Number of found documents: 31
Published from to

Jablka s jablky: statistické a experimentální měření diskriminace
Bartoš, Vojtěch
2016 - Czech
Keywords: discrimination; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Jablka s jablky: statistické a experimentální měření diskriminace

Bartoš, Vojtěch
Národohospodářský ústav, 2016

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy
Pessrová, Hana; Pavela, Tomáš; Reitspiesová, Eliška; Vasiljevová, Lucie
2009 - Czech
Cílem príspevku je prezentace portálu a jeho funkcí. Prostor bude venován popisu komplexu prací nezbytných pro splnení požadavku projektu NEEO v knihovne CERGE-EI. The main aim of the paper is to present the EO portal with all its functions. All essential tasks done by CERGE-EI which are necessary for NEEO project fulfillment will be also presented in the paper. Keywords: Economists Online; open acces Fulltext is available at external website.
Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Cílem príspevku je prezentace portálu a jeho funkcí. Prostor bude venován popisu komplexu prací nezbytných pro splnení požadavku projektu NEEO v knihovne CERGE-EI....

Pessrová, Hana; Pavela, Tomáš; Reitspiesová, Eliška; Vasiljevová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2009

Teoretické aspekty konkurence
Zemplinerová, Alena
2009 - Czech
Konkurence je pro ekonomické myšlení klíčová, přesto ekonomická teorie nepodává jednoznačnou definici konkurence. Konkurence má v ekonomii mnoho významů a vývoj konceptu a modelu konkurence je do značné míry spjat s historií ekonomického myšlení a s blahodárnými dopady konkurence na ekonomiku. Competition is a key concept for economic thinking; despite it economics does not provide unanimous definition of competition. Competition has many meanings which developed in the course of the development of economic thinking and effects of competition on the economy. Keywords: competition; theoretical aspects Available at various institutes of the ASCR
Teoretické aspekty konkurence

Konkurence je pro ekonomické myšlení klíčová, přesto ekonomická teorie nepodává jednoznačnou definici konkurence. Konkurence má v ekonomii mnoho významů a vývoj konceptu a modelu konkurence je do ...

Zemplinerová, Alena
Národohospodářský ústav, 2009

Dopad rozvoje eko-průmyslu ČR na zaměstnanost
Tošovská, Eva; Ritschelová, I.
2008 - Czech
Keywords: eco-industry; employment Available at various institutes of the ASCR
Dopad rozvoje eko-průmyslu ČR na zaměstnanost

Tošovská, Eva; Ritschelová, I.
Národohospodářský ústav, 2008

Zahraniční obchod s environmentálním zbožím v České republice
Ritschelová, I.; Tošovská, Eva; Sidorov, E.
2008 - Czech
Keywords: foreign trade; environmental goods Available at various institutes of the ASCR
Zahraniční obchod s environmentálním zbožím v České republice

Ritschelová, I.; Tošovská, Eva; Sidorov, E.
Národohospodářský ústav, 2008

Pojetí "environmentálního zboží" v mezinárodním obchodě
Tošovská, Eva
2007 - Czech
Příspěvek se zabývá metodologickými problémy spojenými s identifikací environmentálního zboží pro účely mezinárodního obchodu. The aim of this presentation is to analyse the methodological issues connected with identifying environmental goods for international trade purposes. Keywords: environmental goods; international trade; liberalisation Available at various institutes of the ASCR
Pojetí "environmentálního zboží" v mezinárodním obchodě

Příspěvek se zabývá metodologickými problémy spojenými s identifikací environmentálního zboží pro účely mezinárodního obchodu....

Tošovská, Eva
Národohospodářský ústav, 2007

Odpovědnost za škody spojené s přeshraničním pohybem živých modifikovaných organismů
Tošovská, Eva
2006 - Czech
Studie se zabývá mezinárodními pravidly a dohodami v oblasti odpovědnosti za škody spojené s přeshraničním pohybem živých modifikovaných organismů. The study deals with international rules and treaties in the field of liability for damage resulting from transboundary movement of living modified organisms. Keywords: genetically modified organisms; transboundary movement; liability for damage Available at various institutes of the ASCR
Odpovědnost za škody spojené s přeshraničním pohybem živých modifikovaných organismů

Studie se zabývá mezinárodními pravidly a dohodami v oblasti odpovědnosti za škody spojené s přeshraničním pohybem živých modifikovaných organismů....

Tošovská, Eva
Národohospodářský ústav, 2006

Analýza pravděpodobnosti poruch na kabelech PRE
Lízal, Lubomír; Mravec, Michal
2006 - Czech
Soubor měření kabelů PILC za 5 let byl podroben moderním pravděpodobnostním analýzám "probit" a "přežití", založených na sestavení a odhadech parametrického pravděpodobnostního modelu poruch a umožňujících využít nejen všechny údaje ze souborů měření, ale i veškeré provozní informace o měřených kabelech. Tyto analýzy jednoznačně potvrdily správnost hodnocení stavu kabelů nejen podle výsledků diagnostiky, tj. maximálních hodnot ČV, jejich četnosti, iniciačního napětí, ale také na základě komplexní znalosti provozního stavu kabelů (konstrukce, rok uvedení do provozu, počet poruch, typ souborů, problémy trasy apod.). A set of measurements made on PILC cables during 5 years was submitted to modern probability analyses "broken down" and "survival" that are based on setting of and estimating by a parametric probability model of failures and that enable not only all the data from the sets of measurements but also all the operational information about the measured cables to be used. These analyses unambiguously proved the correctness of evaluating the state of the cables not only according to the results of the diagnostics, i.e. according to maxi-mum values of partial discharges, their frequency of occurrence and initiating voltage, but also based on a complex knowledge of the operational state of the cables (design, year of commissioning, number of failures, type of cable accessories, problems given by the route, etc.). Keywords: cable diagnostics; probability calculation Available at various institutes of the ASCR
Analýza pravděpodobnosti poruch na kabelech PRE

Soubor měření kabelů PILC za 5 let byl podroben moderním pravděpodobnostním analýzám "probit" a "přežití", založených na sestavení a odhadech parametrického pravděpodobnostního modelu poruch a ...

Lízal, Lubomír; Mravec, Michal
Národohospodářský ústav, 2006

Legislativní aspekty přístupu ke genetickým zdrojům a rozdělování přínosů z nich
Tošovská, Eva
2006 - Czech
Studie se zabývá legislativními aspekty přístupu ke genetickým zdrojům na národní a mezinárodní úrovni. The study deals with legislative aspects of the access to genetic resources on the national and international levels. Keywords: genetic resources; international law; Czech legislation Available at various institutes of the ASCR
Legislativní aspekty přístupu ke genetickým zdrojům a rozdělování přínosů z nich

Studie se zabývá legislativními aspekty přístupu ke genetickým zdrojům na národní a mezinárodní úrovni....

Tošovská, Eva
Národohospodářský ústav, 2006

Eko-průmysl v České republice
Tošovská, Eva; Ritschelová, I.
2006 - Czech
V příspěvku je analyzován eko-průmysl v ČR. Vychází z přístupu ze strany nabídky, kterou využívá většina národních statistických úřadů. In this presentation the Czech Republic eco-industry is analysed. The analysis comes from supply-side approach which is used by most national statistical offices. Keywords: environmental accounting and reporting; sustainable development Available at various institutes of the ASCR
Eko-průmysl v České republice

V příspěvku je analyzován eko-průmysl v ČR. Vychází z přístupu ze strany nabídky, kterou využívá většina národních statistických úřadů....

Tošovská, Eva; Ritschelová, I.
Národohospodářský ústav, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases