Number of found documents: 424
Published from to

Využití termografie v průzkumech památek
Valach, Jaroslav; Eisler, Marek
2024 - Czech
Termografie rozšiřuje portfolia metod, jimiž lze studovat vlastnosti objektů okolního světa. Ještě před deseti lety byla tato technologie kvůli potenciálním vojenským aplikacím úzkostlivě kontrolována, což omezovalo konkurenci v nabídce výrobků a výrobců a vedlo k vysokým cenám zařízení založených na těchto principech. Teprve díky uvolnění této kontroly došlo k rozmachu výroby a zpřístupnění zjednodušených výrobků masovému využití, takže si dnes může zákazník například pořídit chytrý telefon s doplňkovým termografickým modulem jen s malým navýšením ceny. Spolu s dostupností zařízení pozorujeme nárůst uplatnění termografie v mnoha oblastech, včetně průzkumů staveb a památek. Thermography expands the portfolio of methods that can be used to study the properties of objects in the surrounding world. As recently as a decade ago, the technology was frowned upon for potential military applications controlled, which limited competition in the offer of products and manufacturers and led to high prices of devices based on these principles. It was only thanks to the release of this control that it happened to expand production and make simplified products available to mass use, so get it today for example, a customer can purchase a smartphone with an additional thermographic module for only with a small price increase. Together with the availability of equipment, we observe an increase in the application of thermography in many areas, including surveys of buildings and monuments. Keywords: thermography; survey of historical structures Available at various institutes of the ASCR
Využití termografie v průzkumech památek

Termografie rozšiřuje portfolia metod, jimiž lze studovat vlastnosti objektů okolního světa. Ještě před deseti lety byla tato technologie kvůli potenciálním vojenským aplikacím úzkostlivě ...

Valach, Jaroslav; Eisler, Marek
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2024

Výzkum zříceniny hradu Štamberk v kontextu regionu
Novotný, Jakub; Ramešová, Michaela
2023 - Czech
Příspěvek přibližuje dosavadní výsledky výzkumu hradu Štamberk realizovaného dle nově definovaných zásad pro výzkum, správu a prezentaci historických zřícenin, jehož cílem je podpořit nová řešení jak zvýšit využitelnost hradu pro cestovní ruch a integrovat památku do regionálních struktur lokalit s potenciálem cestovního ruchu. Hrad byl významným panstvím v rámci území dnešní Vysočiny. Předmětem řešení projektu, na kterém od roku 2020 spolupracuje ÚTAM AV ČR s Mikroregionem Telčsko, je výzkum historie hradu se zaměřením na technologická hlediska jeho výstavby, stavebních změn i zániku. Součástí je vytvoření 3D modelu zříceniny v krajinném kontextu. Projekt se soustředí na dějiny výroby vápna a související inventarizaci geologických lokalit. Tento výzkum přináší nové informace důležité nejen pro poznání historie hradu či pro studium analogických situací, ale také pro zvýšení atraktivity památky pro cestovní ruch. Příspěvek nejprve představí aktuální standardy výzkumu a managementu zřícenin, následně se bude zabývat nástinem potenciálu výzkumu Štamberka pro oblast cestovního ruchu s důrazem na historii hradu, mapování krajinného rámce a identifikace vazeb na regionální prostředí. Na závěr zrekapituluje dosavadní výsledky využitelné k prezentaci historického, kulturního i přírodního bohatství regionu se specifickou vazbou na cestovní ruch. The paper provides an overview of the research results of the Štamberk castle carried out according to newly defined principles for the research, management and presentation of historical ruins, the aim of which is to support new solutions to increase the usability of the castle for tourism and to integrate the monument into the regional structures of localities with tourism potential. The castle was an important place within the territory of today's Highlands. The subject of the project, on which ITAM CAS has been collaborating with the Telčsko Microregion since 2020, is research into the history of the castle with a focus on the technological aspects of its construction, structural changes and demise. It includes the creation of a 3D model of the ruins in a landscape context. The project focuses on the history of lime production and the related inventory of geological sites. This research brings new information important not only for learning about the history of the castle or for studying analogous situations, but also for increasing the attractiveness of the monument for tourism. The paper first presents the current standards of research and management of ruins, then it deals with an outline of the research potential of Štamberk for the field of tourism with an emphasis on the history of the castle, mapping the landscape framework and identifying links to the regional environment. At the end, it summarizes the results so far that can be used to present the historical, cultural and natural wealth of the region with a specific link to tourism. Keywords: Štamberk; ruin; technological research; presentation of monuments; tourism Available at various institutes of the ASCR
Výzkum zříceniny hradu Štamberk v kontextu regionu

Příspěvek přibližuje dosavadní výsledky výzkumu hradu Štamberk realizovaného dle nově definovaných zásad pro výzkum, správu a prezentaci historických zřícenin, jehož cílem je podpořit nová řešení jak ...

Novotný, Jakub; Ramešová, Michaela
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Příklady charakteristických stop po ručním zpracování dřeva použitého ve stavbách
Bláha, Jiří
2023 - Czech
Rozdělení stop dochovaných na povrchu dřeva podle okolností vzniku stopy a druhu použitého nástroje. Ukázky stop zjištěných při terénních průzkumech a jejich následná analýza a interpretace. Classification of traces preserved on the surface of wood according to the circumstances of the trace origin and the type of tool used. Examples of traces recorded during field surveys and their subsequent analysis and interpretation. Keywords: carpentry; hewing; purlin roofs; timber rafting; tool traces; wood processing Available at various institutes of the ASCR
Příklady charakteristických stop po ručním zpracování dřeva použitého ve stavbách

Rozdělení stop dochovaných na povrchu dřeva podle okolností vzniku stopy a druhu použitého nástroje. Ukázky stop zjištěných při terénních průzkumech a jejich následná analýza a ...

Bláha, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Zřícenina středověkého hradu a moderní technologie pro bezpečnou správu
Novotný, Jakub
2022 - Czech
Tématem příspěvku je vztah torzální architektury a moderních technologií. Nejprve je stručně představen dokument Report assessing innovative restoration techniques, technologies and materials used in conservation, který poskytuje přehled nejpoužívanějších technik, technologií a materiálů pro průzkumu a ochranu tohoto typu památek. Dále příspěvek přibližuje průběh a výsledky projektu regionální spolupráce Technologický výzkum zříceniny hradu Štamberk v širším kontextu regionu s důrazem na použití moderních technologií. The topic of the paper is the relationship between torsional architecture and modern technologies. First, the Report assessing innovative restoration techniques, technologies and materials used in conservation is briefly presented, which provides an overview of the most used techniques, technologies and materials for the exploration and protection of this type of monuments. Furthermore, the paper provides an overview of the progress and results of the regional cooperation project Technological research of the Štamberk castle ruins in the wider context of the region with an emphasis on the use of modern technologies. Keywords: ruin; modern technologies; Štamberk Castle; conservation Available at various institutes of the ASCR
Zřícenina středověkého hradu a moderní technologie pro bezpečnou správu

Tématem příspěvku je vztah torzální architektury a moderních technologií. Nejprve je stručně představen dokument Report assessing innovative restoration techniques, technologies and materials used in ...

Novotný, Jakub
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Analýza měřených posunutí u tlakové zkoušky válcových těles
Frantík, P.; Lisztwan, D.; Kumpová, Ivana; Daněk, P.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá vybranými aspekty analýzy posunutí a deformační tuhosti tlačeného válce. Představen je korekční model, k jehož odladění byly vybrány dva druhy materiálu: beton stávající konstrukce a alkalicky aktivovaný alumosilikát. Korekční model byl kalibrován na ocelovém válci. The paper deals with selected aspects of the analysis of the displacement and deformation stiffness of cylindrical specimens during compressive tests. A developed correction model is presented, and two types of material were selected for the adjustment of the correction model: concrete from an existing structure, and alkali-activated aluminosilicate composite. The correction model was calibrated using the test response of a steel cylinder. Keywords: compressive test; cylindrical specimen; concrete Fulltext is available at external website.
Analýza měřených posunutí u tlakové zkoušky válcových těles

Příspěvek se zabývá vybranými aspekty analýzy posunutí a deformační tuhosti tlačeného válce. Představen je korekční model, k jehož odladění byly vybrány dva druhy materiálu: beton stávající konstrukce ...

Frantík, P.; Lisztwan, D.; Kumpová, Ivana; Daněk, P.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2021 - Czech
Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti trojrozměrného pozorování a kvantifikace prvků mikrostruktury, včetně objektů lomu. Se standardním přístupem k získávání tomografických dat je však dosažitelné rozlišení výrazně omezeno velikostí zkoumaného objektu, což má za následek omezení nebo dokonce úplnou ztrátu užitečných informací týkajících se například tvaru a velikosti lomové procesní zóny. Z tohoto důvodu byly v této práci testovány možnosti tomografického cílení na zájmovou oblast s vyšším dosažitelným rozlišením, než je obvyklý limit tomografických systémů. The method of X-ray micro-tomography is increasingly used in the research of material characteristics and fracture behavior of building materials. It brings promising results in the field of three-dimensional observation and quantification of microstructure elements, including fracture objects. However, with the standard approach to the tomographic data acquisition, the achievable resolution is severely limited by the size of the examined object resulting in a reduction or even complete loss of useful information regarding, for example, the shape and size of the fracture process zone. For this reason, the possibilities of tomographic targetting of the region of interest with a higher achievable resolution than the usual limit of the tomographic systems have been tested in this work. Keywords: X-Ray micro-tomography; spatial resolution; contrast to noise ratio; denoising filtering; 3D volume fitting Fulltext is available at external website.
Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením

Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Rukopis lokátorů - rozdíly v triangulaci
Loits, André; Drdácký, Tomáš; Buzek, Jaroslav; Zadražil, Tomáš
2020 - Czech
Převážná většina současných evropských měst má svůj počátek v období středověku. Na našem území většina měst vznikla od počátku 12. století do poloviny 14. století za doby vlády posledních Přemyslovců. Městské půdorysy jsou originální, a přestože je složité je vizuálně na první pohled porovnat, vykazuje jejich zdánlivá různorodost určitá pravidla a systém. Toto zjištění bylo ověřeno analýzou 29 českých a moravských měst. Příspěvek představuje výsledky rozboru vybraných měst. Při zakládání měst hrál zásadní roli lokátor, pověřený tehdejším investorem zorganizovat osídlení nové lokace. Vzhledem k počtu a těsnému sledu zakládaných měst je pravděpodobné, že města byla vyměřována zkušenými geometry, s teoretickými i praktickými znalostmi geometrie. Složitost úkolu a zároveň doložený fakt, že v rozmezí několika desetiletí vzniklo velké množství měst vede k závěru, že existoval prověřený, do jisté míry rutinní přístup k lokaci, který znamenal jistotu úspěšného vyměření a zrod fungujícího města. Příspěvek představuje rozdílné postupy vyměření půdorysné osnovy měst ve dvou režimech triangulace a jim odpovídajícím čtyřem systémům výchozích základních stanovisek, ze kterých mohlo být město a jeho ohrazení vytyčeno. Práce volně navazuje na text Triangulated medieval cities, publikovaný na konferenci Architektura v perspektivě v roce 2017 a shrnuje výsledky čtyřletého výzkumu. The vast majority of contemporary European cities have their origins in the Middle Ages. ln our territory, most towns were founded from the beginning of the 12th century to the middle of the 14th century during the reign of the last Přemyslids. Urban city layouts are original, and although it is difficult to visually compare them at first glance, their apparent diversity shows certain rules and systems. This finding was verified by an analysis of 29 Czech and Moravian cities. The paper presents the results of the analysis of selected cities. The locator, commissioned by the then investor to organize the settlement of the new location, played a crucial role in the founding of the towns. Due to the number and close sequence of founded cities, it is probable that the cities were measured by experienced surveyors, with theoretical and practical knowledge of geometry. The complexity of the task, as well as the proven fact that a large number of cities have emerged over several decades, leads to the conclusion that there was a proven, somewhat routine approach to the site, which ensured certainty in the survey and the birth of a functioning city. The paper presents identified types of procedures for surveying the city layout in two modes of triangulation and corresponding four systems of initial base stations, from which the city and its boarder was delineated. The work loosely follows the text Triangulated medieval cities, published at the conference Architecture in Perspective in 2017 and summarizes the results of four years of research work. Keywords: historical cities; location; medieval triangulation; urban type; groma Available at various institutes of the ASCR
Rukopis lokátorů - rozdíly v triangulaci

Převážná většina současných evropských měst má svůj počátek v období středověku. Na našem území většina měst vznikla od počátku 12. století do poloviny 14. století za doby vlády posledních ...

Loits, André; Drdácký, Tomáš; Buzek, Jaroslav; Zadražil, Tomáš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Lomové parametry AAAS kompozitů s keramickým střepem
Šimonová, H.; Rozsypalová, I.; Kumpová, Ivana; Trčka, T.; Frantík, P.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.
2019 - Czech
Příspěvek se zabývá alkalicky aktivovanými aluminosilikátovými kompozity na bázi keramických prekurzorů z hlediska charakterizace lomově-mechanickými parametry. Byly vyšetřovány tři kompozity, vyrobené z cihelného prachu jako prekurzoru a alkalického aktivátoru se silikátovým modulem Ms = 1,0, 1,2 a 1,4. Zkušební tělesa měla nominální rozměry 40 × 40 × 160 mm a byla po 28 dnech opatřena zářezy uprostřed rozpětí do 1/3 výšky těles. Z každého kompozitu bylo zkoušeno nejméně 6 vzorků. Tělesa byla podrobována testům v tříbodovém ohybu, při kterých byly zaznamenávány diagramy síla vs. průhyb uprostřed rozpětí a síla vs. otevření ústí trhliny. Po korekci těchto diagramů se s využitím modelu efektivní trhliny, metody lomové práce a modelu dvojí-K stanovily hodnoty statického modulu pružnosti, efektivní lomové houževnatosti (včetně její iniciační složky) a specifické lomové energie. Po lomových testech se vždy na jednom ze zlomků určovaly hodnoty informativní pevnosti v tlaku. Všechna vyhodnocení zahrnovala určení aritmetických průměrů a výběrových směrodatných odchylek. Pro získání informace o vnitřní struktuře kompozitů před mechanickým testováním a po něm bylo vybrané těleso zkoumáno pomocí mikro-tomografie. Tomografická měření a zpracování obrazu byla provedena pro kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení změn vnitřní struktury s důrazem na výpočet porozimetrických parametrů a také vizualizace lomové procesní zóny. Byla stanovena fraktální dimenze objektů lomu. The paper deals with alkali-activated aluminosilicate composites based on ceramic precursors with respect to their characterization by fracture-mechanical parameters. Three composites made of brick dust as a precursor and alkaline activator with silicate modulus Ms = 1.0, 1.2 and 1.4 were investigated. After 28 days of maturation, specimens with nominal dimensions of 40 × 40 × 160 mm were provided by an initial notch to 1/3 of the body height in the middle of the span. At least 6 samples were tested from each composite. Specimens were subjected to three-point bending tests during which force vs. deflection at midspan (F–d) and force vs. crack mouth opening displacement (F–CMOD) diagrams were recorded. By processing these diagrams, the values of the static modulus of elasticity, the effective fracture toughness (including its initiating component) and the specific fracture energy were determined using the effective crack model, Work-of-Fracture method, and Double-K fracture model. After the fracture experiments had been performed, compressive strength values were determined for informational purposes from one part of each specimen that remained after testing. All evaluations included the determination of arithmetic means and standard deviations. To obtain information about the internal structure of composites before and after mechanical testing, the selected body was examined by micro-tomography. Tomographic measurements and image processing were performed for qualitative and quantitative evaluation of internal structure changes with an emphasis on the calculation of porosimetric parameters as well as visualization of the fracture process zone. The fractal dimension of fracture objects was determined. Keywords: alkali-activated aluminosilicate (AAAS); ceramic precursor; fracture test; force-displacement diagram; X-ray micro-tomography Available at various institutes of the ASCR
Lomové parametry AAAS kompozitů s keramickým střepem

Příspěvek se zabývá alkalicky aktivovanými aluminosilikátovými kompozity na bázi keramických prekurzorů z hlediska charakterizace lomově-mechanickými parametry. Byly vyšetřovány tři kompozity, ...

Šimonová, H.; Rozsypalová, I.; Kumpová, Ivana; Trčka, T.; Frantík, P.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Celodřevěné spoje a jejich využití při opravách historických konstrukcí
Kunecký, Jiří
2019 - Czech
Nejčastější opravou při citlivých rekonstrukcích dřevěných konstrukcí je plátový spoj, který dovoluje nahradit pouze část poškozeného prvku protézou a zachovat tak maximální možné množství původního materiálu v konstrukci. Chybějící metodika pro navrhování těchto spojů byla vyvinuta v minulých čtyřech letech v rámci programu NAKI. Výsledky uvedené v metodice jsou založeny na experimentálních výsledcích, ale i na numerických a mechanických modelech. Je vhodná a srozumitelná pro statiky, tesaře i pracovníky památkových ústavů, je vhodnou referencí pro opravy cenných střešních konstrukcí památkových objektů. Obsahuje jak část návrhovou tak část prováděcí (technologickou). Most common issue when some moisture or insect- induced decay is present in historical timber structures is the use of lapped scarf joints. This technology keeps the look of the original construction, the decayed part is removed while keeping the healthy wood in the structure. The work presents the guidelines written for the purpose during four years of intensive research activities. The guidelines describe experimental results but also results of numerical and mechanical models. It is intended to be valuable for structural engineers, carpenters and workers of the cultural heritage institutes. The technology is suitable for repair of valuable historic timber structures. Keywords: timber; lapped scarf joints Available at various institutes of the ASCR
Celodřevěné spoje a jejich využití při opravách historických konstrukcí

Nejčastější opravou při citlivých rekonstrukcích dřevěných konstrukcí je plátový spoj, který dovoluje nahradit pouze část poškozeného prvku protézou a zachovat tak maximální možné množství původního ...

Kunecký, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

Postupy používané při zjišťování stavu dřeva historických konstrukcí
Kloiber, Michal
2019 - Czech
V rámci přednášky byly představeny metody stavebně-technických průzkumů a jejich použití. Diskutována byla potřeba diagnostiky, její význam v projektové činnosti a různá podoba výstupů průzkumů, jakými jsou např. přesná identifikace dřeviny a druhu poškození, podrobné hodnocení obsahu vlhkosti ve dřevě, identifikace rozsahu biologického napadení a posouzení stupně poškození. Within the scope of the lecture, methods of structural and technical surveys and their use were presented. The need for this kind of diagnostics, its significance for design projects, and various forms of survey outcomes were discussed, such as identification of tree species, identification of damage type, a detailed evaluation of moisture content in wood, identification of biological damage scope, and evaluation of damage degree. Keywords: timber structures; diagnostic methods; structural and technical survey Available at various institutes of the ASCR
Postupy používané při zjišťování stavu dřeva historických konstrukcí

V rámci přednášky byly představeny metody stavebně-technických průzkumů a jejich použití. Diskutována byla potřeba diagnostiky, její význam v projektové činnosti a různá podoba výstupů průzkumů, ...

Kloiber, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases