Number of found documents: 1
Published from to

Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku vodní eroze
Kapička, Aleš; Kodešová, R.; Jakšík, O.; Klement, A.; Petrovský, Eduard; Grison, Hana
2014 - Czech
Tato metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství České Republiky v rámci řešení projektu QJ1230319 „Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území“. Cílem je navrhnout metodiku pro hodnocení degradace půd v důsledku vodní eroze pomocí magnetických parametrů půd. Metodika zahrnuje: výběr odběrové sítě pro cílovou oblast (optimalizované na základě jiných pomocných dat), odběr vzorků svrchních půd , jejich zpracování (sušení, drcení, prosévání, atd.), způsob měření magnetické susceptibility (pomocí Bartington MS2 a Kappametru SM400) a postup pro kalibraci modelů předpovídání vlastností půdy z půdních magnetických vlastností. Predikce obsahu oxidovatelného uhlíku pomocí hodnot hmotnostně specifické magnetické susceptibility stanovené v laboratoři je příkladem praktické aplikace této metodiky pro hodnocení půdních vlastností v některých půdních typech. Silná korelace mezi objemovou magnetickou susceptibilitou měřenou přímo v terénu a hmotnostně specifickou susceptibilitou získanou v laboratoři dokumentuje že obsah oxidovatelného uhlíku v půdách může být určen přímo pomocí polních měření. This work has been supported by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic (Project No. QJ1230319, “Soil water regime within a sloping agricultural area”). The goal was to propose methodology for using the soil magnetic parameters for accessing soil properties and their spatial distribution within agricultural areas affected by water erosion. Methodology includes: choice of sampling design for target area (optimized based on other auxiliary data) and soil sampling (topsoil), soil sample processing (drying, grinding, sieving, etc.), method of magnetic susceptibility measurements (using Bartington MS2 and Kappametr SM400) and procedure to calibrate models of predicting soil properties from soil magnetic properties. Prediction of the oxidable organic carbon from the mass specific magnetic susceptibility determined in the laboratory is shown here as an example of practical application of this methodology for soil properties assessment in certain soil types. In addition close correlation between volume magnetic susceptibility measured directly in the field and mass specific magnetic susceptibility obtained in the laboratory documents that the oxidable organic carbon may be estimated directly from the field measurements. Keywords: spatial variability; volume magnetic susceptibility; mass specific magnetic susceptibility; oxidable organic carbon; soil degradation; water erosion Available at various institutes of the ASCR
Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku vodní eroze

Tato metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství České Republiky v rámci řešení projektu QJ1230319 „Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území“. Cílem je navrhnout ...

Kapička, Aleš; Kodešová, R.; Jakšík, O.; Klement, A.; Petrovský, Eduard; Grison, Hana
Geofyzikální ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases