Number of found documents: 128
Published from to

Termická analýza vstupních surovin pro růst krystalů vysokoteplotních komplexních oxidů
Zemenová, Petra; Král, Robert; Falvey, Alexandra; Pejchal, Jan; Bystřický, Aleš
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá studiem tepelného chování oxidů vzácných zemin (La2O3, Sc2O3 a Gd2O3), které se používají jako výchozí suroviny při přípravě krystalů komplexních oxidů na bázi granátů a perovskitů, pomocí metod DSC-TG-MS. This contribution deals with the study of thermal behavior of oxide La2O3, Sc2O3 a Gd2O3 by methods DSC-TG-MS. Keywords: thermal analysis DSC-TG; mass spectrometry; oxide; high-temperature complex oxides crystals Available at various institutes of the ASCR
Termická analýza vstupních surovin pro růst krystalů vysokoteplotních komplexních oxidů

Příspěvek se zabývá studiem tepelného chování oxidů vzácných zemin (La2O3, Sc2O3 a Gd2O3), které se používají jako výchozí suroviny při přípravě krystalů komplexních oxidů na bázi granátů a ...

Zemenová, Petra; Král, Robert; Falvey, Alexandra; Pejchal, Jan; Bystřický, Aleš
Fyzikální ústav, 2022

Vliv velikosti zrn práškového NaCl na jeho termické vlastnosti
Falvey, Alexandra; Zemenová, Petra; Vaněček, Vojtěch; Bystřický, Aleš; Stehlík, Štěpán; Král, Robert
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá studiem tepelného chování vzorku NaCl v práškové formě (s homogenní a nehomogenní distribucí zrn, různou vlhkostí) a monokrystalického NaCl metodami termické analýzy (DSC a TMA) a hmotnostní spektrometrii (MS). The paper deals with the study of the thermal behavior of a sample of NaCl in powder form (with homogeneous and inhomogeneous grain distribution, different humidity) and monocrystalline NaCl using the methods of thermal analysis (DSC and TMA) and mass spectrometry (MS). Keywords: thermal analysis Available at various institutes of the ASCR
Vliv velikosti zrn práškového NaCl na jeho termické vlastnosti

Příspěvek se zabývá studiem tepelného chování vzorku NaCl v práškové formě (s homogenní a nehomogenní distribucí zrn, různou vlhkostí) a monokrystalického NaCl metodami termické analýzy (DSC a TMA) a ...

Falvey, Alexandra; Zemenová, Petra; Vaněček, Vojtěch; Bystřický, Aleš; Stehlík, Štěpán; Král, Robert
Fyzikální ústav, 2022

Tenké vrstvy pro fotovoltaiku nanášené plasmochemickými metodami
Fejfar, Antonín
2022 - Czech
Tenké vrstvy jsou klíčovou komponentou prakticky všech moderních fotovoltaických článků pro využití sluneční energie. Články využívají tenké vrstvy pro dosažení optimálního záchytu světla, pro rozdělení a sběr fotogenerovaných nábojů i pro pasivaci rozhraní či přímo jako vrstvy absorbující fotony slunečního svitu. Každoročně jsou tak nanášeny vrstvy o celkové ploše řádu mnoha stovek kilometrů čtverečních, a to především s využitím plazmochemických technologií. Thin films are key components for practically all of contemporary photovoltaic cells for solar energy utilization. Cells use thin films for optimizing light trapping, for selecting and collection of photogenerated charges and interface passivation or as absorber layers. Each year several hundreds of square kilometers of thin films are deposited mainly by plasma chemistry methods. Keywords: thin films; deposition; plasma chemistry; photovoltaics Available at various institutes of the ASCR
Tenké vrstvy pro fotovoltaiku nanášené plasmochemickými metodami

Tenké vrstvy jsou klíčovou komponentou prakticky všech moderních fotovoltaických článků pro využití sluneční energie. Články využívají tenké vrstvy pro dosažení optimálního záchytu světla, pro ...

Fejfar, Antonín
Fyzikální ústav, 2022

Chemická depozice diamantových tenkých vrstev z par plynů
Kromka, Alexander
2022 - Czech
Příprava diamantových vrstev a jejich (nano-) struktur vyžaduje zvládnutí více technologických kroků. V prvním kroku „diamantové technologie” je důležité aktivovat povrch nediamantové podložky vhodným procesem známým jako nukleace nebo zárodkování. Nejčastěji se jedná o proces pokrytí povrchu podložky (nano-) částicemi diamantu nebo aktivace povrchu podložky iontovým bombardováním. Druhým klíčovým krokem je samotný růst diamantové vrstvy tzv. chemickou depozicí z par plynů (tzv. „Chemical Vapor Deposition” - CVD) za nízkých tlaků (10 ÷ 10 000 Pa) a teplot v rozsahu 250 ÷ 1000 °C, která je nejčastěji realizována v plynné směsi metanu a vodíku v systému žhaveného vlákna nebo mikrovlnného plazmatu. V tomto příspěvku jsou oba technologické kroky, nukleace a růst, diskutovány se zřetelem aktuálních trendů a experimentálních aktivit probíhajících v laboratořích Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ).\n The preparation of diamond layers and their (nano-) structures requires the optimization of several technological steps. In the first step of “diamond technology” it is important to activate the surface of the non-diamond substrate by a suitable process known as nucleation or nucleation. The second key step is the growth of the diamond layer itself by chemical vapor deposition (CVD) under low pressures (10 ÷ 10,000 Pa) and temperatures in the range of 250 ÷ 1000 °C, and from a gas mixture of methane and hydrogen commonly used in a hot filament or microwave plasma CVD systems. In this paper, both technological steps, nucleation and growth, are discussed in light of current trends and experimental activities taking place in the laboratories of the Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic (FZÚ). Keywords: diamond technology; nucleation; chemical vapor deposition Available at various institutes of the ASCR
Chemická depozice diamantových tenkých vrstev z par plynů

Příprava diamantových vrstev a jejich (nano-) struktur vyžaduje zvládnutí více technologických kroků. V prvním kroku „diamantové technologie” je důležité aktivovat povrch nediamantové podložky vhodným ...

Kromka, Alexander
Fyzikální ústav, 2022

Studium vlivu složení ve směsi CsCl-HfCl.sub.4./sub. na její tepelné vlastnosti v uzavřeném systému pomocí DSC analýzy
Král, Robert; Zemenová, Petra; Vaněček, Vojtěch; Bystřický, Aleš
2020 - Czech
Příspěvek se zabývá studiem tepelného chování směsi CsCl-HfCl4 o různém složení (nadbytek Cs- nebo Hf-složky) v uzavřeném systému (křemenné ampuli) pomocí neizotermní DSC analýzy. Ze získaných výsledků a jejich porovnáním s fázovým diagramem CsCl-HfCl4 bylo možné získat důležité informace potřebné k optimalizaci růstu krystalů Cs2HfCl6 vertikální Bridgmanovou metodou. This contribution deals with the study of thermal behavior of CsCl-HfCl4 mixture of various composition (containing excess of Cs- or Hf-component) in enclosed system (quartz ampoule) by non-isothermal DSC analysis. Important information necessary for optimization of the Cs2HfCl6 crystal growth by the vertical Bridgman method were obtained from the comparison of the recorded results and the CsCl-HfCl4 phase diagram. Keywords: CsCl-HfCl.sub.4./sub.; thermal properties; DSC analysis in closed system Available at various institutes of the ASCR
Studium vlivu složení ve směsi CsCl-HfCl.sub.4./sub. na její tepelné vlastnosti v uzavřeném systému pomocí DSC analýzy

Příspěvek se zabývá studiem tepelného chování směsi CsCl-HfCl4 o různém složení (nadbytek Cs- nebo Hf-složky) v uzavřeném systému (křemenné ampuli) pomocí neizotermní DSC analýzy. Ze získaných ...

Král, Robert; Zemenová, Petra; Vaněček, Vojtěch; Bystřický, Aleš
Fyzikální ústav, 2020

Studium tepelných vlastností deagregovaných detonačních nanodiamantů metodami DSC-TG-MS
Zemenová, Petra; Král, Robert; Henych, Jiří; Stehlík, Štěpán
2020 - Czech
Příspěvek se zabýval studiem tepelných procesů u různě zpracovaných a frakcionovaných vzorků deagregovaných detonačních nanodiamantů metodami termických analýz (DSC-diferenční skenovací kalorimetrie a TG-termogravimetrie) a analýzy plynných produktů (MS-hmotová spektrometrie). This contribution deals with the study of thermal processes in different samples of detonation nanodiamond by thermal analyses (DSC-differential scanning calorimetry and TG-thermogravimetry) coupled with evolved gas analysis (EGA) by mass spectroscopy (MS). Keywords: degraded detonation nanodiamonds; thermal analysis Available at various institutes of the ASCR
Studium tepelných vlastností deagregovaných detonačních nanodiamantů metodami DSC-TG-MS

Příspěvek se zabýval studiem tepelných procesů u různě zpracovaných a frakcionovaných vzorků deagregovaných detonačních nanodiamantů metodami termických analýz (DSC-diferenční skenovací kalorimetrie a ...

Zemenová, Petra; Král, Robert; Henych, Jiří; Stehlík, Štěpán
Fyzikální ústav, 2020

Studium cesno-hafničitého chloridu metodami termické analýzy
Král, Robert; Zemenová, Petra; Bystřický, Aleš; Vaněček, Vojtěch; Kohoutková, M.
2018 - Czech
Tato práce se zabývá studiem procesů probíhajících při tepelném zatížení připraveného chloridu cesno-hafničitého (Cs2HfCl6) a jeho monokrystalu metodami termické analýzy: simultánní diferenciální skenovací kalorimetrií a termogravimetrií (DSC-TG) a termomechanickou analýzou (TMA). Výsledky prokázaly tepelnou nestabilitu Cs2HfCl6 a jeho rozklad na chlorid cesný a hafničitý nad eutektickou teplotou.\n This work deals with the study of processes in cesium hafnium chloride (Cs2HfCl6) and its single crystal under thermal treatment by thermal analyses (different scanning calorimetry, thermogravimetry and thermomechanical analysis). Results showed thermal instability of Cs2HfCl6 and its significant decomposition to cesium and hafnium chloride above the eutectic temperature. Keywords: Cs.sub.2./sub.HfCl.sub.6./sub.; DSC-TG; TMA; krystal Available at various institutes of the ASCR
Studium cesno-hafničitého chloridu metodami termické analýzy

Tato práce se zabývá studiem procesů probíhajících při tepelném zatížení připraveného chloridu cesno-hafničitého (Cs2HfCl6) a jeho monokrystalu metodami termické analýzy: simultánní diferenciální ...

Král, Robert; Zemenová, Petra; Bystřický, Aleš; Vaněček, Vojtěch; Kohoutková, M.
Fyzikální ústav, 2018

Analýza geometrických vlastností otvorů vrtaných v oxidové keramice pomocí pevnolátkového Nd:YaG laseru a kvazikontinuálního ytterbiového vláknového laseru
Řiháková, L.; Chmelíčková, Hana
2017 - Czech
Technická keramika jako např. Al2O3 v současné době nalezla uplatnění v mnoha odvětvích lidské činnosti díky jejím typickým vlastnostem.Tato práce je zaměřena na vrtání oxidové keramiky Al2O3 pomocí pevnolátkového Nd:YAG laseru a kvazikontinuálního (QCW) ytterbiového vláknového laseru s cílem vytvořit kvalitní otvory. Procesy vrtání těmito lasery byly porovnávány a byl zkoumán vliv parametrů použitých laserů na kvalitu a rozměry otvorů. Konkrétně se jednalo o studium vlivu energie pulsu, délky pulsu a počtu pulsů na průměr a kruhovitost vstupního a výstupního otvoru, „aspect ratio“ a přítomnost taveniny na okrajích otvoru. Pro oba lasery byly stanoveny optimální parametry procesu, při jejichž použití docházelo k vytvoření kvalitních otvorů bez nečistot a vzniku trhlin. Vytvořené otvory byly pozorovány a hodnoceny pomocí skenovacího konfokálního mikroskopu OLYMPUS LEXT 3100.\n Technical ceramic such as Al2O3 can be found in many fields of human activity due to its characteristic properties, like high hardness and brittleness, high thermal conductivity and wear, and chemical resistance. In this paper the percussion drilling of alumina ceramics was performed by Nd:YAG laser and quasi-continuous-wave ytterbium fiber laser with the aim to produce holes with high quality. Both processes were compared and the effects of the laser parameters on the holes quality and geometry were examined. Namely, the effects of wavelength, pulse energy, pulse length and number of pulses on the entrance and exit holes diameter and circularity, taper, aspect ratio and the presence of the melt were analyzed. The optimum parameters were found for both lasers ensuring the production of high duality holes without cracks or impurities. The holes were observed by scanning confocal microscope OLYMPUS LEXT 3100. Keywords: laser technology applied research Available at various institutes of the ASCR
Analýza geometrických vlastností otvorů vrtaných v oxidové keramice pomocí pevnolátkového Nd:YaG laseru a kvazikontinuálního ytterbiového vláknového laseru

Technická keramika jako např. Al2O3 v současné době nalezla uplatnění v mnoha odvětvích lidské činnosti díky jejím typickým vlastnostem.Tato práce je zaměřena na vrtání oxidové keramiky Al2O3 pomocí ...

Řiháková, L.; Chmelíčková, Hana
Fyzikální ústav, 2017

Možnosti dělení keramických materiálů pulsním Nd:YAG laserem
Chmelíčková, Hana; Řiháková, L.
2017 - Czech
Příspěvek pojednává o optimalizaci procesu dělení keramických materiálů o tloušťce do 8 mm, konkrétně oxidové keramiky Al2O3, polykrystalického křemíku a slinuté dlaždice. Nd:YAG pulsní laser LASAG byl nastaven do konfigurace pro vrtání. V řadě experimentů byla zjišťována závislost hloubky řezu na rychlosti posuvů, procentu překrytí laserových stop a energii v pulsu. The paper deals with the optimization of the process of cutting of ceramic materials up to 8 mm thick, namely Al2O3 oxide, polycrystalline silicon and sintered tiles. Nd: YAG pulse Laser LASAG was set to drilling configuration. In a number of experiments, the depth of cut depth dependence on feed rate, laser overlay percentage, and pulse energy was determined. Keywords: laser cutting; drilling and welding; research; interaction with the material Available at various institutes of the ASCR
Možnosti dělení keramických materiálů pulsním Nd:YAG laserem

Příspěvek pojednává o optimalizaci procesu dělení keramických materiálů o tloušťce do 8 mm, konkrétně oxidové keramiky Al2O3, polykrystalického křemíku a slinuté dlaždice. Nd:YAG pulsní laser LASAG ...

Chmelíčková, Hana; Řiháková, L.
Fyzikální ústav, 2017

Příprava vzorků
Kopeček, Jaromír
2016 - Czech
Základní shrnutí metalografických a materiálografických postupů a technik pro přípravu vzorků pro mikrosvazkovou analýzu v SEM a příbuzné techniky. The basic summyry of metallography and materialography as it is exploited for SEM samples´ preparation and connected techniques. Keywords: SEM; metallography Available at various institutes of the ASCR
Příprava vzorků

Základní shrnutí metalografických a materiálografických postupů a technik pro přípravu vzorků pro mikrosvazkovou analýzu v SEM a příbuzné techniky....

Kopeček, Jaromír
Fyzikální ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases