Number of found documents: 5
Published from to

Metodický návod pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách
Daněk, T.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Kajzar, Vlastimil; Drozdová, J.; Raclavský, K.; Kubina, Lukáš
2023 - Czech
Náplní předkládaného metodického postupu je návod vhodného a hodnověrného způsobu laboratorní analýzy hornin a drceného kameniva na přítomnost přirozeně se vyskytujícího azbestu. Vytvořená metodika navazuje na Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách, se kterým je úzce propojena. Společně představují první metodické dokumenty, které se v rámci České republiky zabývají problematikou azbestů v horninách a v kamenivu. The content of the presented methodological procedure is guidance on a suitable and reliable method of laboratory analysis of rocks and crushed aggregate for the presence of naturally occurring asbestos. The created methodology follows on from the Methodological guide for sampling to determine the presence of asbestos fibers in rocks, with which it is closely linked. Together, they represent the first methodological documents dealing with the issue of asbestos in rocks and aggregates within the Czech Republic. Keywords: naturally occuring asbestos; rocks; aggregate; analysis Available on request at various institutes of the ASCR
Metodický návod pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách

Náplní předkládaného metodického postupu je návod vhodného a hodnověrného způsobu laboratorní analýzy hornin a drceného kameniva na přítomnost přirozeně se vyskytujícího azbestu. Vytvořená metodika ...

Daněk, T.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Kajzar, Vlastimil; Drozdová, J.; Raclavský, K.; Kubina, Lukáš
Ústav geoniky, 2023

Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách
Vavro, Leona; Vavro, Martin; Kajzar, Vlastimil; Daněk, T.; Drozdová, J.; Raclavský, K.; Kubina, Lukáš
2022 - Czech
Náplní předkládaného metodického postupu je návod jednotného způsobu odběru vzorků hornin a přírodního drceného kameniva potencionálně obsahujících azbestiformní částice. Vytvořený postup odběru vzorků představuje první metodický dokument, který se v rámci České republiky zabývá problematikou přirozeně se vyskytujících azbestů v horninách a v kamenivu. The content of the presented methodical procedure is guidance on a uniform method of sampling rocks and natural crushed aggregate potentially containing asbestiform particles. The created sampling procedure represents the first methodical document that deals with the issue of naturally occurring asbestos in rocks and aggregates within the Czech Republic. Keywords: naturally occuring asbestos; rocks; aggregate; sampling Available on request at various institutes of the ASCR
Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách

Náplní předkládaného metodického postupu je návod jednotného způsobu odběru vzorků hornin a přírodního drceného kameniva potencionálně obsahujících azbestiformní částice. Vytvořený postup odběru ...

Vavro, Leona; Vavro, Martin; Kajzar, Vlastimil; Daněk, T.; Drozdová, J.; Raclavský, K.; Kubina, Lukáš
Ústav geoniky, 2022

Postup identifikace segmentů předindustriální krajiny v České republice
Kolejka, Jaromír; Kirchner, Karel; Ondráček, Stanislav; Zapletalová, Jana; Batelková, Kateřina; Krejčí, Tomáš; Nováková, Eva
2019 - Czech
Zjištěné segmenty předindustriální krajiny představují cenné kulturní dědictví venkova. Představují předmět ochrany krajiny a krajinného rázu. Mohou se stát atraktivitou cestovního ruchu a zdrojem příjmů venkovských obcí. Novost metodiky spočívá v účelovém využití nejnovějších a současně nejstarších spolehlivých kartografických podkladů k identifikaci segmentů krajinného kulturního dědictví. Metodika podává identifikační znaky daných segmentů v současné krajině a jejich ověření na bázi historických mapových podkladů. Jde o inovativní postup orgánů veřejné správy a pověřených subjektů, jehož výsledky by měly přispívat k evidenci, péči a rozumnému využití málo známého kulturního dědictví. The identified segments of the pre-industrial landscape represent a valuable cultural heritage of the countryside. They represent the subject of landscape and landscape protection. They can become an attraction of tourism and a source of income for rural communities. The novelty of the methodology is based on the use of the latest• and at the same time the oldest reliable cartographic data to identify the landscape cultural heritage segments. The methodology presents the identification marks of the segments in the current landscape and of their verification based on historical maps. The results of the methodology should contribute to the evidence and to the maintenance of this less known cultural heritage. Keywords: pre-industrial landscape; methodological approach; cultural heritage; Moravia Available on request at various institutes of the ASCR
Postup identifikace segmentů předindustriální krajiny v České republice

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny představují cenné kulturní dědictví venkova. Představují předmět ochrany krajiny a krajinného rázu. Mohou se stát atraktivitou cestovního ruchu a zdrojem ...

Kolejka, Jaromír; Kirchner, Karel; Ondráček, Stanislav; Zapletalová, Jana; Batelková, Kateřina; Krejčí, Tomáš; Nováková, Eva
Ústav geoniky, 2019

Metodické postupy pro zabezpečení stability důlních děl ve velkých hloubkách
Koníček, Petr; Šňupárek, Richard; Konečný, Petr; Ptáček, Jiří; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Staš, Lubomír; Hortvík, Karel; Konečný, Pavel
2014 - Czech
Metodika poskytuje pracovníkům důlních závodů a projekčních organizací základní metodické isntrukce pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů vyztužování dlouhých důlních děl v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Metodika zahrnuje oblast všech používaných typů výztuží od podpěrných ocelových výztuží přes svorníkování, použití dlouhých pramencových kotev až k metodám zpevňujících a stabilizačních injektáží. Methodology provides instructions for safe and economic design of roadways for mining and mining design companies in conditions of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. Methodology covers area of all used roadway support as a steel arch support, rock bolt and cable bolt support as well as methods of grouting for stability and reinforcement of roadways. Keywords: roadway stability; methodical instructions; hardcoal underground mining Available at various institutes of the ASCR
Metodické postupy pro zabezpečení stability důlních děl ve velkých hloubkách

Metodika poskytuje pracovníkům důlních závodů a projekčních organizací základní metodické isntrukce pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů vyztužování dlouhých důlních děl v podmínkách české ...

Koníček, Petr; Šňupárek, Richard; Konečný, Petr; Ptáček, Jiří; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Staš, Lubomír; Hortvík, Karel; Konečný, Pavel
Ústav geoniky, 2014

Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku
Maděra, P.; Šenfeldr, M.; Buček, A.; Tippner, A.; Roštínský, Pavel; Culek, M.; Friedl, M.; Vavříček, D.; Pecháček, J.; Špinlerová, Z.; Matějíček, J.
2012 - Czech
Zpráva obsahuje popis metodiky postupu přípravy odstraňování klečových porostů Hrubého Jeseníku nad horní hranicí lesa posuzující vybrané rizikové environmentální jevy, které by se mohly vyskytnout v případě její realizace. Rizika zahrnují změnu hydrologických poměrů, rýhovou erozi, plošnou erozi, introskeletovou erozi, pohyb sněhu, změnu retenční schopnosti půd, zvýšený pohyb návštěvníků, změnu hranice lesa a růstu smrku a množství biomasy. Doplněn je výpočet výše újmy (škody) způsobené vlastníkům lesa odstraněním porostů borovice kleče z lesních pozemků. Metodika byla certifikována Ministerstvem zemědělství České republiky (osvědčení číslo 101637/2012-MZE-16222/M45). The report describes a preparation procedure of dwarf pine stands removal in the Hrubý Jeseník Mts. assessing selected hazardous environmental phenomena possibly occurring in case of its realization. The hazards include hydrological conditions change, rill erosion, sheet erosion, intraskeletal erosion, snow movement, soil retention change, increase in visitors movement, timberline and spruce growth line change, and biomass quantity. A calculation of damage to forest owners due to dwarf pine stands removal from woodland is supplemented. The procedure was certificated by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic (Certification No. 101637/2012-MZE-16222/M45). Keywords: dwafr pine; removal procedure; Hrubý Jeseník Mts. Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku

Zpráva obsahuje popis metodiky postupu přípravy odstraňování klečových porostů Hrubého Jeseníku nad horní hranicí lesa posuzující vybrané rizikové environmentální jevy, které by se mohly vyskytnout v ...

Maděra, P.; Šenfeldr, M.; Buček, A.; Tippner, A.; Roštínský, Pavel; Culek, M.; Friedl, M.; Vavříček, D.; Pecháček, J.; Špinlerová, Z.; Matějíček, J.
Ústav geoniky, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases