Number of found documents: 15
Published from to

Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel; Martinek, Jiří; Šimek, Pavel
2020 - Czech
Porosty představují strukturálně složité uskupení dřevinných vegetačních prvků v úzké vazbě na funkční, provozní a kompoziční podstatu památky zahradního umění. Metodika hodnocení porostů v sobě zahrnuje jak popis současného stavu a perspektivy vegetační složky, tak soubor informací o funkčním, provozním a kompozičním stavu hodnoceného porostu. Model hodnocení obsahuje doporučenou a ověřenou strukturu atributů hodnocení včetně popisu metod zjišťování jejich hodnot. Metodika je zaměřena na popis stavu porostů, jako podkladu pro návrh pěstební péče, ale současně je velmi cennou součástí stavebně historického (zahradně architektonického) průzkumu celého objektu památky. Tree stands represent a structurally complex grouping of woody vegetation elements in close connection with the functional, operational and compositional essence of the garden art monument. The methodology of tree stand evaluation includes both a description of the current state and perspective of the vegetation component, as well as a set of information on the functional, operational and compositional state of the evaluated stand. Keywords: porost; krajinářská architektura; metodika; tree stand; landscape architecture; methodology Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče

Porosty představují strukturálně složité uskupení dřevinných vegetačních prvků v úzké vazbě na funkční, provozní a kompoziční podstatu památky zahradního umění. Metodika hodnocení porostů v sobě ...

Borusík, Pavel; Martinek, Jiří; Šimek, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče
Maděra, Petr; Buček, Antonín; Úradníček, Luboš; Slach, Tomáš; Friedl, Michal; Machala, Martin; Řepka, Radomír; Lacina, Jan; Černušáková, Linda; Volařík, Daniel
2016 - Czech
Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované výmladkovým způsobem. Methodology is focused on suggestion how to do an inventory, evidence and management of ancient coppice woodlands. Ancient coppice woodlands are defined as longterm and continuously coppiced forest stands. Keywords: Starobylé výmladkové lesy; přírodní prvky; kulturně-historické prvky; výskyt; Ancient coppice woodlands; natural elements; cultural and historical elements; distribution; svědectví; kontrolní účetnictví Available to registered users in the Library of Mendel University.
Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče

Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované ...

Maděra, Petr; Buček, Antonín; Úradníček, Luboš; Slach, Tomáš; Friedl, Michal; Machala, Martin; Řepka, Radomír; Lacina, Jan; Černušáková, Linda; Volařík, Daniel
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu
Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna
2016 - Czech
Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové bytové výstavby (otázka stavět či nestavět a kde?), tak při samotném navrhování optimální urbanistické struktury nového souboru, architektury a systému veřejných prostorů včetně funkčních i výtvarných detailů. Možnosti uplatnění zahradně architektonických principů jsou obrovské a jejich správné využívání prokazatelně vede k vytváření kvalitního bydlení, v souladu s místem. Construction of new residential complexes in the Czech Republic is heavily criticized for constantly absorbing the suburban landscape and dysfunctional public spaces. The methodology can be used both when planning new housing (the question to build or not to build, and where?) and in the design process of an optimal urban structure of a new complex, its architecture and public spaces, including both functional and artistic details. Possibilities of applying principles of landscape architecture are huge and their proper use demonstrably leads to creation of quality housing, in accordance with the place. Keywords: veřejné prostory; obytné soubory; open spaces; residential complexes; zahradní architektura; suburbanizace; obytné budovy; krajina; navrhování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu

Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové ...

Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí
Ambrožová, Zuzana
2016 - Czech
Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou a krajinářskou tvorbu při budoucích úpravách. Metodika obsahuje komentované grafické výstupy a formulář pro terénní sběr informací, které se promítají do textového popisu, grafického vyjádření a hodnocení kvalitativních charakteristik formou pětibodové stupnice. Komplexní typologii hlavních náměstí doplňují obecné zásady rozvoje, další součástí jsou příklady vybraných modelových objektů, na kterých byl postup ověřen. Přehledná metodická osnova se může stát databázovým souborem v rámci informačních systémů a předprojektové přípravy v oblasti městského plánování. The methodology represents a method for evaluating main squares for the purpose of comparison, problem analysis and identification of their value and phenomena. It provides guidelines for urban, architectural and landscape design applicable in future projects. The methodology includes commented graphic outputs and a form for field survey data that reflect in the text description, graphic representation and evaluation of qualitative traits on a five-point scale. The comprehensive typology of main squares comes with general principles for development, and examples of selected model objects on which the approach was tested. A clear methodology has a potential of becoming a database file as part of information systems and preliminary project preparation in urban planning. Keywords: hlavní náměstí; main square; krajinářská architektura; veřejná prostranství; náměstí Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí

Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou ...

Ambrožová, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika odběrů a zpracování vzorků pro geoarcheologický výzkum "Výzkum sedimentárního záznamu"
Bajer, Aleš; Lisá, Lenka
2016 - Czech
Geoarcheologie je dnes dynamicky rozvíjející se obor, který se v poslední době významně uplatňuje jako součást archeologických výzkumů především v západní Evropě a Americe. V České republice byla geoarcheologie dlouho chápána zejména ve smyslu určování původu artefaktů, vytipování těžebních okrsků, určení stavebních materiálů, strusek, apod. (Přichystal 2009). V poslední době i u nás došlo k posunu v chápání tohoto meziborového studia, a to směrem k aplikování geovědních disciplín a jejich metod v rámci interpretace formačních procesů archeologických situací a záznamů. Vidění archeologických situací v kontextu geologie, geomorfologie a pedologie může přinést nový pohled v celkové archeologické interpretaci nebo ve směru jakým se bude další archeologický výzkum ubírat. Na rozdíl od principu popisnější archeologie, poskytuje geoarcheologie informace o životním prostředí, využívání a vývoji konkrétních archeologických lokalit a jejich okolí. Může také objasnit způsoby a důvody jejich opuštění. Východiskem georcheologických technik jsou uznávané exaktní metodické nástroje využíváné zejména v geologických vědách. Konkrétní aplikace geoarcheologických metod výzkumu vždy závisí na konkrétní archeologické situaci a tyto mohou být být plně využity pouze při plné součinnosti mezi archeologem a geologem, pedologem (geoarcheologem). Předkládaná metodika si klade za cíl představit a popsat vybrané metody odběru a zpracování vzorků pro konkrétní výzkumné geoarcheologické analýzy. Určena je především terénním archeologickým pracovníkům, studentům přírodovědných archeologických oborů se zájmem o vývoj antropogeně ovlivěné krajiny a všem zájemcům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v dané problematice. Metodika je uplatnitelná všemi pracovníky organizací a firem zabývajících se terénní archeologií. The methodology aims to present and describe selected methods of sampling and processing of samples for concrete geoarchaeological analysis. The map is designed especially for field archaeologists, students of science and archaeology and for those who are interested in this field. The methodology can be used by all companies dealing with field archaeology. Keywords: geoarcheologie; zpracování vzorků; geoarchaeology; samples processing; odběry vzorků; sedimenty Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika odběrů a zpracování vzorků pro geoarcheologický výzkum "Výzkum sedimentárního záznamu"

Geoarcheologie je dnes dynamicky rozvíjející se obor, který se v poslední době významně uplatňuje jako součást archeologických výzkumů především v západní Evropě a Americe. V České republice byla ...

Bajer, Aleš; Lisá, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika organizace akce Víkend otevřených zahrad
Krejčiřík, Přemysl
2015 - Czech
Metodika organizace akce Víkend otevřených zahrad stanovuje postup pro přípravu a koordinaci celostátní akce, jejíž prostřednictvím jsou zpřístupněny a popularizovány přístupné i běžně nepřístupné zahrady a parky a jejíž hlavní náplní je odborně-populární, edukační, případně i kulturní program se širokým osvětovým dopadem na veřejnost. Akce je koncipována tak, aby se jí mohli zúčastnit zájemci (přihlašovatelé) o zpřístupnění objektu bez omezení jeho velikostí či formou. Postup zahrnuje vlastní organizační aktivity ústředního realizačního týmu i přihlašovatelů objektů a jednotnou prezentaci akce směrem k veřejnosti. Methodology of organization of Open Gardens Weekend establishes the procedure for preparing and coordinating the nationwide event. The event makes available and popularizes open or normally closed gardens and parks. Main content is professional-popular, educational or cultural program with an education impact on the public. The event is designed for participation by candidates (applicants) without limiting of object size or form. The procedure includes its own organizational activities of the central team even the applicants and the same presentation of the event to the public. Keywords: prezentace kulturního dědictví; prezentation of cultural heritage; zahradní architektura; krajinářská architektura; kulturní tradice; popularizace Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika organizace akce Víkend otevřených zahrad

Metodika organizace akce Víkend otevřených zahrad stanovuje postup pro přípravu a koordinaci celostátní akce, jejíž prostřednictvím jsou zpřístupněny a popularizovány přístupné i běžně nepřístupné ...

Krejčiřík, Přemysl
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury
Krejčiřík, Přemysl; Pejchal, Miloš
2015 - Czech
Metodika "Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury" má být nástrojem pro dostatečně jednotný postup zjištění, shromáždění, utřídění a vyhodnocení informací o konkrétním díle krajinářské architektury, jež je předmětem zájmu památkové péče. The methodology "The architectural and historical survey of the monuments of landscape architecture" is to be a tool for a sufficiently uniform to find, collect, sort and evaluate information about the specific work of landscape architecture, which is the subject of interest of heritage preservation. Keywords: průzkumy památek; památky zahradního umění; surveys of monuments; garden art; zahrady; historie; krajinářská architektura Available to registered users in the Library of Mendel University.
Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury

Metodika "Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury" má být nástrojem pro dostatečně jednotný postup zjištění, shromáždění, utřídění a vyhodnocení informací o konkrétním díle ...

Krejčiřík, Přemysl; Pejchal, Miloš
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny
Salašová, Alena; Sedláček, Jozef; Trpáková, Lenka; Martinková Kuchyňková, Hana
2015 - Czech
Historická kulturní krajina představuje významný fenomén kulturního bohatství společnosti. Území s vysokou koncentrací dochovaných kulturně historických hodnot může Ministerstvo kultury prohlásit za památkovou zónu. Velkým problémem současné správy krajinných památkových zón v ČR je absence systematicky pojatého managementu území zahrnujícího komplexní evidenci hodnot památkové zóny, plán její ochrany a regenerace a způsob sledování stavu území ve vazbě na plánování krajiny. Z uvedeného důvodu byl v letech 2012 - 2015 realizovaný výzkumný projekt financovaný Národní agenturou kulturní identity ""Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón"", jehož hlavním cílem byla standardizace všech výše zmíněných etap ochrany a správy památkových zón. Metodika se zaměřuje na problematiku monitoringu stavu krajinných památkových zón, který přesto, že je nezbytnou součástí správy každého území, není v České republice dosud standardizován ani efektivně zabezpečen. Metodika prezentuje hlavní principy metodiky monitoringu stavu krajinné památkové zóny, zpracované v rámci uvedeného projektu. Cultural landscape presents with its diversity and uniqueness a significant part of the natural and cultural heritage of human society. They are the Landscape Conservation Zones (LCZ) are currently the only legal category, through which the state heritage preservation may enter the field of protection of unique historical cultural landscape. Basic problem of the current management of the Landscape Conservation Zones is an absence of systematically designed, structured and standardized system of area conservation, management and planning including aspects of identification and evidence of the landscape values and methods of landscape quality monitoring. The guidance presents main principles of the suitable monitoring indicators and way of the landscape heritage assessment in the Czech Republic. There is the special emphasis is put on indicators describing changes of the land use pattern, landscape visibility and effectiveness of the planning tools. Keywords: krajinná památková zóna; krajinné indikátory; landscape conservation zone; landscape indicators; monitoring; metody Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny

Historická kulturní krajina představuje významný fenomén kulturního bohatství společnosti. Území s vysokou koncentrací dochovaných kulturně historických hodnot může Ministerstvo kultury prohlásit za ...

Salašová, Alena; Sedláček, Jozef; Trpáková, Lenka; Martinková Kuchyňková, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny
Sedláček, Josef; Salašová, Alena; Trpáková, Lenka
2015 - Czech
Cílem metodiky je vytvoření postupu pro vyhodnocení vlivu nových záměrů na hodnoty definované v krajinných památkových zónách. Východiskem při tvorbě metodiky byla potřeba prosazovat historickou a kulturní kontinuitu vývoje v krajinných památkových zónách a integrovat rozvoj území s plánem ochrany a plánem regenerace krajinné památkové zóny. Postup vychází z principu prevence a je navržen tak, aby bylo možné předejít nevratným zásahům, které mohou mít negativní vliv na kulturně-historické hodnoty v území. Metodika je určena expertním posuzovatelům a pracovníkům Národního památkového ústavu odpovědným za odborná vyjádření k změnám a úpravám v krajinných památkových zónách a ochranných pásmech a specialistům, oprávněným posuzovat vlivy záměrů na krajinu. Metodika poskytuje strukturovaný postup, který prověří možné dopady záměrů na hodnoty KPZ. The methodology defines a procedure for the landscape conservation zones' impact assessment. The method is based on a precautionary principle and is designed so that would be possible to prevent heritage area from negative irreversible impact on the landscape cultural and historical values. The methodology is intended for the experts and competent staff of the National Heritage Institute responsible for landscape conservation zones planning and management. Keywords: krajinná památková zóna; expertní posuzování; landscape conservation zone; visual impact assessment; metody; kulturní krajiny Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny

Cílem metodiky je vytvoření postupu pro vyhodnocení vlivu nových záměrů na hodnoty definované v krajinných památkových zónách. Východiskem při tvorbě metodiky byla potřeba prosazovat historickou a ...

Sedláček, Josef; Salašová, Alena; Trpáková, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Metodika koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území
Kučera, Petr; Flekalová, Markéta; Trpáková, Lenka; Sedláček, Jozef; Matějka, Daniel; Lacina, Darek
2015 - Czech
Metodika je zaměřena na formulaci požadavků rezortu kultury při tvorbě jedné ze tří základních koncepcí současného územního plánu: urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a koncepce technické infrastruktury. Koncepce je založena na řešení střetů a problémů v území, které vznikají diskrepancemi mezi primární, sekundární a terciární strukturou krajiny. Cílem metodiky je nalézt nástroje pro obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot krajiny. The methodology is focused on the formulation of requirements of Ministry of Culture, integral part while creating one of the three basic concepts of the current zoning plan: urban design, landscape layout and concept of technical infrastructure. The concept of landscape layout is based on solving conflicts and problems in the area, which arose due to discrepancies between primary, secondary and tertiary structure of the landscape. The methodology is aimed to find tools for the restoration of cultural, historical and natural landscape values. Keywords: struktura krajiny; přírodní, kulturní a historické hodnoty území; regenerace a obnova krajiny; landscape structure; natural, cultural and historical value of the area; regeneration and restoration of landscape; přírodní krajina; obnova; regenerace; krajina Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území

Metodika je zaměřena na formulaci požadavků rezortu kultury při tvorbě jedné ze tří základních koncepcí současného územního plánu: urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a koncepce ...

Kučera, Petr; Flekalová, Markéta; Trpáková, Lenka; Sedláček, Jozef; Matějka, Daniel; Lacina, Darek
Mendelova univerzita v Brně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases