Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 216610
Published from to

Sledování zhutnitelnosti asfaltových směsí v podmínkách pokládky
Mondschein Petr; Ondřej Růžička; Cihlářová Denisa
2019 -
Tato práce se zabývá problematikou zhutňování asfaltové směsi a faktorů ovlivňující míru zhutnění asfaltové úpravy v podmínkách pokládky. Nejprve je představeno několik druhů asfaltových směsí z pohledu zhutňování, hutnící technika a metody kontroly míry zhutnění asfaltové úpravy. V další části práce je proveden experimentální výzkum a sběr vybraných údajů, které jsou dále zpracovány a konfrontovány s teoretickými předpoklady průběhu ochlazování a míry zhutnění asfaltové úpravy. Ve výsledku práce došlo pouze k přiblížení k teoretickým hypotézám, ale ne k jejich naplnění. Z čehož vyplývá, že posuzo-vané teoretické předpoklady jsou pouze orientační, ale ne směrodatné.This thesis deals with an asphalt mixture compaction and factors that affect an extent of compacting of an asphalt processing under condition of an asphalt laying. At first, there are presented several types of asphalt mixtures from the compacting point of view, compacting technique and checking methods of a compacting extend of a completed asphalt topping. In another part of this the-sis there is conducted an experimental research and selected data collecting that is afterwards being processed and compared with theoretical assumtions in the course of cooling and compacting extend of an asphalt topping. At the end of my thesis I came to the conclusion that it only came about approaching theoretical hypothesis not comming up to expactations. It follows that theoretical assumptions, which we assessed, are approximate only but not de-terminative. Keywords: zhutňování; míra zhutnění; hutnící technika; asfaltová směs; sonda Troxler; compaction; compaction rate; compaction technology; asphalt mixture; probe Troxler Available at various departments of the ČVUT.
Sledování zhutnitelnosti asfaltových směsí v podmínkách pokládky

Tato práce se zabývá problematikou zhutňování asfaltové směsi a faktorů ovlivňující míru zhutnění asfaltové úpravy v podmínkách pokládky. Nejprve je představeno několik druhů asfaltových směsí z ...

Mondschein Petr; Ondřej Růžička; Cihlářová Denisa
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hotel Čihadla
Gleich Vladimír; Jan Matyska; Rössler Jaroslv
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem hotelu v kategorii ****. Objekt se nachází v plánovaném sportovním areálu Čihadla v Praze, na který byla předem zpracována urbanistická studie. Architektonický koncept hotelu vychází z lokality, z možnosti rozsáhlého výhledu na město a v neposlední řadě ideou olympijského ohně. Hlavní myšlenou je vytvořit novou dominantu celého arálu. Hotel nabízí kromě možnosti krátkodobého ubytování také wellness služby, luxusní bar v nejvyšším patře s výhledem na Prahu, kavárnu, kongresové centrum, fitness, kino, restauraci aj.The diploma thesis deals with the design of the hotel category ****. The building is located in the future sport area Čihadla in Prague, for which a we planning study was prepared. The architecture concept oh the hotel is based on the location, nice view to the nature and city and, last but not least, from idea of the olympic fire. The main idea is create a new dominance of the whole area. Hotel offers taking a room, wellness sevices, luxury bar in the highest floor with café, also kongress centre, fitness, cinema, reastaurant and more. Keywords: hotel; kongres; wellness; olympijský oheň; výšková budova; sklo; hotel; kongress; wellness; olympick fire; high rise; glass Available at various departments of the ČVUT.
Hotel Čihadla

Diplomová práce se zabývá návrhem hotelu v kategorii ****. Objekt se nachází v plánovaném sportovním areálu Čihadla v Praze, na který byla předem zpracována urbanistická studie. Architektonický ...

Gleich Vladimír; Jan Matyska; Rössler Jaroslv
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh mostu Kattenohl
Foglar Marek; Pavel Horák; Stempák David
2019 -
Cílem této práce je návrh předpjatého mostu poblíž obce Kattenohl v Německu. Konstrukce bude betonována na posuvné skruži. Výsledkem práce je návrh konstrukční varianty včetně posouzení a analýzy namáhání ve stavebních fázích. Hlavní důraz je tedy kladen na návrh a optimalizaci předpětí. Bakalářská práce je pojata jako návrh alternativního řešení stojícího mostu a obsahuje komentovaný statický výpočet a výkresovou část.The goal of this work is design of prestessed bridge made of concrete near Kattenohl in Germany. It will be make while using special formwork system. The outcome of the work is to make construction analysis including building phases. It´s mainly focused on designe of prestessed cables. This bachelor thesis is about making other possible variant of real bridge. It includes annotated static calculation and drowings. Keywords: Most; silniční most; dálniční most; komorový most; předpjatý beton; předpjatý most; posuvná skruž; výsuvná skruž; železobetonová konstrukce; změna průřezu; Bridge; Road bridge; Highway bridge; box girder; prestessed concrete; prestressed bridge; formword system; reinforced concrete structure; cross-section change Available at various departments of the ČVUT.
Návrh mostu Kattenohl

Cílem této práce je návrh předpjatého mostu poblíž obce Kattenohl v Německu. Konstrukce bude betonována na posuvné skruži. Výsledkem práce je návrh konstrukční varianty včetně posouzení a analýzy ...

Foglar Marek; Pavel Horák; Stempák David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Testování vlastností nanovrstev připravených hybridní laserovou depozicí
Mikšovský Jan; Filip Kallmünzer; Tolde Zdeněk
2019 -
Tenké vrstvy diamantu podobného uhlíku (DLC) mají obrovský potenciál pro pokrytí materiálů a zlepšení jejich vlastností. Studiem jejich vlastností a možného dalšího využití se zabývají výzkumné instituce i průmyslové podniky již několik desetiletí a tento výzkum je obrovský i současné době. Hledají se další cesty pro lepší mechanické a biokompatibilní vlastnosti tenkých vrstev DLC. Zde se otevírá možnost pro různé obohacující prvky. V této práci jsme se zaměřili na dopace částicemi titanu, které dále většinou vylepšily vrstvy DLC, konkrétně ve snížení tření a minimalizaci opotřebení. Dále jsme sledovali vliv na smáčivost a drsnost povrchu v závislosti na použité koncentraci dopantu. První kapitola této práce tvoří rešerše výroby tenkých vrstev a materiálů, z nichž jsou často vyráběny, a to včetně obohacujících příměsí. Obsahem je rovněž rešerše testování vlastností tenkých vrstev z hlediska mechanických vlastností s důrazem na tribologické vlastnosti, zahrnujíce tření a opotřebení. Dále byla vyhodnocena smáčivost jako jeden z parametrů ovlivňující biokompatibilitu materiálu. Konkrétně jsou popsány metody testování a dosahované parametry jednotlivých vlastností u různých materiálů. Druhá kapitola této práce se zabývá samotným experimentálním nastavením měření tření, opotřebení, drsnosti a smáčivosti. Ve třetí kapitole jsou samotné výsledky měření předložených vzorků vyráběných duální pulsní laserovou depozicí (PLD) a hybridní pulsní laserovou depozicí (PLD/MS) tenkých vrstev DLC obohaceny různým množstvím Ti z hlediska tření, opotřebení, drsnosti a smáčivosti. Vrstvy byly podrobeny zkouškám při různých normálových zatíženích (1 N, 2 N, 5 N) na fakultním tribometru Anton Paar. Součástí je rovněž vyhodnocení Herciánských kontaktů DLC vrstev a jejich srovnání s literaturou. Data byla zpracována a vyhodnocena s ohledem na jejich potenciální využití v medicíně. Naše výsledky ukazují na snížení tření DLC tenkých vrstev dopacemi titanu a na snížení opotřebení oproti nepotaženým materiálům.Thin carbon-like diamond layers (DLC) have enormous potential to cover materials and improve their properties. Research institutions and industrial companies have been studying their properties and possible future uses for decades, and this research is huge today. More ways are being sought for better mechanical and biocompatible properties of DLC thin films. There is a possibility for various enrichment elements. In this work, we focused on doping with titanium particles, which most of the time improved DLC layers, specifically to reduce friction and minimize wear. We also monitored the effect on wettability and surface roughness depending on the dopant concentration used. The first chapter of this thesis consists of research of production of thin layers and materials, from which they are often produced, including enriching impurities. The content of the thesis is also a research of testing of properties of thin films in terms of mechanical properties with emphasis on tribological properties, including friction and wear. Furthermore, wettability was evaluated as one of the parameters influencing the biocompatibility of the material. Specifically, there are described methods of testing and achieved parameters of individual properties of different materials. The second chapter of this thesis deals with the experimental setting of friction, wear, roughness and wettability measurements. In the third chapter, the results of the measurements of the presented samples produced by dual pulse laser deposition (PLD) and hybrid pulse laser deposition (PLD/MS) of the thin DLC films are enriched with different amounts of Ti in terms of friction, wear, roughness and wettability. The layers were subjected to various normal load tests (1 N, 2 N, 5 N) at the Anton Paar Faculty Tribometer. The evaluation of Hercian contacts of DLC layers and their comparison with literature are included. The data were processed and evaluated regarding their potential use in medicine. Our results indicate a reduction in the friction of DLC thin films by titanium doping and a reduction in wear compared to uncoated materials. Keywords: Tenká vrstva; diamantu podobný uhlík (DLC); titan (Ti); pulsní laserová depozice (PLD); Thin layer; carbon-like diamond (DLC); titanium (Ti); pulsed laser deposition (PLD) Available at various departments of the ČVUT.
Testování vlastností nanovrstev připravených hybridní laserovou depozicí

Tenké vrstvy diamantu podobného uhlíku (DLC) mají obrovský potenciál pro pokrytí materiálů a zlepšení jejich vlastností. Studiem jejich vlastností a možného dalšího využití se zabývají výzkumné ...

Mikšovský Jan; Filip Kallmünzer; Tolde Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh UHPFRC estakády na D35 u Opatovic
Šafář Roman; Lukáš Kaprálek; Komínek Milan
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálniční estakády o osmnácti polích rozpětí 2 x 36,0 m a 16 x 51,0 m. Konstrukce je navržena z UHPFRC segmentů komorového průřezu, příčníků tvaru I a podélníků tvaru . Uvažuje se dodatečné předepnutí konstrukce volnými kabely. Obsahem této práce je technická zpráva, statický výpočet návrhu předpětí, a to jak pro stavební fáze, tak pro dokončenou konstrukci a výkresová dokumentace mostu.This bachelor thesis is focused on design and structural analysis of a highway viaduct of eighteen spans of the lengths of 36,0 m + 16 x 51,0 m + 36,0 m. The superstructure of the bridge is made of UHPFRC and consists of two longitudinal main box girders set up of precast segments, precast cross beams with I-shaped cross section and elements of the deck slab connected with longitudinal stiffeners into precast girders of a - shaped cross section. The structure is post-tensioned by unbonded external tendons. The thesis contains a technical report, detailed calculations of the structure in the longitudinal direction and drawings. Keywords: UHPFRC; most; segmentový most; předpínání; prefabrikace; UHPFRC; bridge; segment bridge; precast; prestressing Available at various departments of the ČVUT.
Návrh UHPFRC estakády na D35 u Opatovic

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálniční estakády o osmnácti polích rozpětí 2 x 36,0 m a 16 x 51,0 m. Konstrukce je navržena z UHPFRC segmentů komorového průřezu, ...

Šafář Roman; Lukáš Kaprálek; Komínek Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Polyfunkční dům Bubeneč
Tichý Ladislav; Martin Balík; Dydovičová Helena
2019 -
Novostavba polyfunkčního domu v Bubenči je umístěna na náměstí naproti objektu Staré čistírny odpadních vod patřící mezi nejvýznamnější industriální památky Evropy. Půdorysný tvar objektu reaguje na svou významnou pozici v celém urbanistickém návrhu a otevírá se směrem ke kulturní památce, čímž rozšiřuje veřejný prostor pěší zóny procházející celou lokalitou. Jihovýchodní strana je odvrácena směrem ke komunikaci a rušné železniční trati a poskytuje tak ochranu celému veřejnému prostranství. Polyfunkční dům je koncepčně členěn do tří samostatných celků. Dvě hmotné boční části v sobě ve třech podlažích skrývají kancelářské provozy, prostory komunitního centra, pronajímatelné variabilní prostory a v parteru je umístěn provoz restaurace. Propojujícím prvkem mezi těmito částmi tvoří nižší hmota veřejná tržnice, jejíž otevřený prostor je kontrastem k hmotným bočním částem.The new building of the multifunctional house in Bubeneč is located on the square opposite the Old Wastewater Treatment Plant, one of the most important industrial monuments in Europe. The ground shape of the building responds to its significant position in the entire urban design and opens towards the cultural monument. The open shape of the building is extending the public space of the pedestrian zone passing through the entire site. The southeast side faces the road and the busy railway line. This solution provides protection for the entire public space. The multifunctional building is conceptually divided into three separate units. The two side parts, faced to the Wastewater Treatment Plant, with three floors contain office facilities, community center, rentable variable spaces, and a restaurant is located in the parterre. The connection between these parts is a lower mass public market whose open space is a contrast to the material side parts. Keywords: polyfunkční dům; tržnice; ČOV; multifunctional building; market place; Old wastewater treatment Available at various departments of the ČVUT.
Polyfunkční dům Bubeneč

Novostavba polyfunkčního domu v Bubenči je umístěna na náměstí naproti objektu Staré čistírny odpadních vod patřící mezi nejvýznamnější industriální památky Evropy. Půdorysný tvar objektu reaguje na ...

Tichý Ladislav; Martin Balík; Dydovičová Helena
České vysoké učení technické v Praze, 2019

INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav
Hlaváček Michal; Zuzana Kučerová; Dvořák Jakub
2019 -
Zadáním diplomové práce bylo navrhnout inovační centrum v Mladé Boleslavi - Innocube. Objekt do tvaru písmene L s lehce zvlněnou fasádou se nachází v parku Štěpánka v těsném kontaktu se skálou, která tvoří dominantu interiéru. Stavba reaguje na okolní terén a propojuje dvě výškové úrovně - pod skálou a na skále. Konceptem celé budovy bylo vytvořit v interiéru několik atrií se stromy tvořící pomyslnou zelenou linii napomáhající orientaci v objektu, která provede návštěvníka celou stavbou. Na tuto linii se napojují veškeré veřejně přístupné funkce objektu. Dále Innocube dipsonuje širokou škálou pronajímatelných kancelářských prostor různých velikostí, auditoriem, učebnami a restaurací nebo kavárnou. Jedná se o inovativní budovu, kterou mohou využívat firmy i jednotlivci po jakýkoliv časový interval. Idea Innocube je vytvořit nové inovativní prostředí obsahující kanceláře s různým vybavením, které se prolínají s odpočinkovými prostory či prostory pro veřejnost a zůstávají v kontaktu s okolním parkem a venkovním prostředím. Budova je umístěna v souladu s nově navrhovaným urbanismem města v napojení na nové funkce a s dostupností pomocí navrženého monorailu.The topic of my diploma project is to create an innovation centre in Mladá Boleslav called Innocube. The building which has a L shape with a slightly curved facade is located in the park Štěpánka in close contact with a rock, which is visible in many parts of the interior. The building reacts to the surrounding topography by embracing the rock as well as makes link between the upper and down part of the hill. The concept of the whole building is to create several atriums with trees, which make an imaginatiove green line connecting two different levels of the topography and helps with the orientation through the building. All the public accesible functions are attached to this green line. Innocube offers many different kinds of renting office spaces of different sizes as well as an auditorium, lecture rooms and a restaurant or café. It is a new innovative building used by private companies or individuals for any period of time starting from one hour to longer terms. It develops new ways of working - alone or in groups mixed with resting areas while always staying connected with the park and outside environment. The building is located in order to use the new urbanism and functions of the city with the accesibility of monorail stop nearby. Keywords: Inncube; administrativa; skála; park; kanceláře; atria; innocube; administration; offices; rock; park; atrium Available at various departments of the ČVUT.
INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav

Zadáním diplomové práce bylo navrhnout inovační centrum v Mladé Boleslavi - Innocube. Objekt do tvaru písmene L s lehce zvlněnou fasádou se nachází v parku Štěpánka v těsném kontaktu se skálou, která ...

Hlaváček Michal; Zuzana Kučerová; Dvořák Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití vyšších možství R-materiálu v kombinaci s měkkými asfaltovými pojivy
Mondschein Petr; Petr Štěpánek; Valentová Tereza
2019 -
Navrhování asfaltových směsí s vyšším podílem R-materiálů vůči novým surovinám při výrobě asfaltových směsí pro použití v silničním stavitelství je vzhledem k environmentálním a ekonomickým výhodám správným trendem posledních let. V této bakalářské práci je řešena a posouzena možnost použití R-materiálu v podílu 40 % s měkkým asfaltem 160/220 k návrhu směsi pro ložnou vrstvu vozovkového souvrství ACL 16+. Nejprve byl proveden rozbor použitého R-materiálu, extrakce pojiva, zrnitost kameniva, penetrace a bod měknutí pojiva. Následně byla navrhnuta asfaltová směs dle ČSN EN 13108.1. Pro porovnání vlastností byly použity dvě referenční asfaltové směsi. Směs s 40% podílem R-materiálu a s asfaltem 50/70 a asfaltová směs bez R-materiálu s asfaltem 50/70. Pro navrženou směs a pro referenční směsi byly provedeny následující zkoušky: moduly tuhosti, odolnost vůči vodě a mrazu, měření šíření trhlin, odolnost proti trvalým deformacím a maximální objemová hmotnost. Výsledky a vyhodnocení jsou zpracovány v tabulkách a grafech a jsou součástí bakalářské práce.The design of asphalt mixtures with a higher proportion of R-materials versus new materials in the production of new asphalt mixtures in use for road construction is an important trend in the recent years due to environmental and economic advantages. In this Bachelor Thesis, the possibility of R-material use in a proportion of 40 % with soft asphalt 160/220 is being considered and evaluated in order to the design the mixture for the layer of ACL 16+. Firstly, analysis of the R-material, binder extraction, aggregate grain size, penetration and binder softening point were performed. Subsequently, the asphalt mixture was designed according to ČSN EN 13108.1. Two reference asphalt mixtures were used to compare the properties (performance): a mixture consisting of 40% R-material and 50/70 asphalt and an asphalt mixture without R-material with 50/70 asphalt. The following tests were performed for the suggested mixture and the reference mixtures: stiffness modulus, water and frost resistance, crack growth measurements, permanent deformation resistance and maximum bulk density. The results and evaluations are elaborated in tables and charts and they are part of the bachelor thesis. Keywords: R-materiál; recyklace; měkký asfalt; návrh asfaltové směsi; R-material; recycling; soft asfalt; asfalt mix design Available at various departments of the ČVUT.
Využití vyšších možství R-materiálu v kombinaci s měkkými asfaltovými pojivy

Navrhování asfaltových směsí s vyšším podílem R-materiálů vůči novým surovinám při výrobě asfaltových směsí pro použití v silničním stavitelství je vzhledem k environmentálním a ekonomickým výhodám ...

Mondschein Petr; Petr Štěpánek; Valentová Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Areál FTVS UK v území bývalých Branických ledáren
Šmolík Michal; Žanna Bilecka; Vavřík Ivan
2019 -
Předmětem diplomové práce je návrh nové vysoké školy, fakulty sportovní, které se nachází v Braníku na Praze 4, u toku řeky Vltavy. Návrh navazuje na provedený výzkum a předdiplomní projekt, kde se řešila urbanistická struktura arálu bývalých Branických ledáren. Vysoká škola je navržena pro 400 žáků a disponuje vlastní jídelnou, tělocvičnou, a bazénem který se v čase mimo výuku a o prázdninách může využívat veřejností.The topic of this master thesis is a design of a new collage in Braník, Prague near Vltava river. The design follows up the research and the pre-master project, which was concentrated on the urbanistic structure nearby former area of icehouse of Branik. College was designed for 400 pupils and dispose of its own cafeteria, gym, and swimming pool which can be used as a public swimming pool in the holidays. Keywords: vysoká škola; vzdělání; sport; volný čas; bazén; pásová okna; skleněná fasáda; college; education; sport; leisure; swimming pool; glass facade; strip windows Available at various departments of the ČVUT.
Areál FTVS UK v území bývalých Branických ledáren

Předmětem diplomové práce je návrh nové vysoké školy, fakulty sportovní, které se nachází v Braníku na Praze 4, u toku řeky Vltavy. Návrh navazuje na provedený výzkum a předdiplomní projekt, kde se ...

Šmolík Michal; Žanna Bilecka; Vavřík Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav
Hlaváček Michal; Lenka Dršková; Dvořák Petr
2019 -
PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH BUDOVY INNOCUBE- INOVAČNÍHO CENTRA MLADÁ BOLESLAV. PROJEKT NAVAZUJE NA PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCI, KTERÁ ŘEŠÍ URBANISTISKOU STUDII PROSTORU PŘED ZÁVODEM ŠKODA AUTO. CÍLEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE VYTVOŘENÍ BUDOVY PRO SPOLEČNOU PRÁCI ZAMĚSTNANCŮ ŠKODY AUTO A MLADÉ BOLESLAVI. JEDNÁ SE O MÍSTO PROPOJENÍ TĚCHTO DVOU SKUPIN A JEJICH BUDOUCÍ KOOPERACI.THE TOPIC OF THIS DIPLOMA PROJECT IS TO PROPOSE A DESIGN OF AN INNOCUBE- INNOVATION CENTRE MLADÁ BOLESLAV. THE PROJECT FOLLOWS A LAST SEMESTER PROJECT WHICH PURSUES AN URBANISTICS STUDY OF A TO-BE-TOWNQUARTER IN FRONT OF THE ŠKODA AUTO FACTORY. THE MAIN PURPOSE OF THIS DIPLOMA PROJECT IS TO DESIGN A BUILDING FOR THE COWORK OF ŠKODA AUTO AND MLADÁ BOLESLAV, A SPACE WHICH CONNECTS THESE TWO GROUPS AND THEIR FUTURE COLLABORATION. Keywords: Mladá Boleslav; inovační centrum; innocube; škoda auto; mladá boleslav; innovation centre; innocube; skoda auto Available at various departments of the ČVUT.
INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav

PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH BUDOVY INNOCUBE- INOVAČNÍHO CENTRA MLADÁ BOLESLAV. PROJEKT NAVAZUJE NA PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCI, KTERÁ ŘEŠÍ URBANISTISKOU STUDII PROSTORU PŘED ZÁVODEM ŠKODA AUTO. CÍLEM ...

Hlaváček Michal; Lenka Dršková; Dvořák Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases