Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 561062
Published from to

Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny
Padevět Pavel; Tereza Plaček Otcovská; Slížková Zuzana
2021 -
Předložená disertační práce je výstupem řady experimentálních měření zaměřených na schopnost jílů adsorbovat barvivo methylenové modři a na pevnostní charakteristiky dusané nepálené hlíny tyto jíly obsahující. Základem všech provedených experimentů byl materiál obsahující alespoň jeden ze tří základních jílových minerálů (montmorillonit, kaolinit, illit). V případě měření adsorpčních schopností bylo stanoveno, jaké maximální množství barviva methylenové modři je schopen daný druh jílu adsorbovat, a jak adsorpce barviva probíhá v čase. Ze získaných dat byl pro každý zkoumaný jíl stanoven čas, který je nutný k adsorpci maximálního množství barviva methylenové modři. Za použití testu methylenovou modří je na základě znalosti adsorpčních charakteristik jednotlivých jílů navržen postup analýzy složení neznámé hliněné směsi. Pevnostní charakteristiky byly testovány na zkušebních tělesech z dusané hlíny. K výrobě hliněné směsi byly použity stejné jíly jako pro test methylenovou modří. Měřena byla tlaková pevnost a pevnost v tahu za ohybu. Cílem bylo stanovit závislost mezi dosaženými pevnostmi a složením hliněné směsi. Byl sledován vztah mezi pevností a druhem použitého jílu, množstvím použitého jílu a množstvím záměsové vody. Poslední část práce je věnována korelaci mezi množstvím adsorbovaného barviva methylenové modři jednotlivými jíly a pevnostmi dusané hlíny obsahující tyto jíly.This thesis arose as a result of an array of measuring experiments focused on an ability of clay to adsorb Methylene Blue dye and strength characteristics of rammed earth composed of those clays. The basic common element of all experiments was at least one of the elementary clay minerals (montmorillonite, kaolinite, illite). In case of adsorption ability measurements, it was determined what is the maximum ability of a given clay to adsorb the Methylene Blue dye and what is its time behaviour. From the acquired measurement data it was set the maximum adsorbed amount of the Methylene Blue dye for each clay. With the aid of the Methylene Blue test and clay adsorption characteristics knowledge it was proposed a method for an analysis of an unknown clay composition. The strength characteristics were analysed on test bodies from a rammed earth. The same clay as it was used for the Methylene Blue tests was used for test bodies analysis. The compressive strength and tensile bending strength were measured. The goal was to constitute an influence of earth mixture composition upon strength characteristics. The relation between the strength characteristics and the used clay, the amount of the clay, and the amount of mixed water was watched. The last chapter of the thesis deals with a correlation between the amount of Methylene Blue dye adsorbed by individual clays and the strength properties of earths composed of these clays. Keywords: jíl; dusaná hlína; methylenová modř; analýza složení; tlaková pevnost; pevnost v tahu za ohybu; clay; rammed earth; methylene blue; composition analysis; compressive strength Available in digital repository of ČVUT.
Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny

Předložená disertační práce je výstupem řady experimentálních měření zaměřených na schopnost jílů adsorbovat barvivo methylenové modři a na pevnostní charakteristiky dusané nepálené hlíny tyto jíly ...

Padevět Pavel; Tereza Plaček Otcovská; Slížková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby
Dolejš Jakub; Jiří Celler; Straka Bohumil
2021 -
Tématem disertační práce jsou jednostranně opláštěné stěnové panely pro dřevostavby, ve kterých je nosný sloupek tvořen dřevěným lepeným kompozitním prvkem s průřezem ve tvaru I. Navrhování stěnových panelů s výztuhami s průřezem ve tvaru I a oboustranným opláštěním zpravidla vychází z výsledků zkoušek, popř. ze zjednodušeného analytického výpočtu. V případě jednostranně opláštěných panelů ale nejsou mechanismus chování ani způsob porušení stále dostatečně prozkoumány. Práce nejprve popisuje konstrukční řešení a návrh lehkého dřevěného skeletu, dále se zabývá nosnými prvky s průřezem ve tvaru I, jejich využitím, jednotlivými komponentami včetně variant materiálového provedení a způsobů spojování. Hlavním cílem disertační práce je popsat chování výše zmíněného systému a vytvořit jednoduchý a přitom spolehlivý analytický model pro určení únosnosti výseku stěnového panelu s využitím experimentální a numerické analýzy. Předpokládá se, že výsledky práce bude možné využít pro efektivnější využití subtilních sloupkových systémů dřevostaveb.The subject of this work is wall panels with one-sided board sheathing for timber structures. The reinforcement of the panel is provided using glued timber composite I-shaped element. The design of the wall panels with I-shaped cross-section stiffeners and double-sided sheathing is based on test results and simplified analytical calculation. For the design of wall panels with I-shaped cross-section stiffener rib and one-sided board sheathing, a reliable procedure for determining the buckling load-bearing capacity has not been described so far. The work describes the light timber frames, its basic types and structural elements of the system, the method of anchoring and reinforcement. It also describes the supporting elements with an I-shaped cross-section, their use, individual components, including variants of material design and methods of connection. The main aim of this work is to describe the behaviour of the above-mentioned system, using experimental and numerical analysis. It is assumed that the conclusions of this work can be used for more effective material use subtle light timber frames. Keywords: Dřevěné konstrukce; stěnový panel; I-sloupek; jednostranné opláštění; stabilita; materiálové zkoušky; OSB deska; dřevo; analytický model; experimenty; numerický model; Timber structures; wall panel; I-stud; one-sided board sheathing; stability; material tests; OSB board; wood; analytical model; experiments; numerical model Available in digital repository of ČVUT.
Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby

Tématem disertační práce jsou jednostranně opláštěné stěnové panely pro dřevostavby, ve kterých je nosný sloupek tvořen dřevěným lepeným kompozitním prvkem s průřezem ve tvaru I. Navrhování stěnových ...

Dolejš Jakub; Jiří Celler; Straka Bohumil
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Development of Active Part of Optical Fiber Biosensor Using Genetically Modified Organisms
Pospíšilová Marie; Jakub Zajíc; Přibyl Michal
2021 -
Využití optických vlastností geneticky modifikovaného organismu (GMO) Pseudomonas putida TVA8, který je schopen produkovat bioluminiscenci (λ≈500nm) ve styku s benzenem, toluenem, etylbenzenem a xyleny, je jedním z možných principů optických biosenzorů detekujících tyto nebezpečné látky a další analyty. S využitím fyzikálně-chemických modelů buněčných interakcí s pevnými povrchy je poukázána snadnější adsorpce buněk P. putida TVA8 na křemenný povrch po ošetření γ-aminopropyltriethoxysilanem (APTES), bez použití nestabilní chemické matrice. Je demonstrována imobilizace mikroorganismů ve formě biofilmu na optovláknový element (OVE), který byl navržený pro zesílení slabého bioluminiscenčního signálu, čímž byl získán nejméně 135 dní aktivní optický prvek schopný on-line detekce přítomnosti toluenu v médiu (26,5 mg L-1) a reálného vzorku odpadní vody. Opakovatelnost přípravy sondy OVE a její použití bylo prokázáno s pěti OVE různých geometrií. Byly otestovány také další mikroorganismy, konkrétně E. coli 652T7, S. cerevisiae BLYR a P. fluorescens HK44 citlivé na různé analyty a jejich biologickou toxicitu. Intenzita měřené bioluminiscence byla ovlivněna OVE s transmitancí mezi 1,4 a 5 %. Je popsán ideální tvar a geometrii OVE včetně porovnání bioluminiscenční odpovědi pěti OVE s různými geometriemi. Intenzita detekované bioluminiscence pomocí OVE byla několikrát větší než u PCS optického vlákna. Intenzity bioluminiscence se postupně snižovaly v důsledku uvolňování adsorbovaných buněk; a byly nižší, když byly indukovány kontaminovanou podzemní vodou, než v minerálním médiu (MSM) se stejným obsahem toluenu. Koncentrace toluenu 26,5 mgL-1 byla detekována do 30 minut po ponoření sondy do vzorku. Imobilizace dalších mikrobiálních kmenů na povrchu křemičitého skla, funkcionalizovaného APTES, byla neúspěšná a je třeba zvážit další imobilizační techniky – i.e. prokázanou imobilizaci E. coli 652T7 pomocí polyethyleniminu. Prvek je použitelný jako detekční sonda pro vícenásobné použití v laboratoři a online monitorování biologicky dostupné kontaminace ve vzdálených lokalitách. Prezentované experimenty byly realizovány v laboratoři Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze-Suchdole a v laboratoři partnerského centra pro environmentální biotechnologie na University of Tennessee v americkém Knoxville.The use of optical properties of the genetically modified organism (GMO) Pseudomonas putida TVA8, which is capable of producing bioluminescence (λ≈500nm) in contact with benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes, is one of possible principles of optical biosensors detecting hazardous and other analytes. Facilitation of adsorption of P. putida TVA8 cells on quartz surface, after its treatment with γ-aminopropyltriethoxysilane (APTES), without the use of an unstable chemical matrix, is presented with the use of physico–chemical models of interactions of cells with solid surfaces. Immobilization of microorganisms in the form of biofilm on the optical fiber element (OFE), designed to amplify week bioluminescent signal, was demonstrated and an active optical element capable of on-line detection of the presence of toluene in the medium (26.5 mg L-1) and a real sample of wastewater for at least 135 days was obtained. Repeatability of preparation of OFE probe and its use was demonstrated with five OFEs of different geometries. Other microorganisms, namely E. coli 652T7, S. cerevisiae BLYR, and P. fluorescens HK44 sensitive to different analytes and their biological toxicity were also tested. The intensity of measured bioluminescence was influenced by shapes of OFEs possessing transmittances between 1.4 and 5 %. The ideal shape and geometry of an OFE was described and compared to the real bioluminescence responses of five OFEs with different geometries. Intensity of detected bioluminescence with OFE was several times greater than with an PCS optical fiber. The intensities of bioluminescence gradually decreased due to release of the adsorbed cells; and were lower when induced with contaminated ground water than in the mineral medium (MSM) with the same content of toluene. Toluene concentration 26.5 mgL-1 was detected within 30 minutes of immersion of the probe into a sample. Immobilization of other microbial strains on APTES functionalized silica glass surface was unsuccessful, other immobilization techniques needed to be considered - i.e. demonstrated immobilization of E. coli 652T7 using polyethyleneimine. The element is conceivable as a detection probe for multiple use in a laboratory and the online monitoring of bioavailable contamination in remote localities. Presented experiments were carried on in laboratory of the Institute of Chemical Process Fundamentals of the Czech Academy of Sciences in Praha-Suchdol and at laboratory of the partner Center for Environmental Biotechnology of the University of Tennessee in Knoxville, USA. Keywords: Znečištění; Kontaminace; Endokrinní disruptory; Biosensor; Bioreportér; Luminiscence; Optovláknový prvek; Imobilizace; Biofilm; Pseudomonas putida TVA8; Pollution; Contamination; Endocrine Disruptors; Biosensor; Bioreporter; Luminescence; Fiber-optic Element; Immobilization; Biofilm; Pseudomonas putida TVA8 Available in digital repository of ČVUT.
Development of Active Part of Optical Fiber Biosensor Using Genetically Modified Organisms

Využití optických vlastností geneticky modifikovaného organismu (GMO) Pseudomonas putida TVA8, který je schopen produkovat bioluminiscenci (λ≈500nm) ve styku s benzenem, toluenem, etylbenzenem a ...

Pospíšilová Marie; Jakub Zajíc; Přibyl Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Psychofyziologický stav žáků během výcviku na pozici řídící letového provozu
Socha Vladimír; Michal Freigang; Štrobl Jan
2021 -
Předmětem této diplomové práce je posouzení vlivu zvýšeného EKG na chybovost subjektu. Toho je docíleno postupnou zvyšující se zátěží během cvičení na radarovém simulátoru. V první části této práce jsou do detailu popsány teoretické poznatky, které jsou později využity pro zpracování dat z experimentu.The aim of this Diploma thesis is to assess the impact of increased values of ECG on the outcome of failures and mistakes made by the subject. It is achieved by continuous increasing difficulty of the exercises on the radar simulator. The first part of this thesis focuses on theoretical knowledge, which is later used for the results analysis of the experiment. Keywords: Psychofyziologické; testování; stres; chybovost; psychická zátěž; výkonnost; řídící letového provozu; Psychophysiological; Testing; Stress; Error rate; Psychical load; Performance; Air Traffic Controller Available in digital repository of ČVUT.
Psychofyziologický stav žáků během výcviku na pozici řídící letového provozu

Předmětem této diplomové práce je posouzení vlivu zvýšeného EKG na chybovost subjektu. Toho je docíleno postupnou zvyšující se zátěží během cvičení na radarovém simulátoru. V první části této práce ...

Socha Vladimír; Michal Freigang; Štrobl Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zhodnocení CDM na letišti Václava Havla a návrh na jeho zlepšení
Špák Miroslav; Miroslav Bejček; Líkař Petr
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá postupy CDM na letišti Václava Havla. Cílem práce bylo tyto postupy zhodnotit a nalézt způsoby na jejich zlepšení. V teoretické části práce byla vytvořena rešerše, která popisuje současný stav postupů CDM obecně, ale i na pražském letišti. Na základě poznatků z předchozí části a objevených nedostatků, byl v praktické části vytvořen automat TOBT, který predikuje ukončení pozemního odbavení. Automat byl odzkoušen na reálných letech z pražského letiště z roku 2019. Výsledky ukázaly, že by automat mohl být užitečným při zlepšení postupů CDM.This thesis deals with CDM procedures at Václav Havel Airport. The aim of the work was to evaluate these procedures and find ways to improve them. Theoretical part of the thesis describes the current state of CDM procedures in general, but also at Prague Airport. A system that automatically generates TOBT at specified milestones was created based on the previous part and the detected defects. This machine was tested on real flights at Prague Airport. The results showed that the machine could be useful in improving CDM procedures. Keywords: CDM; TOBT; pozemní odbavení letadel; milníkový přístup; CDM; TOBT; aircraft ground handling operations; milestone approach Available in digital repository of ČVUT.
Zhodnocení CDM na letišti Václava Havla a návrh na jeho zlepšení

Tato diplomová práce se zabývá postupy CDM na letišti Václava Havla. Cílem práce bylo tyto postupy zhodnotit a nalézt způsoby na jejich zlepšení. V teoretické části práce byla vytvořena rešerše, která ...

Špák Miroslav; Miroslav Bejček; Líkař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití bezpilotních systémů pro městskou a meziměstskou dopravu zboží
Bureš Petr; Zbyněk Marák; Sekyrová Kateřina
2021 -
Tato práce se zabývá návrhem využití bezpilotních letadel k přepravě zboží po stanovených trasách ze skladů do určených odběrových míst za podmínek letu bez přímé viditelnosti. Dále je v práci popsáno komunikační spojení mezi bezpilotním letadlem a systémem dálkově řídící stanice, které bude zajišťovat nízkou latenci přenosu dat o průběhu letu bezpilotního letadla. V praktické části jsou navrženy a popsány trasy včetně parametrů letu. V závěru je poté zhodnocen současný stav komerčního provozu bezpilotních letadel a důvody vytvoření obecného návrhu trasy.This thesis deals with the design of the use of unmanned aircraft to transport goods along specified routes from warehouses to designated collection points under flight conditions without direct visibility. Furthermore, the thesis describes a communication link between the UAV and a remote control station system that will provide low latency data transmission of the UAV’s flight progress. In the practical part, routes including flight parameters are designed and described. It then concludes with an assessment of the current state of commercial unmanned aircraft operations and the rationale behind the development of the general route design. Keywords: Bezpilotní letadlo; bezpilotní systém; návrh trasy; UTM; přeprava zboží; automatizace; Unmanned Aircraft; UAS; design of route; UTM; package delivery; automation Available in digital repository of ČVUT.
Využití bezpilotních systémů pro městskou a meziměstskou dopravu zboží

Tato práce se zabývá návrhem využití bezpilotních letadel k přepravě zboží po stanovených trasách ze skladů do určených odběrových míst za podmínek letu bez přímé viditelnosti. Dále je v práci popsáno ...

Bureš Petr; Zbyněk Marák; Sekyrová Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů na SOŠ
Veteška Jaroslav; Jan Valeček; Tomešková Kateřina
2021 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou učitelů odborných předmětů při jejich rozvoji a tvorbě kompetencí, včetně požadavků, které jako vzdělavatele ve formální sféře výuky na středních školách musí splnit. V teoretické části práce je analyzována a charakterizována oblast teorie postgraduálního vzdělávání, klasifikována a identifikována oblast kompetencí učitelů a jejich profesní rozvoj. Empirická část obsahuje analýzu profesních kompetencí uvedené cílové skupiny. Cílem je zjistit, jak rozvíjejí své profesní kompetence odborní učitelé v roli vzdělavatelů, a to v průběhu dalšího profesního vzdělávání a karierního rozvoje, ze kterého stanovujeme profesní standard. Výzkumný vzorek zahrnuje začínající a zkušené učitele působící na středních odborných školách v Praze.This thesis deal with the issue teachers of vocational subjects in their development and creation of competencies, including the requirements that they must meet as educators in the formal sphere of teaching at secondary schools The theoretical part of the work analyzed and characterized the theory of postgraduate education, classificated and identified the area of teacher ‘s competencies and their professional development. The empirical part contains an analysis of professional competencies of the target group. The aim is to find out how professional teachers develop their professional competencies and professional standard in the role of educators, during further professional education and career development. The research sample is including novice and experience teachers work at secondary vocational schools in Prague. Keywords: Klasifikace kompetencí; učitel odborných předmětů; střední odborné vzdělávání; další profesní vzdělávání učitelů; profesní kompetence učitelů; rozvoj kompetence; učení se a vzdělávání dospělých; Competency classification; teacher of vocational subject; secondary vocational educa-tion; further professional education; professional competencies of teachers; compe-tence development; learning and adult education Available in digital repository of ČVUT.
Rozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů na SOŠ

Bakalářská práce se zabývá problematikou učitelů odborných předmětů při jejich rozvoji a tvorbě kompetencí, včetně požadavků, které jako vzdělavatele ve formální sféře výuky na středních školách musí ...

Veteška Jaroslav; Jan Valeček; Tomešková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw
Augsten Kamil; Eliška Jelínková; Pešek Michal
2021 -
Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a hadronovou spektroskopii. Pro tento účel jsou studovány výlučné procesy, jako jsou např. mezonové produkce a hluboce virtuální Comptonův rozptyl. Ty lze měřit pomocí rozsáhlého spektrometru tvořeného mnoha detektory. Jedním z nich je detektor Straw skládající se z trubičkových driftových komor. Kalibrace jeho RT závislosti pro rok 2021 byla ověřena pomocí dat z roku 2018. Dále byl proveden výpočet z měření survey z roku 2021, který slouží určení polohy detektoru, což je základní požadavek pro úspěšnou kalibraci a co nejvyšší účinnost při dráhové rekonstrukci.This thesis deals with the target experiment COMPASS, which is a part of CERN (European Organization for Nuclear Research). The physics program of the COMPASS experiment is focused on the research of the hadrons structure and hadrons spectroscopy. For this purpose, exclusive processes such as productions of mesons and deeply virtual Compton scattering are studied. These processes can be measured using an extensive spectrometer consisting of many detectors. One of them is the detector Straw composed of tube drift chambers. The calibration of its RT relation for the year 2021 was verified using the data from the 2018 run. Furthermore, a calculation from the 2021 survey measurement was performed. It serves to determine the position of the detector, which is essential for successful calibration and for high efficiency of the chamber in track reconstruction. Keywords: COMPASS; detektor Straw; produkce mezonů; kalibrace RT závislosti; měření survey; COMPASS; detector Straw; meson production; calibration of the RT relation; survey measurement Available in digital repository of ČVUT.
Produkce mezonů na experimentu COMPASS, kalibrace detektoru Straw

Tato práce se zabývá terčovým experimentem COMPASS, který je součástí CERN (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Fyzikální program experimentu COMPASS je zaměřen na výzkum struktury hadronů a ...

Augsten Kamil; Eliška Jelínková; Pešek Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Compressible Fluid Flow through Narrow Channels
Šafařík Pavel; Jindřich Hála; Cyrus Václav
2021 -
The turbulence transition in pipe and channel flow represents up to now an important topic, since it is the nature of the flow, which substantially affcts the friction and associated losses. With increasing miniaturization and more detailed numerical simulations of the various small flow parts of the turbomachines, the need for experimental data to explore the narrow channel flow phenomena and to validate numerical codes is still there. This thesis presents the results of the project which aimed to experimentally and numerically explore the compressible viscous flow in narrow channels of the rectangular cross-section of the high aspect ratio. Main objectives of this work were to explore the nature of the flow in such channels using a number of experimental methods including hot-film probe, explore the inuence of two types of surface roughness and discuss the effcts associated with the phenomenon of aerodynamic choking due to friction. Apart from the narrow channel measurements, the thesis contains also the detailed description of the calibration process of the hot-film probe and accompanying numerical study. It was observed that despite the channel length to channel height ratio ranging from 50 to 200, the flow was mostly transitional except the flow in the smallest channel of the height h = 0:5 mm. The efects of the surface roughness were explored using both qualitative and quantitative measurements by means of hot-film probe. The later provided distribution of the wall shear stress at five locations along the channel for two chosen regimes. Further, the analysis revealed inapplicability of the one-dimensional theory for the estimation of the friction factor. The theoretical analysis of the flow choking supported by numerical simulations shows that due to frictional losses, the actual choking is shifted towards the lower back pressure ratios. These findings were summarized in charts, which comprehensively illustrate derived relations.Přechod do turbulence v trubkách a kanálech nekruhových průřezů stále představuje aktuální problém dynamiky tekutin, jelikož je to právě režim proudění, který zásadně ovlivňuje tření a s ním spojené ztráty. S pokračující miniaturizací a stále detailnějšími numerickými simulacemi i malých průtočných částí turbostrojů vyvstává potřeba prozkoumat jevy, ke kterým dochází při proudění v takto úzkých kanálech a získat data, na jejichž základě by bylo možné validovat numerické modely. Tato práce představuje výsledky doktorandského projektu, který měl za cíl pomocí experimentů a numerické simulace prozkoumat proudění vazké stlačitelné tekutiny úzkými kanály obdélníkového průřezu s vysokým poměrem šířky a výšky. Mezi hlavní cíle patřilo prozkoumání režimu proudění pomocí různých metod včetně použití sondy se žhaveným filmem, dále prozkoumání vlivu dvou typů drsností stěn kanálku a objasnění některých jevů spojených s aerodynamickým ucpáním vlivem tření. Kromě samotného popisu a rozborů experimentu práce obsahuje také detailní popis kalibrace sondy se žhaveným filmem a doprovodných numerických výpočtů. Bylo pozorováno, že i při značném poměru délky a výšky kanálku, který se pohyboval v rozmezí 50 až 200, bylo proudění ve většině měřených režimů, kromě případu s výškou kanálku h = 0:5 mm, přechodově. Efekt různě drsných stěn byl zkoumán pomocí kvalitativních i kvantitativních měření pomocí sondy se žhaveným filmem, přičemž kvantitativní měření poskytlo data o smykovém tření v pěti bodech podél kanálku pro dva vybrané režimy proudění. Další analýzy prokázaly, že ve zkoumaných kanálech není možné použít jednorozměrný model proudění pro věrohodné určení smykového tření. Teoretické rozbory a numerické simulace ukázaly, že k aerodynamickému ucpání dochází vlivem ztrát při nižším protitlaku, než odpovídá ideálnímu případu. Výsledky těchto rozborů a z nich odvozených vztahů jsou přehledně zobrazeny do grafů. Keywords: narrow channel flow; minichannel; compressible flow; wall shear stress; hot-film anemometry; úzké kanály; minikanál; stlačitelné proudění; smykové napětí; žhavený film Available at various departments of the ČVUT.
Compressible Fluid Flow through Narrow Channels

The turbulence transition in pipe and channel flow represents up to now an important topic, since it is the nature of the flow, which substantially affcts the friction and associated losses. With ...

Šafařík Pavel; Jindřich Hála; Cyrus Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Indikátory vestibulárních iluzí za letu
Socha Vladimír; Liana Karapetjan; Polánecká Anna
2021 -
Ačkoli mohou být iluze velmi časté a nebezpečné, není jim věnován dostatek pozornosti z hlediska identifikace. Proto je cílem této práce navrhnout metody, které by mohly přítomnost iluze odhalit. Metodika vypracování praktické části spočívala ve vytvoření a vykonání experimentu, který zahrnuje navození vybraných vestibulárních iluzí. Konkrétně se jednalo o somatogravickou, somatogyrální, Coriolisovu a iluzi náklonu. Experimentu se zúčastnilo 16 pilotů, kteří měli za úkol zalétnout tři letové profily. V rámci nich probíhal sběr dat. Jednalo se o data letová, EKG, data ze stabilometrické plošiny a data z dotazníkového šetření. Následně byla data vyhodnocena. Z výsledků vyplynulo, že letové parametry mohou indikovat přítomnost letové iluze. Let s iluzemi měl vliv na stabilitu postoje. EKG ukázalo u některých subjektů změny v zapojení autonomního nervového systému. Subjektivní hodnocení se ukázalo jako nejúspěšnější indikátor letové iluze ve srovnání se zbylými třemi.Although illusions may be very common and dangerous, they do not receive enough attention in terms of identification. Therefore, the aim of this study is to propose methods, that could identify the presence of illusions. The methodology of a practical part consisted of creating and performing an experiment, which included induction of selected vestibular illusions. Specifically, it was somatogravic, somatogyral, Coriolis and leans illusion. Sixteen pilot participated in this experiment, in which their task was to fly three flight profiles. Data collection of flight data, ECG, data from stabilometric platform and questionnaire took place for each flight profile. Subsequently, mentioned data were evaluated. The results showed, that flight parameters may indicate the presence of a flight illusion. Flight with illusions also affected the stability of the attitude. The ECG showed changes in the involvement of the autonomous nervous system in some subjects. Subjective evaluation proved to be the most succesful indicator of the presence of flight illusions compared the the other three mentioned. Keywords: iluze; letectví; pilotáž; prostorová dezorientace; vestibulární iluze; illusions; aviation; pilotage; spatial desorientation; vestibular illusions Available in digital repository of ČVUT.
Indikátory vestibulárních iluzí za letu

Ačkoli mohou být iluze velmi časté a nebezpečné, není jim věnován dostatek pozornosti z hlediska identifikace. Proto je cílem této práce navrhnout metody, které by mohly přítomnost iluze odhalit. ...

Socha Vladimír; Liana Karapetjan; Polánecká Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases