Number of found documents: 8897
Published from to

Aplikace dataminingových metod na bankovní data
Melichar, Miloš
2016 - Czech
Práce se zabývá procesem přípravy dvou datových množin, které dohromady obsahovaly informace o klientech, úvěrech a kartách. Datové množiny byly odděleně předzpracovány a modelovány pomocí softwaru SPSS Modeler, který obsahuje množství metod a algoritmů pro podporu obou těchto fází. Pro modelování byly definovány tři klasifikační dataminingové úlohy: schvalování či zamítání úvěrů, jejich rating a přidělování vhodného typu debetní karty. Pro každou úlohu byly pomocí vybraných metod strojového učení vytvořeny klasifikační modely, jejichž přesnosti byly testovány s použitím skriptovacího jazyka v SPSS. Problematika řešených úloh byla doplněna o metodu shlukování pomocí skrytých faktorů vytvořených pomocí faktorové analýzy. Shlukování v kombinaci s faktorovou analýzou představuje další přístup v poznávání vzorů v datech v kontextu řešení zkoumaného jevu. The thesis deals with pre-processing of two data sets with information on clients, loans and debit cards. The data sets were separately pre-processed and modeled by SPSS Modeler using a number of methods and algorithms. For the modeling purposes, three classification data mining tasks were defined: loan approving or rejecting, loan rating and debit card type assignment. By using the selected methods of machine learning techniques the classification models were built for each task. Models accuracy was tested by script written in SPSS language for automation. All tasks were supplemented by clustering technique based on latent factors gained by factor analysis. Factor analysis combined with clustering presents another approach in pattern discovery. Keywords: bankovní data; faktorová analýza; klasifikace úvěrů; metody strojového učení; nebankovní půjčky; shlukování; SPSS Modeler Available in digital repository of Mendel University.
Aplikace dataminingových metod na bankovní data

Práce se zabývá procesem přípravy dvou datových množin, které dohromady obsahovaly informace o klientech, úvěrech a kartách. Datové množiny byly odděleně předzpracovány a modelovány pomocí softwaru ...

Melichar, Miloš
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Dolování znalostí z rozsáhlých statistických souborů lékařských dat
Cupal, Jan
2016 - Czech
V teoretické části práce se seznámíme s pojmy, které úzce souvisí se zkoumanou problematikou. Tyto poznatky poté využijeme při analýze lékařských dat a k vhodnému zvolení algoritmů, které použijeme při dolování znalostí z dat. Získané výsledky otestujeme a na základě těchto výsledků zhotovíme závěr. Praktická část bude probíhat v programu od společnosti IBM SPSS Statistics a programu IBM SPSS Modeler. In the theoretical part, we introduce the concepts that have close to the issues. These concepts then will be used in the analysis of medical data and for selecting appropriate algorithms that we will use in area of data mining. The results will be tested and based on the results, that we get by algorithms, will be made conslu-sions. The practical part will run in a programs SPSS Modeler and SPSS Statistics of company IBM. Keywords: analýza; data; data mining; diplomová práce; rakovina; výzkum Available in digital repository of Mendel University.
Dolování znalostí z rozsáhlých statistických souborů lékařských dat

V teoretické části práce se seznámíme s pojmy, které úzce souvisí se zkoumanou problematikou. Tyto poznatky poté využijeme při analýze lékařských dat a k vhodnému zvolení algoritmů, které použijeme ...

Cupal, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Dopady změn věkové struktury obyvatelstva na důchodový systém
Hasoňová, Jana
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá vývojem důchodového systému v České republice od roku 2000. Pomocí analýzy časových řad je charakterizován vývoj u jednotlivých typů důchodů a vývoj příjmů a výdajů důchodového systému. Další část práce se zaměřuje na průměrnou výši důchodů. Zpracovávaná data pocházejí zejména z databáze České správy sociálního zabezpečení. Na základě zjištěných informací jsou navržena opatření pro důchodový systém. This diploma thesis deals with the development of the pension system in the Czech Republic since 2000. Time series analysis is used to assess changes in individual pension types and in the income and expenditure of the pension system. The thesis is furthermore focused on the average amount of the retirement income. The data analyzed come mainly from the database of the Czech Social Security Administration. Based on the information obtained, some measures for improving the Czech pension system are proposed. Keywords: analýza časových řad; deficit; důchodový systém; stárnutí obyvatelstva; valorizace důchodů Available in digital repository of Mendel University.
Dopady změn věkové struktury obyvatelstva na důchodový systém

Diplomová práce se zabývá vývojem důchodového systému v České republice od roku 2000. Pomocí analýzy časových řad je charakterizován vývoj u jednotlivých typů důchodů a vývoj příjmů a výdajů ...

Hasoňová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

eGovernment ve veřejné správě
Říhová, Zdeňka
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením úspěšnosti zavedení a analýzou současného stavu jednotlivých agend eGovernmentu na úřadech vybraných obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina. Úvodní část se zaměřuje na komparaci těchto obcí a vyčíslení nákladů na elektronizaci veřejné správy u těchto územních celků. Jsou zde uvedeny náklady vynaložené na zřízení či upgrade pracovišť Czech POINT, na pořízení elektronických podpisů, na vybudování eGON center a náklady související se vzděláváním pracovníků v eGON centrech. Následně je provedena analýza současného stavu vybraných agend eGovernmentu v daných obcích. Poté následuje kapitola, která obsahuje přínosy eGovernmentu a upozornění na jeho rizika, zhodnocení současného stavu a výhledů do budoucnosti v rámci této problematiky. V závěru práce jsou zpracována doporučení a metodika pro obce související se zaváděním eGovernmentu. Diploma thesis deals with evaluation the success of introduction and analysis of the current state of individual agendas eGovernment at the offices of selected municipalities with extended powers in the Vysocina region. The first part focuses on the comparison of these municipalities and costings for eGovernment for such units. They are listed here costs incurred for the acquisition or upgrade workstations CzechPOINT, the acquisition of electronic signatures, the establishment of centers eGON and costs related to the training of workers in eGON centers. The other part is an analysis of the current state of eGovernment selected agendas in these communities. The following chapter includes the benefits of eGovernment and warnings on the risks, assess the current state and future prospects in the context of this issue. At the end of the work are elaborated recommendations and methodology for the municipalities related to the implementation of eGovernment. Keywords: Czech POINT; eGON centrum; eGovernment; elektronický podpis; informační systémy veřejné správy; obec s rozšířenou působností; veřejná správa Available in digital repository of Mendel University.
eGovernment ve veřejné správě

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením úspěšnosti zavedení a analýzou současného stavu jednotlivých agend eGovernmentu na úřadech vybraných obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina. Úvodní část ...

Říhová, Zdeňka
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Hodnocení kvality vybraných středisek cestovního ruchu
Martináková, Denisa
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá nejvýznamnějšími faktory kvality služeb vybraných lyžařských center, které mají vliv na spokojenost zákazníků. Hlavním cílem práce je zhodnotit kvalitu lyžařských středisek z objektivního a subjektivního pohledu. Výzkum primárních dat slouží ke zjištění stěžejních faktorů kvality služeb. Dále se práce zabývá hodnocením skutečně poskytovaných služeb vybraných lyžařských středisek. K vyhodnocení slouží model SERVQUAL. Výsledky práce podávají informace o vnímané kvalitě služeb daných středisek. V závěru práce jsou předložena doporučení pro zvýšení nynější kvality. The thesis deals with the most important factors of service quality of selected ski centers which have an impact on customer satisfaction. The main objective is to evaluate the quality of the ski resorts of objective and subjective point of view. The prprimary research is to determine the fundamental factors of service quality. Furthermore, this work deals with an evaluation of actually provided services of selected resorts. The SERVQUAL model was used for this evaluation. The results of this work provide information about perceived service quality of the ski centres. In the conclusion there are recommendations for improving the current quality. Keywords: cestovní ruch; kvalita; lyžařské středisko; model SERVQUAL; služby Available in digital repository of Mendel University.
Hodnocení kvality vybraných středisek cestovního ruchu

Diplomová práce se zabývá nejvýznamnějšími faktory kvality služeb vybraných lyžařských center, které mají vliv na spokojenost zákazníků. Hlavním cílem práce je zhodnotit kvalitu lyžařských středisek z ...

Martináková, Denisa
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Implementace IFRS do malých a středních podniků
Martincová, Klára
2016 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. Mým úkolem je transformovat české účetní výkazy dvou vybraných společností, tak aby byly v souladu s IFRS pro SME. V první polovině práce je popsán proces harmonizace účetnictví v Evropě a ve světě, charakteristika malých a středních podniků, vývoj standardu pro malé a střední podniky a jeho jednotlivé oddíly. V druhé části práce je zpracován převod účetních výkazů konkrétních subjektů na účetní výkazy dle IFRS pro SME. V závěru diplomové práce jsou zhodnoceny dopady implementace na vybrané položky výkazů dle ukazatelů hodnotících výkonnost. This thesis is dealing with problem of international financial reporting standards for small and medium-sized entities. My task is to transform Czech accountant reports of two chosen companies to be in accordance with IFRS for SMEs. In the first part of the thesis is described process of accountancy harmonization in Europe and in the world, characteristic of small and medium-sized entities, devel-opment of standard for small and medium-sized entities and its particular sec-tions. In the second part of thesis is processed transfer of accountancy reports of specific subjects to accountancy reports in accordance to IFRS for SMEs. In the end of the thesis are evaluated impacts of implementation for chosen report items as per productivity indicators. Keywords: harmonizace účetnictví; IFRS pro SME; malé a střední podniky; mezinárodní standardy účetního výkaznictví; poměrové ukazatele; transformace účetních výkazů Available in digital repository of Mendel University.
Implementace IFRS do malých a středních podniků

Tato diplomová práce se zabývá problematikou mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. Mým úkolem je transformovat české účetní výkazy dvou vybraných společností, tak ...

Martincová, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Návrhář uživatelských stylů v aplikaci TeXonWeb
Potáček, Pavel
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací návrháře uživatelských stylů v aplikaci TeXonWeb. Obsahuje analýzu současného stavu aplikace a tvorbu jejích komponent. Dále popisuje možnosti sazby v typografickém systému TeX/LaTeX s ohledem na tvorbu uživatelských stylů. Poskytnuto je srovnání s dalšími podobně zaměřenými systémy. Probrána je také teorie formálních jazyků a překladačů. Součástí práce je popis návrhu rozhraní, vlastní implementace návrháře a parseru stylů. Uvedeny jsou i možnosti dalšího vývoje. The diploma thesis deals with design and implementation of user styles designer in the application TEXonWeb. It contains the analysis of current state of the application and development of its components. It describes possibilities of typesetting in TeX/LaTeX system, mainly in the area of creating user styles. It provides comparison of some similar oriented systems. It also includes the theory of formal languages and compilers. Part of the work is description of the interface design, implementation of styles designer and styles parser. There are mentioned possibilities of next development too. Keywords: HTML5; JavaScript; LaTeX; Parser; TeX; TeXonWeb; uživatelské styly Available in digital repository of Mendel University.
Návrhář uživatelských stylů v aplikaci TeXonWeb

Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací návrháře uživatelských stylů v aplikaci TeXonWeb. Obsahuje analýzu současného stavu aplikace a tvorbu jejích komponent. Dále popisuje možnosti sazby v ...

Potáček, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Odhad Lafferovy křivky pro Českou republiku a Německo
Jebáčková, Iveta
2016 - Czech
Diplomová práce se zabývá odhadem Lafferovy křivky, včetně kvantifikace bodu, ve kterém určitá výše sazby korporátní daně přináší maximální výnos. Parabolický vztah je zkoumán jak mezi statutární, tak i efektivní průměrnou sazbou daně a příslušnými daňovými výnosy v poměru k HDP, a to na empirických datech České republiky a Spolkové republiky Německo. Odhad je založen na metodách regresní analýzy s využitím estimační metody obyčejných nejmenších čtverců, případně její zobecněné verze. Pomocí neparametrické korelační analýzy je v rámci 28 států Evropské unie ověřován vliv vybraných faktorů (daňové úniky, velikost ekonomiky, otevřenost ekonomiky, atp.) na výši výnosů korporátní daně a sazby této daně. Podobně je zkoumán vliv korporátního zdanění na vybrané makroekonomické ukazatele (např. hospodářský růst, investice). Diploma thesis deals with the estimation of Laffer Curve including quantification of a point where corporate tax rate provides maximal revenue. Parabolic relationship is examined between statutory and effective average tax rate and tax revenues relative to GDP. The estimation is performed on empirical data of the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. Methods of regression analysis, especially the method of Ordinary Least Squares and its generalized version, are used. Further the effect of selected factors (tax evasion, size of economy, openness of economy, etc.) on corporate tax revenues and on corporate tax rates is verified across 28 European Union members using the methods of nonparametric correlation analysis. Similarly, the effect of corporate taxation on selected macroeconomic indicators (e.g. economic growth, investment) is examined. Keywords: determinanty sazby korporátní daně; determinanty výnosů korporátní daně; EATR; korporátní zdanění; Lafferova křivka; statutární sazba daně Available in digital repository of Mendel University.
Odhad Lafferovy křivky pro Českou republiku a Německo

Diplomová práce se zabývá odhadem Lafferovy křivky, včetně kvantifikace bodu, ve kterém určitá výše sazby korporátní daně přináší maximální výnos. Parabolický vztah je zkoumán jak mezi statutární, tak ...

Jebáčková, Iveta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Particle Swarm Optimization: Implementace a testování biologicky inspirované optimalizační metody
Przybek, Tomáš
2016 - Czech
Tato diplomová práce rozebírá problematiku implementace a testování algoritmu Particle Swarm Optimization, biologicky inspirovanou optimalizační metodu. Stručně nás seznámí s evolučními algoritmy, podrobně rozebírá PSO algoritmus a jeho parametrizaci. Testování probíhá na numerických, nominálních a binárních datech. Aplikace obsahuje přehledné grafické uživatelské rozhraní. Algoritmus je na konci porovnán s Genetickým algoritmem a výsledky jsou náležitě diskutovány. This thesis analyzes the implementation of a testing algorithm, Particle Swarm Optimization, biologically inspired optimization method. Introduce us briefly with evolutionary algorithms, analyzes in detail the PSO algorithm and its parameters. Testing is performed on numerical, nominal, and binary data. The application contains graphical user interface. The algorithm is compared with genetic algorithm at the end and results are appropriately discussed. Keywords: C#; evoluční algoritmy; optimalizace; particle swarm optimization Available in digital repository of Mendel University.
Particle Swarm Optimization: Implementace a testování biologicky inspirované optimalizační metody

Tato diplomová práce rozebírá problematiku implementace a testování algoritmu Particle Swarm Optimization, biologicky inspirovanou optimalizační metodu. Stručně nás seznámí s evolučními algoritmy, ...

Przybek, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Geocaching a Ingress jako podpora cestovního ruchu ve vybrané lokalitě
Lančaričová, Aneta
2016 - Czech
Diplomová práce představuje hru Geocaching a její alternativu Ingress. Geocaching je v současné době velmi oblíbenou aktivitou turistů a se vzrůstajícím počtem hráčů po celém světě roste riziko ohrožení životního prostředí. Součástí teoretické části je popis hry i rizik s ní spojených. Představena je také alternativa Ingress, která je díky svému virtuálními charakteru zcela šetrná ke svému okolí. Práce přináší návrh nových tras v okolí obce Radešín pro Geocaching i Ingress s úmyslem zvýšit atraktivitu tohoto místa. V závěrečné části je vyhodnoceno dotazníkové šetření, jehož předmětem bylo zjistit povědomí o hře Geocaching a Ingress a jejich vlivu na životní prostředí. This thesis introduces game Geocaching and an alternative game Ingress. Geocaching is currently very popular activity for tourists which is causing growth of environmental hazard due to increasing number of players around the world The theoretical part includes description of the game and the risks associated with it. The thesis presents also an alternative game Ingress, which is environmnetal friendly thanks to its virtual character. This thesis brings new routes in close surroundings of Radešín village for Geocaching and Ingress in order to increase attractivity of the place. A questionaire survey which is evaluated in the final section was designed to determine the awareness of Geocaching and Ingress and their impact on the environment. Keywords: cache; geocaching; ingress; naučné stezky; ochrana přírody; životní prostředí Available in digital repository of Mendel University.
Geocaching a Ingress jako podpora cestovního ruchu ve vybrané lokalitě

Diplomová práce představuje hru Geocaching a její alternativu Ingress. Geocaching je v současné době velmi oblíbenou aktivitou turistů a se vzrůstajícím počtem hráčů po celém světě roste riziko ...

Lančaričová, Aneta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases