Number of found documents: 9269
Published from to

FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
2019 - Russian
In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool for increasing the expressiveness of a speech, for contacting and influencing the audience in the political discourse. The analysis of cognitive and pragmatic specifics of idioms and metalanguage commentaries in the speech of politicians in a comparative aspect is carried out. As a result the author showes the specifics of the use of phraseological units in describing the speech image of a politician. Key words: phraseology, phraseologism, discourse, political discourse, political linguistics, cognitive linguistics, image of a politician, speech portrait of a politician. Předkládaná disertační práce je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika. Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, diskurz, politický diskurz, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, image politika, jazykový obraz politika. Keywords: frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika; phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician Available in a digital repository NRGL
FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)

In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool ...

Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

Vzdělávání zrakově handicapované mládeže se zaměřením na vzdělávání hudební - (fenomén Deylák)
Červený, Jiří; Palkovská, Jana; Douša, Eduard; Gregor, Vít
2019 - Czech
The introduction and the first two chapters inform us about the method, goals and the reason of my longitudinal study in the community of visually impaired music teachers. It reminds us the beginning and the current state of that instituts and special schools, which were designated for an education of a blinded and severely visually impaired youth in the Czech lands and Slovakia in recent times. At the same time, we hear about some of the current changes that relate to the Jan Deyl Conservatory and Secondary School for the visually Impaired Students, subsidised organisation and to the music education of the visually impaired youth. The next chapters deals with the results of my longitudinal study in the field of the professional use of severely visually impaired music teachers (the graduates od KJD). These teaches offer us their own experiences and attitude to the inclusive and special education and to the subsequent integration to the major society. Keywords: the visually impaired, special music schools, Jan Deyl Conservatory and Secondary School, inclusion, integration, music teacher. Úvod a prvé dvě kapitoly této práce nás seznamují s metodou, cíli a důvody mého longitudinálního bádání v komunitě zrakově handicapovaných učitelů hudby. Připomínají nám vznik a současný stav ústavů a speciálních škol, které v nedávné minulosti byly určeny k výchově nevidomé a těžce zrakově znevýhodněné mládeže v Českých zemích a na Slovensku. Zároveň se v těchto úvodních kapitolách dozvídáme o některých aktuálních změnách týkajících se Konzervatoře a střední školy Jana Deyla, příspěvková organizace a hudebního vzdělávání zrakově handicapované mládeže. Následující kapitoly nás seznamují s výsledky mého dlouhodobého bádání v oblasti profesního uplatnění těžce zrakově handicapovaných učitelů hudby (absolventů KJD). Přibližují nám jejich vlastní zkušenosti a postoje k inkluzivnímu a speciálnímu školství a k následné integraci do majoritní společnosti. Klíčová slova: zrakově handicapovaný, speciální školy, Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, inkluze, integrace, učitel hudby. Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání zrakově handicapované mládeže se zaměřením na vzdělávání hudební - (fenomén Deylák)

The introduction and the first two chapters inform us about the method, goals and the reason of my longitudinal study in the community of visually impaired music teachers. It reminds us the beginning ...

Červený, Jiří; Palkovská, Jana; Douša, Eduard; Gregor, Vít
Univerzita Karlova, 2019

Experimentální léčba poranění míchy a klinická léčba hrudně-bederních obratlových zlomenin
Krůpa, Petr; Řehák, Svatopluk; Hejčl, Aleš; Hrabálek, Lumír
2019 - Czech
Vertebral body fractures together with the spinal cord injury (SCI) remain a challenging medical condition. While management of the thoracic-lumbar (Th-L) vertebral fractures belongs to basic neurosurgical procedures with a usually excellent outcome, treatment of the severe spinal cord injury has mostly unsatisfactory results and thus novel approaches are highly in demand. In this study, experimental treatment of the SCI in a rat model using human mesenchymal stem cells derived from Wharton's jelly (WJ-MSCs) and a novel highly water soluble, nano-formulated curcumin is evaluated. Furthermore, a novel method of mini- invasive percutaneous posterior stabilisation (MIS) of Th-L vertebral fractures is retrospectively compared with classical open posterior (OPEN) procedure. To assess the effectivity of hWJ-MSCs treatment in the ischemic-compression model of SCI in rats, different dosages (0.5 or 1.5 million cells) and repeated applications were compared. Cells or saline were applied intrathecally by lumbar puncture once, or in three consecutive weeks after injury. Nanocurcumin and a vehicle nanocarrier as a control were delivered both locally, immediately after the spinal cord injury, and subcutaneously during the four consecutive weeks after SCI. Rats were assessed for locomotor skills (BBB, flat beam,... Souhrn Zlomeniny páteře sdružené s poraněním míchy (SCI) patří k závažným medicínským stavům. Zatímco terapie obratlových zlomenin hrudně-bederní oblasti páteře patří k základním neurochirurgickým operacím, léčba těžkého míšního poranění je klinicky neuspokojivá a odkázána na pokrok na poli experimentální medicíny. Tato práce je zaměřena jak na klinické zhodnocení nového mini-invazivního způsobu stabilizace zlomeniny obratle, tak na experimentální léčbu míšního poranění pomocí podávání lidských mezenchymálních buněk z Whartonova rosolu (hWJ-MSCs) a protizánětlivé látky nanokurkuminu. Při experimentální léčbě SCI u modelu potkana pomocí hWJ-MSCs byly porovnány různé jednotlivé dávky (0,5 M a 1,5 M) a efekt opakovaného podávání pomocí lumbální punkce při porovnání s kontrolním vzorkem. Léčba byla aplikována v jedné dávce 7. den po SCI, nebo ve třech po sobě jdoucích dávkách vždy v rozmezí 7 dnů. Léčba pomocí inovativní protizánětlivé látky nanokurkuminu v porovnání s prázdným nanonosičem byla aplikována lokálně k místu poranění ihned po vytvoření SCI s následným čtyřtýdenním podkožním podáváním. Efekt léčby byl pravidelně hodnocen sérií behaviorálních testů (BBB, chůze po kladině, motoRater). Po ukončení experimentu, 9. týden po SCI, byla extenzivně vyšetřena míšní tkáň imunohistochemicky (rozsah gliové... Available in a digital repository NRGL
Experimentální léčba poranění míchy a klinická léčba hrudně-bederních obratlových zlomenin

Vertebral body fractures together with the spinal cord injury (SCI) remain a challenging medical condition. While management of the thoracic-lumbar (Th-L) vertebral fractures belongs to basic ...

Krůpa, Petr; Řehák, Svatopluk; Hejčl, Aleš; Hrabálek, Lumír
Univerzita Karlova, 2019

Zajišťovací řízení v českém civilním procesu
Kůsová, Eva; Macková, Alena; Elischer, David; Petrov, Jan
2019 - Czech
Protective measures in Czech Civil Procedure Law Abstract This dissertation deals with the protective measures constituting a special type of the Czech civil procedure besides the proceedings on law finding, enforcement and insolvency. The theory refers to this sort of procedure as a set of procedural institutes that have little in common, except for the same basis residing in interim securing of rights or in securing effective exercise of rights. The author deals with the protective legal instruments as perceived by the predominant doctrine, which corresponds to the essence of the matter and to the legal regulation, that is to say, pre-trial reconciliation (also called a Praetorian reconciliation), preliminary measures (injunctions), pre-trial evidence and subject of the evidence securing, judicial (and also executor) lien and disturbed possession action. She emphasizes the general regulation of preliminary measures, but the submitted analysis is in a significant extent applicable as well to the preliminary measures under the Act on Special Court Proceedings. The objective of the dissertation is to present a complex work on the protective measures in Czech civil procedure law, currently absent in the Czech legal literature. The author has divided the dissertation into two parts - general and special. The... Zajišťovací řízení v českém civilním procesu Abstrakt Předkládaná disertační práce pojednává o doposud nikoliv komplexně zpracovaném tématu týkajícího se zajišťovacího řízení, jež je vedle řízení nalézacího, vykonávacího (exekučního) a insolvenčního zvláštním druhem českého civilního procesu. Toto řízení je v teorii označováno za soubor procesních institutů, které nemají mnoho společného, kromě jednotného základu spočívajícího v předběžném zajištění práva nebo jeho výkonu v případě jeho ohrožení. V této práci se autorka zabývá zajišťovacími instituty tak, jak jsou vnímány převažující doktrínou, která odpovídá i podstatě věci a právní úpravě, tedy prétorským smírem, předběžnými opatřeními, zajištěním důkazu, zajištěním předmětu důkazního prostředku, soudcovským (a také exekutorským) zástavním právem a žalobou z rušené držby. Z těchto zajišťovacích institutů klade důraz na obecnou úpravu předběžných opatření, výklad o nich je však v podstatné míře aplikovatelný i na předběžná opatření dle ZŘS, jimiž se autorka zabývá výslovně pouze okrajově. Cílem vypracované disertační práce bylo vytvoření komplexního díla, které splní funkci odborné publikace na téma zajišťovacího řízení v českém civilním procesu a které doposud na trhu odborné literatury chybí. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část obecnou a na... Keywords: Zajištění; opatření; proces; Protective; measure; procedure Available in a digital repository NRGL
Zajišťovací řízení v českém civilním procesu

Protective measures in Czech Civil Procedure Law Abstract This dissertation deals with the protective measures constituting a special type of the Czech civil procedure besides the proceedings on law ...

Kůsová, Eva; Macková, Alena; Elischer, David; Petrov, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Téma homosexuality v dílech japonských modernistů
Abbasová, Veronika; Tirala, Martin; Paulovič, František; Heczková, Libuše
2019 - Czech
The PhD thesis deals with the topic of male homosexuality in the works of Japanese modernist authors; its aim is to discern in what ways homosexuality is portrayed in these works. In the theoretical part, the thesis first provides a wider definition of modernist literature, which encompasses not just the so-called pure literature but also popular literature works from the same period. It then offers an overview of male homosexuality in Japanese history from the Heian period to the 1930s with an emphasis on artistic representation of male homosexuality. Starting from the Tokugawa period, the focus is on individual discourses on male homosexuality - legal, medical and popular. The theoretical part also contains the methodology used for achieving the aim of this thesis, which is based mostly on post-structuralism and queer theory. This methodology is used in form of concrete tools - discourse analysis and deconstruction of binary oppositions underlying the social constructs of gender and sexuality. These approaches are complemented by strategies created by Martin C. Putna and Gregory M. Pflugdelder, who use a combination of topic and textual strategy analysis together with biographical and autobiographical information about the author to find different types of homosexuality representation in literary... Disertační práce se zabývá tématem mužské homosexuality v dílech vybraných japonských modernistických autorů; jejím cílem je zjistit, jakými způsoby je homosexualita v těchto dílech zobrazena. Práce v teoretické části v prvé řádě definuje modernistickou literaturu šířeji, než to literární věda dělala dříve, a řadí do ní vedle čisté literatury i díla populární literatury ze stejného období. Dále nabízí přehled problematiky v průběhu japonské historie od starověku do 30. let dvacátého století s důrazem na uměleckou reflexi mužské homosexuality, přičemž od období Tokugawa je pozornost věnována jednotlivým diskurzům, které ohledně mužské homosexuality vznikly - právnímu, lékařskému a populárnímu. V teoretické části jsou rovněž uvedena metodologická východiska použitá pro dosažení cíle této práce, kterými jsou v prvé řadě postrukturalismus a z něho vycházející teorie queer. Tato východiska jsou pak uplatněna v podobě konkrétních nástrojů, kterými jsou diskurzivní analýza a rozrušování binárních opozic, na nichž stojí společenské konstrukty sexuality a genderu. Tyto přístupy jsou doplněny konkrétními strategiemi založenými hlavně na metodě Martina C. Putny a Gregory M. Pflugdeldera, kteří používají kombinaci analýzy témat a textových strategií spolu s biografickými a autobiografickými svědectvími o... Keywords: japonská literatura|modernismus|homosexualita|teorie queer; Japanese literature|modernism|homosexuality|queer theory Available in a digital repository NRGL
Téma homosexuality v dílech japonských modernistů

The PhD thesis deals with the topic of male homosexuality in the works of Japanese modernist authors; its aim is to discern in what ways homosexuality is portrayed in these works. In the theoretical ...

Abbasová, Veronika; Tirala, Martin; Paulovič, František; Heczková, Libuše
Univerzita Karlova, 2019

Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou
Záhlava, Jan; Němec, František; Chum, Jaroslav; Manninen, Jyrki
2019 - English
Title: Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere Author: Jan Záhlava Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: doc. RNDr. František Němec, PhD., Department of Surface and Plasma Physics Abstract: The thesis focuses on lightning-related electromagnetic wave phenomena observed by spacecraft in the Earth's inner magnetosphere. Two different approaches are used to identify the frequency and spatial extent where lightning generated emissions significantly contribute to the overall wave intensity. First, whistler detections onboard the DEMETER spacecraft are used to sort the measurements according to the whistler activity. Second, we use a geographic distribution of lightning activity and analyze a dependence of the overall wave intensity on geomagnetic longitude. We show that, especially during the night, the overall wave intensity observed in the plasmasphere is well correlated with lightning activity. The other focus of the study is on special electromagnetic wave events consisting of alternating frequency bands of enhanced and reduced wave intensity formed in the ionosphere due to lightning. We analyze their occurrence and parameters, and we suggest a possible mechanism of their formation. Keywords: lightning, waves in plasma, whistlers, plasmasphere Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: V práci se zaměřujeme na družicová pozorování elektromagnetických vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země spojených s bleskovou aktivitou. Používáme dva různé způsoby určení frekvenčního a prostorového rozsahu, ve kterém emise vznikající při bleskové aktivitě významně přispívají k celkové měřené vlnové intenzitě. Prvním způsobem je využití detekce hvizdů na družici DEMETER k roztřídění měření prováděných během různých úrovní hvizdové aktivity. Druhý přístup využívá geografické rozložení bleskové aktivity, kdy zkoumáme závislost intenzity vln na geomagnetické délce. Ukazuje se, že, především v noci, je celková intenzita dobře korelována s bleskovou aktivitou. V další části práce se zabýváme speciálními vlnovými událostmi tvořenými střídajícími se frekvenčními pásy se zvýšenou a sníženou intenzitou, které vznikají v ionosféře v důsledku bleskové aktivity. Analyzovali jsme jejich výskyt a parametry a navrhli možný způsob jejich vzniku. Klíčová slova: blesková aktivita, vlny v plazmatu, hvizdy, plazmasféra Keywords: blesková aktivita; vlny v plazmatu; hvizdy; plazmasféra; lightning; waves in plasma; whistlers; plasmasphere Available in a digital repository NRGL
Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou

Title: Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere Author: Jan Záhlava Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: doc. RNDr. František Němec, ...

Záhlava, Jan; Němec, František; Chum, Jaroslav; Manninen, Jyrki
Univerzita Karlova, 2019

Specifika magnetismu na hranici feromagnetického uspořádání
Opletal, Petr; Prokleška, Jan; Nhu-Tarnawska, Hoa Kim Ngan; Veis, Martin
2019 - English
This thesis focuses on the study of magnetic properties of three 5f electron itinerant ferromagnets UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa and URhGa and investigation of their phase diagrams. The single crystals of high-quality were prepared by Czochralski method for all three compounds. The physical properties at ambient pressure were studied by macroscopic methods (magnetization, electrical transport and heat capacity measurements) and also by magnetic force microscopy (MFM). The measurements were done under various external conditions (high pressure, low temperatures, high magnetic field). Through all these measurements and external conditions we investigated the interesting physical properties and the ferromagnetic phase diagrams. Effect of different conditions during the preparation and the thermal treatment on UCoGa was studied on two different single crystals. We show that annealing leads to improved quality of samples and the gallium evaporation from the melt during the growth leads to lower quality in parts of the ingot closer to melt. MFM images of UCoGa below the ordering temperature show domain branching and narrow magnetic domains wall made only of neighboring atoms with opposing moments. We have grown first ever single crystal of URhGa with ferromagnetic ordering temperature TC = 41 K. Anomalous maximum in... Tato práce je zaměřená na studium magnetických vlastností tří různých itinerantních feromagnetů obsahující 5f elektrony a jejich fázových diagramů - UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa a URhGa. Pro všechny sloučeniny byly připraveny monokrystaly vysoké kvality Czochralského metodou v tří obloukové peci. Fyzikální vlastnosti za normálního tlaku byly studovány makroskopickými metodami (měření magnetizace, elektrického transportu a měrného tepla) a také mikroskopií magnetických sil. Měření byla provedena v širokém spektru vnějších podmínek a jejich kombinací (vysoký tlak, nízké teploty, vysoké magnetické pole). Pomocí těchto měření a vnějších podmínek jsme studovali zajímavé fyzikální vlastností a fázové diagramy. Vliv různé přípravy a tepelného zpracování byl zkoumán na dvou monokrystalech UCoGa. Žíháním lze docílit zlepšení kvality monokrystalu. Vypařování galia z taveniny vede k jeho nedostatku během růstu krystalu, což se projeví horší kvalitou v částech ingotu blíže k tavenině. Na obrázcích z mikroskopie magnetických sil bylo pozorováno větvení domén a úzké doménové stěny tvořené pouze atomy s magnetickými momenty v opačném směru. Připravili jsme vůbec první monokrystal URhGa. V teplotách pod teplotou přechodu TC = 41 K jsme pozorovali maximum v teplotní derivaci elektrického odporu a minimum v magnetoresistivitě.... Keywords: feromagnetismus; nespojitý fázový diagram; UTX; 5f magnetismus; ferromagnetism; discontinuous phase diagram; UTX; 5f magnetism Available in a digital repository NRGL
Specifika magnetismu na hranici feromagnetického uspořádání

This thesis focuses on the study of magnetic properties of three 5f electron itinerant ferromagnets UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa and URhGa and investigation of their phase diagrams. The single crystals of ...

Opletal, Petr; Prokleška, Jan; Nhu-Tarnawska, Hoa Kim Ngan; Veis, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Evoluce proteomu plastidu euglenidů
Novák Vanclová, Anna; Hampl, Vladimír; Gruber, Ansgar; Maier, Uwe
2019 - English
Endosymbiotic gain and transfer of plastids is a widespread evolutionary phenomenon and a major driving force of eukaryotic evolution. The integration of a new organelle is accompanied by changes in its structure, gene content, molecular mechanisms for biogenesis and transport, and re-wiring of the host and organelle metabolic pathways. To understand the course and underlying mechanisms of plastid evolution, it is important to study these processes in variety of secondary algae and notice their differences and similarities. Euglenophytes gained their plastids from green eukaryotic algae after a long history of heterotrophic lifestyle. In my thesis, I participated in analyses of newly generated sequence datasets: transcriptomes of Euglena gracilis and Euglena longa and mass spectrometry-determined proteome of E. gracilis plastid with especial regard to the potential novelties associated with plastid gain and incorporation. In the resulting publications we particularly focus on plastid protein import machinery and targeting signals and report extremely reduced TIC and completely absent TOC in euglenophyte plastid. Using the proteomic dataset, we predict potential novel plastid protein translocases recruited from ER/Golgi and re-analyze plastid signal domains, characterizing previously overlooked... Vznik plastidů endosymbiózou a jejich horizontální šíření je široce rozšířený evoluční jev a jedna z významných hnacích sil evoluce eukaryot. Integrace nové organely je doprovázena změnami v její struktuře, genovém obsahu, biogenezi a importu proteinů a propojením jejích metabolických drah s drahami hostitele. Studium těchto procesů v různých skupinách sekundárních řas a srovnávání mezi nimi je důležité pro porozumění obecným principům evoluce plastidů. Krásnoočka (Euglenophyta) získala své plastidy od zelených řas po poměrně dlouhém období heterotrofie. V této práci jsem se podílela na analýze nově vygenerovaných sekvenčních datasetů: transkriptomů Euglena gracilis a Euglena longa a plastidového proteomu E. gracilis determinovaného pomocí hmotnostní spektrometrie, a to s ohledem na potenciální inovace související se získáním a integrací plastidu. Ve výsledných publikacích jsme se zaměřili zvláště na složení a evoluci systému pro targeting a import jaderně kódovaných proteinů do plastidu a zjistili, že plastidy krásnooček obsahují extrémně redukovaný TIC a zcela postrádají TOC komplex. Na základě plastidového proteomu jsme identifikovali několik nových potenciálních translokáz odvozených od proteinů endomembránového systému a popsali některé dříve nepovšimnuté vlastnosti N-terminálních... Keywords: Euglenida; plastid; transport; genom; transkriptom; hmotnostní spektrometrie; Euglenida; plastid; transport; genome; transcriptome; mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Evoluce proteomu plastidu euglenidů

Endosymbiotic gain and transfer of plastids is a widespread evolutionary phenomenon and a major driving force of eukaryotic evolution. The integration of a new organelle is accompanied by changes in ...

Novák Vanclová, Anna; Hampl, Vladimír; Gruber, Ansgar; Maier, Uwe
Univerzita Karlova, 2019

Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď
Syslová, Eliška; Szotáková, Barbora; Petrová, Šárka; Tůmová, Lenka
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Eliška SYSLOVÁ Supervisor prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Consultant RNDr. Radka PODLIPNÁ, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Anthelmintics in Plants - Uptake, Biotransformation and Transcriptional Response The use of anthelmintics, drugs against parasitic worms, is almost necessary in veterinary medicine today. However, anthelmintics may enter the environment with the excrements of treated animals, and influence non-target organisms there. Plants which can receive, biotransform or accumulate these substances, are an integral part of the environment. Biotransformation of anthelmintics may affect the capacity of the antioxidant system, interfere with endogenous plant metabolism or polyphenol biosynthesis where plants use the same detoxifying enzymes. The aim of this thesis is to study the influence of the most commonly used anthelmintics albendazole (ABZ), fenbendazole (FBZ), flubendazole (FLU) and ivermectin (IVM) on plants. To study their uptake by plants, their biotransformation in plants and transcriptional response of plant cells to their presence. The results of the dissertation include the finding that model systems of cell suspensions and in vitro regenerants of Plantago lanceolata... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Eliška SYSLOVÁ Školitel prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Konzultant RNDr. Radka PODLIPNÁ, Ph.D. Název disertační práce: Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď Používání anthelmintik, léčiv proti parazitickým červům, je ve veterinární medicíně v dnešní době téměř nezbytné. S exkrementy ošetřených zvířat se však mohou anthelmintika dostávat do životního prostředí a tam ovlivňovat necílové organismy. Nedílnou součástí životního prostředí jsou rostliny, které tyto látky mohou přijímat, biotransformovat či akumulovat. Biotransformace anthelmintik může mít vliv na kapacitu antioxidačního systému, může zasahovat do endogenního metabolismu rostlin nebo biosyntézy polyfenolů, při které rostliny používají stejné detoxikační enzymy. Cílem této disertační práce je studovat vliv nejběžněji používaných anthelmintik albendazolu (ABZ), fenbendazolu (FBZ), flubendazolu (FLU) a ivermektinu (IVM) na rostliny. Studovat jejich příjem rostlinou, jejich biotransformaci v rostlinách a transkripční odpověď rostlinných buněk na jejich přítomnost. Mezi výsledky disertační práce řadíme mimo jiné zjištění, že v modelových systémech buněčných suspenzí a in vitro regenerantů Plantago... Available in a digital repository NRGL
Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Eliška SYSLOVÁ Supervisor prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Consultant RNDr. Radka ...

Syslová, Eliška; Szotáková, Barbora; Petrová, Šárka; Tůmová, Lenka
Univerzita Karlova, 2019

Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi
Erb, Kay Condie; Hlinka, Jiří; Mokrý, Pavel; Schranz, Wilfried
2019 - English
Title: Algebraic Approaches to Elementary Excitations in Media with Broken Spatial or Time-reversal Symmetry Author: Kay Condie Erb Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Abstract: Structural phase transitions with macroscopic symmetry breaking can be divided into 212 non-magnetic species according to the mutual spatial orien- tation of the point groups of both phases. Classification into the given species implies a set of universal transition properties such as the number of macroscopic domain states of the low-symmetry phase and their distinguishability by order parameter. In this work, the distinguishability of macroscopic domain states by all order pa- rameters which transform as vectors or vectorlike quantities (called bidirectors) was studied. For solving this task, a computer algorithm was designed which enabled an explicit listing of all vector and vectorlike order parameters, not only for the 212 non-magnetic species, but even for all 1602 magnetic species which includes transitions between crystallographic gray and bicolor point groups. In addition, irreducible representations of the 122 magnetic crystallographic point groups which transform as vectors or vectorlike quantities are... Název práce: Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi Autor: Kay Condie Erb Ústav: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Školitel: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Abstrakt: Strukturní fázové přechody vykazující narušení makroskopické symetrie lze rozdělit do 212 nemagnetických druhů (species) podle vzájemné prostorové ori- entace bodových grup obou fází. Zařazení do daného druhu implikuje řadu uni- verzálních vlastností přechodu jako např. počet makroskopických doménových stavů nízkosymetrické fáze a jejich rozlišitelnost pomocí parametrů uspořádání. V této práci byla studována rozlišitelnost makroskopických doménových stavů pomocí všech parametrů uspořádání, které se transformují jako vektory nebo jako vektorům podobné veličiny, tzv. bidirectory. Pro řešení úlohy byl navržen počítačový algoritmus, který umožnil explicitní výpis výskytu všech vektorových a vektorům podobných parametrů uspořádání a to nejen pro 212 nemagnetických species, ale i pro všech 1602 magnetických species, která zahrnují také přechody mezi krystalografickými bodovými grupami šedými a... Keywords: symetrie krystalů; fázové přechody; časová inverze; chiralita; crystal symmetry; phase transitions; time-reversal symmetry; chirality Available in a digital repository NRGL
Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi

Title: Algebraic Approaches to Elementary Excitations in Media with Broken Spatial or Time-reversal Symmetry Author: Kay Condie Erb Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences ...

Erb, Kay Condie; Hlinka, Jiří; Mokrý, Pavel; Schranz, Wilfried
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases