Number of found documents: 3372
Published from to

Fauna blýskáčků řepky olejky v České republice
Hrudová, Eva
2019 - Czech
Keywords: blýskáček řepkový; škůdci; řepka olejná Available to registered users in the Library of Mendel University.
Fauna blýskáčků řepky olejky v České republice

Hrudová, Eva
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Analýza vybraných zdravotných a bezpečnostných rizík v technologickom procese produkcie lesnej biomasy
Gejdoš, Miloš
2019 - Slovak
Keywords: lesní biomasa; štěpky Available to registered users in the Library of Mendel University.
Analýza vybraných zdravotných a bezpečnostných rizík v technologickom procese produkcie lesnej biomasy

Gejdoš, Miloš
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Integrovaný manažment a kultúrne ekosystémové služby vo vybraných chránených územiach na Maltských ostrovoch
Tomaškinová, Judita
2019 - Slovak
Keywords: ekosystémové služby; Národní park Il-Majjistral (Malta) Available to registered users in the Library of Mendel University.
Integrovaný manažment a kultúrne ekosystémové služby vo vybraných chránených územiach na Maltských ostrovoch

Tomaškinová, Judita
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Vliv různých teplotních režimů na vybrané jakostní ukazatele sýrů zrajících pod mazem
Cwiková, Olga
2019 - Czech
Keywords: kvalita potravin; sýry; mléčné výrobky Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vliv různých teplotních režimů na vybrané jakostní ukazatele sýrů zrajících pod mazem

Cwiková, Olga
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol s r.o.
Satrapová, Silvie
2019 - Czech
Satrapová S. Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol. s r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol. s r.o., a to konkrétně na produkt s obsahem hmyzího proteinu. Bakalářská práce je zpracována na základě informací z odborných publikací, analýz a měsíční praxi ve firmě Emco spol. s r.o. Cílem je navržení marketingové strategie dle principu 4P. Satrapova S. Marketing strategy of launching a new product on the market for company Emco spol. s r.o. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019. The principle of this bachelor thesis is to create a marketing strategy of launching a new product on the market for company Emco spol. s r.o. – it is a product which contains an insect protein. Thesis is based on information from scientific publica-tions, analysis and one month of experience in company Emco spol. s r.o. The aim is the creation of marketing strategy according to 4P principle. Keywords: enviromentální dopady; konzumace hmyzu; marketingový mix; nutriční hodnoty Available to registered users in the Library of Mendel University.
Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol s r.o.

Satrapová S. Návrh marketingové strategie pro uvedení nového produktu na trh pro firmu Emco spol. s r.o. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce je zaměřena na ...

Satrapová, Silvie
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Významné faktory ovlivňující jakost masa
Jůzl, Miroslav
2018 - Czech
Keywords: jakost masa; technologie potravin Available to registered users in the Library of Mendel University.
Významné faktory ovlivňující jakost masa

Jůzl, Miroslav
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Fylogeneze, diverzita a variabilita rostlin v kontextu klimatických změn
Hanáček, Pavel
2018 - Czech
Keywords: fylogeneze; variabilita; klimatické změny; taxonomie rostlin Available to registered users in the Library of Mendel University.
Fylogeneze, diverzita a variabilita rostlin v kontextu klimatických změn

Hanáček, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Stanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářství
Horký, David
2018 - Czech
Předkládaná diplomová práce má za úkol stanovit obvyklé náklady a ceny těžebních prací v lesním hospodářství. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na konkrétní metody tvorby cen. Popisuje analýzu jednotlivých položek vstupujících do těžebních technologií, zabývá se výkonovými normami, které jsou hodnoceny pomocí metodologické části výzkumu. Navrhuje nový kalkulační model, který vychází z průzkumu analýzy trhu. Výsledkem je zhodnocení používání výkonových norem v praxi a popis vytvořeného kalkulačního modelu, který pracuje na bázi vícestupňové kalkulace s příspěvkem na úhradu. This diploma thesis is intended to determine the usual costs and price of logging operations in forestry. In the research part, the thesis focuses on individual pricing methods. It describes the analysis of individual items entering the logging technologies. It deals with the performance standards that are evaluated using the methodological part of the research and also proposes a new calculation model based on the results of the market analysis. The result is an evaluation of the use of performance standards in practice and a description of the created calculation model which works on the basis of a multi-stage calculation with a contribution margin. Keywords: cena; harvestorová technologie; kalkulace; kalkulační model; motomanuální těžba; náklady; příspěvek na úhradu; těžební práce; výkonové normy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Stanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářství

Předkládaná diplomová práce má za úkol stanovit obvyklé náklady a ceny těžebních prací v lesním hospodářství. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na konkrétní metody tvorby cen. Popisuje analýzu ...

Horký, David
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Využití popílků a škváry ze spaloven odpadů ke stavebním účelům
Blinková, Monika
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá využitím popílku a škváry ze spaloven odpadu ve stavebnictví. V teoretické části je stručně popsaná spalovna odpadů, beton a jeho prvky. Praktická část je zaměřena na popis přípravy zkušebních betonových kvádrů, do kterých je přidáván popílek a škvára ze spalovny opadů, popis finální velikostí výrobků a právní rámec uvádění nového výrobku na trh v ČR. Bylo vytvořeno 14 vzorků betonových kvádrů a byly testovány na výluhy a pevnostní zkoušky. Výsledky pevnostních zkoušek byly v nízkých hodnotách, což mohla zapříčinit např. technologická nekázeň při přípravě vzorků. Výluhová zkouška byla zaměřena na rtuť a polycyklické aromatické uhlovodíky. Výluhy byly porovnávány s vyhláškou č. 294/2005 Sb., a jejich výsledek nepřekročil žádnou z limitních hodnot, které jsou v této vyhlášce uvedeny.Právní doložka:Nesouhlasím se zveřejněním práce dle Směrnice č. 3/2017- Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací z důvodu ochrany obchodního tajemství firmy v plném rozsahu tj. jak v elektronické, tak tištěné formě na maximálně možnou dobu 3 let. The aim of this study is to examine the possibilities of using fly ash and slag from municipal waste incinerators in the building industry. In the theoretical part waste incinerator, concrete and its elements are described. The practical part is focused on the description of preparation of concrete blocks into which are added fly ash and slag from an incinerator, and description of the final product size and legislation introducing a new product to the Czech market. Fourteen samples of concrete blocks were created and tested for leaching tests and strength tests. Results of the strength test showed a low value because the samples preparation was not followed by proper technological procedure. Mercury and polycyclic aromatic hydrocarbons have been observed in the leaching test. The leachates were compared with Decree No. 294/2005 Coll. and values met the required limits. Formula clause:I do not agree with the publication of the work in accordance with Directive no. 3 / 2017- Publishing undergraduate theses in order to protect trade secrets of the company in its entirety ie. Both in electronic and printed form to the maximum possible period of 3 years. Keywords: beton; popílek; stavebnictví; škvára; termické zpracování odpadu Available to registered users in the Library of Mendel University.
Využití popílků a škváry ze spaloven odpadů ke stavebním účelům

Diplomová práce se zabývá využitím popílku a škváry ze spaloven odpadu ve stavebnictví. V teoretické části je stručně popsaná spalovna odpadů, beton a jeho prvky. Praktická část je zaměřena na popis ...

Blinková, Monika
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Bezpečnost bioplynových stanic
Trávníček, Petr
2018 - Czech
Keywords: bioplynové stanice; bioplyn Available to registered users in the Library of Mendel University.
Bezpečnost bioplynových stanic

Trávníček, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases