Number of found documents: 240
Published from to

Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin.
Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
2020 - Czech
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin. In the report there are results of laboratory pyrolysis analysis of pelleted sunflower harvesting residues and grain harvesting residues. Keywords: biomass; pyrolysis; biochar Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin.

Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin....

Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
Ústav chemických procesů, 2020

Metody separace mikroplastů z vody.
Kulaviak, Lukáš; Šyc, Michal; Růžička, Marek; Zedníková, Mária
2019 - Czech
Výzkumná zpráva se zabývá aktuálním tématem problematiky výskytu mikroplastů v životním prostředí, zejm. ve vodách. Jedná se o dosud málo zmapovanou záležitost, kdy malé částice plastů znečišťují prostředí a mají dosud nedostatečně prozkoumaný vliv na životní formy. Důležitým krokem je účinná separace mikroplastového odpadu pro jeho následnou likvidaci. Proto jsou popsány různé separační metody. The research report concerns the important current topic of microplastics occurrence in the environment, namely in waters. It is a little developed subject to understand how the fine particles contaminate our world and affect its various inhabitants. The key step is their effective separation needed for their further treatment. Therefore, several possible separation methods were described. Keywords: microplastics; analysis; separation Available at various institutes of the ASCR
Metody separace mikroplastů z vody.

Výzkumná zpráva se zabývá aktuálním tématem problematiky výskytu mikroplastů v životním prostředí, zejm. ve vodách. Jedná se o dosud málo zmapovanou záležitost, kdy malé částice plastů znečišťují ...

Kulaviak, Lukáš; Šyc, Michal; Růžička, Marek; Zedníková, Mária
Ústav chemických procesů, 2019

Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 6 a 7
Stavárek, Petr; Jiřičný, Vladimír; Hejda, Stanislav
2018 - Czech
Zpráva se zabývá úpravou stávající laboratorní aparatury a instalací mikroreaktoru pro 2. reakční stupeň pro katalytickou oxidaci v plynné fázi. Report describes the adaptation of the experimental apparatus for the installation of the microreactor for the second reaction step for the gas-phase catalytic oxidation. Keywords: microreactor apparatus; catalytic oxidation; gas Available at various institutes of the ASCR
Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 6 a 7

Zpráva se zabývá úpravou stávající laboratorní aparatury a instalací mikroreaktoru pro 2. reakční stupeň pro katalytickou oxidaci v plynné fázi....

Stavárek, Petr; Jiřičný, Vladimír; Hejda, Stanislav
Ústav chemických procesů, 2018

Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy.
Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
2018 - Czech
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy. In the report there are results of laboratory pyrolysis analysis of barley and wheat pelletized straw samples and sludge and biomass pellet samples. Keywords: biomass; pyrolysis; biochar Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy.

Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy....

Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
Ústav chemických procesů, 2018

Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018.
Jirsa, P.; Vlček, J.; Veselý, Václav
2018 - Czech
Na základě primárních testů na VŠB byla zkonstruována společností SMS CZ s.r.o. demonstrační jednotka, u které byly provedeny základní funkční zkoušky. Jsou prezentovány provozní data a protokoly z průběhu základního testování mobilní jednotky. Byly navrženy malé úpravy výměníku tepla. Předpokládá se návrh řízení dávkování paliva s ohledem na úroveň a podmínky obsluhy. It was designed by SMS CZ demonstration unit for which basic functional tests have been performed. Operational data and protocols from the basic unit testing are presented. Small modifications of heat exchanger have been proposed. It is expected to propose fuel dosage control with regard to operator level and operation conditions. Keywords: demonstration unit; testing; fuel dosage Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018.

Na základě primárních testů na VŠB byla zkonstruována společností SMS CZ s.r.o. demonstrační jednotka, u které byly provedeny základní funkční zkoušky. Jsou prezentovány provozní data a protokoly z ...

Jirsa, P.; Vlček, J.; Veselý, Václav
Ústav chemických procesů, 2018

PrintCR3DIT, project no. 680414
Stavárek, Petr; Grande, C.; Dubois, J.-L.
2018 - Czech
Zpráva popisuje rychlostní rovnice chemických reakcí odvozených z experimentálních dat získaných na katalyzátoru vytištěným 3D tiskem. Report focuses on kinetic rate expression determination on basis of data obtained with 3D printed catalyst. Keywords: kinetic rate; catalyst; basic data Available at various institutes of the ASCR
PrintCR3DIT, project no. 680414

Zpráva popisuje rychlostní rovnice chemických reakcí odvozených z experimentálních dat získaných na katalyzátoru vytištěným 3D tiskem....

Stavárek, Petr; Grande, C.; Dubois, J.-L.
Ústav chemických procesů, 2018

Laboratorní separace methanolu z azeotropické směsi (25 wt% methanol a 75 wt% trimethylborát).
Gaálová, Jana; Vojtek, Lukáš; Izák, Pavel
2018 - Czech
Práce se zabývá laboratorní separací methanolu z azeotropické směsi (25 wt% methanol a 75 wt% trimethylborát). Byly testovány 4 různé průmyslově vyráběné membrány. U všech kromě jedné separace probíhala více méně úspěšně. U PVA 4155-80/2871 separace probíhala s dobrými výsledky, ale velice pomalu, podmínkou, která by mohla zvýšit rychlost reakce by mohlo být zvýšení teploty. Nejlépe z membrán od společnosti Sulzer dělila PDMS 4155 -30/305 R, která separovala MeOH s vysokou účinností a také dostatečně rychle. Naprosto opačný efekt pak měla membrána PDMS 4060, která místo MeOH separovala Trimethylborát. The work deals with laboratory separation of methanol from the azeotropic mixture (25 wt% methanol and 75 wt% trimethylborate). Four different manufactured membranes were tested. For all except one separation, separation was more or less successful. With PVA 4155-80 / 2871 the separation proceeded with good results, but very slowly, a condition that could increase the reaction rate could be an increase of temperature. Most selective membrane from Sulzer was PDMS 4155 -30/305 R, which separated MeOH with high efficiency and fast enough. The completely opposite effect than pervious membranes had the membrane PDMS 4060, which instead of MeOH separated Trimethylborate. Keywords: methanol; separation; membranes Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní separace methanolu z azeotropické směsi (25 wt% methanol a 75 wt% trimethylborát).

Práce se zabývá laboratorní separací methanolu z azeotropické směsi (25 wt% methanol a 75 wt% trimethylborát). Byly testovány 4 různé průmyslově vyráběné membrány. U všech kromě jedné separace ...

Gaálová, Jana; Vojtek, Lukáš; Izák, Pavel
Ústav chemických procesů, 2018

Kinetic Study of a Gas Absorption Into a Liquid Stages 1.1 and 1.2
Stavárek, Petr
2018 - English
Report describes the experimental apparatus and measurements of the kinetics of a gas absorption into a liquid and reports the evaluated results. Keywords: experimental apparatus; measurements; gas absorption Available at various institutes of the ASCR
Kinetic Study of a Gas Absorption Into a Liquid Stages 1.1 and 1.2

Report describes the experimental apparatus and measurements of the kinetics of a gas absorption into a liquid and reports the evaluated results.

Stavárek, Petr
Ústav chemických procesů, 2018

Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů.
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Zach, Boleslav; Punčochář, Miroslav
2017 - Czech
Ve zprávě byly zhodnoceny a popsány ideální provozní podmínky pro fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů. The optimum operating conditions for fluidized bed combustion of dry stabilized sewage sludge are evaluated and described in the report. Keywords: sewage sludge; fluidized bed; combustion Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů.

Ve zprávě byly zhodnoceny a popsány ideální provozní podmínky pro fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů....

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Zach, Boleslav; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2017

Plán experimentů pro projekt: Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy.
Brányiková, Irena; Vojtěchovský, R.; Čermáková, Lenka
2017 - Czech
Elektroflokulace (elektrokoagulace) jednobuněčných řas vysoce komplexní děj zahrnující řadu velmi složitých transportních, elektrochemických, hydrodynamických a povrchových jevů. Popis toho děje na úrovni jednotlivých zahrnutých mechanismů je příliš složitý a experimentálně náročný a pro účely praktického využití tohoto jevu není zcela nezbytný. K elektroflokulaci bylo proto přestoupeno inženýrským způsobem, kdy byla identifikována kritéria (rozmezí) žádaných veličin a hlavní faktory, které je ovlivňují. Pro tyto faktory byly pak vytvořeny dílčí faktoriální plány experimentů. Electrofloculation (electrocoagulation) of microalgae is a highly complex process involving a number of very complex transport, electrochemical, hydrodynamic and surface phenomena. The description of this process at the level of single mechanisms involved is too complicated and experimentally demanding, fortunately it is not absolutely necessary for the practical application. The electrofloculation was therefore approached by an engineering method that identified the criteria (range) of the desired variables and the main factors that affect them. For these factors, partial factorial experimental plans were designed. Keywords: electrocoagulation; electrofloculation; microalgae Available at various institutes of the ASCR
Plán experimentů pro projekt: Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy.

Elektroflokulace (elektrokoagulace) jednobuněčných řas vysoce komplexní děj zahrnující řadu velmi složitých transportních, elektrochemických, hydrodynamických a povrchových jevů. Popis toho děje na ...

Brányiková, Irena; Vojtěchovský, R.; Čermáková, Lenka
Ústav chemických procesů, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases