Number of found documents: 137
Published from to

Chemické vlastnosti odpadních sádrovců z různých energetických zdrojů
Kroulíková, S.; Mercl, F.; Száková, J.; Perná, Ivana; Tlustoš, P.
2017 - Czech
V rámci studie byly porovnávány hodnoty pH, obsahy živin a vybraných rizikových prvků v sádrovcích ze čtyř významných energetických zdrojů v České republice. Zároveň byl hodnocen jejich potenciál pro zemědělské využití. Dle našich výsledků jsou odpadní sádrovce významným zdrojem síry 17,8 – 19,0 %) a vápníku (23,0 – 30,2 %) a mohou tak snížit nedostatek těchto živin v půdě. Nicméně u tří testovaných sádrovců byl stanoven nadlimitní obsah arsenu a rtuti. Pouze jeden sádrovec vyhověl legislativně a obsah všech hodnocených rizikových prvků byl pod limitními hodnotami. Nezbytné je tento materiál dále testovat v modelových i polních podmínkách a zhodnotit jeho využití v zemědělství jako levnější alternativu k běžným minerálním hnojivům se sírou.\n\n\n There were compared flue gas desulphurization gypsums (FGDGs) from four different power plants in the Czech Republic on chemical properties (pH, total content of nutrients and risk elements) and then was assessed their potential for utilization in agriculture as fertilizer without any risk to the environment. According to our results, the FGDGs represent an important possible source of sulphur (17.8 – 19.0 %) and calcium (23.0 – 30.2 %) for reduction of their deficit in the soil. However, contents of arsenic and of mercury in three of the tested FGDGs not fulfil the limit values for fertilizers. In the future, the remaining FGDG is thus necessary to evaluate for its fertilizing effects in model and field conditions.\n\n Keywords: nutrients; power plants; risk elements; soil reaction; sulphur Available at various institutes of the ASCR
Chemické vlastnosti odpadních sádrovců z různých energetických zdrojů

V rámci studie byly porovnávány hodnoty pH, obsahy živin a vybraných rizikových prvků v sádrovcích ze čtyř významných energetických zdrojů v České republice. Zároveň byl hodnocen jejich potenciál pro ...

Kroulíková, S.; Mercl, F.; Száková, J.; Perná, Ivana; Tlustoš, P.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2017

Rehabilitace strusky
Hanzlíček, T.; Perná, Ivana; Šupová, Monika
2017 - Czech
Příspěvek mapuje historické souvislosti vzniku haldy vysokopecní strusky na Kladně. Dále charakterizuje chemické a mineralogické složení a nabízí vysvětlení odlišného složení spodních aktivních a vrchních neaktivních vrstev. Bylo zjištěno, že pokud struska obsahuje aktivní složky ve formě neuspořádaných gehlenitických podílů, bude možné ji snadno přepracovat pomocí alkalické aktivace v hodnotnou, stabilní a ve vodě nerozpustnou hmotu. The paper describes the historical context of the heap of blast furnace slag in Kladno. It also characterizes the chemical and mineralogical composition and offers an explanation of the different composition of the bottom active and top inactive layers. It was found that if the slag contains active components in the form of a disordered gehlenites it can be easily reprocessed by alkaline activation into valuable, stable and water-insoluble matter. Keywords: Kladno; slag; construction material Available at various institutes of the ASCR
Rehabilitace strusky

Příspěvek mapuje historické souvislosti vzniku haldy vysokopecní strusky na Kladně. Dále charakterizuje chemické a mineralogické složení a nabízí vysvětlení odlišného složení spodních aktivních a ...

Hanzlíček, T.; Perná, Ivana; Šupová, Monika
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2017

Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve
Přibyl, Oldřich
2013 - Czech
Na třech vzorcích uhlí při 45°C byly změřeny vysokotlaké adsorpční izotermy CO2 a CH4. Byly stanoveny vzájemné sorpční poměry CO2 : CH4 ve výši kolem 1,75. Byl stanoven vliv maceráloveho složení na adsorpci výše uvedených plynů. High pressure adsorption isotherms of CO2 and CH4 were measured on three coal samples at 45 C temperature. The ratio of CO2:CH4 was determined to be around 1.75. The influence of coal maceral composition on gas adsorption was determined. Keywords: sorption; coal; Upper Silesian Basin Available at various institutes of the ASCR
Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve

Na třech vzorcích uhlí při 45°C byly změřeny vysokotlaké adsorpční izotermy CO2 a CH4. Byly stanoveny vzájemné sorpční poměry CO2 : CH4 ve výši kolem 1,75. Byl stanoven vliv maceráloveho složení na ...

Přibyl, Oldřich
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2013

Těžba plynu z plynonosných břidlic
Eisner, Leo
2012 - Czech
Tato publikace popisuje způsob těžby plynu z břidlic a diskutuje dopady na životní prostředí a situaci v ČR. Thesi article describes shale gas extraction and discusses envioemental impacts and situation in the CR. Keywords: hydraulic fracturing; shale gas; seismic monitoring Available at various institutes of the ASCR
Těžba plynu z plynonosných břidlic

Tato publikace popisuje způsob těžby plynu z břidlic a diskutuje dopady na životní prostředí a situaci v ČR....

Eisner, Leo
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2012

Využití popelovin ze spalování biomasy
Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
2011 - Czech
Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu QI 102A207/2009, popisuje získané zkušenosti a nabízí základní vlastnosti popelů ze spalování biomasy. The paper summarizes the results of project QI 102A207/2009, describes acquired experience and offers the basic properties of ashes from biomass combustion. Keywords: biomass ash; geopolymer; fertilizer Available at various institutes of the ASCR
Využití popelovin ze spalování biomasy

Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu QI 102A207/2009, popisuje získané zkušenosti a nabízí základní vlastnosti popelů ze spalování biomasy....

Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Aplikace geochemické analýzy ve výzkumu chemických fosilií
Havelcová, Martina; Sýkorová, Ivana; Trejtnarová, Hana
2011 - Czech
Biomarkery (také nazývané chemické fosilie) jsou specifické organické sloučeniny přítomné v geologických materiálech, které jsou pozůstatky biochemických prekurzorů, přeměněné redukčními nebo oxidačními procesy. Chemické struktury těchto biologických ukazatelů mohou být vztaženy zpět k původním sloučeninám a využity jako indikátory biogenních, paleoenvironmentálních a geochemických dějů. Příklady identifikovaných biomarkerů v několika studovaných uhlích, sedimentech a zbytcích fosilních dřev jsou prezentovány. Biomarkers (also termed chemical fossils) are specific organic compounds in geological samples which are derived from biochemical precursors by reductive or oxidative alteration processes. Chemical structures of biomarkers can be related back to the original compounds and utilized as indicators of biogenic, paleoenvironmental and geochemical processes. Examples of identified biomarkers in several studied coals, sediments, and wood fossils remnants are presented. Keywords: biomarkers; terpenoids; GC/MS Available at various institutes of the ASCR
Aplikace geochemické analýzy ve výzkumu chemických fosilií

Biomarkery (také nazývané chemické fosilie) jsou specifické organické sloučeniny přítomné v geologických materiálech, které jsou pozůstatky biochemických prekurzorů, přeměněné redukčními nebo ...

Havelcová, Martina; Sýkorová, Ivana; Trejtnarová, Hana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Popel z biomasy – odpad nebo cenná surovina?
Ertl, Z.; Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana; Boura, P.; Janků, R.
2011 - Czech
Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu MP0 FI-IM5/146 a nabízí několik způsobů využití popela ze spalování biomasy. The paper summarizes the results of project MP0 FI-IM5/146 and offers a number of ways of utilization of ashes from biomass combustion. Keywords: biomass ash; geopolymer; fertilizer Available at various institutes of the ASCR
Popel z biomasy – odpad nebo cenná surovina?

Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu MP0 FI-IM5/146 a nabízí několik způsobů využití popela ze spalování biomasy....

Ertl, Z.; Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana; Boura, P.; Janků, R.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Dynamika a fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou
Kalenda, Pavel; Borovička, Jiří; Spurný, Pavel
2011 - Czech
Je popsána dynamická fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou od nejvíce porušených meteoroidů s malou pevností až po nejpevnější, které vykazují explozivní fragmentaci. The dynamic fragmentation of meteoroids during their flight in the atmosphere is described. The examples of very weak meteoroids, which easy fragments, up to strong meteoroids, which produce the explosive fragmentation, are described. Keywords: meteoroids; fragmentation; dynamics Available at various institutes of the ASCR
Dynamika a fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou

Je popsána dynamická fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou od nejvíce porušených meteoroidů s malou pevností až po nejpevnější, které vykazují explozivní fragmentaci....

Kalenda, Pavel; Borovička, Jiří; Spurný, Pavel
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Prouhelnění - vlastnosti a klasifikace uhlí
Sýkorová, Ivana
2011 - Czech
Prouhelnění, vlastnosti a složení rašeliny a uhlí byly diskutované v souvislosti s klasifikací a využitím uhlí. The rank, properties and composition of peat and coal are discussed in relation to classification and utilization of coals. Keywords: coalification; reflectance; maceral composition Available at various institutes of the ASCR
Prouhelnění - vlastnosti a klasifikace uhlí

Prouhelnění, vlastnosti a složení rašeliny a uhlí byly diskutované v souvislosti s klasifikací a využitím uhlí....

Sýkorová, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Pevnost, elasticita a lom kompozitů s pyrolyzovanými matricemi na bázi methylsiloxanových pryskyřic o optimalizovaném poměru „T“ a „D“ složek
Černý, Martin; Žaloudková, Margit; Glogar, Petr; Sucharda, Zbyněk; Strachota, Adam; Chlup, Zdeněk
2010 - Czech
Studované kompozity vyztužené vlákny Nextel720 mají mechanické vlastnosti přijatelné pro aplikace vystavené teplotám do 1300 °C. Byly studovány mechanické vlastnosti po tříhodinové expozici při 1300, 1400 a 1500 °C bez ochranné atmosféry. Po tomto tepelném zpracování dochází ke zvýšení mechanické pevnosti až o 15 %. The investigated composites reinforced with Nextel720 fibers reveal acceptable mechanical properties for applications exposed to temperature up to 1300 °C. Mechanical properties were studied after three-hour exposition at 1300, 1400 and 1500 °C without a protective atmosphere. This temperature treatment increases the mechanical strength up to 15 %. Keywords: mechanical properties; composites, pyrolysis; methylsiloxane resin Available at various institutes of the ASCR
Pevnost, elasticita a lom kompozitů s pyrolyzovanými matricemi na bázi methylsiloxanových pryskyřic o optimalizovaném poměru „T“ a „D“ složek

Studované kompozity vyztužené vlákny Nextel720 mají mechanické vlastnosti přijatelné pro aplikace vystavené teplotám do 1300 °C. Byly studovány mechanické vlastnosti po tříhodinové expozici při 1300, ...

Černý, Martin; Žaloudková, Margit; Glogar, Petr; Sucharda, Zbyněk; Strachota, Adam; Chlup, Zdeněk
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases