Number of found documents: 7
Published from to

Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky
Bohatá, Marie; Putnová, A.; Rašticová, M.; Bédiová, M.; Cebáková, A.
2018 - Czech
Metodika certifikovaná TAČR je založena na původním konceptu společenské efektivnosti veřejné správy, který reflektuje moderní trendy v oblasti vládnutí podporující důvěryhodnost veřejné služby a zdůrazňuje především veřejný zájem, otevřenost, participaci a integritu. Metodika má sebehodnotící charakter a je navržena pro vnitřní účely s cílem vytvářet učící se organizace. Má modulární charakter a jednotlivé moduly pokrývají oblasti strategického řízení a koordinace, operativního řízení a výkonnosti, vnější komunikace, etiky a integrity a zaměstnanecké a sociální politiky. Je využitelná pro různé organizační úrovně státní správy i samosprávy. Je uživatelsky přívětivá a uživatel získává jednak okamžitou zpětnou vazbu, jednak návod pro generování návrhů opatření ke zlepšování. Metodika je inspirativní, protože kromě vlastního hodnocení představuje zároveň i dobré praktiky.\n The methodology certified by the Technological Agency of the Czech Republic (TAČR) is based on an original concept of social effectiveness of public administration reflecting modern trends in governance supporting the trustworthiness of the public service and emphasising the public interest, openness, participation, and integrity. The self-assessing methodology aimed at creating a self-learning organisation is developed for the internal needs of public administration. It has a modular character and encompasses such building blocks as strategic management and coordination, operational management and performance, external communication, ethics and integrity, and HR policy and social climate. It can be used at different organisational levels within the state administration and the self-government. It is user-friendly providing the user with an immediate feedback as well as a guidance in generating improvement actions. Simultaneously, the methodology is of inspiring nature, as it serves as a repository of good practices. Keywords: public policy; public service; good governance Available at various institutes of the ASCR
Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky

Metodika certifikovaná TAČR je založena na původním konceptu společenské efektivnosti veřejné správy, který reflektuje moderní trendy v oblasti vládnutí podporující důvěryhodnost veřejné služby a ...

Bohatá, Marie; Putnová, A.; Rašticová, M.; Bédiová, M.; Cebáková, A.
Národohospodářský ústav, 2018

Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách
Srholec, Martin
2016 - Czech
Certifikovaná metodika navrhuje hodnocení hospodárnosti veřejných výdajových programů účelové podpory aplikovaného VaV ve smyslu vyčíslení motivačního účinku na rozsah soukromého financování. Cílem této práce je navrhnout metodiku hodnocení hospodárnosti veřejných výdajových programů účelové podpory aplikovaného VaV ve smyslu vyčíslení motivačního účinku na rozsah soukromého financování. The methodology identifies the best practice of estimating the input additionality effect of direct government subsidies on research and development in the business enterprises. The government should only subsidise research and development that would not be carried out otherwise. The additionality effect shows to which extent the support stimulates additional research or rather crowds out private funding. The methodology is useful for providers of targeted subsidies and design of innovation policy. Keywords: direct government subsidies; research and development; business enterprises Available at various institutes of the ASCR
Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách

Certifikovaná metodika navrhuje hodnocení hospodárnosti veřejných výdajových programů účelové podpory aplikovaného VaV ve smyslu vyčíslení motivačního účinku na rozsah soukromého financování. Cílem ...

Srholec, Martin
Národohospodářský ústav, 2016

Systém ukazatelů zdanění mezinárodních společností v České republice
Janský, Petr
2016 - Czech
Metodika definuje soubor ukazatelů hodnotících zdanění mezinárodních společností působících v České republice. Tyto ukazatele identifikují možné způsoby snižování daňového základu firem a převádění zisků do zahraničí, což umožňuje rozpoznat firmy, jejichž daňová politika nemusí být v souladu s nejlepší praxí. Extrémní hodnoty ukazatelů mohou sloužit jako podnět pro další šetření firmy ze strany státních orgánů. Metodika tak doplňuje stávající analytické nástroje Generálního finančního ředitelství v oblasti zdanění mezinárodních společností. The methodology presents the system of indicators for evaluation of taxation of international companies active in the Czech Republic. Based on the identification of the potential channels of corporate tax base erosion and profit shifting of multinational enterprises it enables to recognise companies whose taxation policy might not be in line with the best practice. Extreme values of the indicators might initiate further examination of a company by state authorities. This methodology thus complements the existing set of analytical tools of the Financial Administration of the Czech Republic in the area of taxation of multinational enterprises. Keywords: corporate taxation; taxation of multinational enterprises; empirical analysis Available at various institutes of the ASCR
Systém ukazatelů zdanění mezinárodních společností v České republice

Metodika definuje soubor ukazatelů hodnotících zdanění mezinárodních společností působících v České republice. Tyto ukazatele identifikují možné způsoby snižování daňového základu firem a převádění ...

Janský, Petr
Národohospodářský ústav, 2016

Návrh metodik kvantitativní empirické identifikace sociálně slabších demografických skupin a analýzy existujících interakcí s daňovědávkovými a dalšími nástroji sociální politiky státu
Janský, Petr; Kalíšková, Klára; Münich, Daniel
2015 - Czech
Certifikovaná metodika popisuje navrženou metodu kvantitativní empirické identifikace sociálně slabších demografických skupin a analýzy existujících interakcí s daňovědávkovými a dalšími nástroji sociální politiky státu. Metodologický přístup spojuje data o příjmech domácností s daty o výdajích domácností a umožňuje zkoumat vliv sociálních dávek a přímých i nepřímých daní na příjmovou nerovnost a míru ohrožení chudobou v České republice. This certified methodology describes the designed method for quantitative empirical identification of socially vulnerable demographic groups and analysis of existing interactions with tax and social benefits and other tools of governmental social policy. The methodological approach combines data on households’ incomes with data on households’ expenditures and enables the analysis of the impact of social benefits and direct as well as indirect taxes on income inequality and risk of poverty in the Czech Republic. Keywords: socially vulnerable people; social policy; data analysis Available at various institutes of the ASCR
Návrh metodik kvantitativní empirické identifikace sociálně slabších demografických skupin a analýzy existujících interakcí s daňovědávkovými a dalšími nástroji sociální politiky státu

Certifikovaná metodika popisuje navrženou metodu kvantitativní empirické identifikace sociálně slabších demografických skupin a analýzy existujících interakcí s daňovědávkovými a dalšími nástroji ...

Janský, Petr; Kalíšková, Klára; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2015

Model PRISMOD predikující vývoj počtu vězňů
Dušek, Libor; Buonanno, Paolo; Vávra, Jan
2015 - Czech
Metodika popisuje nově vyvinutý simulační model PRISMOD a software, který jej implementuje. Hlavním účelem modelu je predikovat vývoj v počtu vězňů ve výkonu trestu v České republice během příštích 10 let. Model simuluje počet vězňů pomocí inflow-outflow přístupu na základě vstupních parametrů odhadnutých z detailních statistických dat. Hlavními parametry jsou počet trestných činů, pravděpodobnost obžalování a odsouzení pachatele, pravděpodobnost uložení nepodmíněného trestu, délka trestu, a pravděpodobnost podmíněného propuštění. PRISMOD zohledňuje přeměny podmíněného trestu, přeměny obecně prospěšných prací, a návraty do výkonu trestu po podmíněném propuštění. Vězeňskou populace modeluje separátně dle kategorií trestných činů a typů věznic. The certified methodology describes the newly developed PRISMOD simulation model and the software that implements it. The main purpose of the model is to project the evolution of the sentenced prison population in the Czech Republic over the next 10 years. The model adopts the inflow-outflow approach and models the prison population as a function of the underlying parameters that are estimated from statistical data. The key parameters are the number of crimes recorded, the probability of charges and conviction, probability of a prison sentences, the sentence length, and the probability of parole release from prison. The model also takes into account the prisoners that enter prison upon the probation, parole, or community service violations. The prison population is modeled separately by nine crime categories and by high-security and low-security prisons. Keywords: prison overcrowding; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Model PRISMOD predikující vývoj počtu vězňů

Metodika popisuje nově vyvinutý simulační model PRISMOD a software, který jej implementuje. Hlavním účelem modelu je predikovat vývoj v počtu vězňů ve výkonu trestu v České republice během příštích 10 ...

Dušek, Libor; Buonanno, Paolo; Vávra, Jan
Národohospodářský ústav, 2015

Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových změn
Dušek, Libor; Kalíšková, Klára; Münich, Daniel
2013 - Czech
Metodika popisuje nově vyvinutý mikrosimulační model TAXBEN a software, který jej implementuje. Model simuluje výši přímých daní a sociálních dávek v reprezentativním souboru českých domácností. Generuje různé charakteristiky daňového systému, zejména průměrné, mezní, a participační daňové sazby, a příjmy a výdaje státního rozpočtu. Model je zaměřen na studium zdanění příjmů ze zaměstnání a podnikání v domácnostech, které jsou či alespoň mohou být ekonomicky aktivní, a na studium sociálních dávek pobíraných těmito domácnostmi. The certified methodology describes a newly developed microsimulation model (TAXBEN) and the software which implements it. The model simulates the amounts of direct taxes and welfare benefits in a representative sample of Czech households. It generates various characteristics of the tax system, such as the average, marginal, and participation tax rates, and the revenues expenditures of the government budget. Keywords: TAXBEN model; impact evaluation; tax reform; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Model TAXBEN pro hodnocení dopadů daňových změn

Metodika popisuje nově vyvinutý mikrosimulační model TAXBEN a software, který jej implementuje. Model simuluje výši přímých daní a sociálních dávek v reprezentativním souboru českých domácností. ...

Dušek, Libor; Kalíšková, Klára; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2013

Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice s využitím modelu QUAIDS
Janský, Petr
2013 - Czech
Tato certifikovaná metodika představuje model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice. Tento mikrosimulační model s názvem DANE (DAně NEpřímé) odhaduje distribuční a rozpočtové dopady především daně z přidané hodnoty (DPH) a v omezené míře spotřebních daní. Simulace dopadů navrhovaných reforem jsou založeny na informacích o těchto daních a o historickém spotřebním chování českých domácností z reprezentativního výběrového šetření Statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu. This certified methodology presents model for evaluation of impact of changes in indrect taxes on households and government budget in the Czech Republic. This microsimulation model called DANE (derived from indirect taxes in Czech) estimates distributional and budget impact especially of value added tax (VAT) and to a limited extent of excise duties. For simulation of proposed reforms, it uses information about indrect taxes and about historical consumption behaviour of Czech households from the representative survey Household budget survey (SRÚ) of the Czech Statistical Office. Keywords: impact evaluation; indirect taxes; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice s využitím modelu QUAIDS

Tato certifikovaná metodika představuje model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice. Tento mikrosimulační model s názvem DANE (DAně NEpřímé) ...

Janský, Petr
Národohospodářský ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases