Number of found documents: 2256
Published from to

Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - IMPAKT 2023
Červenka, Jan; Vinopal, Jiří
2024 - Czech
Výzkumná zpráva s hlavními výsledky dotazníkových šetření provedených v rámci projektu „Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti“ v roce 2023. A research report with main outputs of the surveys conducted under the project „Parallels and Differences of Social Situations with Panic Potential - an example of RMU and a coronavir pandemic in Czech society“ in 2023. Keywords: social panic; radiation; citizen science Available at various institutes of the ASCR
Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - IMPAKT 2023

Výzkumná zpráva s hlavními výsledky dotazníkových šetření provedených v rámci projektu „Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české ...

Červenka, Jan; Vinopal, Jiří
Sociologický ústav, 2024

Dlouhodobá finanční rezerva v českých domácnostech
Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
2023 - Czech
Dlouhodobé úspory pomáhají udržovat stabilní standard a blahobyt lidí v různých fázích života či dokonce podporovat růst životní úrovně v čase, a to i po výpadku příjmů, který lze očekávat např. v důchodu. Hlavními důvody dlouhodobého spoření bývá právě zajištění na důchod, investice do nemovitosti či do vyššího vzdělání, ať už pro sebe, nebo pro své děti. Cílem této studie je identifikovat hlavní faktory, které mohou působit na vytváření dlouhodobých úspor. \n\n Long-term savings help to maintain a stable standard of living and well-being for people at different stages of their lives, or even to support a rising standard of living over time, even after the loss of income that can be expected, for example, in retirement. The main reasons for saving for the long term are to provide for retirement, invest in property or higher education, either for oneself or for one's children. The aim of this study is to identify the main factors that can influence long-term savings. \n\n Keywords: Financial resilence; long-term savings Available at various institutes of the ASCR
Dlouhodobá finanční rezerva v českých domácnostech

Dlouhodobé úspory pomáhají udržovat stabilní standard a blahobyt lidí v různých fázích života či dokonce podporovat růst životní úrovně v čase, a to i po výpadku příjmů, který lze očekávat např. v ...

Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
Sociologický ústav, 2023

Patočka František. Inventář [1900]–1985
Martinovská, Soňa
2023 - Czech
Keywords: František Patočka; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Patočka František. Inventář [1900]–1985

Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Wurmová Jindřiška. Inventář osobního fondu
Květová, Miroslava
2023 - Czech
Keywords: Jindřiška Wurmová; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Wurmová Jindřiška. Inventář osobního fondu

Květová, Miroslava
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Krajina Vladimír. Inventář osobního fondu [1953]–[1993]
Martinovská, Soňa
2023 - Czech
Keywords: Vladimír Krajina; personal fond Available at various institutes of the ASCR
Krajina Vladimír. Inventář osobního fondu [1953]–[1993]

Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR
Orcígr, V.; Kodenko Kubala, Petr; Malý Blažek, J.; Hoření Samec, Tomáš; Kubcová, J.; Káňová, M.; Tichý, D.; Kohout, M.; Vinklárková, A.; Houser, L.; Suchánek, R.; Petrus, E.; Galčanová, L.
2023 - Czech
Výzkumná zpráva přináší shrnutí tříletého výzkumu o možnostech a limitech participativního bydlení v ČR. V první části představujeme konceptualizaci participativního bydlení vycházejí z analýzy zahraniční situace, historického kontextu a institucionálního zázemí v Česku. V druhé části přinášíme výsledky terénního výzkumu – analýzy dat z výzkumných workshopů v partnerských městech a také z explorativního dotazníku. Přinášíme zjištění ohledně preferencí obyvatel v otázkách participace, důvěry v realizaci projektů participativního bydlení, otázek financování, správy, překážek či výzev. V závěrečné části shrnujeme, jaké možnosti a limity participativního bydlení vyplývají ze spolupráce obyvatel s městy. The research report summarises three years of research of opportunities and limits of participatory housing in the Czech Republic, based on an analysis of the situation abroad, the historical context and the institutional background in the Czech Republic. In the second part we present the results of field research - data analysis from research workshops in partner cities and from an exploratory questionnaire. We present findings on residents' preferences on participation issues, confidence in implementing participatory housing projects, funding issues, governance, barriers or challenges. In the final section, we summarise the opportunities and limitations for participatory housing arising from the cooperation between residents and cities. Keywords: participatory housing; collaborative housing Available at various institutes of the ASCR
Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR

Výzkumná zpráva přináší shrnutí tříletého výzkumu o možnostech a limitech participativního bydlení v ČR. V první části představujeme konceptualizaci participativního bydlení vycházejí z analýzy ...

Orcígr, V.; Kodenko Kubala, Petr; Malý Blažek, J.; Hoření Samec, Tomáš; Kubcová, J.; Káňová, M.; Tichý, D.; Kohout, M.; Vinklárková, A.; Houser, L.; Suchánek, R.; Petrus, E.; Galčanová, L.
Sociologický ústav, 2023

Krátkodobá finanční rezerva a finanční odolnost Čechů
Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
2023 - Czech
Cílem této studie je identifikovat hlavní faktory, které mohou působit na odolnost českých domácností vůči finančním šokům skrze vliv na vytváření úspor – krátkodobé finanční rezervy.\n\n The aim of this study is to identify the main factors that may affect the resilience of Czech households to financial shocks through their impact on savings - short-term financial reserves.\n\n Keywords: Financial resilence; short-term savings Available at various institutes of the ASCR
Krátkodobá finanční rezerva a finanční odolnost Čechů

Cílem této studie je identifikovat hlavní faktory, které mohou působit na odolnost českých domácností vůči finančním šokům skrze vliv na vytváření úspor – krátkodobé finanční rezervy.\n\n...

Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
Sociologický ústav, 2023

Finanční náročnost bydlení v českých domácnostech
Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
2023 - Czech
Náklady na bydlení obecně představují nejvýznamnější položku spotřebních výdajů domácností. Zatímco průměrná evropská domácnost za bydlení včetně energií a dalších plateb utratila v roce 2021 25 % svého rozpočtu, v Česku to bylo dokonce 28 %. Finanční dostupností bydlení se zpravidla rozumí zajištění určitého standardu bydlení za cenu či nájemné, které je považováno za přiměřené zatížení domácností. Pokud má domácnost podíl výdajů na bydlení příliš vysoký, může to negativně ovlivňovat další spotřebu domácností a také jejich životní standard. Studie hodnotí zátěž českých domácností náklady na bydlení za použití objektivních a subjektivních metod a identifikuje hlavní faktory, které finanční zatížení ovlivňují.\n Housing costs generally represent the most important item of household consumption expenditure. While the average European household spends 25% of its budget on housing, including energy and other payments, in 2021, the Czechs spend as much as 28%. Housing affordability is generally defined as the provision of a certain standard of housing at a price or rent that is considered a reasonable burden on households. If a household's share of housing costs is too high, this can have a negative impact on other household consumption as well as on living standards. The study assesses the burden of housing costs on Czech households using objective and subjective methods and identifies the main factors influencing the financial burden. Keywords: Financial resilence; housing affordability Available at various institutes of the ASCR
Finanční náročnost bydlení v českých domácnostech

Náklady na bydlení obecně představují nejvýznamnější položku spotřebních výdajů domácností. Zatímco průměrná evropská domácnost za bydlení včetně energií a dalších plateb utratila v roce 2021 25 % ...

Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
Sociologický ústav, 2023

Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Krulichová, Eva; Bašná, Kristýna; Beláňová, Andrea; Čermák, Daniel; Mikešová, Renáta; Rozum, J.; Tomášek, J.; Urbánek, Tomáš
2023 - Czech
Zpráva založená na sociologické, kriminologické a psychologické perspektivě zkoumání a kvalitativních i kvantitativních datech popisující životní dráhu klientů pod dohledem Probační a mediační služby a analyzující význam individuálních a sociálních faktorů při ukončování jejich kriminální kariéry. A report based on sociological, criminological, and psychological perspectives, utilizing both qualitative and quantitative data, describing the life trajectories of clients under the supervision of Probation and Mediation Service. The report analyzes the role of individual and social factors in terminating clients´ criminal careers.\n\n Keywords: desistance; reoffenting; probation; conditional release Available on request at various institutes of the ASCR
Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Zpráva založená na sociologické, kriminologické a psychologické perspektivě zkoumání a kvalitativních i kvantitativních datech popisující životní dráhu klientů pod dohledem Probační a mediační služby ...

Krulichová, Eva; Bašná, Kristýna; Beláňová, Andrea; Čermák, Daniel; Mikešová, Renáta; Rozum, J.; Tomášek, J.; Urbánek, Tomáš
Sociologický ústav, 2023

Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků
Marková Volejníčková, Romana; Lukeš, M.; Maříková, Hana; Zouhar, J.; Švarcová, Markéta; Orel, M.; Dvouletý, O.
2023 - Czech
Výzkumná zpráva shrnuje výsledky komplexních aktivit projektu. A to čtyř expertních studií, které se zaměřily na platformové a rodinné podnikání, začínající podniky a coworking. Součástí zprávy jsou závěry z kvantitativního výzkumu OSVČ a mikropodnikajících (do 10 zaměstanců/kyň) a sonda zacílená na začínající podnikatele a podnikatelky i nové formy podnikání. Dále jsou zde prezentovány závěry ze dvou kvalitativních sond zaměřených na strategie mikropodnikajících v oblasti zabezpečení se dobu výpadku příjmu z podnikání v době nemoci a na nízkopříjmové OSVČ a jejich strategie udržení podnikání např. v době pandemie covidu 19. Dohromady tak části zprávy tvoří komplexní mozaiku, která nejen reflektuje prekérní specifika osob samostatně výdělečně činných a mikropodnikajících, ale ukazuje také na jejich dopady. The research report summarises the results of the project's activities.Namely, four expert studies focusing on platform and family entrepreneurship, start-ups and coworking. The report includes findings from a quantitative survey of self-employed and micro-entrepreneurs (up to 10 employees) and a survey focused on business start-ups and new forms of entrepreneurship. It also presents findings from two qualitative research focusing on micro-entrepreneurs' strategies for securing themselves during periods of income loss from their business in times of sickness and on low-income self-employed and their strategies for sustaining their business, e.g. during a pandemic of covid 19. Together, the sections of the report thus form a complex mosaic that reflects the precarious specificities of the self-employed and micro-entrepreneurs and points to their impacts. Keywords: precarity; entrepreneurship; pandemic Covid 19 Available at various institutes of the ASCR
Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků

Výzkumná zpráva shrnuje výsledky komplexních aktivit projektu. A to čtyř expertních studií, které se zaměřily na platformové a rodinné podnikání, začínající podniky a coworking. Součástí ...

Marková Volejníčková, Romana; Lukeš, M.; Maříková, Hana; Zouhar, J.; Švarcová, Markéta; Orel, M.; Dvouletý, O.
Sociologický ústav, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases