Number of found documents: 1381
Published from to

Výpočty výměníku mezi primárním okruhem a meziokruhem malého modulárního reaktoru DAVID
Kobylka, D.; Hrubý, Jan; Kordík, Jozef; Gabriel, Dušan; Marek, René; Isoz, Martin
2023 - Czech
The report summarizes the joint results of the Department of Nuclear Reactors FNSPE, CTU and IT CAS, in the area of thermal and hydraulic calculations of the heat exchanger between the primary and intermediate circuits of the developed small modular reactor (SMR) DAVID. The assignment parameters were further specified during control days and with updated documentation. During the analysis of the initial system parameters, it was found that the original geometric configuration of the exchanger had a completely insufficient surface for heat transfer. A decision was made, several parameters were modified and based on a series of calculations using two independent simplified models, a reasonable configuration with a significantly smaller diameter of the tubes in a significantly larger number was chosen. The pressure losses on both sides of the heat exchanger are within normal ranges and will not cause problems with the construction of these circuits. Although there are differences between the results from both used models, their comparison shows that the chosen different calculation methods lead to approximately the same results and the models do not show fundamental errors. Keywords: small modular reactor DAVID; thermodynamics; heat exchanger Available at various institutes of the ASCR
Výpočty výměníku mezi primárním okruhem a meziokruhem malého modulárního reaktoru DAVID

The report summarizes the joint results of the Department of Nuclear Reactors FNSPE, CTU and IT CAS, in the area of thermal and hydraulic calculations of the heat exchanger between the primary and ...

Kobylka, D.; Hrubý, Jan; Kordík, Jozef; Gabriel, Dušan; Marek, René; Isoz, Martin
Ústav termomechaniky, 2023

Posouzení výpočtové dokumentace zaměřené na hodnocení analýzy dopadu zvýšení výkonu bloků EDU II na vertikální stabilitu a dynamickou odezvu vnitřních částí reaktoru včetně uvažování nehody LOCA DN500
Pták, Svatopluk
2023 - Czech
Tato technická zpráva shrnuje výsledky posouzení výpočtové dokumentace zaměřené na hodnocení analýzy dopadu zvýšení výkonu bloků EDU II v souvislosti s projektem '6729 − Využití projektových rezerv bloků EDU II' na vertikální stabilitu a dynamickou odezvu vnitřních částí reaktoru včetně uvažování nehody LOCA DN500, konkrétně se jedná o posouzení dvou zpráv autorských kolektivů z ÚJV, a. s.: 'M. Klemenc a P. Gál: Analýzy dopadu zvýšení výkonu na dynamické chování VČR při nehodě LOCA DN500, zpráva ÚJV DITI 2301/1242, 12/2020' a M. Švrček a J. Vyčichl: Analýzy dopadu zvýšení výkonu na vertikální stabilitu a vibrační odezvu (vysokocyklovou únavu) VČR, zpráva ÚJV DITI 2301/1307, 08/2021. This technical report summarizes the results of the assessment aimed at evaluation of the impact analysis of the increase in the performance of EDU II units in connection with the project '6729 - Use of design margins of the Dukovany reactor units' on the vertical stability and dynamic response of the reactor internal components, including consideration of the LOCA DN500 event, specifically, it is an assessment of two reports of author collectives from ÚJV, a. s.: M. Klemenc and P. Gál: 'Analyzes of the impact of the power increase on the dynamic behavior of RIC during the LOCA DN500 event, report ÚJV DITI 2301/1242, 12/2020 and M. Švrček a J. Vyčichl: 'Analyzes of the impact of increasing power on vertical stability and vibration response (high-cycle fatigue) of RIC', report ÚJV DITI 2301/1307, 08/2021. Keywords: loss coolant accident; dynamic response; primary pipelime of nuclear reactor; internal parts of nuclear reactor Available at various institutes of the ASCR
Posouzení výpočtové dokumentace zaměřené na hodnocení analýzy dopadu zvýšení výkonu bloků EDU II na vertikální stabilitu a dynamickou odezvu vnitřních částí reaktoru včetně uvažování nehody LOCA DN500

Tato technická zpráva shrnuje výsledky posouzení výpočtové dokumentace zaměřené na hodnocení analýzy dopadu zvýšení výkonu bloků EDU II v souvislosti s projektem '6729 − Využití projektových rezerv ...

Pták, Svatopluk
Ústav termomechaniky, 2023

Souhrnná zpráva zakázky OZM-LCF-2023: Experimentální hodnocení vlastností oceli 1.4529 z hlediska nízkocyklové únavy
Štefan, Jan; Parma, Slavomír
2023 - Czech
Tato technická zpráva byla zpracována v rámci zakázky „OZM-LCF-2023: Experimentální hodnocení vlastností oceli 1.4529 z hlediska nízkocyklové únavy“. Ve zprávě jsou přehledně zdokumentovány všechny podstatné informace týkající se odborného plnění zakázky počínaje návrhem experimentálního programu, přes protokoly o provedených experimentech až po souhrnné vyhodnocení programu vč. návrhů pro případné rozšíření zakázky a navazující experimentální činnost. This technical report was prepared within the framework of the contract "OZM-LCF-2023: Experimental evaluation of the properties of steel 1.4529 in terms of low cycle fatigue". The report clearly documents all relevant information concerning the technical performance of the contract, starting from the design of the experimental program, through the protocols of the experiments performed, to the summary evaluation of the program, including proposals for possible contract extension and follow-up experimental activities. Keywords: material testing; low-cycle fatigue; austenitic stainless steels Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná zpráva zakázky OZM-LCF-2023: Experimentální hodnocení vlastností oceli 1.4529 z hlediska nízkocyklové únavy

Tato technická zpráva byla zpracována v rámci zakázky „OZM-LCF-2023: Experimentální hodnocení vlastností oceli 1.4529 z hlediska nízkocyklové únavy“. Ve zprávě jsou přehledně zdokumentovány všechny ...

Štefan, Jan; Parma, Slavomír
Ústav termomechaniky, 2023

Závěrečná zpráva o řešení projektu MPO čís. CZ.01.1.02/0.0/0.0ú20_321/0023673
Zolotarev, Igor; Pešek, Luděk; Gabriel, Dušan; Procházka, Pavel P.
2023 - Czech
Projektu MPO s názvem Vývoj rozvaděče pro těžké podmínky a snížení rizik ohrožení kritické infrastruktury byl zaměřen na výzkum, vývoj optimalizované konstrukce a zajištění konfigurační technologie pro opakovanou produkci různých variant modulárního systémového rozváděče pro použití v těžkých podmínkách a snížení rizik seizmického ohrožení, pro zajištění spolehlivosti kritické infrastruktury. Výstupem má být prototyp seizmicky robustního zařízení s dynamicky odlehčené konstrukce, vysokou spolehlivostí funkce sestavy rozvaděče a elektrovýzbroje a SW aplikace pro interaktivní návrhy a dokumentaci. The MIT project entitled Development of a switchgear for severe conditions and reduction of risks of critical infrastructure threat was focused on research, development of optimized design and provision of configuration technology for repeated production of different variants of modular system switchgear for use in severe conditions and reduction of risks of seismic threat, to ensure the reliability of critical infrastructure. The output is to be a prototype seismically robust device with a dynamically lightweight design, high reliability of switchgear and electrical equipment assembly function, and a software application for interactive design and documentation. Keywords: vibration; natural frequencies; modes of vibration; seismic resistance; dynamic properties of structures Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva o řešení projektu MPO čís. CZ.01.1.02/0.0/0.0ú20_321/0023673

Projektu MPO s názvem Vývoj rozvaděče pro těžké podmínky a snížení rizik ohrožení kritické infrastruktury byl zaměřen na výzkum, vývoj optimalizované konstrukce a zajištění konfigurační technologie ...

Zolotarev, Igor; Pešek, Luděk; Gabriel, Dušan; Procházka, Pavel P.
Ústav termomechaniky, 2023

Střední úroveň řízení měniče FB-MMC s topologií Delta
Kokeš, Petr
2023 - Czech
Regulace modulárního vícehladinového měniče (Modular Multilevel Converter, MMC) je technicky podstatně komplikovanější, než měniče klasického, a to nejen kvůli velkému počtu jednotlivých buněk. Na rozdíl od klasického měniče se zde musíme zabývat další úrovní řízení, která představuje balancování napětí mezi větvemi měniče a řízení kruhových proudů uvnitř měniče. Ve zprávě je analyzována vhodná metoda a navržena regulační struktura pro balancování napětí mezi všemi třemi větvemi MMC v zapojení do trojúhelníku (Delta) s buňkami typu úplného můstku (Full H-bridge, FB). Následně byla ověřována činnost tohoto balancování pomocí počítačových simulací a praktických zkoušek na dvou fyzikálních modelech MMC pro sítě 400V a 6kV s implementovanou funkcí aktivního filtru. Control of a modular multilevel converter (MMC) is technically far more complicated than control of a standard 2-level converter. It is not only because of a great number of series-connected cells. For a MMC converter we need to cope with another control level (mentioned here as the middle-level control), which means balancing of voltages among MMC branches and the control of currents circulating inside this converter. For the Delta connected MMC with full H–bridge (FH) cells a convenient method for voltage balancing among all three MMC branches has been analysed and the appropriate control structure has been designed. Then the functionality of this balancing method has been verified using computer simulations and also tested with two MMC physical models operating as active power filters on 400V and 6kV grids. Keywords: Modular Multilevel Converter (MMC); voltage balancing; control; Delta connection Available at various institutes of the ASCR
Střední úroveň řízení měniče FB-MMC s topologií Delta

Regulace modulárního vícehladinového měniče (Modular Multilevel Converter, MMC) je technicky podstatně komplikovanější, než měniče klasického, a to nejen kvůli velkému počtu jednotlivých buněk. Na ...

Kokeš, Petr
Ústav termomechaniky, 2023

Posouzení výpočtové dokumentace zaměřené na hodnocení analýzy dopradu zvýšení výkonu bloků EDU II na vibrace potrubí NV a posouzení vlivu zvýšení průtoku média na vibrace parovodů a uložení potrubí
Šulc, Petr; Pešek, Luděk; Gabriel, Dušan
2023 - Czech
Tato technická zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost v rámci zakázky 772201-Expertní podpora SÚJB v oblasti hodnocení pevnosti a životnosti strojních komponent. Zpráva byla vypracována jako posudek k technické zprávě ÚJV DITI 2301/1350: 6729 - Využití projektových rezerv EDU II - 6.3 - analýzy vibrací POTRUBÍ nV a 6.03 Posouzení vlivu zvýšení průtoku média na vibrace parovodů a uložení potrubí vypracované pracovníky oddělení Hodnocení pevnosti a životnosti ÚJV Řež, a. s. a pracovníky Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o.. Účelem zprávy [T574/23] bylo podat SÚJB vlastní odborné stanovisko / nezávislé vyjádření k výrokům autorů zprávy ÚJV Řež. V souladu s požadavkem SÚJB byl při zpracování posudku kladen důraz zejména na dynamické aspekty dané problematiky. Posuzovatel zaujal k předložené zprávě ÚJV souhlasné stanovisko s několika drobnými připomínkami vesměs formální povahy. This technical report has been prepared for the State Office for Nuclear Safety within the framework of the contract 772201-Expert support to SÚJB in the field of strength and durability assessment of machine components. The report was prepared as an opinion to the technical report UJV DITI 2301/1350: 6729 - Utilisation of EDU II design reserves - 6.3 - Vibration analysis of the PIPELINE nV and 6.03 Assessment of the effect of increased media flow rate on the vibration of steam pipelines and pipeline embedment prepared by the staff of the Strength and Durability Assessment Department of UJV Rez, a. The purpose of the report [T574/23] was to provide the SAJB with its own expert opinion / independent opinion on the statements of the authors of the ÚJV Řež report. In accordance with the requirement of the SNCB, the emphasis in the preparation of the report was placed on the dynamic aspects of the issue. The assessor took a favourable opinion on the submitted UJV report with a few minor comments, mostly of a formal nature.\n\n Keywords: vibration; steam pipe; feed water pipe; steam generator Available at various institutes of the ASCR
Posouzení výpočtové dokumentace zaměřené na hodnocení analýzy dopradu zvýšení výkonu bloků EDU II na vibrace potrubí NV a posouzení vlivu zvýšení průtoku média na vibrace parovodů a uložení potrubí

Tato technická zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost v rámci zakázky 772201-Expertní podpora SÚJB v oblasti hodnocení pevnosti a životnosti strojních komponent. Zpráva byla ...

Šulc, Petr; Pešek, Luděk; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2023

Studie rozptylu nebezpečného polutantu v podzemní místnosti
Nosek, Štěpán
2023 - Czech
Tato studie zkoumala proudění vzduchu a šíření polutantů v podzemní místnosti s využitím dvou různých metod ventilace: přirozeného a nuceného větrání. Experiment byl prováděn na zmenšeném modelu místnosti v aerodynamickém tunelu pomocí fyzikálního modelování. Základními cíli bylo porozumět chování proudění vzduchu a rozptylu pasivních polutantů v reálném prostředí za izotermních podmínek. This study investigated airflow and pollutant dispersion in an underground room using two different ventilation methods: natural and forced ventilation. The experiment was conducted on a scale model of the room in a wind tunnel using physical modelling. The main objectives were to understand the airflow behaviour and dispersion of passive pollutants in a real environment under isothermal conditions. Keywords: air pollution; atmospheric boundary layer; indoor; natural ventilation; wind tunnel Available at various institutes of the ASCR
Studie rozptylu nebezpečného polutantu v podzemní místnosti

Tato studie zkoumala proudění vzduchu a šíření polutantů v podzemní místnosti s využitím dvou různých metod ventilace: přirozeného a nuceného větrání. Experiment byl prováděn na zmenšeném modelu ...

Nosek, Štěpán
Ústav termomechaniky, 2023

Předběžné výsledky měření na HVAC jednotce pro H2-Bus s chladivy R454C a R513A
Blahut, Aleš; Kordík, Jozef; Šulc, V.; Vinš, Václav
2023 - Czech
Technická zpráva shrnuje předběžné vyhodnocení experimentálních zkoušek chladící jednotky a tepelného čerpadla (HVAC) pro vodíkový autobus s chladivy R454C a R513A. V klimakomoře Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p. v Praze Troji byla v říjnu 2023 podrobně testována zkušební HVAC jednotka v režimech klimatizace a tepelného čerpadla při teplotách okolí od -25 °C do +45 °C. Ve zprávě jsou analyzovány základní výkonové parametry HVAC jednotky zahrnující topný a chladící výkon na kondenzátoru, resp. výparníku, topné a chladící faktory okruhu a izoentropickou účinnost kompresoru. Available at various institutes of the ASCR
Předběžné výsledky měření na HVAC jednotce pro H2-Bus s chladivy R454C a R513A

Technická zpráva shrnuje předběžné vyhodnocení experimentálních zkoušek chladící jednotky a tepelného čerpadla (HVAC) pro vodíkový autobus s chladivy R454C a R513A. V klimakomoře Elektrotechnického ...

Blahut, Aleš; Kordík, Jozef; Šulc, V.; Vinš, Václav
Ústav termomechaniky, 2023

Modální analýza pryží odpruženého kola Stadler se dvěma variantami listových tlumičů
Šnábl, Pavel; Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav
2023 - Czech
Cílem těchto modálních analýz bylo identifikovat vlastní frekvence a tlumení pryžo-odpruženého kola a porovnat jak obě varianty tlumičů mezi sebou sebou, tak s dřívějším měřením gumo-odpruženého kola typu Stadler bez tlumičů. Experimentální modální analýza probíhala v laboratoři ÚT s použitím jednobodového buzení (SIMO) na pryžo-odpruženém kole. Z této dynamické analýzy byly získány vlastní frekvence a tvary kmitání kola v pásmu do 6,4 kHz. Následně byly provedeny i detailnější analýzy v úzkém frekvenčním pásmu zaměřené na chování tlumičů se smykovým elementem v důležitých rezonancích pro vznik valivého a kvílivého hluku. The aim of this work was an experimental modal analysis of the Stadler tram wheel for two shock absorber variants: a) standard leaf shocks, b) leaf shear shocks. In the report the measurement methodology is described and the results of the modal analysis are tabulated. The results of the modal behaviour of each damper variant give an assessment of their effectiveness in suppressing significant resonances and the corresponding mode shapes. Standard leaf dampers designed as an open steel-rubber sandwich contributed most to the damping enhancement for the R3 shape, followed by R2. Newly developed leaf shear dampers provided a significant increase in damping for the R2 shape compared to standard dampers. Keywords: rail-way wheel; vibration dampers; modal analysis Available at various institutes of the ASCR
Modální analýza pryží odpruženého kola Stadler se dvěma variantami listových tlumičů

Cílem těchto modálních analýz bylo identifikovat vlastní frekvence a tlumení pryžo-odpruženého kola a porovnat jak obě varianty tlumičů mezi sebou sebou, tak s dřívějším měřením gumo-odpruženého kola ...

Šnábl, Pavel; Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav
Ústav termomechaniky, 2023

Vyjádření ke zprávě ÚJV DITI 2301/1308 – Analýzy dopadu zvýšení výkonu na hodnocení radiačního bobtnání, radiačního tečení a IASCC VČR
Štefan, Jan; Gabriel, Dušan
2023 - Czech
Tato technická zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost v rámci expertní podpory v oblasti hodnocení pevnosti a životnosti. Zpráva byla zpracována jako posudek k technické zprávě: ÚJV DITI 2301/1308: Analýzy dopadu zvýšení výkonu na hodnocení radiačního bobtnání, radiačního tečení a IASCC VČR, vypracované pracovníky oddělení Hodnocení pevnosti a životnosti ÚJV Řež, a. s. Účelem zprávy T575/23 bylo podat SÚJB nezávislé vyjádření k výrokům autorů zprávy ÚJV. V souladu s požadavkem SÚJB byl při zpracování posudku kladen důraz zejména na materiálové aspekty dané problematiky. Posuzovatel zaujal k předložené zprávě ÚJV souhlasné stanovisko s jedinou významnější námitkou vůči jednomu aspektu problematiky radiačního bobtnání a s několika minoritními připomínkami vesměs formální povahy. This technical report has been elaborated for the State Office for Nuclear Safety (SÚJB) in the framework of expert support in the field of strength and durability assessment. The report was elaborated as a review on the technical report: ÚJV DITI 2301/1308: Analýzy dopadu zvýšení výkonu na hodnocení radiačního bobtnání, radiačního tečení a IASCC VČR elaborated by the staff of the Strength and lifetime evaluation department of ÚJV Řež, a. s. The purpose of the report T575/23 was to provide the SÚJB with an independent review of the statements made by the authors of the ÚJV report. In accordance with the requirement of SÚJB, the emphasis was placed on the material aspects of the issue. The reviewer expressed a favourable attitude towards the submitted UJV report with only one major objection to one aspect of the issue of radiation swelling and a few minor comments of a mostly formal nature. Keywords: nuclear energy; material engineering; safety assessment Available at various institutes of the ASCR
Vyjádření ke zprávě ÚJV DITI 2301/1308 – Analýzy dopadu zvýšení výkonu na hodnocení radiačního bobtnání, radiačního tečení a IASCC VČR

Tato technická zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost v rámci expertní podpory v oblasti hodnocení pevnosti a životnosti. Zpráva byla zpracována jako posudek k technické ...

Štefan, Jan; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases