Number of found documents: 35067
Published from to

Nakládání s odpady ve zdravotnictví
Havlík Jan; Kateřina Štěchová; Mach Jan
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá problematikou nakládání s odpady v rámci zdravotnictví České republiky, zahrnující současně platnou legislativu. Motivací k práci je~stále rostoucí tendence používání jednorázového zdravotnického materiálu, a s tím související nárůst nejen nebezpečného infekčního odpadu a celková zátěž životního prostředí. Základním předmětem této práce je výběr vhodného zdravotnického materiálu, který se používá v běžné praxi zdravotnických zařízení v České republice jak v jednorázové, tak resterilizovatelné variantě. Konkrétně byly vybrány dýchací okruhy k plicním ventilátorům, lahve k odsávačkám a laryngoskopické lžíce. Pro~tento zdravotnický materiál byly vytvořeny modelové situace, které hodnotí přínosy a~ná-klady s ohledem na provoz daného zdravotnického zařízení, ve kterém se používají, stejně jako ekologický dopad obou variant.This diploma thesis deals with the issue of waste management within the healthcare system of the Czech Republic, including the currently valid legislation. The motivation for this paper is the increasing tendency of using disposable medical supplies and the associated increase in not only hazardous infectious waste but the overall environmental impact. The main subject of this work is the right selection of medical material, which is used in common practice of healthcare facilities in the Czech Republic in both single and reusable variants. Specifically, respiratory circuits for pulmonary ventilators, aspirator bottles and laryngoscopic spoons were selected. Model situations have been created for the selected medical material to assess the benefits and costs of the operation of the healthcare facility in which they are used, as well as the environmental impact of both of the variants. Keywords: nakládání s odpady; zdravotnictví; odpad; sterilizace; opakované použití; jednorázové; resterilizovatelné; zdravotnické prostředky; nemocnice; zdravotnické zařízení; waste management; healthcare; waste; sterilization; repeated use; single-use; reusable; medical devices; hospital; medical facility Available at various departments of the ČVUT.
Nakládání s odpady ve zdravotnictví

Tato diplomová práce se zabývá problematikou nakládání s odpady v rámci zdravotnictví České republiky, zahrnující současně platnou legislativu. Motivací k práci je~stále rostoucí tendence používání ...

Havlík Jan; Kateřina Štěchová; Mach Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Porovnávací studie neinvazivních metod určování rychlosti šíření pulzní vlny
Matera Lukáš; Julie Tomišková; Havlík Jan
2019 -
Diplomová práce se zabývá metodami neinvazivního měření rychlosti šíření pulzní vlny a analýzou pulzní vlny. Velikost časového zpoždění mezi primární a odraženou vlnou úzce souvisí s arteriální tuhostí a místem odrazu pulzní vlny. S cílem odhadnout místo odrazu pulzní vlny bylo provedeno neinvazivní měření rychlosti šíření pulzní vlny v aortě (cfPWV) pomocí certifikovaného přístroje VaSera (VS-1500N). Dále bylo provedeno měření pomocí prototypu přístroje, který měří na principu diferenciálního tlakového senzoru a za pomoci manžety snímá suprasystolické pulzace. Jejich analýza je provedena pomocí naprogramovaných skript v programovém prostředí MATLAB. Pomocí vytvořeného programu je určen parametr t, který vyjadřuje časové zpoždění mezi primární a odraženou vlnou. Na základě znalosti rychlosti šíření aortální pulzní vlny a časového zpoždění mezi primární a odraženou vlnou je dopočítána vzdálenost mezi jugulem a místem odrazu pulzní vlny.The aim of this diploma thesis is to deal with non-invasive measurements of pulse wave velocity and with pulse wave analysis. The locations of arterial pressure wave reflection, along with arterial stiffening, have a major influence on the timing of the reflected wave. For purpose to estimate the loation of reflected pulse wave it was non-invasive measured cfPWV using a VaSera (VS-1500N). The next it was measrured with a whole new device, based on the principle of a differential pressure sensor, which measures suprasystolic pulse waves by arm cuff . The analysis of these waves was performed by programmed scripts in MATLAB. Using the created program, the parameter t is determined, which expresses the time delay between the primary and the reflected wave. Now, the reflected wave transit time and aortic pulse wave velocity are known. Using these two parameters, the distance jugulum-loation of reflected pulse wave is calculated. Keywords: PWV; cfPWV; Odražená pulzní vlna; VaSera; Prototyp přístroje; Místo odrazu pulzní vlny; PWV; cfPWV; Reflected pulse wave; VaSera; Designed device; Location of reflected wave Available at various departments of the ČVUT.
Porovnávací studie neinvazivních metod určování rychlosti šíření pulzní vlny

Diplomová práce se zabývá metodami neinvazivního měření rychlosti šíření pulzní vlny a analýzou pulzní vlny. Velikost časového zpoždění mezi primární a odraženou vlnou úzce souvisí s arteriální ...

Matera Lukáš; Julie Tomišková; Havlík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh bezdrátového senzoru pro měření vlhkosti dřevěných konstrukcí
Včelák Jan; David Žaitlík; Šmíd Radislav
2019 -
Tato práce se zabývá návrhem bateri-ově napájeného senzoru pro monitoring vlhkosti dřeva s bezdrátovou komunikací. Tento senzor je součástí systému Mois-ture Guard, který je vyvíjen na UCEEB ČVUT. Hlavní metodou pro měření vlhkosti dřeva je odporová metoda, sekundární me-todou je metoda měření vlhkosti vzduchu v kavitě dřeva. Senzor využívá ke komunikaci s cen-trální jednotkou PLC UniPi technologii IQRF. Hardware senzoru byl navrhnut. Hlavní důraz byl kladen na spotřebu energie jed-notlivých součástí senzoru. Byla vypočí-tána odhadovaná spotřeba energie při růz-ných konfiguracích frekvencí měření a ode-sílání dat. Firmware mikrokontoleru není zcela ho-tov, avšak low-power vlastnosti použi-tého mikrokontroléru jsou popsány, včetně toho, jak je využít. Byly vyvinuty dvě apli-kace pro UniPi PLC, které slouží k vztvo-ření IQRF sítě a získávání dat ze senzorů. K tomuto bylo využito IQRF SDK.This thesis deals with designing a batterypowered wood moisture sensor with wireless communication. The developed sensor is a part of the Moisture Guard platform developed at UCEEB CTU. The main measurement method uses a wood resistance measurement; the secondary method uses wood cavity humidity and temperature measurement. The sensor uses IQRF technology to communicate with an UniPi PLC, the central point of the sensor network. The sensor hardware was developed within this thesis. The power consumption of the sensor parts was taken into account. The consumption was calculated for a different configurations of the frequency of measurement and transmission. The microcontroller firmware of the sensor is not yet complete, but the low power abilities of the microcontroller, and how to used them, were described. Two applications for the UniPi PLC were developed using IQRF SDK. One for the IQRF network creation and second for the data acquisition. Keywords: IoT; LPWAN; Dřevostavby; Senzor; Vlhkost; IoT; LPWAN; Wooden Structures; Sensor; Moisture Available at various departments of the ČVUT.
Návrh bezdrátového senzoru pro měření vlhkosti dřevěných konstrukcí

Tato práce se zabývá návrhem bateri-ově napájeného senzoru pro monitoring vlhkosti dřeva s bezdrátovou komunikací. Tento senzor je součástí systému Mois-ture Guard, který je vyvíjen na UCEEB ČVUT. ...

Včelák Jan; David Žaitlík; Šmíd Radislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Detekce oblouku ve střídavých obvodech
Šmíd Radislav; Kazim Yigit Baser; Včelák Jan
2019 -
Cílem této práce je vyvinout detekční algoritmus pro detekci střídavého oblouku v zařízeních AFDD s využitím přímé digitalizace a strojového učení. Cena obvodů pro rychlou přímou digitalizaci stále v posledních letech klesá a očekává se pokračování tohoto trendu. Proto bude možné použití přímé digitalizace v zařízeních pro detekci oblouku AFDD. Hlavním cílem práce je analýza oblouku ve vhodných oblastech a návrh metody detekce založené na strojovém učení s učitelem. Pro analýzu byla provedena měření podle standardu IEC62606. Po analýze byla tato data použita pro návrh algoritmu strojového učení s učitelem k dosažení úspěšné detekční schopnosti. Hlavním přínosem práce k výzkumu detekce oblouku je: 1. optimalizovaný algoritmus pro detekci, který může být použit v existujících řešeních a v řešení navrženém v této práci 2. nástroj pro automatizovaný výběr příznaků, který je v existujících řešeních prováděn heuristickyThis thesis aims to propose a detection algorithm for AC Arc Fault Detection Devices(AFDD) using direct digitization and supervised machine learning algorithms. The price of high frequency, direct digitization devices have been steadily decreasing in recent years and it is expected that this trend will continue in the future. Therefore, data processing using direct digitization is becoming feasible method to use in AC arc fault detection devices. The main purpose of this thesis is to analyze arc faults in suitable domains and to propose a method for detection based on supervised machine learning algorithms. In order to analyze arc faults, measurements were gathered according to IEC62606 standards. After suitable analysis, this data was then used to design supervised machine learning algorithms to achieve successful detection performance. In particular, the main contributions of the thesis to arc fault detection research are as follows: 1. An optimized algorithm for detection that can be utilized both in existing solutions and in the proposed solution in this thesis 2. An automated feature selection tool from current waveforms that is done heuristically in existing solutions. Keywords: Strojove uceni s ucitelem; detekce stridaveho oblouku; zarizeni pro detekci stridaveho oblouku; SVM; extrakce priznaku; Fourierova transformace; Supervised Machine Learning; AC Arc Fault Detection; Arc Fault Detection Device(AFDD) Support Vector machine; Feature extraction; Fourier transform Available at various departments of the ČVUT.
Detekce oblouku ve střídavých obvodech

Cílem této práce je vyvinout detekční algoritmus pro detekci střídavého oblouku v zařízeních AFDD s využitím přímé digitalizace a strojového učení. Cena obvodů pro rychlou přímou digitalizaci stále v ...

Šmíd Radislav; Kazim Yigit Baser; Včelák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Integrační testování metodou Model-Based Testing - případová studie
Sobotka Jan; Michal Veselka; Ristovska Biljana
2019 -
Cílem této diplomové práce je ověřit možnosti integračního testování metodou Model-Based Testing (MBT). Práce se po úvodním seznámením s problematikou HIL (Hardware-in-the-Loop) testování zaměřuje na návrh modelů popisujících komfortní subsystémy vozidla a validaci jejich věrohodnosti. Následně je provedeno několik sad experimentů a jsou diskutovány jejich výsledky a vhodnost MBT přístupu k integračnímu testování. Závěr je zaměřen na zhodnocení přístupu MBT testování a je navrhnuto několik úprav stávajícího programu Taster pro zlepšení kvality integračního testování metodou MBT.The main goal of this diploma thesis is to evaluate integration testing performed by Model-Based Testing (MBT) approach. The thesis deals with the problematics of HIL (Hardware-in-the-Loop) testing. It focuses on designing models which describe comfort systems of the car and validation of their credibility. Consequently, it is done a few sets of experiments. The results and appropriateness of the MBT approach to the integration testing are discussed. In conclusion, it is evaluated overall approach MBT testing and is proposed a few changes of the Taster to the improved quality of the integration testing. Keywords: Taster; UPPAAL; Časované automaty; testování; integrační; Model-Based testování; Taster; UPPAAL; Timed automaton; testing; integration; Model-Based testing Available at various departments of the ČVUT.
Integrační testování metodou Model-Based Testing - případová studie

Cílem této diplomové práce je ověřit možnosti integračního testování metodou Model-Based Testing (MBT). Práce se po úvodním seznámením s problematikou HIL (Hardware-in-the-Loop) testování zaměřuje na ...

Sobotka Jan; Michal Veselka; Ristovska Biljana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Přenositelný webový server pro specifické aplikace na zařízeních s OPC UA
Burget Pavel; Jiří Kalousek; Renza Ondřej
2019 -
Komunikace hraje v dnešním světě plném technologií klíčovou roli a informace představují nemalou hodnotu. Do průmyslového prostředí je na všech úrovních čím dál více zaváděna automatizace. Zařízení od senzorů a akčních členů až po pracovní stanice poskytující přístup k plánování a diagnostice systémů musí být připojená k síti a vzájemně si vyměňovat data. K tomu významně dopomohla standardizace komunikační platformy v podobě OPC UA protokolu. Tato práce se zabývá moderními způsoby komunikace v průmyslových sítích, zejména pak získáváním diagnostických dat. Cílem práce je návrh propojení existujícího webového rozhraní mezi člověkem a strojem s OPC UA serverem zavedeným do nové řady bezpečnostně-kritických kontrolérů pro železniční zabezpečovací zařízení vyvíjené v Siemens Mobility, s.r.o. v Praze. Výsledkem je softwarové řešení, které získává data z OPC UA serveru, provádí mapování odlišných sémantik, převádí data do požadovaného formátu a poskytuje je původní webové aplikaci. Navržený koncept může být využit při propojování specifických uživatelských rozhraní s unifikovanými diagnostickými servery.Communication plays a vital role in the nowadays technological world, and information poses a considerable value. The automation in industry is increasingly widespread. From sensors and actuators up to workstations with enterprise and diagnostic applications, all devices have to be connected to the network, and they have to communicate among themselves. The interconnection can be achieved thanks to the standardization effort which resulted, among others, in the OPC UA protocol. This thesis is concerned about modern ways of industrial communication, especially about retrieving diagnostics data. It is aimed to design an interconnection between an existing web-based Human-Machine Interface and an OPC UA server introduced into a new version of safety-critical railway controllers developed by Siemens Mobility, s.r.o. in Prague. The result is a software solution which can obtain data from an OPC UA server, perform mapping of semantics, convert data formats, and provide the data to the original web-based interface. The proposed concept can be applied when interconnection between customized user interfaces and unified diagnostic servers needs to be achieved. Keywords: OPC UA standard; OPC UA klient; webový server; diagnostika; průmyslová komunikace; rozhraní mezi člověkem a strojem; OPC UA standard; OPC UA client; web server; diagnostics; industrial communication; Human-Machine Interface Available at various departments of the ČVUT.
Přenositelný webový server pro specifické aplikace na zařízeních s OPC UA

Komunikace hraje v dnešním světě plném technologií klíčovou roli a informace představují nemalou hodnotu. Do průmyslového prostředí je na všech úrovních čím dál více zaváděna automatizace. Zařízení od ...

Burget Pavel; Jiří Kalousek; Renza Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Měřicí kamera pro výukové laboratoře
Fischer Jan; Jakub Vodseďálek; Havle Otto
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřící kamery pro výukové laboratoře. Kamera podporuje několik CMOS obrazových senzorů řízených mikrořadičem z řady STM32. Snímky jsou přenášeny do PC s běžící vytvořenou aplikací pomocí USB. Podpora high speed USB je přidáná pomocí externího USB PHY na navržené propojovací desce. Kamera je schopna přenosu snímku v reálném čase, takže rozlišení podporovaných CMOS senzorů není omezeno. PC aplikace s multi platformní podporou umožňuje plnou kontrol CMOS senzoru. Přítomen je také simulovaný mód řádkového senzoru se základními nástroji pro analýzu řádku. V rámci práce je vytvořena propojovací deska mezi desku CMOS senzoru a desku mikrořadiče a také programy pro mikrořadič a PC.This master's thesis deals with the design and realization of a measurement camera for educational laboratories. The camera supports multiple CMOS image sensors controlled by STM32 series microcontroller. Images are transferred to PC running the developed application using USB. High speed USB support is added by external USB PHY on designed interfacing board. The camera is capable of real-time image data transfer, hence the resolution of supported CMOS sensors is unlimited. PC application with multiplatform support allows full CMOS sensor control. Simulated linear image sensor mode with simple line analysis tools is also included. Interfacing board between CMOS sensor board and microcontroller board and programs for microcontroller and PC are created within the work. Keywords: CMOS obrazový sensor; kamera; STM32; STM32H743; USB; externí USB phy; libusb; platforma pro laboratorní výuku; videomterie; embedded programování; Qt; C++; C; CMOS image sensor; camera; STM32; STM32H743; USB; external USB phy; libusb; labs teaching platform; videometry; embedded programming; Qt; C++; C Available at various departments of the ČVUT.
Měřicí kamera pro výukové laboratoře

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřící kamery pro výukové laboratoře. Kamera podporuje několik CMOS obrazových senzorů řízených mikrořadičem z řady STM32. Snímky jsou přenášeny do ...

Fischer Jan; Jakub Vodseďálek; Havle Otto
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Měření fyzikálních charakteristik tlakových manžet
Fabián Vratislav; Patrícia Troppová; Grünes Richard
2019 -
Táto diplomová práca sa zaoberá meraním fyzikálnych charakteristík tlakových manžiet, konkrétne p-V a prenosových charakteristík, pričom hlavným cieľom bolo určiť tlakovú manžetu na meranie suprasystolického tlaku, ktorá zachytený signál skresľuje najmenej a bude sa dať použiť v prístroji na meranie rýchlosti šírenia pulznej vlny. Pri skúmaní fyzikálnych charakteristík sa využívalo 6 tlakových manžiet od rôznych výrobcov, pričom celé experimentálne meranie prebiehalo v laboratórnych podmienkach. Prvou skúmanou charakteristikou bola p-V charakteristika, ktorá bola realizovaná na dvoch fantómoch ruky rozdielnej veľkosti a pri dvoch rôznych prítlakoch manžety. Namerané hodnoty p-V charakteristík boli spracovávané v prostredí Matlab, kde bola skúmaná linearita daných priebehov od 150 do 230 mmHg a objemový interval pri tlaku 230 mmHg. Na základe p-V charakteristík boli vybrané dve najlepšie manžety, u ktorých boli ďalej skúmané prenosové charakteristiky ako odozvy systému na jednotkový impulz. Tieto odozvy systému boli spracované v prostredí Matlab, z ktorých bol následne zisťovaný logaritmický dekrement, tlmiaci faktor, vlastná frekvencia a prenosová funkcia systému. Z prenosovej funkcie bola nakoniec odvodená amplitúdová a fázová charakteristika danej manžety. Na základe zistených charakteristík a z nich vyplývajúcich parametrov sa nakoniec za najlepšiu manžetu zvolila manžeta značky Fazzini, pre ktorú bol v poslednej časti diplomovej práce navrhnutý kompenzačný filter pre rekonštrukciu tlakovej krivky. Hlavným výsledkom realizovania štúdie tak je výber manžety značky Fazzini, ktorá by mala byť v blízkej budúcnosti použitá s kompenzačným filtrom v prístroji na meranie rýchlosti šírenia pulznej vlny, pretože sa javila ako manžeta s najlepšími vlastnosťami.This diploma thesis deals with the measurement of the physical characteristics of the pressure cuffs, namely p-V and transfer characteristics. The main objective was to determine the pressure cuff for measuring the suprasystolic pressure, which distorts the captured signal at least and can be used in the device for measuring the pulse wave propagation rate. Six pressure cuffs from different manufacturers were used in this measurement and the whole experimental measurement was performed under laboratory conditions. The first characteristic investigated was the p-V characteristic, which was realized on two phantoms of a hand of different size and at two different cuff pressures. Measured values of p-V characteristics were processed in Matlab, where the linearity of the given courses was examined from 150 to 230 mmHg and the volume interval at 230 mmHg. Based on the p-V characteristics, two best cuffs were selected for which the transfer characteristics of the system per unit impulse were further investigated. These system responses were processed in a Matlab, from which a logarithmic decrement, damping factor, natural frequency, and system transfer function were detected. Finally, the amplitude and phase characteristics of the cuff were derived from the transfer function. Based on the characteristics and the resulting parameters, the Fazzini cuff was chosen as the best cuff for which a compensating filter for the pressure curve reconstruction was designed in the last part of the thesis. The main result of the study is the selection of the Fazzini cuff, which should be used in the near future with a compensating filter in the device for measuring the pulse wave propagation rate, because the Fazzini looks like a cuff with the best features. Keywords: tlaková manžeta; p-V charakteristika; jednotkový impulz; vlastná frekvencia; tlmiaci faktor; prenosová funkcia; prenosová charakteristika; pressure cuff; p-V characteristic; Dirac function; natural frequency; damping factor; transfer function; transfer characteristic Available at various departments of the ČVUT.
Měření fyzikálních charakteristik tlakových manžet

Táto diplomová práca sa zaoberá meraním fyzikálnych charakteristík tlakových manžiet, konkrétne p-V a prenosových charakteristík, pričom hlavným cieľom bolo určiť tlakovú manžetu na meranie ...

Fabián Vratislav; Patrícia Troppová; Grünes Richard
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Měření parametrů srdečních katetrů
Fabián Vratislav; Yegor Mikhailov; Grošpic Antonín
2019 -
Diplomová práce se věnuje studiu fyzikálně-matematického modelu měřicího systému "srdeční diagnostický katétr - komůrka se senzorem tlaku", a to na základě měření frekvenční charakteristiky reálného systému. V úvodní části práce byl proveden teoretický rozbor problematiky hemodynamického monitorování a fyzikálně-matematického aparátu použitého pro modelování a verifikaci modelu. V rámci seznámení se současným stavem řešení problematiky bylo provedeno studium výzkumů M. Gardnera a Roberta A. Peury. Tato část práce zahrnuje popis problematiky a metody řešení vědeckých článků, které se staly základem pro řešení experimentální úlohy diplomové práce -měření frekvenční charakteristiky systému. Praktická část práce zahrnuje analýzu modelu s rozloženými parametry a modelu se soustředěnými parametry měřicího systému "katétr-snímač". V experimentální části práce byly popsány návrh a realizace metod měření frekvenční a přechodové charakteristiky systému. Ze signálů naměřených v obou experimentech byly stanoveny hodnoty poměrného útlumu a vlastní frekvence systému. Pro určení parametrů byly testovány tři metody: numerický výpočet - funkce tfest Matlab, "Half-power bandwidth method " a výpočet pro lineární model II. řádu podle Webstera. Na základě identifikovaných parametrů byla stanovena přenosová funkce systému. Získaná přenosová funkce byla použita pro vytvoření digitálního kompenzačního FIR filtru. Pro hodnocení výsledků inverzní filtrace byly použity korelační koeficient a parametr "Root Mean Square Error".The diploma thesis deals with the study of the physical-mathematical model of the measuring system "cardiac diagnostic catheter - dome with pressure sensor", based on the measurement of the frequency response of the real system. The introductory part of the thesis includes theoretical analysis for issues of hemodynamic monitoring and physical-mathematical apparatus, which were used for modeling and verification of the model. By way of introduction to the current state of solution, there were two studies considered by M. Gardner and Robert A. Peura. This part of the thesis includes a description of the issue and the solution methods of scientific articles, which became the main solution for the experimental task of the thesis - measuring the frequency response of the system. The practical part of the thesis includes the analysis of the distributed parameter model and the lumped parameter model of the "catheter-sensor" measuring system. The proposal and implementation of methods for measuring the frequency and step response of the system were described in the experimental section of the thesis. The damping ratio and natural frequency values of the system were determined from the signals measured in both experiments. Three methods were used to determine the parameters: numerical calculation - tfest function Matlab, "Half-power bandwidth method" and calculation for II. order linear model according to Webster. The transfer function of the system was determined on the basis of identified parameters. The obtained transfer function was used to create a digital compensation FIR filter. The correlation coefficient and the "Root Mean Square Error" parameter were used to evaluate the results of inverse filtering. Keywords: systém „katétr-snímač“; frekvenční charakteristika; přechodová charakteristika; poměrný útlum; vlastní frekvence; inverzní filtrace; system “catheter-sensor”; frequency response; step response; damping ratio; natural frequency; inverse filtration Available at various departments of the ČVUT.
Měření parametrů srdečních katetrů

Diplomová práce se věnuje studiu fyzikálně-matematického modelu měřicího systému "srdeční diagnostický katétr - komůrka se senzorem tlaku", a to na základě měření frekvenční charakteristiky reálného ...

Fabián Vratislav; Yegor Mikhailov; Grošpic Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh výkonového měniče s SiC MOSFETy
Fischer Jan; Jan Světlík; Smutka Jiří
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem výkonového měniče založeného na topologii typu synchronní buck. Měnič je zkonstruován s využitím MOSFET tranzistorů na bázi silikon karbidu. Tato práce se věnuje analýze měniče s cílem navrhnout a realizovat řídící jednotku umožňující jak zpětnovazební regulaci měniče, tak řízení v otevřené smyčce. Za tímto účelem je odvozen analytický model měniče coby dynamického systému, který je použit pro návrh a simulaci řízení. Kontrolní jednotka je implementována s využitím 32 bitového mikrořadiče založeného na architektuře ARM. V této práci je poskytnut popis a použití klíčových periférií mikrořadiče pro realizaci řízení. Na závěr jsou shrnuty výsledky měření dynamického chování výkonových tranzistorů při provozu měniče. Pozornost je především věnována měření proudu tekoucího jedním tranzistorem s využitím běžného rezistoru pro snímání proudu a kompenzaci frekvenční charakteristiky rezistoru.This master degree thesis is concerned with the design of high power converter. The converter is based on synchronous buck topology and is realized using silicon carbide MOSFET transistors. This work deals with an analysis of such type of converter to design and realize a control unit providing feedback control of the converter. Therefore, a dynamic model of the converter is derived using a conventional technique of averaged state space modeling. The derived model is used for controller design and closed-loop control simulation. The control unit is implemented using a 32-bit ARM-based microcontroller. Hence, an insight into the microcontroller key peripherals is provided as well as a brief overview of the firmware architecture. This work concludes by a brief investigation of switching waveforms of SiC MOSFETs acquired during the converter operation. Attention is called to a transistor current measurement with a low-cost current sensing resistor and its frequency characteristic compensation. Keywords: Výkonový měnič; rozbor; návrh; řízení; SiC MOSFET; Power converter; analysis; design; control; SiC MOSFET Available at various departments of the ČVUT.
Návrh výkonového měniče s SiC MOSFETy

Tato diplomová práce se zabývá návrhem výkonového měniče založeného na topologii typu synchronní buck. Měnič je zkonstruován s využitím MOSFET tranzistorů na bázi silikon karbidu. Tato práce se věnuje ...

Fischer Jan; Jan Světlík; Smutka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases