Number of found documents: 60782
Published from to

Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice
Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
2020 - English
Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena se zaměřením na aplikace v oblasti plazmoniky. Důraz je kladen na spektroskopii energiových ztrát elektronů (EELS) a katodoluminiscenci. Dále je diskutována výroba plazmonických vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii, přičemž je kladen důraz na litografii iontovým svazkem a na přípravu vzorků za použití chemicky syntetizovaných částic ve vodném roztoku. Hlavní výzkumné výsledky práce jsou rozděleny do čtyř částí. První část se věnuje komparativní studii plazmonických antén vyrobených elektronovou a iontovou litografií. Přestože obě techniky jsou vhodné pro výrobu plazmonických antén, elektronová litografie by měla být upřednostňována před iontovou litografií díky lepší kvalitě výsledných antén a jejich silnější plazmonické odezvě. Antény vyrobené iontovou litografií mají neostré okraje, vykazují výrazné kolísání tloušťky a jsou také silně kontaminovány nejen organickými kontaminanty, ale také rezidui po iontové litografii včetně implantovaných iontů z iontového svazku a atomů titanové adhezivní vrstvy. Ve druhé části je zkoumán Babinetův princip komplementarity pro plazmonické nanostruktury na sérii zlatých diskových antén a komplementárních apertur ve zlaté vrstvě s různými průměry. Komplementarita je potvrzena pro základní plazmonické vlastnosti jako rezonanční energie, ale rozdíly způsobené omezenou platností Babinetova principu jsou patrné například pro prostorové rozložení blízkého pole plazmonových polaritonů. Třetí část shrnuje studii nanostruktur s funkčními vlastnostmi souvisejícími s lokálním zesílením elektrického a magnetického pole. Obzvlášť silné lokální zesílení pole vykazují plazmonické antény tvaru bowtie a diabolo, a to jak ve formě částic, tak ve formě apertur. Naše studie umožnila identifikovat několik módů lokalizovaných povrchových plazmonů v těchto anténách a charakterizovat jejich vlastnosti včetně energie módu, rozložení elektrické a magnetické složky blízkého pole módu, a kvalitativní rozložení uzlů náboje a proudu souvisejících oscilací elektronového plynu. Dále jsme studovali laditelnost energií módů v blízké infračervené a viditelné spektrální oblasti a zaměřili jsme se na Babinetovskou komplementaritu mezi přímými a invertovanými anténami. Poslední část je zaměřena na stříbrný amalgám, nový a velmi perspektivní plazmonický materiál. Změnou velikosti stříbrných amalgámových nanostruktur může být jejich plazmonová rezonance laděna od oblasti ultrafialového záření přes celou viditelnou až po infračervenou oblast. Jelikož stříbrný amalgám je dobře prozkoumán v oblasti elektrochemie, stříbrné amalgámové nanočástice otevírají možnost kombinovat plazmoniku a elektrochemii dohromady. This thesis deals with electron and ion beam techniques for fabrication and characterization of plasmonic nanostructures. Analytical electron microscopy focusing on applications in the field of plasmonics is discussed. The emphasis is given to electron energy loss spectroscopy (EELS) and cathodoluminescence. Further, fabrication of plasmonic samples for transmission electron microscopy is introduced while the aim is put at focused ion beam lithography and at sample preparation using chemically synthesized particles in water solution. The main research results are divided into four parts. The first part covers a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography. While both techniques are suitable for the fabrication of plasmonic antennas, electron beam lithography shall be prioritized over focused ion beam lithography due to better quality of the resulting antennas and considerably stronger plasmonic response in EELS. Antennas fabricated by focused ion beam lithography have slightly dull edges, exhibit pronounced thickness fluctuation, and they are also strongly contaminated not only by organic contaminants, but also by residues of FIB milling including implanted milling ions and atoms of a titanium adhesion layer. In the second part, Babinet's principle of complementarity for plasmonic nanostructures is investigated on a set of gold disc-shaped antennas and complementary apertures in a gold layer with various diameters. The complementarity is confirmed for fundamental plasmon properties such as resonance energies, but differences rising from the limited validity of Babinet's principle are found, for example, for the spatial distribution of the near-field of plasmon polaritons. The third part summarizes a study of nanostructures with functional properties related to the local enhancement of electric and magnetic field. Bow-tie and diabolo plasmonic antennas, both in the form of particles and in the form of apertures, exhibit particularly strong local field enhancement. Our study identifies several modes of localized surface plasmons in these antennas and characterizes their properties including mode energy, near field electric and magnetic field distribution, and the qualitative distribution of charge nodes and current associated with electron gas oscillations. Next, we have studied mode energy tunability in near infrared and visible spectral regions and focused on Babinet's complementarity between direct and inverted antennas. The last part is focused on silver amalgam, which is a novel and very prospective plasmonic material. By changing the size of silver amalgam nanostructures their plasmon resonance can be tuned from ultraviolet through the whole visible to infrared region. As silver amalgam is well investigated in the field of electrochemistry, silver amalgam nanoparticles opens a possibility to combine plasmonics and electrochemistry together. Keywords: Plasmonic antennas; localized surface plasmons; electron microscopy; EELS; cathodoluminescence; Babinet's principle.; Plazmonické antény; lokalizované povrchové plazmony; elektronová mikroskopie; EELS; katodoluminiscence; Babinetův princip. Available in a digital repository NRGL
Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice

Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena ...

Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci
Novotná, Veronika; Richter, Aleš; Hána,, Karel; Červinka, Dalibor
2020 - Czech
Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická řešení dvou vyvinutých unikátních experimentálních vysokonapěťových zdrojů stejnosměrných a střídavých pulzů pro účely elektroporace a diskutuje také experimenty, ke kterým byly zdroje využity. This dissertation thesis describes a phenomenon called electroporation. It is about its theoretical aspects as well as about modeling of processes in the tissue during electroporation. Further, it describes the technical design of two developed unique experimental generators of DC and AC pulses for electroporation purposes. It also includes a description of experiments which were done using discussed generators. Keywords: Ablační techniky; ireverzibilní elektroporace; modelování; Pennesova rovnice; reverzibilní elektroporace; vysokonapěťový zdroj; Ablation techniques; irreversible electroporation; modeling; Pennes bioheat equation; reversible electroporation; high-voltage generator Available in a digital repository NRGL
Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci

Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická ...

Novotná, Veronika; Richter, Aleš; Hána,, Karel; Červinka, Dalibor
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Diferenciály s řízeným dělením momentu pro těžká užitková vozidla
Fojtášek, Jan; Magdolen,, Ľuboš; Tůma, Jiří; Porteš, Petr
2020 - Czech
Tato práce se zabývá posouzením vlivu regulace stáčivého momentu prostřednictvím aktivního diferenciálu na dynamiku jízdy nákladního vozidla. Jsou zde shrnuty poznatky ohledně možností konstrukčního uspořádání aktivního diferenciálu, regulačních algoritmů i teoretické předpoklady týkající se výsledného vlivu na dynamiku jízdy. Na základě rešeršní části je vypracován vlastní návrh aktivního diferenciálu pro experimentální nákladní vozidlo. Hlavní část práce je věnována analýze vlivu aktivního diferenciálu na ovladatelnost vozu při manévrování a jeho stabilitu včetně limitních jízdních stavů. Za tímto účelem je sestaven kompletní multibody model vozidla s klasickým diferenciálem a výsledky simulací jízdy tohoto vozu experimentálně ověřeny pomocí měření vybraných parametrů dynamiky jízdy při jízdních manévrech reálného nákladního automobilu. Validovaný model je dále rozšířen o aktivní diferenciál včetně regulačního algoritmu. Ověření teoretických předpokladů a vyhodnocení vlivu aktivního diferenciálu na dynamiku jízdy nákladního vozidla je pak provedeno pomocí simulací vybraných manévrů zahrnujících ustálené i přechodové jízdní stavy. Na základě popsaných poznatků je pak vyhodnocen celkový přínos této technologie, jeho realizovatelnost a hlavní výhody a nevýhody. This work deals with the assessment of the yaw moment control via active differential effects to the heavy commercial vehicle dynamics. Summarized are the findings about design of active differential, control algorithms and theoretical assumptions about overall effects to the vehicle dynamics. According to the described theory the own concept of the active differential for experimental heavy commercial vehicle is proposed. The main part of the work is focused on the effects of the active differential on vehicle manoeuvrability, controllability, stability and limits analysis. For this purpose, multibody dynamic model of the complete vehicle with standard open differential is assembled and results of the selected manoeuvre simulations validated by measurements of the real vehicle characteristics. The validated vehicle model is then extended by the model of the active differential with control algorithm. According to the simulations results the theoretical presumptions are confirmed and the effects of the active differential on vehicle dynamics in steady and transition states are evaluated. Based on the described findings the overall improvement of the vehicle dynamics by this technology, feasibility of the proposed concept and main advantages and disadvantages are evaluated. Keywords: Usměrnění točivého momentu; aktivní diferenciál; regulace stáčení; nákladní vozidlo; dynamika jízdy vozidla; Torque vectoring; active differential; direct yaw control; heavy commercial vehicle; vehicle dynamics Available in a digital repository NRGL
Diferenciály s řízeným dělením momentu pro těžká užitková vozidla

Tato práce se zabývá posouzením vlivu regulace stáčivého momentu prostřednictvím aktivního diferenciálu na dynamiku jízdy nákladního vozidla. Jsou zde shrnuty poznatky ohledně možností konstrukčního ...

Fojtášek, Jan; Magdolen,, Ľuboš; Tůma, Jiří; Porteš, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Stavebně technologický projekt výstavby centrální nabíjecí stanice v Púchově
Stopka, Peter; Nečasová, Barbora; Diaz, Yvetta
2019 - Slovak
Táto diplomová práce je zameraná na vytvorenie stavebne technologického projektu výstavby Centrálnej nabíjacej stanice v Púchove. Objekt sa nachádza v priemyselnej oblasti mesta Púchov a v areáli firmy Continental Matador Rubber. V práci je spracovaná technická správa k stavebne technologickému projektu, koordinačná situácia stavby so širšími dopravnými trasami, časový a finančný objektový plán, štúdia realizácie hlavných technologických etáp, projekt zariadenia staveniska, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, časový plán hlavného stavebného objektu, plán zaistenia materiálových zdrojov pre monolitickú časť stavby. V práci sú zhotovené, technologické predpisy pre vŕtané piloty a stropnú konštrukciu nad prvým nadzemným podlažím. Na technologické predpisy nasledujú kontrolné a skúšobné plány. Ďalšie zadania, ktoré boli zhotovené v tejto práci ako sú plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, návrh a porovnanie žeriavov a položkový rozpočet. This diploma thesis focuses on the construction of a construction technological project for the construction of the Central Charging Station in Púchov. The building is located in the industrial area of Púchov and in the area of Continental Matador Rubber. In the thesis is elaborated technical report for building technological project, co-ordination situation of construction with wider transport routes, time and financial object plan, study of the realization of the main technological stages, construction site design, design of main building machines and mechanisms, time schedule of main building, securing material resources for the monolithic part of the building. In the thesis are made, technological rules for drilled pilots and ceiling structure above the first overground floor. Technological regulations follow control and test plans. Other assignments that have been made in this work, such as the occupational safety and health plan, the design and comparison of cranes and the item budget. Keywords: Industrial monolithic hall; building equipment; machine assembly; timetable; technological regulation; control and test plan; drilled piles by CFA method; monolithic ceiling construction; occupational safety and health plan; comparison of cranes. Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt výstavby centrální nabíjecí stanice v Púchově

Táto diplomová práce je zameraná na vytvorenie stavebne technologického projektu výstavby Centrálnej nabíjacej stanice v Púchove. Objekt sa nachádza v priemyselnej oblasti mesta Púchov a v areáli ...

Stopka, Peter; Nečasová, Barbora; Diaz, Yvetta
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Hydraulické posouzení rázových jevů v jezové zdrži Střekov
Stříž, Jaroslav; Duchan, David; Dráb, Aleš
2019 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce je pomocí zvolené metodiky posoudit vznik rázových jevů, především rázových vln na jezovou zdrž Střekov. Samotná práce se skládá z několika částí. Je zde proveden stručný úvod do problematiky a rešerše možných metod řešení, následně verifikace jednotlivých metod na fyzikálním modelu a užití numerické metody k posouzení vybrané lokality. The main aim of the thesis is to assess the origin of surge phenomena, primarily surge waves at the weir pool Střekov, using the selected methodology. The paper is divided into several parts. There is a brief introduction to the problematics and research of possible solution methods, followed by a verification of these methods on a physical model and finally an application of a numerical method for an assessment of the chosen locality. Keywords: rázové vlny; doba doběhu; střední výška vlny; neustálené proudění; 2D model; surge waves; deceleration time; medium high wave; unsteady flow; 2D model Available in a digital repository NRGL
Hydraulické posouzení rázových jevů v jezové zdrži Střekov

Hlavním cílem diplomové práce je pomocí zvolené metodiky posoudit vznik rázových jevů, především rázových vln na jezovou zdrž Střekov. Samotná práce se skládá z několika částí. Je zde proveden stručný ...

Stříž, Jaroslav; Duchan, David; Dráb, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Mateřská škola
Jílková, Kateřina; Vlach, František; Bečkovský, David
2019 - Czech
Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace pro provedení novostavby mateřské školy. Objekt je navržen jako zděný z vápenopískových tvárnic Sendwix, založený na základových pasech. Obvodové zdivo je zatepleno z kontaktního zateplovacího systému. Stropy jsou navrženy jako železobetonové desky. Střecha objektu je tvořena jako jednoplášťová vegetační extenzivní. The aim of my dissertation is to elaborate project of documentation for the execution of a new kindergarten. The building is designed as a sand-lime block Sendwix with concrete foundation strips. External walls are insulated by contact thermal insulation system. Ceiling are designed as a cast-in-place reinforced slabs. The roof is consists as a warm flat extensive green roof. Keywords: Mateřská škola; novostavba; vápenopískové tvárnice Sendwix; ETICS; dřevohliníkové okno; jednoplášťová vegetační střecha extenzivní; Kindergarden; new building; sand-lime block Sendwix; ETICS; wood-aluminium window; warm flat extensive green roof Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola

Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace pro provedení novostavby mateřské školy. Objekt je navržen jako zděný z vápenopískových tvárnic Sendwix, založený na základových pasech. Obvodové ...

Jílková, Kateřina; Vlach, František; Bečkovský, David
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Technicko-technologický audit úpravny vody
Jedličková, Tereza; Svoboda, Pavel; Kučera, Tomáš
2019 - Czech
Cílem předložené diplomové práce je realizace a vyhodnocení technicko-technologického auditu vodohospodářských systémů úpraven vod - konkrétně Úpravny vody Plzeň. Součástí auditu je popis výroby pitné vody včetně vyhodnocení úpravny v aplikaci TEA Water, zhodnocení zajištění jakosti surové a vyráběné pitné vody, rozbor nákladů a cenových kalkulací, personální vyhodnocení, péče o úpravnu a návrh opatření pro lepší fungování celého systému. Práce se rovněž zaměřuje na charakteristiku, historii, nedávno provedenou rekonstrukci a podrobnější popis jednotlivých stupňů čištění vybrané Úpravny vody Plzeň. Samotnému auditu předcházelo studium aktuální legislativy, konkrétně se jedná o Zákon č. 274/2001 Sb. a Vyhlášku č. 428/2001 Sb. V rámci diplomové práce je rovněž popsáno provádění laboratorních rozborů v akreditované laboratoři Úpravny vody Plzeň. The aim of the submitted diploma thesis is the implementation and evaluation of the technical and technological audit of water management systems of water treatment plants – concretely Plzeň Water Treatment Plants. Part of its audit is a description of potable water production, including the evaluation of the TEA Water treatment plant, evaluation of quality assurance of raw and produced drinking water, analysis of costs and pricing costing, personnel evaluation, care of the plant and draft measures for better working of the whole system. The work also focuses on the characteristics, history and the past reconstruction and more detailed description of the individual cleaning stages of the selected water treatment plant in Pilsen. The audit itself was preceded by the study of current legislation, namely the Law No. 274/2001 Coll. and Decree No. 428/2001 Coll. The diploma thesis also describes performing laboratory analyzes in an accredited laboratory of Plzeň Water Treatment Plants. Keywords: Technický audit; legislativní požadavky; metodika TEA Water; úpravna vody; Vodárna Plzeň a.s.; rekonstrukce; stupně čištění; jakost vody; náklady; personální vyhodnocení; laboratorní rozbory.; Technical audit; legislative requirements; TEA Water methodology; water treatment plant; Waterworks Pilsen a.s.; reconstruction; degree of cleaning; water quality; total costs; personnel evaluation; laboratory analyzes. Available in a digital repository NRGL
Technicko-technologický audit úpravny vody

Cílem předložené diplomové práce je realizace a vyhodnocení technicko-technologického auditu vodohospodářských systémů úpraven vod - konkrétně Úpravny vody Plzeň. Součástí auditu je popis výroby pitné ...

Jedličková, Tereza; Svoboda, Pavel; Kučera, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Efekt kombinace dávkování koagulantu a flokulantu na odvodňování čistírenských kalů
Pániková, Kristína; Novotná, Věra; Hrich, Karel
2019 - Czech
Zpracování a odstraňování kalů patří mezi nejdůležitější části čištění odpadních vod. Jedná se o ekonomicky náročné části, proto se klade důraz na efektivní dávkování. Dávka musí být co nejmenší, ale také výstupní sušina co nejvyšší. Proto hlavním cílem této diplomové práce je prokázat, je-li možné dosáhnout stejného nebo lepšího stupně odvodnění čistírenského kalu, jestliže se do kalu bude dávkovat různý poměr flokulantu a koagulantu. Diplomová práce se zabývá stanovením optimální kombinace dávek chemikálií při odvodňování kalu. Práce obsahuje dvě části, praktickou a teoretickou. Teoretická část je tvořena rešerší, přehledem zpracovaných výzkumu a prací v oblasti odvodňování kalů. Druhá část je popis laboratorních měření a vyhodnocení výsledků. Sludge treatment and disposal are one of the most important parts of sewage treatment. These are economically challenging parts, and therefore emphasis is placed on effective dosing. The dose should be as small as possible but also the highest dry matter output. The main target of this diploma thesis is therefore to show that it is possible to achieve the same or better degree of drainage of the sludge if different flocculant/coagulant ratio is applied to the sludge. Diploma thesis deals with determination of the optimal combination of chemical doses during sludge dewatering. The thesis contains two parts, practical and theoretical. The theoretical part consists of research, overview of processed research and works in the area of sludge dewatering. The second part is a description of laboratory measurements and evaluation of results. Keywords: odvodňování čistírenských kalů; CST; flokulanty; koagulanty; síran železitý; destabilizace; dewatering of sludge; CST; flocculants; coagulants; ferric sulphate; destabilization Available in a digital repository NRGL
Efekt kombinace dávkování koagulantu a flokulantu na odvodňování čistírenských kalů

Zpracování a odstraňování kalů patří mezi nejdůležitější části čištění odpadních vod. Jedná se o ekonomicky náročné části, proto se klade důraz na efektivní dávkování. Dávka musí být co nejmenší, ale ...

Pániková, Kristína; Novotná, Věra; Hrich, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí
Macháček, Jan; Matušíková, Anna; Girgle, František
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu betonových konstrukcí vyztužených FRP dle předpisů ACI, fib, CSA a EC2, které jsou namáhány posouvající silou. Byly popsány rozdíly mezi klasickou prutovou výztuží a FRP výztuží, zejména její mechanická degradace v čase a rozdílný pracovní diagram. Dále byly provedeny výpočty smykové únosnosti dle předpisů a srovnány s reálnými testy. Poté byla provedena parametrická studie smykové únosnosti. V praktické části byl proveden návrh stropní betonové deskové konstrukce podepřené pilíři a stěnami, vrchní výztuž této desky byla navržena z FRP a spodní z klasické ocelové výztuže. Jako výztuž proti protlačení jsou použity smykové trny. The diploma thesis deals with the design of concrete structures reinforced by FRP according to ACI, fib, CSA and EC2 regulations, which are stressed by a shear force. The diferences between steel rebar and FRP reinforcement were described, in particular its mechanical degradation over time and a different stress-strain diagram. Furthermore, shear capacity calculations were performed according to the regulations and compared with the real tests. Then the parametric analysis of shear strength was performed. In the practical part, the design of concrete floor slab structure supported by the pillars and walls was performed. The upper reinforcement of this slab was designed with FRP and the lower with steel rebar. Double-headed studs were used as a punching shear reinforcement. Keywords: FRP; nekovová výztuž; GFRP; CFRP; B500B; posouvající síla; smyk; prvky se smykovou výztuží; prvky bez smykové výztuže; ohyb; monolitická stropní deska; protlačení.; FRP; non-metal reinforcement; GFRP; CFRP; steel rebar; shear force; shear; elements with shear reinforcement; elements without shear reinforcement; bending; cast-inplace floor slab; punching shear. Available in a digital repository NRGL
Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí

Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu betonových konstrukcí vyztužených FRP dle předpisů ACI, fib, CSA a EC2, které jsou namáhány posouvající silou. Byly popsány rozdíly mezi klasickou ...

Macháček, Jan; Matušíková, Anna; Girgle, František
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Analýza spotřeby vody ve vodovodní síti Valašského Meziříčí
Fučík, David; Libosvár, Dušan; Ručka, Jan
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou časové řady odtoků z vodojemu a vyhodnocením minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti města Valašské Meziříčí. V teoretické části této práce byla zpracována rešerše české i zahraniční literatury, která se zaměřuje na problematiku analýzy spotřeby vody, měření a vyhodnocování minimálních nočních průtoků a metod stanovení ztrát vody v distribučních systémech. Praktické část pak obsahuje analýzu odtoků vody z vodojemů, vyhodnocení minimálních nočních průtoků a stanovení základních ukazatelů ztrát vody pro vybrané měřící okrsky dané sítě. Výše zmíněná vodovodní síť je provozována společností Vak Vsetín, a.s. This diploma thesis deals with the analysis of the time series of drains from the water reservoir and evaluation of the minimum night flow in the water supply network of the town of Valašské Meziříčí. In the theoretical part of this thesis were elaborated research of Czech and foreign literature focusing on drinking water consumption analysis, measurement and evaluation of minimum night flow and methods of determination of water losses in distribution systems. The practical part includes analysis of water outflows from reservoirs, evaluation of minimum night flow and determination of basic water loss indicators for selected district metered areas of the network. The above-mentioned water supply network is operated by the Vak Vsetín, a.s. Keywords: Analýza spotřeby vody; minimální noční průtoky; ztráty vody; úniky vody; FAVAD; vodovodní síť; Assessment of water consumption; minimum night flow; water losses; water leakage; FAVAD; water supply network Available in a digital repository NRGL
Analýza spotřeby vody ve vodovodní síti Valašského Meziříčí

Tato diplomová práce se zabývá analýzou časové řady odtoků z vodojemu a vyhodnocením minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti města Valašské Meziříčí. V teoretické části této práce byla ...

Fučík, David; Libosvár, Dušan; Ručka, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases