Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 436235
Published from to

Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ
TALAŠ, Václav; KOPEČEK, Pavel
2019 - Czech
Závěrečná práce, která nese název "Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ. " Je zaměřena jak na školní, tak i na mimoškolní vyučování při hodinách dějepisu na základních školách. Popíše, jak má taková výuka probíhat. V práci budou představeny a popsány historická místa a památky určené pro tento typ výuky. Cílem práce je v žácích prohloubit zájem o historii díky formám mimoškolní výuky a pracovním listům. The final thesis, entitled "Historical Monuments and Memorial Places in the Zlín District and Their Use for History Teaching at the Primary School". "It focuses on both school and out-of-school lessons in history lessons at primary schools. It will describe how such teaching should be conducted. The work will introduce and describe historical sites and monuments designated for this type of teaching. The aim of the thesis is to deepen the interest in history in pupils through forms of extracurricular education and worksheets. Keywords: Základní škola; Zlín; dějepis; historie; žáci; památka; výuka; exkurze; učitel; Elementary school; Zlín; history; history; pupils; monument; lesson; excursion; teacher Available in digital repository of UPOL.
Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ

Závěrečná práce, která nese název "Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ. " Je zaměřena jak na školní, tak i na mimoškolní vyučování při ...

TALAŠ, Václav; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy
SALÁKOVÁ, Klára; JŮVOVÁ, Alena
2019 - Czech
Práce je vypracována jako literární rešerše na téma: Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy. Cílem závěrečné práce je poskytnout čtenáři přehled vybrané literatury o daném tématu a zjistit, jaký je vztah komunikace a klimatu školy. Rešerše vychází z literárních a elektronických zdrojů týkajících se daného tématu, kterým je komunikace, pedagogická komunikace, klima školy a školní třídy. The work is elaborated as a literature review on the topic: The role of communication in the process of school climate formation. The aim of the thesis is to provide the reader with an overview of selected literature on the topic and to find out what is the relationship between communication and school climate. The research is based on literary and electronic sources related to the topic, which is communication, educational communication, school climate and school class. Keywords: Komunikace; pedagogická komunikace; klima školy; klima třídy; Communication; pedagogical communication; school climate; class climate Available in digital repository of UPOL.
Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy

Práce je vypracována jako literární rešerše na téma: Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy. Cílem závěrečné práce je poskytnout čtenáři přehled vybrané literatury o daném tématu a zjistit, ...

SALÁKOVÁ, Klára; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Divadlo Dostavník Přerov a jeho současná tvorba
KONVIČKOVÁ, Pavlína; LAZORČÁKOVÁ, Tatjana
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je amatérský divadelní soubor Divadlo Dostavník Přerov a jeho muzikálová a činoherní tvorba v letech 2010-2014. The theme of this bachelor thesis is the amateur theater ensemble Divadlo Dostavník Přerov and its musical and drama works in 2010-2014. Keywords: divadlo; Dostavník;adaptace; dramatizace; Zdeněk Hilbert; Vlasta Hartlová; Ivo Kolařík; Přerov; theatre; Dostavník; adaptation; dramatization;Zdeněk Hilbert; Vlasta Hartlová; Ivo Kolařík; Přerov Available in digital repository of UPOL.
Divadlo Dostavník Přerov a jeho současná tvorba

Tématem bakalářské práce je amatérský divadelní soubor Divadlo Dostavník Přerov a jeho muzikálová a činoherní tvorba v letech 2010-2014....

KONVIČKOVÁ, Pavlína; LAZORČÁKOVÁ, Tatjana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj a současné výzvy bezpečnostního partnerství mezi EU a USA
SLOUKOVÁ, Kristýna; MAREK, Daniel
2019 - Czech
Tato diplomová práce zkoumá historický vývoj úzké bezpečnostní spolupráce mezi EU a USA a analyzuje a kriticky hodnotí současný stav tohoto partnerství, který je doposud formován americkými bezpečnostními zárukami. Práce vychází z předpokladu, že vazby mezi EU a USA byly vystavěny na pevném bezpečnostním partnerství minulého století, avšak s přelomem tisíciletí a intenzivněji v současnosti ochabuje. Důvodem je nynější zahraniční politika prezidenta Donalda Trumpa, která se obrací směrem realistickému paradigmatu mezinárodních vztahů. I když američtí prezidenti vždy jednali v zájmu USA, Donal Trump se vymyká zažitým liberálním pravidlům a tuto morálku světového řádu považuje za "sentimentální". Proto je cílem této práce aplikace realistického paradigmatu s užším zaměřením na ofenzivní realismus Johna Mearsheimera na americkou zahraniční politiku Donalda Trumpa v oblasti bezpečnostní spolupráce s EU. Dále je zkoumaná i roli EU ve vzájemných vztazích. The diploma thesis examines the historical development of close security cooperation between the EU and the US and analyzes and critically evaluates the current state of this partnership, which has so far been shaped by US security guarantees. The work is based on the assumption that the EU-US ties have been built on a solid security partnership of the last century, but it is now more and more weakening at the turn of the millennium. This is due to President Donald Trump's current foreign policy, which is moving towards a realistic international relations paradigm. Although US presidents have always acted in the interests of the United States, Donal Trump stands out from the established liberal rules and considers this world order morale "sentimental." Therefore, the aim of this work is to apply a realistic paradigm with a closer focus on John Mearsheimer's offensive realism on Donald Trump's US foreign policy in the field of security cooperation with the EU. Furthermore, the role of the EU in mutual relations is examined. Keywords: bezpečnostní vztahy; kolektivní bezpečnost; mezinárodní spolupráce; transatlantické vztahy; bezpečnostní výzvy; Spojené státy americké; Evropská unie; Ofenzivní realismus; Trump;; security relations; collective security; international cooperation; transatlantic relations; security challenges; United States of America; European Union; offensive realism; Trump Available in digital repository of UPOL.
Vývoj a současné výzvy bezpečnostního partnerství mezi EU a USA

Tato diplomová práce zkoumá historický vývoj úzké bezpečnostní spolupráce mezi EU a USA a analyzuje a kriticky hodnotí současný stav tohoto partnerství, který je doposud formován americkými ...

SLOUKOVÁ, Kristýna; MAREK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Období komunismu očima evangelických rodin
MRÁZKOVÁ, Michaela; ZÁVORKOVÁ, Petra
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá dopadem nesvobodného socialistického režimu na vyznávání víry v Československu (České republice). Konkrétně se zabývá vnímáním doby očima členů Moravskoslezského seniorátu Českobratrské církve evangelické. Proběhl kvalitativní výzkum - polostrukturované rozhovory se 4 věřícími a následná analýza rozhovorů. Otázky byly zaměřené na náboženskou socializaci a na zkušenosti s tehdejším režimem. This bachelor thesis deals with the impact of the repressive socialist regime on the belief in faith in Czechoslovakia (Czech Republic). Specifically, it deals with the perception of time from the perspective of members of the Moravian-Silesian seniorate of the Evangelical Church of Czech Brethren. Qualitative research - semi-structured interviews with 4 believers and subsequent analysis of interviews. Questions were focused on religious socialization and the experience of the regime at that time. Keywords: Komunismus; socialismus; Českobratrská církev evangelická; víra; náboženství; náboženská svoboda; inter a intra-generační transmise.; Communismt era; socialism; Evangelical Church of Czech Brethren; faith; religion; freedom of religion; inter and intra-generational transmission Available in digital repository of UPOL.
Období komunismu očima evangelických rodin

Tato bakalářská práce se zabývá dopadem nesvobodného socialistického režimu na vyznávání víry v Československu (České republice). Konkrétně se zabývá vnímáním doby očima členů Moravskoslezského ...

MRÁZKOVÁ, Michaela; ZÁVORKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Josef Antonín Štěpán a jeho téma s variacemi v arcibiskupském archivu v Kroměříži
KREJČOVÁ, Kristýna; SPÁČILOVÁ, Jana
2019 - Czech
Práce se zabývá tvorbou Josefa Antonína Štěpána, která se dochovala v arcibiskupském archivu v Kroměříži. Hlavní zájem spočívá na charakteristice skladatelovy práce v hudební formě téma s variacemi. Následně se soustředí na analýzu díla Variazioni in F. The work deals with the work of Josef Antonín Štěpán, which has been preserved in the archbishop's archives in Kroměříž. The main interest lies in the characteristic of the composer's work in the musical form of the theme with variations. It then focuses on analyzing the work of Variazioni in F. Keywords: Téma s variacemi; Josef Antonín Štěpán; Arcibiskupský zámek v Kroměříži; Variazioni in F.; Theme with variations; Josef Antonín Štěpán; Archbishop´s chateau in Kroměříž. Available in digital repository of UPOL.
Josef Antonín Štěpán a jeho téma s variacemi v arcibiskupském archivu v Kroměříži

Práce se zabývá tvorbou Josefa Antonína Štěpána, která se dochovala v arcibiskupském archivu v Kroměříži. Hlavní zájem spočívá na charakteristice skladatelovy práce v hudební formě téma s variacemi. ...

KREJČOVÁ, Kristýna; SPÁČILOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Obraz Karla Čapka ve vybraných britských periodikách do roku 2010
ONDŘEJOVÁ, Helena; ZMĚLÍK, Richard
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá recepcí díla a osobnosti Karla Čapka v Anglii od prvních zmínek o autorovi do roku 2010. Ve vybraných periodikách The Times, The Times Literary Supplement, The Manchester Guardian, The Guardian, The Observer, The Spectator zkoumá relevantní recenze, na jejichž základě se pokouší sestavit obraz Karla Čapka tak, jak jej vnímají angličtí čtenáři. The diploma thesis deals with the reception of the work and personality of Karel Čapek in England from the first mention of the author up to 2010. In selected periodicals The Times, The Literary Supplement, The Guardian, The Observer, The Spectator examines relevant reviews that serve as a basis of which it tries to compile Karel Čapek's image as perceived by English readers. Keywords: Karel Čapek; The Times; The Times Literary Supplement; The Manchester Guardian; The Guardian; The Observer; The Spectator; literární kritika; Karel Čapek; The Times; The Times Literary Supplement; The Manchester Guardian; The Guardian; The Observer; The Spectator; literary criticism Available in digital repository of UPOL.
Obraz Karla Čapka ve vybraných britských periodikách do roku 2010

Diplomová práce se zabývá recepcí díla a osobnosti Karla Čapka v Anglii od prvních zmínek o autorovi do roku 2010. Ve vybraných periodikách The Times, The Times Literary Supplement, The Manchester ...

ONDŘEJOVÁ, Helena; ZMĚLÍK, Richard
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Adaptace vybraných anglicismů v jazyce personálního managementu
BARÁNEK, Pavel; POŘÍZKA, Petr
2019 - Czech
Bakalářská práce je věnována adaptaci vybraných anglicismů v jazyce současného managementu lidských zdrojů. Shrnuje teoretické poznatky týkající se přejímání lexikálních jednotek z cizích jazyků (především z angličtiny) do češtiny a adaptací cizojazyčných výpůjček v různých rovinách jazykového plánu. Pozornost je věnována také jazyku samotného managementu a jeho podobě v 90. letech, kdy se tyto koncepty začaly poprvé objevovat na našem území. Dřívější situace je stavěna do kontrastu se situací současnou. K poznání současného jazyka managementu nám posloužila metoda rozhovoru s manažery v oblasti řízení lidských zdrojů. Samotná analýza zkoumá vybrané anglicismy a jejich adaptaci na rovině ortograficko-ortoepické, morfologické a slovotvorné. Zkoumání je podloženo daty z největších českých korpusů csTenTen17 a Araneum Bohemicum a dalších nástrojů kvantitativní lingvistiky. The bachelor thesis focuses on the adaptation processes of selected anglicisms in the language of contemporary human resources management. The aim of the work is to monitor the use and adaptation of individual lexical units used actively in the context of human resources management, despite their specificity and relatively small range of use. Examination of the degree of adaptation at different levels of the language plan and contexts of the use of selected words is based on the data of the two largest Czech corporacsTenTen17 and Araneum Bohemicum. The ongoing adaptation processes, as captured by the language corpora, are compared with theoretical findings based primarily on the theoretical works of M. Nekula and I. Bozděchová. Keywords: anglicismy; korpus lexikální přejímky; jazyk personálního managementu; kazyk managementu; korpusová analýza; adaptace anglicismů; adaptace přejímek; anglicisms; corpora; language of human resources management; corpus analysis; adaptation of anglicisms; lexical borrowins Available in digital repository of UPOL.
Adaptace vybraných anglicismů v jazyce personálního managementu

Bakalářská práce je věnována adaptaci vybraných anglicismů v jazyce současného managementu lidských zdrojů. Shrnuje teoretické poznatky týkající se přejímání lexikálních jednotek z cizích jazyků ...

BARÁNEK, Pavel; POŘÍZKA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza cestovního ruchu v Tunisku
REVAYOVÁ, Lucie; KADLEC, Jaromír
2019 - Czech
Hlavní cíl této bakalářské práce je vyhodnocení vlivu cestovního ruchu na ekonomický vývoj a rozvoj Tuniska. Jednotlivými podcíli jsou analýza vlivu cestovního ruchu na tvorbu HDP v porovnání s ostatními faktory tvořící HDP v Tunisku, zjištění podílu cestovního ruchu na zaměstnanost země v porovnání s celkovou zaměstnaností a analýza příjmů z mezinárodního cestovního ruchu, SWOT analýza. The main aim of this thesis is to evaluate the impact of tourism on the economic development of Tunisia. Individual objectives are to analyse the impact of tourism on GDP formation compared to other factors that make up GDP in Tunisia, to determine the share of tourism in employment in the country compared to total employment and to analyse income from international tourism, SWOT analysis. Keywords: Tunisko; cestovní ruch; HDP; zaměstnanost; SWOT analýza; Tourism; Tunisia; GDP; employment; SWOT analysis Available in digital repository of UPOL.
Analýza cestovního ruchu v Tunisku

Hlavní cíl této bakalářské práce je vyhodnocení vlivu cestovního ruchu na ekonomický vývoj a rozvoj Tuniska. Jednotlivými podcíli jsou analýza vlivu cestovního ruchu na tvorbu HDP v porovnání s ...

REVAYOVÁ, Lucie; KADLEC, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Podíl provincie Tosa na pádu šógunátu
PAZDERKA, Radek; MARTINÁSKOVÁ, Sylva
2019 - Czech
Cílem této práce je zjistit, do jaké míry samurajové z knížectví Tosa přispěli k pádu šógunátu Tokugawa. Práce je rozdělena na dvě části. V první části, která zahrnuje úvodní tři kapitoly,je popsán historický kontext a události před otevřením Japonska v roce 1853. Ve druhé části, sestávající ze zbývajících čtyř kapitol, je na pozadí historických událostí uveden přínos jednotlivých samurajů z knížectví Tosa. The aim of this diploma thesis is to find out to what extent the samurai from Tosa Domain contributed to the fall of the Tokugawa shogunate. The work is divided into two parts. In the first part, which includes the three introductory chapters, the historical context and the events preceding the Opening of Japan in 1853 are described. The second part, consisting of the remaining four chapters, is focused on the contribution of individual samurai from Tosa Domain described on the historical background of that time. Keywords: Bakumacu; Tosa; Sacuma; Čóšú; Meidži; Sakamoto Rjóma; Takeči Hanpeita; Jamauči Jódó; Bakumatsu; Tosa; Satsuma; Choshu; Meiji; Sakamoto Ryoma; Takechi Hanpeita; Yamauchi Yodo Available in digital repository of UPOL.
Podíl provincie Tosa na pádu šógunátu

Cílem této práce je zjistit, do jaké míry samurajové z knížectví Tosa přispěli k pádu šógunátu Tokugawa. Práce je rozdělena na dvě části. V první části, která zahrnuje úvodní tři kapitoly,je popsán ...

PAZDERKA, Radek; MARTINÁSKOVÁ, Sylva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases