Number of found documents: 43344
Published from to

Strategický plán vybrané městské části
Štěpánek Petr; Lukáš Vondra; Šilhánková Vladimíra
2021 -
Hlavním cílem této práce je sestavení návrhu strategického plánu pro městskou část Praha-Lipence. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou strategického plánování obcí s využitím moderních participačních metod a dále popisuje strukturu města se zaměřením na vývoj a členění Prahy. V rámci praktické části je provedena analýza městské části a jejího vnitřního prostředí, a také sociologické šetření v obci. Dále jsou aplikovány popsané participační metody. Výsledky z analytické části tvoří vstup pro návrhy opatření v rámci akčního plánu návrhové části práce.The main goal of this theses is to prepare a design of the urban strategic plan of the city district of Prague-Lipence. The theoretical part is focused on explaining the concept of urban strategic planning with an emphasis on modern application of participatory planning projects and it also describes the urban structure and development of Prague. Within the practical part, an analysis of the city district and its internal environment is performed, as well as a sociological survey in the area. Furthermore, the described participatory methods are applied. The results of the analytical part are used as the input proposals of measures within the action plan of the design part of the work. Keywords: analýza; participace; Praha; strategický plán; struktura města; analysis; participatory planning; Prague; strategic plan; urban structure Available in digital repository of ČVUT.
Strategický plán vybrané městské části

Hlavním cílem této práce je sestavení návrhu strategického plánu pro městskou část Praha-Lipence. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou strategického plánování obcí s využitím moderních ...

Štěpánek Petr; Lukáš Vondra; Šilhánková Vladimíra
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zdieľanie informačného systému v rámci verejného sektoru: integrácia nových užívateľov
Vašek Jan; Jozef Šebák; Kubálek Tomáš
2021 -
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zdieľania informačného systému medzi verej-nými inštitúciami zaoberajúcimi sa podporou aplikovaného výskumu. Práca vychádza z reálneho prípadu projektu integrácie nových užívateľov informačného systému opísaného v prípadovej štúdií. Cieľom práce je identifikovať kľúčové faktory úspechu zdieľania informačného systému a navrhnúť postup pre integráciu užívateľov ďalších verejných poskytovateľov podpory. V prvej časti práce je predstavený model zdieľaných služieb, jeho benefity a aplikácia vo verejnom sek-tore. Ďalšia časť popisuje zvolené metódy kvalitatívneho výskumu a ich využitie v praktickej čas-ti. V praktickej časti je skúmaný prípad analyzovaný z pohľadu zdieľaných služieb a ich kľúčových faktorov úspechu. Na základe tejto analýzy boli navrhnuté kroky pre postup v ďalších projektoch integrácie nových užívateľov informačného systému.This diploma thesis deals with the issue of sharing information system between public institu-tions providing support for applied research. The thesis is based on the real case of project re-lated to integration of new users into the information system described in the case study. The goal of the thesis is to identify key success factors for information system sharing and propose procedure for integration of users of other public support providers. The first part of the thesis presents shared services model, its benefits and application in the public sector. The next part describes the chosen methods of qualitative research and their use in the practical part. In the practical part, the research case is analyzed in terms of shared services and their key success factors. Based on this analysis, procedure steps were proposed for future projects related to integration of new users into the information system. Keywords: zdieľané služby; informačný systém; verejný sektor; štandardizácia; poskytovateľ verejnej podpory; kľúčové faktory úspechu; shared services; information system; public sector; standardization; public support provider; key success factors Available in digital repository of ČVUT.
Zdieľanie informačného systému v rámci verejného sektoru: integrácia nových užívateľov

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zdieľania informačného systému medzi verej-nými inštitúciami zaoberajúcimi sa podporou aplikovaného výskumu. Práca vychádza z reálneho prípadu projektu ...

Vašek Jan; Jozef Šebák; Kubálek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Aplikace controllingového řízení v malém podniku
Zralý Martin; Yana Romanchuk; Zörkler Jakub
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá otázkou aplikaci controllingového řízené v malém podniku. Cílem bylo provést analýzu současného stavu podniku a navrhnou postup pro efektivnější řízení za použitím určitých metod. Výsledek analýzy ukazuje, že se podnik v současné době nezabývá strategickým řízením a má velký potenciál se rozvíjet a zvyšovat hodnotu společnosti. V závěru jsou shrnuta doporučení a je připraven návrh řešení.This thesis deals with the application of controlling management in a small company. The aim was to analyze the current state of the company and propose a procedure for more effective management using certain methods. The result of the analysis shows that the company is currently not engaged in strategic management and has great potential to develop and increase the value of the company. In the end, the recommendations are summarized, and a proposed solution is prepared. Keywords: Controlling; řízení; ekonomie; BSC; podnik; Controlling; management; economics; BSC; company Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace controllingového řízení v malém podniku

Tato diplomová práce se zabývá otázkou aplikaci controllingového řízené v malém podniku. Cílem bylo provést analýzu současného stavu podniku a navrhnou postup pro efektivnější řízení za použitím ...

Zralý Martin; Yana Romanchuk; Zörkler Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Finanční analýza společnosti HOPI s. r. o.
Šeráková Petra; Helena Dirová; Boháčková Ivana
2021 -
Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku prostřednictvím finanční analýzy. Předmětem zkoumání byla zvolena společnost HOPI s. r. o., která nabízí komplexní logistické služby. Přínosem práce je aplikování teoretických poznatků finanční analýzy na společnost HOPI s. r. o., vyhodnocení jednotlivých ukazatelů a následný návrh řešení a doporučení. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a analytickou.The aim of this diploma thesis is to evaluate financial situation of a selected company through financial analysis. The company HOPI s. r. o. was chosen as the subject of this research and it pro-vides a complex logistic service. This thesis brings the application of theoretical knowledge of financial analysis to HOPI s. r. o. by evaluating individual indicators, proposal of solutions, and recommendations. The thesis will be divided into two parts with the first being theoretical and the second being analytical. Keywords: Finanční analýza; horizontální analýza; vertikální analýza; ukaza-tele rentability; ukazatele likvidity; ukazatele aktivity; ukaza-tele zadluženosti; bankrotní a bonitní modely; Financial analysis; horizontal analysis; vertical analysis; prof-itability ratios; liquidity ratios; activity ratios; indebtedness ratios; bankruptcy and credibility models.   Available in digital repository of ČVUT.
Finanční analýza společnosti HOPI s. r. o.

Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku prostřednictvím finanční analýzy. Předmětem zkoumání byla zvolena společnost HOPI s. r. o., která nabízí komplexní logistické ...

Šeráková Petra; Helena Dirová; Boháčková Ivana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Inovace na trhu online prodeje potravin
Skokanová Dagmar; Aneta Granátová; Jemala Marek
2021 -
Předmětem této diplomové práce jsou inovace na trhu online prodeje potravin společnosti Ko-šík.cz a Rohlík.cz. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je teoretická, která se zabývá inovacemi, typy inovací, jejich úspěšností, inovačním procesem, technikami a metodami a také situační analýzou. Druhá část je praktická, která představuje obě společnosti, jejich situační analýzu a jejich inovační aktivity. V této části jsou také obě společnosti porovnány z několika hledisek. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, kolik lidí využívá nákup potravin on-line, zda jsou s touto službou spokojeni a jaké zlepšení by ocenili. Veškeré návrhy na zlepšení pro obě společnosti byly vyhodnoceny v poslední části této práce.The subject of research of this diploma thesis are innovations in the market of online food sales of the company Košík.cz and Rohlík.cz. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The first part of the thesis is the theoretical part, which deals with innovations, types of innovations, their success, innovation process, techniques and methods, as well as situation analysis. The second part of this thesis is the practical part, which presents both companies, their situation analysis and their innovative activities. In this section of the diploma thesis, the two companies are also compared from several points of view. The aim of the questionnaire survey was to find out how many people use to buy food online, whether they are satisfied with this service and what improvement they would appreciate. All suggestions for improvement for both companies were evaluated in the last part of this work. Keywords: Inovace; konkurenceschopnost; situační analýza; online prodej potravin; Košík.cz; Rohlík.cz; Innovation; competitiveness; situation analysis; online food sales; Košík.cz; Rohlík.cz Available in digital repository of ČVUT.
Inovace na trhu online prodeje potravin

Předmětem této diplomové práce jsou inovace na trhu online prodeje potravin společnosti Ko-šík.cz a Rohlík.cz. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je teoretická, která se ...

Skokanová Dagmar; Aneta Granátová; Jemala Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití informačních technologií v personalistice
Bronec Oldřich; Ilonna Borovec; Baštář Pavel
2021 -
Diplomová práce analyzuje oblast informačních systémů v personalistice a jejich využití ve společnosti CarTec Praha s.r.o. První část práce je teoretická, která charakterizuje oblast per-sonalistiky a informačních technologií obecně, popisuje běžně používané technologie a zá-kladní informace o personálních činnostech společnosti a dále se zaměřuje na personální in-formační systém, který se řadí mezi nejvyužívanější informační technologii v personalistice. Druhá část práce je praktická a zabývá se charakteristikou společnosti CarTec. Zahrnuje před-stavení společnosti, popis personálních činností a analyzuje informační systémy, které spo-lečnost využívá především v oblasti personalistiky ale i v jiných oblastech své činnosti. Závě-rem práce je zhodnocení činností a informačního systému společnosti, porovnání s teoretickými znalostmi a případné návrhy na zlepšení.The diploma thesis analyses the area of information systems in human resources and their use in the company CarTec Praha s.r.o. The first part of the thesis is theoretical part which characterizes the field of human resources and information technology in general, it de-scribes commonly used technologies and basic information about the company's HR activi-ties, and it further focuses on the Personnel Information System which is one of the most used information technologies in human resources. The second part of the diploma thesis is practical part, and it provides basic information about the CarTec company. It consists of the company introduction, description of its personnel activities, and the analysis of the infor-mation systems that the company uses mainly in the field of human resources but also in other areas of its activities. The conclusion of the diploma thesis is dedicated to the evalua-tion of the human resources activities and to the evaluation of the information system of the company. These evaluations will be compared with the theoretical knowledge and possible suggestions for improvement will be provided. Keywords: Informační technologie; personalistika; řízení lidských zdrojů; personální informační systém; Information technology; human resources; human resources management; personnel infor-mation system Available in digital repository of ČVUT.
Využití informačních technologií v personalistice

Diplomová práce analyzuje oblast informačních systémů v personalistice a jejich využití ve společnosti CarTec Praha s.r.o. První část práce je teoretická, která charakterizuje oblast per-sonalistiky a ...

Bronec Oldřich; Ilonna Borovec; Baštář Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Candidate Experience
Mynaříková Lenka; Radka Škrábová; Šikýř Martin
2021 -
Téma mé diplomové práce je „Candidate Experience“. Cílem této práce je zmapovat současnou candidate experience v XY společnosti, a také navrhnout možná zlepšení, jak candidate experience podpořit. V teoretické části jsem se zabývala samotným termínem Candidate ex-perince a aspekty, které candidate experience přímo ovlivňují, jako je značka zaměstnavatele, techniky, jak talenty zaujmout, cesta kandidáta v náborovém procesu a obecnými doporučeními, jak zlepšit candidate experience. V praktické části jsem využívala teoretické znalosti z první části. Vedla jsem rozhovory s kandidáty, kteří by-li zamítnuti po posledním kole pohovoru nebo s těmi, kteří se roz-hodli odmítnout nabídku, data jsem čerpala z roku 2019. Rozhovor tvořily jak otevřené otázky ohledně zkušeností s náborem, tak i čí-selné hodnocení jednotlivých kroků náborového procesu. V poslední části jsem navrhovala doporučení, jak zlepšit candidate experince v XY společnosti na základě zjištěné zpětné vazby od kandidátů.My master’s thesis topic is “Candidate experience”. The purpose of the thesis is to map the current candidate experience in the XY Company and to recommend what can the XY Company improve. In the theoretical part, I was describing the Candidate Experience term and its aspects, which have the major impact on the candidate expe-rience such as Employer Brand, Talent Attraction (including the talent attraction techniques), Candidate Journey and the recommen-dations on how to influence the Candidate Experience in general. In the practical part I was transforming the theoretical knowledge in-to practice. I was having phone conversations with candidates who were not selected after the final round of the interview and with those who have declined the offer in the year 2019. I was asking them open questions related to their candidate experience from the process as well as asking about their personal ratings of each step. In the end I made suggestions how to improve the candidate experience in the XY Company based on the results I have received. Keywords: Candidate Experience; Lidské zdroje; Nábor; Talent; Kandidáti; Candidate Experience; Human Resources; Recruitment; Talent; Candi-date Available in digital repository of ČVUT.
Candidate Experience

Téma mé diplomové práce je „Candidate Experience“. Cílem této práce je zmapovat současnou candidate experience v XY společnosti, a také navrhnout možná zlepšení, jak candidate experience podpořit. V ...

Mynaříková Lenka; Radka Škrábová; Šikýř Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů v bankovnictví
Skokanová Dagmar; Veronika Šebová; Cupal Libor
2021 -
Diplomová práce se zabývá faktory, které pozitivně či negativně ovlivňují inovace. Cílem této diplomové práce je identifikace klíčových faktorů, které ovlivňují úspěch a neúspěch inovace v podniku Česká spořitelna. První část práce vymezuje základní pojmy v oblasti bankovnictví, inovací, managementu inovací a inovací v bankovnictví. Praktická část je zaměřena na podnik Česká spořitelna a.s. Pomocí získaných teoretických znalostí a následného sběru kvalitativních a kvantitativních dat společnosti identifikuji nejdůležitější faktory, které ovlivňují úspěch inovací.The diploma Thesis deals with factors that in a positive or negative affect innovations. The main goal of this thesis is identification of key factors which influence success and failure of of innovations in Česká spořitelna, a.s. The first part of the diploma thesis defines basic concepts in the field of banking, innovations and banking innovations. The practical part of the thesis is focused on the company Česká Spořitelna a.s. Using the aquired theoretical knowledge and subsequent collection of qualitative and quantitative data of the company, the most important factors that affect the success of innovations are identified. Keywords: bankovnictví; inovace; management inovací; faktory úspěšnosti; Česká spořitelna; banking; innovation; success factors; innovation management; Česká spořitelna   Available in digital repository of ČVUT.
Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů v bankovnictví

Diplomová práce se zabývá faktory, které pozitivně či negativně ovlivňují inovace. Cílem této diplomové práce je identifikace klíčových faktorů, které ovlivňují úspěch a neúspěch inovace v podniku ...

Skokanová Dagmar; Veronika Šebová; Cupal Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vyhodnocení intenzity klepání motoru formule Student
Doleček Vít; Martin Štarman; Rudolf Jan
2021 -
Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu vyhodnocujícího intenzitu klepání a jeho nastavení reprezentující skutečný motor v motoru Yamaha R6 13S. První část práce je tvořena z rešerše shrnující teoretické poznatky a popisující fenomén klepání, jeho příčiny, metody pro potlačení a samotnou detekci klepání. Druhá část práce obsahuje vyhodnocení dat spalovacích tlaků z měření, kalibraci pomocí genetického algoritmu s cílem vytvoření modelu hoření nejvíce odpovídajícího reálnému průběhu. Model hoření slouží jako základ pro vytvoření modelu vyhodnocujícího intenzitu klepání. Intenzita klepání je vyhodnocena pomocí modelu Douaud&Eyzat a kalibrována na hodnotu 10% nespálené směsi v průběhu průměrného spalovacího cyklu.The bachelor's thesis deals with the creation of a model evaluating the knock intensity and its setting representing the real Yamaha R6 13S engine. The first part of the work consists of a search summarizing theoretical knowledge and describing the phenomenon of knocking, its causes, methods for suppression, and the detection of knocking. The second part of the work contains the data evaluation of combustion pressures from measurements, calibration using a genetic algorithm to create a combustion model most corresponding to the real course. The combustion model serves as a basis for creating a model evaluating the intensity of knocking. The knocking intensity is evaluated using a Douaud&Eyzat model and calibrated to 10% of the unburned mixture during the average combustion cycle. Keywords: Formula Student; klepání motoru; modely klepání; hoření; GT-Suite; Formula Student; engine knock; knock models; combustion; GT-Suite Available in digital repository of ČVUT.
Vyhodnocení intenzity klepání motoru formule Student

Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu vyhodnocujícího intenzitu klepání a jeho nastavení reprezentující skutečný motor v motoru Yamaha R6 13S. První část práce je tvořena z rešerše shrnující ...

Doleček Vít; Martin Štarman; Rudolf Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Studie kloubového hřídele zcela odpruženého pohonu moderní lokomotivy
Fridrichovský Tomáš; František Novosad; Dybala Vojtěch
2021 -
Práce se zabývá prvotním návrhem dutého hřídele použitého ve zcela odpruženém pohonu moderní elektrické lokomotivy. Práce obsahuje rešerši dané problematiky, návrh dutého hřídele (z hlediska kinematiky, tvaru a zatížení) a frekvenční analýzu celého pohonu. Získané údaje by měly sloužit jako vstup pro finální návrh a výrobu komponenty.This work deals with primary design of the hollow shaft used in fully suspended drive of a modern electric locomotive. The work contains research of the issue, design on the hollow shaft (according to kinematics, shape, and strength requirements) and frequency analysis of the drive. The data obtained should serve as input data for the final design and manufacturing of the component. Keywords: Dutý hřídel; moderní lokomotiva; zcela odpružený pohon; kolejová vozidla; frekvenční analýza; Hollow shaft; modern locomotive; fully suspended drive; railway vehicles; frequency analysis Available in digital repository of ČVUT.
Studie kloubového hřídele zcela odpruženého pohonu moderní lokomotivy

Práce se zabývá prvotním návrhem dutého hřídele použitého ve zcela odpruženém pohonu moderní elektrické lokomotivy. Práce obsahuje rešerši dané problematiky, návrh dutého hřídele (z hlediska ...

Fridrichovský Tomáš; František Novosad; Dybala Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases