Number of found documents: 125637
Published from to

Studium vhodnosti α-bromfenyloctové kyseliny jako modelového analytu pro chirální separace s využitím kapilární elektroforézy II
Bubáková, Zuzana; Jáč, Pavel; Lochman, Lukáš
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Zuzana Bubáková Supervisor: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Title of diploma thesis: Study of α-bromophenylacetic acid suitability as a model analyte for chiral separations using capillary electrophoresis as a separation technique II Rizvi and Shamsi (Rizvi S.A.A., Shamsi S. A. Anal. Chem. 2006, 78(19), 7061-7069) reported the employment of α-bromophenylacetic acid (BPAA) dissolved in water/methanol mixture (1:1, v/v) as a model analyte for chiral separations in capillary electrophoresis (CE). However, the stability of BPAA in aqueous methanol is questionable (Kováčová G. 2018. Diploma thesis. Charles University, Faculty of Pharmacy). The aim of this work was to determine the reaction order of the decomposition of BPAA (c = 0.47 mM) in 50% aqueous methanol. The reaction kinetic study was performed by capillary electrophoresis in 50 μm (i.d.) poly(vinyl alcohol)-coated capillary (30 cm/24.5 cm) with UV detection. The BPAA and products of nucleophilic substitution (mandelic acid, α-methoxyphenylacetic acid, and Br-) were separated in 60 mM formate buffer (pH 3.0) at -30 kV; the detection  was 200 nm. The first order reaction kinetics was confirmed by linear and non-linear regression, yielding the rate... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Zuzana Bubáková Školitel: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Název diplomové práce: Studium vhodnosti α-bromfenyloctové kyseliny jako modelového analytu pro chirální separace s využitím kapilární elektroforézy II V publikaci od Rizviho a Shamsiho (Rizvi S.A.A., Shamsi S. A. Anal. Chem. 2006, 78(19), 7061-7069) byla α-bromfenyloctová kyselina (BPAA), rozpuštěná v 50% methanolu (v/v), použita jako modelový analyt pro chirální separace za využití kapilární elektroforézy (CE). Stabilita BPAA ve vodném methanolickém rozpouštědle je však diskutabilní (Kováčová G. 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta). Cílem této práce bylo určení řádu rozkladné reakce BPAA (c = 0,47 mM) v 50% methanolu (v/v). Studie reakční kinetiky byla provedena pomocí kapilární elektroforézy v kapiláře pokryté polyvinylalkoholem (50 µm vnitřní průměr; 30 cm/24,5 cm). BPAA a produkty nukleofilní substituce (kyselina mandlová, kyselina α-methoxyfenyloctová a Br-) byly analyzovány v 60 mM mravenčanovém pufru (pH 3,0) při -30 kV;  UV detekce byla 200 nm. Kinetika prvního řádu byla pro tuto rozkladnou reakci potvrzena metodou lineární a nelineární regrese, s hodnotami rychlostních konstant 1,52×10-4 ± 2,76×10-5 s-1 a 7,89×10-5... Available in a digital repository NRGL
Studium vhodnosti α-bromfenyloctové kyseliny jako modelového analytu pro chirální separace s využitím kapilární elektroforézy II

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Zuzana Bubáková Supervisor: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Title of diploma thesis: Study of ...

Bubáková, Zuzana; Jáč, Pavel; Lochman, Lukáš
Univerzita Karlova, 2021

Sledování distribuce látky BZ po intramuskulárním podání
Čechová, Lenka; Váňová, Nela; Bavlovič Piskáčková, Hana
2021 - Czech
The compound 3-quinuclidinyl benzylate (agent BZ) belongs to the group of incapacitating warfare agents with anticholinergic activity. Today, for its ability to induce functional cognitive impairment (i.e. coordination and memory disorders), the agent BZ is used mainly for scientific purposes in the study of Alzheimer's disease. Despite this fact, its pharmacokinetics has not been fully examined yet. In order to determine the agent BZ in biological material, LC-MS / MS method and sample preparation procedure for body fluids (plasma, bile) and tissues (brain, liver, kidneys) were developed, optimized and validated. The sample preparation procedure for body fluid employed solid phase extraction using a C18 column eluted with methanol and for body tissues it was precipitation with acetonitrile. The chromatographic separation was performed on Gemini NX-C18 reverse phase column (150 × 4.6 mm, 5 μm). The mobile phase consisted of a 10mM solution of ammonium acetate at pH 11 and methanol in a ratio of 30 : 70. Elution of the analytes was performed under isocratic elution. The total analysis time was 5 minutes. Mass spectrometric detection was performed by a linear ion trap using electrospray ionization. Sample preparation procedure and chromatographic analysis methods were successfully applied to real... Bojová otravná látka 3-chinuklidinyl benzilát (látka BZ) patří do skupiny psychicky zneschopňujících látek s anticholinergní aktivitou. V dnešní době se však pro svou schopnost navozovat poruchy kognitivních funkcí (koordinace a paměť) využívá zejména pro vědecké účely při studiu Alzheimerovy choroby. I přes tuto skutečnost však není její farmakokinetika doposud podrobně prozkoumána. Pro stanovení látky BZ v biologickém materiálu byla vyvinuta, optimalizována a validována LC-MS/MS metodika zpracování tělních tekutin (plazma, žluč) a tkání (mozek, játra, ledviny). Výslednou metodikou pro zpracování tělních tekutin byla extrakce na pevné fázi s využitím kolonky C18 s elucí do metanolu a pro tělní tkáně to byla precipitace s acetonitrilem. Vlastní chromatografická separace byla prováděna na reverzní fázi, konkrétně na koloně Gemini NX-C18 o rozměrech 150 × 4,6 mm a velikosti částic 5 μm. Mobilní fáze se skládala z 10mM roztoku octanu amonného o pH 11 a metanolu v poměru 30 : 70. Eluce analytů byla prováděna v režimu isokratické eluce. Celková doba analýzy byla 5 minut. Hmotnostně-spektrometrická detekce byla prováděna lineární iontovou pastí za použití ionizace elektrosprejem. Metodiky zpracování a chromatografické analýzy byly úspěšně aplikovány na reálné vzorky z in vivo experimentu. Potkaním samcům... Keywords: látka BZ (3-chinuklidinyl benzilát); farmakokinetika; extrakční techniky; agent BZ (3-quinuclidinyl benzilate); pharmacokinetics; extraction techniques Available in a digital repository NRGL
Sledování distribuce látky BZ po intramuskulárním podání

The compound 3-quinuclidinyl benzylate (agent BZ) belongs to the group of incapacitating warfare agents with anticholinergic activity. Today, for its ability to induce functional cognitive impairment ...

Čechová, Lenka; Váňová, Nela; Bavlovič Piskáčková, Hana
Univerzita Karlova, 2021

Diagnostika a management aloimunizace v těhotenství
Kučerová, Rebecca; Hornová, Markéta; Žižka, Zdeněk
2021 - Czech
The bachelor thesis focuses on the issue of maternal alloimmunization in pregnancy and deals with diagnostic and management of the alloimmunization. This complication would occur in approximately 2000 women in the Czech Republic per a year without a treatment. A pregnant woman is at risk if she is Rh(D) negative and the fetus inherits Rh(D) positivity from father. The development of alloimmunization can be prevented by early preventive dosage of anti-D globulin. Despite a systematically organized system of prophylaxis, a small number of pregnant women still experience immunization. Fetuses are at risk of developing anemia in the uterus and than after birth by developing hyperbilirubinemia. In the most severe cases of intrauterine anemia, the solution is intraumbilical transfusion of erythrocytes. The aim of this study was to summarize the outcomes of IUT in retrospect. The quantitative practical part is completed with 2 model study cases of hydrops fetalis. The quantitative part of the research analyzes the results of all IUTs performed in the period from 1991 to 2021 in the Center of Fetal Medicine of the Gynecology and Obstetrics Clinic of the General Hospital and the First Medical Faculty of Charles University in Prague. Using tables and graphs, the data were then analyzed and described in... Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku aloimunizace matky v těhotenství a zabývá se její prevencí, diagnostikou a managementem. V České republice by se tato komplikace bez zahájení patřičné léčby vyskytla přibližně u 2000 žen ročně. Těhotná je ohrožena v případě, že je Rh(D) negativní a plod zdědí Rh(D) pozitivitu po otci. Rozvoji aloimunizace lze zabránit včasným preventivním podáním anti-D globulinu. I přes systematicky organizovaný systém profylaxe dochází dnes stále u malého počtu těhotných k imunizaci. Plody jsou ohroženy rozvojem anémie v děloze a po porodu potom rozvojem hyperbilirubinémie. U nejtěžších případů intrauterinní anemizace plodu je řešením intraumbilikální transfuze erytrocytů. Cílem práce bylo retrospektivně posoudit výsledky léčby pomocí intraumbilikální transfuze v Centru fetální medicíny. Kvantitativní část výzkumu je doplněna o 2 modelové kazuistiky hydropsu plodů. Kvantitativní část výzkumu analyzuje výsledky všech IUT provedených v od roku 1991 do roku 2021 v Centru fetální medicíny gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Pomocí tabulek a grafů byly následně data analyzována a podrobně popsaná. Z výzkumné části této práce vyplynulo, že léčba plodů pomocí IUT je velmi úspěšná a zvyšuje šanci plodů na příznivou poporodní adaptaci. Z výsledků této... Keywords: Rh aloimunizace; těhotenství; antigen; protilátka; intrauterinní transfuze; anémie; hydrops; hemolytické onemocnění plodu a novorozence; Rh alloimmunisation; pregnancy; antigen; antibody; intrauterine transfusion; anemia; hydrops; hemolytic disease of fetus and newborn Available in a digital repository NRGL
Diagnostika a management aloimunizace v těhotenství

The bachelor thesis focuses on the issue of maternal alloimmunization in pregnancy and deals with diagnostic and management of the alloimmunization. This complication would occur in approximately 2000 ...

Kučerová, Rebecca; Hornová, Markéta; Žižka, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Porodní poranění a věk matky
Faltová, Anna; Dvořák, Jan; Přáda, Jan
2021 - Czech
The bachelor's thesis aim was to find out whether older age of mother during labour could be a potential risk factor for birth injuries. Bachelor thesis has two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the problematics of birth injuries and summarizes several foreign studies, which consider the age of mother as a risk factor for some birth injuries. The hypothesis was that older age is a risk factor for birth injuries. The aim of the practical part was to find whether the hypothesis is correct or not. The hypothesis was tested by comparing the incidence of different birth injuries between four groups of women settled by age (18-25 years, 26-30 years, 31-35 years, >35 years). In most cases the lowest number of injuries were in the youngest group (18-25 years), but the differences between groups were not statistically significant. Due to the small sample of women, I have analysed, the hypothesis could not be conclusively confirmed, but also conclusively disproved. Key words: delivery injuries, maternal age, vaginal delivery, pelvic floor, levator avulsion, pelvic floor dysfunction, OASI Bakalářská práce se zabývá korelací porodního poranění a vyššího věku matky při porodu. Práce je koncipována jako teoreticko-praktická. Teoretická část je úvodem do problematiky porodního poranění. Součást teoretické části je také přehled několika zahraničních studií, které uvádí, že věk matky při porodu může být rizikovým faktorem pro vznik některých porodních poranění. Cílem praktické části bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, zda vyšší věk matky ovlivňuje vznik porodního poranění. Hypotézu jsem ověřovala porovnáním výskytu porodních poranění napříč 4 věkovými skupinami (18-25 let, 26-30 let, 31-35 let, >35 let). Ve většině případů se nejnižší počet poranění vyskytoval u skupiny 18-25 let, avšak nebylo tomu tak u všech typů poranění a jednalo se o statisticky nepříliš významné rozdíly. Vzhledem k rozsahu práce a malému vzorku žen, se kterým jsem pracovala, se tedy hypotézu nepodařilo jednoznačně potvrdit, ale ani jednoznačně vyvrátit. Klíčová slova: porodní poranění, věk matky, vaginální porod, pánevní dno, avulzní poranění levátoru, dysfunkce pánevního dna, OASI Keywords: porodní poranění; věk matky; vaginální porod; pánevní dno; avulzní poranění levátoru; dysfunkce pánevního dna; OASIS; delivery injuries; maternal age; vaginal delivery; pelvic floor; levator avulsion; pelvic floor dysfunction; OASIS Available in a digital repository NRGL
Porodní poranění a věk matky

The bachelor's thesis aim was to find out whether older age of mother during labour could be a potential risk factor for birth injuries. Bachelor thesis has two parts, theoretical and practical. The ...

Faltová, Anna; Dvořák, Jan; Přáda, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Porovnání rovnováhy sportovců využívajících silový a funkční trénink
Alánová, Marie; Červenková, Zuzana; Matouš, Miloš
2021 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Porovnání rovnováhy sportovců využívajících silový a funkční trénink

Alánová, Marie; Červenková, Zuzana; Matouš, Miloš
Univerzita Karlova, 2021

Intenzita chronické bolesti bederní páteře po rehabilitaci ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze
Křížová, Irena; Červenková, Zuzana; Froňková, Eliška
2021 - Czech
This bachelor thesis addresses the problem of intensity of chronic low back pain after the rehabilitation treatment at the Clinic of Rehabilitation Medicine in the University Hospital Královské Vinohrady (FNKV). The theoretical part is devoted to the lumbar spine and its surrounding structures; chronic lumbar pain, its aetiology and socio-economic impact; the options for assessing pain intensity; the treatment; the approaches used at the Clinic of Rehabilitation Medicine in FNKV; and the activities following the rehabilitation program. In the practical part, the research concentrates on the changes in intensity of chronic low back pain during the rehabilitation program; and the differences between input and output values. This study involved 21 patients hospitalized at the Clinic of Rehabilitation Medicine in the FNKV due to chronic lumbar spine pain. As many as 57 % of probands in the observed group were overweight or obese, and 42.86 % of working- age patients needed incapacity (sick leave) for work. During hospitalization, which lasted 14-22 days patients underwent regular rehabilitation treatment. Each day, they recorded their pain using the VAS scale in the morning and in the evening. Data for the purpose of this research were collected retrospectively from their medical records. At the level... Tato bakalářská práce pojednává o intenzitě chronické bolesti bederní páteře po rehabilitaci na Klinice rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV). Teoretická část se věnuje popisu bederní páteře a okolních struktur; chronické bolesti beder, její etiologii a socioekonomickému dopadu; možnostem hodnocení intenzity bolesti; léčbě; přístupům využívaných na Klinice rehabilitačního lékařství ve FNKV a aktivitám vhodných po rehabilitačním programu. V praktické části je zkoumána změna intenzity chronické bolesti bederní páteře v průběhu rehabilitačního programu a rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou. Do studie bylo zařazeno 21 pacientů hospitalizovaných na Klinice rehabilitačního lékařství ve FNKV z důvodu chronické bolesti bederní páteře. Z toho 57 % probandů v pozorované skupině trpělo nadváhou nebo obezitou a 42,86 % pacientů v produktivním věku potřebovalo pracovní neschopnost. Během hospitalizace, která trvala 14-22 dní, pacienti podstupovali pravidelnou rehabilitaci. Každý den zaznamenávali svou bolest pomocí VAS škály ráno i večer. Data pro účel tohoto výzkumu byla získána retrospektivně ze zdravotní dokumentace. Na hladině významnosti 0,05 jsme nezamítli dvě nulové hypotézy, tudíž jsme neprokázali rozdíl mezi vstupní a výstupní hodnotou intenzity bolesti, ani... Available in a digital repository NRGL
Intenzita chronické bolesti bederní páteře po rehabilitaci ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze

This bachelor thesis addresses the problem of intensity of chronic low back pain after the rehabilitation treatment at the Clinic of Rehabilitation Medicine in the University Hospital Královské ...

Křížová, Irena; Červenková, Zuzana; Froňková, Eliška
Univerzita Karlova, 2021

Skutečný záměr Číny v Africe: Srovnání s EU ve světle neokolonialismu
Kucukbakkal, Eylul Maral; Kučerová, Irah; Bejkovský, Jan
2021 - English
In recent years, while China has become one of the global power in the world, it has also been accused of its activities, and some of them have been referred to bear neocolonial intention in Africa. While China has also increased its engagement in the South American and Asian countries in the last two decades, its engagement in Africa has led to more concerns in the world due to the claims on China's neocolonial activities and exploitation of African resources. On the other hand, African countries have also started to form a much deeper relationship with China, especially after 2000. One of the main reasons for the development of this relationship has been China's non-interference principle within its 'Soft Power' policy and its emphasis on 'South-South' solidarity against the EU's 'North-South' relationship in Africa. Consequently, China has increased its development policy with no-strings-attached aids and loans to Africa. However, this increasing engagement raised a serious question as to whether China's activities purely target African countries' improvement or those are self- interested activities. As a result, in light of these arguments, this thesis attempts to analyze China's development policy and shed light on the claims of neocolonialism with the comparison of the EU's development policy... Zatímco v posledních letech se Čína stala jednou z globálních mocností na světě, byla také obviněna ze svých aktivit a u některých z nich se uvádí, že se v Africe nesou v neokoloniálním úmyslu. Přestože Čína v posledních dvou desetiletích také zvýšila angažovanost v jihoamerických a asijských zemích, její aktivity v Africe vedly k většímu znepokojení ve světě kvůli projevům neokoloniálního chování Číny a využívání afrických zdrojů ve svůj prospěch. Na druhou stranu si africké země také začaly s Čínou vytvářet mnohem hlubší vztahy, zejména po roce 2000. Jedním z hlavních důvodů pro rozvoj tohoto vztahu byl princip čínského nezasahování do vnitřních záležitostí afrických států v rámci její politiky "měkké síly" a její důraz na solidaritu "Jih-Jih" oproti vztahu EU "Sever-Jih" v Africe. V souladu s tím Čína zvýšila svou rozvojovou politiku prostřednictvím nepodmíněné pomoci a půjček do Afriky. Tato rostoucí angažovanost však vyvolala vážnou otázku, zda se čínské aktivity čistě zaměřují na zlepšování afrických zemí, nebo jde o činnosti prospěšné vlastním zájmům Číny. Výsledkem je, že ve světle těchto argumentů se tato práce pokouší analyzovat čínskou rozvojovou politiku a osvětlit tvrzení o neokolonialismu při srovnání rozvojové politiky EU v Africe. Keywords: Neocolonialism; China; Europe; Africa; Competition; Investments; Trade; Cooperation; Economic Colonization Available in a digital repository NRGL
Skutečný záměr Číny v Africe: Srovnání s EU ve světle neokolonialismu

In recent years, while China has become one of the global power in the world, it has also been accused of its activities, and some of them have been referred to bear neocolonial intention in Africa. ...

Kucukbakkal, Eylul Maral; Kučerová, Irah; Bejkovský, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Zhodnocení efektivity klinického vyšetření plochonoží u dětí školního věku v ordinaci dětského praktického lékaře
Bezpalec, Jakub; Kaprová, Jana; Marenčáková, Jitka
2021 - Czech
The main objective of this bachelor thesis is to compare the effectiveness of simple visual examination and use of clinical tests in diagnostics of flat feet. Another goal targets mapping the diagnosis of flat feet among pediatricians. Last but not least, I would like to open a discussion on whether it is advantageous to perform clinical tests in a pediatric outpatient clinic. Methods: In this study probands aged 7-11 years underwent a clinical examination of feet (sitting, standing and walking) as a part of a regular preventive check-up, followed by two clinical tests - the Heel-rise test and the Jack test. So as to achieve the objective evaluation of the flat feet, a total of three measurements were performed on the PhysioSensing pressure plate. It is a portable dynamic plantograph that allows the detection of the load on the areas of the sole of the foot and the subsequent calculation of the Arch index parameter. On its basis it is possible to classify the degree of flat feet. The work also included a questionnaire for pediatricians in the Google Forms format that contained 12 questions related to the diagnosis of flat feet. A descriptive analysis was performed. Results: A total number of 34 children were enrolled in the study, 3 did not attend and one participant was excluded from the study.... Cílem bakalářské práce je porovnat efektivitu aspekčního vyšetření plochonoží a diagnostiku plochých nohou pomocí klinických testů. Mezi další cíle patří zmapování diagnostiky plochonoží mezi pediatry. V neposlední řadě bych chtěl otevřít diskuzi, zda je výhodné implementovat klinické testy do ambulantního provozu pediatrické ambulance. Metodika: Jedná se o studii, v níž probandi ve věku 7-11 let v rámci pravidelné preventivní prohlídky podstoupili klinické vyšetření nohou (v sedě, ve stoje a při chůzi) a následně dva klinické testy: Heel-rise test a Jack test. Pro objektivní zhodnocení plochonoží pak bylo provedeno celkem třikrát měření na plošině PhysioSensing. Jedná se o přenosný dynamický plantograf, který umožňuje detekci zatížení oblastí plosky nohy a následný výpočet parametru Arch index. Na základě něj lze klasifikovat stupeň plochonoží. Práce také zahrnovala dotazník pro pediatry v programu Google Forms, který obsahoval 12 otázek týkajících se diagnostiky plochonoží. Byla provedena deskriptivní analýza. Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 34 dětí, přičemž 3 se nedostavily a jeden účastník byl ze studie vyřazen, nakonec se studie zúčastnilo 30 probandů. Analýza proběhla jednotlivě pro obě nohy. Na základě McNemarova testu (p-hodnota 0,033) a Wilcoxonova testu (p-hodnota 0,024) lze... Available in a digital repository NRGL
Zhodnocení efektivity klinického vyšetření plochonoží u dětí školního věku v ordinaci dětského praktického lékaře

The main objective of this bachelor thesis is to compare the effectiveness of simple visual examination and use of clinical tests in diagnostics of flat feet. Another goal targets mapping the ...

Bezpalec, Jakub; Kaprová, Jana; Marenčáková, Jitka
Univerzita Karlova, 2021

Časná mobilizace pacientů s obezitou po cévní mozkové příhodě
Procházková, Kristýna; Šteffl, Michal
2021 - Czech
Early Mobilization of Patients with Obesity after Stroke Abstract This study aimed to evaluate the effectiveness of early verticalization in post-stroke obese individuals using the National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), the Functional Independence Measure (FIM), and the seat stability assessment (FIST - Function in Sitting Test). Another aim was to evaluate the relationships between the results of the final tests and the results of the initial tests, the age of the patients, the length of rehabilitation, and the Body Mass Index (BMI) value in the patients and to verify the validity of these tests. In the theoretical introduction, I described stroke - its definition, epidemiology, classification, risk factors, and diagnostics. Much of the work was devoted to the comprehensive medical rehabilitation of patients after a stroke. Physiotherapy was described in the acute, subacute, and chronic stages, as well as in the subsequent period and palliative care. In addition to describing the principles of neurorehabilitation and explaining the concept of neuroplasticity, I also got to an evaluation mehtods in rehabilitation. One of the chapters of the thesis is obesity, which is one of the risk factors for stroke - here I also included the definition of obesity, its epidemiology, types, and associated... Časná mobilizace pacientů s obezitou po cévní mozkové příhodě Abstrakt Cílem této práce bylo zhodnotit efektivitu časné vertikalizace u osob po cévní mozkové příhodě s obezitou pomocí škály pro hodnocení stavu po cévní mozkové příhodě (NIHSS - National Institute of Health Stroke Scale), testu funkční nezávislosti (FIM - Functional Independence Measure) a testu hodnocení stability sedu (FIST - Function in Sitting Test). Dalším cílem také bylo zhodnotit vztahy mezi výsledky výstupních testů a výsledky vstupních testů, věkem pacientů, délkou rehabilitace a hodnotou Body Mass Index (BMI) u pacientů a ověřit platnost těchto zmíněných testů. V teoretickém úvodu jsem se zabývala cévní mozkovou příhodou - její definicí, epidemiologií, klasifikací, rizikovými faktory a diagnostikou. Značná část práce byla věnována komplexní léčebné rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě - fyzioterapie byla popsána ve stádiu akutním, subakutním, chronickém, i v případě následného období a paliativní péče. Kromě popsání principů neurorehabilitace a vysvětlení pojmu neuroplasticity jsem se také dostala k hodnocení v rehabilitaci. Jednou z kapitol práce je i obezita, která je jedním z rizikových faktorů cévní mozkové příhody - i zde jsem se věnovala definici obezity, její epidemiologii, typům a zdravotním komplikacím s ní... Available in a digital repository NRGL
Časná mobilizace pacientů s obezitou po cévní mozkové příhodě

Early Mobilization of Patients with Obesity after Stroke Abstract This study aimed to evaluate the effectiveness of early verticalization in post-stroke obese individuals using the National Institute ...

Procházková, Kristýna; Šteffl, Michal
Univerzita Karlova, 2021

Hodnocení vztahu předoperační fyzické kondice vůči pooperačnímu stavu člověka po významné břišní operaci
Dufková, Adéla; Řasová, Kamila; Gojda, Jan
2021 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Hodnocení vztahu předoperační fyzické kondice vůči pooperačnímu stavu člověka po významné břišní operaci

Dufková, Adéla; Řasová, Kamila; Gojda, Jan
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases