component in the new liberal biographical project of social ascent, not only in the biological sense, but also with regard to the structure of social behaviour. Numerous instructions are given (even in fiction) on how to utilize time properly and transform it into material profit. As time in increasingly highlighted, so the importance of time periods and deadlines grows and need also incerases for synchronization and correct timing, because each actor noe disposes of his own time, which is not always compatible with the time of others actors. This study attempts to show how the new secularized time was represented in the emerging performance-oriented society and what consequences were in store for the monetization of time beyond this optimistic liberal discourse within the modernist generation at the turn of the 19th and 20th centuries. Keywords: monetisation of time; liberalism; meritocracy; metapher; social ascent Available at various institutes of the ASCR
Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace

Jedním ze znaků přechodu předmoderní stavovské společnosti k moderní společnosti občanské, jak se (alespoň v ideové rovině) realizoval v průběhu 19. století, bylo zvýznamňování času a jeho ...

Řezníková, Lenka
Filosofický ústav, 2019

Logos liberální demokracie?
Brabec, Martin
2018 - Czech
Práce ukazuje, že ačkoliv se často liberální demokracie prezentuje a obhajuje jako harmonicky skloubený celek, v její podstatě se nachází zásadní rozpor, běžně přehlížený. Tuto kontradikci nalezneme mezi principem demokratickým, který klade důraz na kolektivní rozhodování a principem liberálním, který staví na individuálních právech a osobním rozhodování. Právě neporozumění tomuto rozdílu vede ke směšování demokracie s liberální demokracií. The paper presents conceptual analyzes of liberal democracy. It shows that liberal democracy appears as harmonic association of different spheres and rights but it inside contains contradiction betwen democracy (collective decision) and liberal principle which emphasis constitutional personal rights. Misunderstanding of this distinction lead to confusion of democracy with liberal democracy. Keywords: democracy; liberalism; political philosophy Available at various institutes of the ASCR
Logos liberální demokracie?

Práce ukazuje, že ačkoliv se často liberální demokracie prezentuje a obhajuje jako harmonicky skloubený celek, v její podstatě se nachází zásadní rozpor, běžně přehlížený. Tuto kontradikci nalezneme ...

Brabec, Martin
Filosofický ústav, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases