Number of found documents: 9
Published from to

A Review of Relevant Regulations, Requirements and Assessment Methods Concerning Physical Load in Workplaces in the Slovak Republic
Makovicka Osvaldova, Linda; Sventekova, Eva; Maly, Stanislav; Dlugos, Ivan
2021 - English
Článek přináší přehled slovenských předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) především s ohledem na parametr fyzické zátěže. Kromě předpisů se článek zaměřuje na konkrétní požadavky na pracovištích se zvýšenou fyzickou zátěží a popisuje přípustné hodnoty fyzické zátěže. Pozornost je věnována posuzování pracovní polohy a manipulaci s břemeny. Hlavním účelem hodnocení je stanovení parametrů fyzické zátěže, což je první důležitý krok v procesu hodnocení zdravotních rizik. Na základě hodnocení fyzické zátěže a kategorizace úkolů pro faktor fyzické zátěže na Slovensku by měly být podniknuty další kroky a opatření ke zlepšení pracovních podmínek, ke snížení pracovní zátěže, počtu zdravotních problémů, únavy a v konečném důsledku k prevenci pracovních úrazů a muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací. This review brings an overview of the Slovak regulations concerning occupational safety and health at work (OSH) primarily considering the parameter of physical load. In addition to regulations, this article focuses on particular requirements at workplaces with an increased physical load and describes the permissible values of the physical load (see tables). Attention is given to assessing the working posture and handling of loads. The main purpose of the evaluation is to determine the parameters of physical load, which is the first important step in the process of health risk assessment. Based on the physical load assessment and the categorization of tasks for the physical load factor in the Slovak Republic, further steps and measures should be taken to improve working conditions, to reduce the workload, number of health problems, fatigue, and ultimately to prevent accidents at work and work-related musculoskeletal diseases. Keywords: ergonomie; fyzická zátěž; bezpečnost práce; BOZP; ergonomics for sustainable workplace; physical load; occupational safety and health (OSH) Available in a digital repository NRGL
A Review of Relevant Regulations, Requirements and Assessment Methods Concerning Physical Load in Workplaces in the Slovak Republic

Článek přináší přehled slovenských předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) především s ohledem na parametr fyzické zátěže. Kromě předpisů se článek zaměřuje na konkrétní ...

Makovicka Osvaldova, Linda; Sventekova, Eva; Maly, Stanislav; Dlugos, Ivan
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2021

Book of Abstracts. 2nd Bilateral Workshop FGMRI – SBS-Competence Centre
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.; Sachsenforst
2019 - English
Sborník abstraktů z workshopu na téma aktuálních problémů v lesním hospodářství Česka a Německa Abstracts relates to nowadays problems of forestry in Czech Republic and Germany Keywords: lesní porosty; stanovištní poměry; klima; sucho; živiny; biotičtí škůdci; kůrovec; choroby; pěstování lesa; šlechtění lesních dřevin; myslivost; sborníky abstraktů; forest stands; site conditions; climate; drought; pests; spruce bark beetle; Ips typographus; diseases; silviculture; tree breeding; game management; book of abstracts Available in a digital repository NRGL
Book of Abstracts. 2nd Bilateral Workshop FGMRI – SBS-Competence Centre

Sborník abstraktů z workshopu na téma aktuálních problémů v lesním hospodářství Česka a Německa


Abstracts relates to nowadays problems of forestry in Czech Republic and Germany

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.; Sachsenforst
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2019

There is no need to wait for accidents applying observation of traffic conflicts and behaviour in Czech practice
Ambros, Jiří; Turek, Richard; Valentová, Veronika
2014 - English
Contrary to traditional reactive perspective based on traffic accident occurrence, evaluation using surrogate safety measures is preferred in a proactive safety approach. Traffic conflicts have been one of such indicators; to enable their use in Czech practice, Czech traffic conflict technique and guidelines were developed. The paper presents the study requested by road agency with objective of proving the feasibility of the guidelines. The case study assessed the risk at a newly-built rural intersection on motorway exit ramp before and after a change of road marking. Methodology, observation of traffic conflicts and behaviour, its findings and practical conclusions are reported. Keywords: silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; dopravní chování; pozorování; proaktivní hodnocení; Česká republika; traffic safety; traffic accidents; traffic conflict; traffic behaviour; observation; proactive assessment; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
There is no need to wait for accidents applying observation of traffic conflicts and behaviour in Czech practice

Contrary to traditional reactive perspective based on traffic accident occurrence, evaluation using surrogate safety measures is preferred in a proactive safety approach. Traffic conflicts have been ...

Ambros, Jiří; Turek, Richard; Valentová, Veronika
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Comparison of severity assessments based on Czech and Swedish traffic conflict techniques
Ambros, Jiří; Laureshyn, Aliaksei
2014 - English
Keywords: silniční provoz; dopravní nehody; dopravní konflikt; hodnocení; bezpečnost; Česká republika; Švédsko; traffic; traffic accidents; traffic conflicts; safety; assessments; Czech Republic; Sweden Available in a digital repository NRGL
Comparison of severity assessments based on Czech and Swedish traffic conflict techniques

Ambros, Jiří; Laureshyn, Aliaksei
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Road Safety and Cross Border Tourism in Czech Republic
Pokorný, Petr; Lipl, Martin
2013 - English
Keywords: silniční doprava; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; řidiči; cizinci; přeshraniční cestovní ruch; Česká republika; drivers; safety; foreigners; road transport; cross border tourism; road accidents; Czech Republic; silniční doprava; silniční provoz Available in a digital repository NRGL
Road Safety and Cross Border Tourism in Czech Republic

Pokorný, Petr; Lipl, Martin
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Road I/52 – basic safety analysis
Lipl, Martin
2013 - English
Keywords: silniční doprava; silnice I/52; dopravní nehody; řidiči; riziko; riskování; cizinci; turistika; Česká republika; analýzy; road transport; roads; traffic accidents; drivers; foreigners; tourism; Czech Republic; accidents analysis; risk; silnice Available in a digital repository NRGL
Road I/52 – basic safety analysis

Lipl, Martin
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos pro environmentálně vyvážené zemědělství
Madaras, Mikuláš; Stehlíková, Iva; Teplá, Daniela
2013 - English
Sborník z vědeckého semináře na téma dlouhodobých polních pokusů a jejich přínosu pro environmentálně vyvážené zemědělství se zaměřením na nevyváženou bilanci draslíku. Proceedings of the scientific conference on long-term field experiments and their contribution to environmentally balanced agriculture with focus on unbalanced potassium nutrition. Keywords: zemědělství; půda; experimenty; hnojení Available in a digital repository NRGL
Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos pro environmentálně vyvážené zemědělství

Sborník z vědeckého semináře na téma dlouhodobých polních pokusů a jejich přínosu pro environmentálně vyvážené zemědělství se zaměřením na nevyváženou bilanci draslíku....

Madaras, Mikuláš; Stehlíková, Iva; Teplá, Daniela
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2013

Promoting Cleaner Vehicle Movements in your City or Region: ECOSTARS Fleet Recognition Scheme
Connolly, Ann; Gelová, Eva
2012 - English
Keywords: doprava; silniční doprava; životní prostředí; ekologie; emise; ECOSTARS; transport; road transport; environment; ecology; emission; ECOSTARS; silniční doprava; doprava Available in a digital repository NRGL
Promoting Cleaner Vehicle Movements in your City or Region: ECOSTARS Fleet Recognition Scheme

Connolly, Ann; Gelová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Ecotoxicity tests of surface run-off from roads with high traffic intensity
Ličbinský, Roman; Huzlík, Jiří; Bucková, Martina; Beránková, Danuše
2012 - English
Keywords: silniční doprava; silniční provoz; životní prostředí; znečištění ovzduší; podzemní voda; ekotoxicita; testy; biosenzory; raod transport; road traffic; environment; air pollution; grundwater; ecotoxicity; tests; biosenzors; silniční provoz; silniční doprava Available in a digital repository NRGL
Ecotoxicity tests of surface run-off from roads with high traffic intensity

Ličbinský, Roman; Huzlík, Jiří; Bucková, Martina; Beránková, Danuše
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases