Number of found documents: 2791
Published from to

Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – listopad/prosinec 2021
Červenka, Jan
2022 - Czech
V listopadovém a prosincovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Nejvyšší podíl důvěry šetření ukázalo u Z. Čaputové (64 %), nejvíce nedůvěřujících bylo u V. Putina (70 %). Oproti listopadu 2019 zřetelně vzrostla důvěra v případě B. Johnsona, A. Merkelové, Z. Čaputové a E. Macrona. November and December 2021 survey focused on attitudes of Czechs to some representatives in international politics. Respondents were asked to express their confidence or non-confidence in some main figures of international policy and persons involved in recent important events as well as supreme representatives of Central European countries. Keywords: international politics; Central European countries; representatives Fulltext is available at external website.
Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – listopad/prosinec 2021

V listopadovém a prosincovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2022

Důvěra ústavním institucím v listopadu/prosinci 2021
Červenka, Jan
2022 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu listopadu a prosince 2021 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřovalo 36 % Čechů, vládě 33 %. Poslanecká sněmovna má důvěru 30 % a Senát 32 % veřejnosti. Nejvyšší důvěře se těšili starostové (70 %) a obecní zastupitelstva (61 %). S politickou situací bylo spokojeno 11 % občanů, nespokojenost vyjadřovala více než polovina (55 %) veřejnosti. Data byla až na malou, statisticky zanedbatelnou část sebrána v období před jmenováním nové vlády Petra Fialy a zachycené hodnocení se týká situace, kdy ještě působila předchozí vláda Andreje Babiše. In November and December 2021 within the regular survey the Public Opinion Research Centre questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. 36% of Czechs trust the president, 33% trust the government. The Chamber of Deputies has the confidence of 30% and the Senate of 32% of the public. 11% of Czech citizens declare satisfaction with political situation, 55% are dissatisfied. Keywords: political situation; constitutional institutions; Chambers of Parliament; President; Government Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v listopadu/prosinci 2021

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v průběhu listopadu a prosince 2021 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřovalo 36 % Čechů, ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2022

Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – listopad/prosinec 2021
Hanzlová, Radka
2022 - Czech
V listopadu a prosinci roku 2021 položilo CVVM respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 je výběr doplňován i o některé další státy významné v globálním kontextu. Jak už se zhruba od poloviny minulého desetiletí stalo dobrou tradicí, výrazně nejpříznivěji ze všech okolních, jakož i jiných zemí, jsou hodnoceny vzájemné vztahy České republiky se Slovenskem, kdy je jako dobré hodnotí 94 % dotázaných. V aktuálním výzkumu se k němu velmi výrazně přiblížilo Rakousko, u kterého pozitivní hodnocení dosahuje 91 %.Také u většiny dalších sledovaných zemí, které byly do aktuálního výzkumu zařazeny, převážilo kladné hodnocení jejich vzájemných vztahů s Českou republikou nad tím negativním, vyjma vztahů ČR s Čínou a Ruskem, u kterých naopak převážilo hodnocení negativní. In November/December survey people have evaluated relations of the Czech Republic with some neighbouring or globally most important countries. Keywords: countries; international; relations Fulltext is available at external website.
Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – listopad/prosinec 2021

V listopadu a prosinci roku 2021 položilo CVVM respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi. Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2022

Komunikační strategie genderově orientovaných témat u mladých lidí.
Marková Volejníčková, Romana
2022 - Czech
Kvalitativní sonda se zaměřuje na výzkum mladých lidí (15-20 let) a jejich přístup k genderovým tématům. Cílem výzkumu je analyzovat nejen zájem mladých o genderová témata, ale také způsoby komunikace a představení genderových témat tak, aby to bylo pro mladé lidi zajímavé. Součástí výzkumu je také několik rozhovorů především s vyučujícími o tom, jak jsou studentům genederové témata ve škole představena, zdali považují za důležité mladé lidi vzdělat i v této oblasti a jak nejlépe tato témata s mladými lidmi komunikovat. \n The qualitative research focuses on young people (15-20 years old) and their approach to gender issues. The aim of the research is to analyse not only young people's interest in gender issues but also the forms of communication and presentation of gender issues to young people. The research also includes several interviews, mainly with teachers, about how gender topics are presented to students at school, whether they consider that young people should be educated in this area as well, and how best to communicate these topics to young people. Keywords: gender stereotypes; qualitative research; young people Available at various institutes of the ASCR
Komunikační strategie genderově orientovaných témat u mladých lidí.

Kvalitativní sonda se zaměřuje na výzkum mladých lidí (15-20 let) a jejich přístup k genderovým tématům. Cílem výzkumu je analyzovat nejen zájem mladých o genderová témata, ale také způsoby komunikace ...

Marková Volejníčková, Romana
Sociologický ústav, 2022

Občané o vývoji situace v Afghánistánu – září/říjen 2021
Červenka, Jan
2022 - Czech
V šetření realizovaném v září a na počátku října 2021 CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se vývoje situace v Afghánistánu v souvislosti se stažením ozbrojených sil Spojených států a dalších spojenců v rámci mise NATO. O vývoj situace v Afghánistánu se zajímala více než třetina (36 %) české veřejnosti. Sedm z deseti českých občanů hodnotí situaci v Afghánistánu jako hrozbu pro mír ve světě, dvě třetiny ji jako hrozbu vnímají i pro evropskou bezpečnost. Jako hrozbu pro bezpečnost České republiky tuto situaci vidí asi polovina české veřejnosti. 45 % českých občanů hodnotí rozhodnutí o stažení ozbrojených sil a ukončení mise NATO v Afghánistánu jako správné, 31 % si myslí opak. Jen necelá čtvrtina (24 %) vnímá misi NATO v Afghánistánu jako úspěšnou, asi polovina (51 %) ji pokládá za neúspěch. 56 % českých občanů hodnotí jako správné rozhodnutí o evakuaci afghánských spolupracovníků české mise i s rodinami do ČR, 29 % si myslí opak. In a survey conducted in September and early October 2021, the Public Opinion Research Centre asked all respondents several questions concerning the development of the situation in Afghanistan in connection with the withdrawal of the United States Armed Forces and other allies within the NATO mission from the country. More than a third (36%) of the Czech public were interested in the development of the situation in Afghanistan. Seven out of ten Czech citizens assess the situation in Afghanistan as a threat to world peace, and two thirds perceive it as a threat to European security. About half of the Czech public sees this situation as a threat to the security of the Czech Republic. 45% of Czech citizens consider the decision to withdraw the armed forces and to end the NATO mission in Afghanistan to be the right one, 31% think the opposite. Less than a quarter (24%) consider NATO's mission in Afghanistan to be a success, with about half (51%) finding it a failure. 56% of Czech citizens consider the decision to evacuate Afghan collaborators of Czech mission and their families to the Czech Republic to be the right, and 29% think the opposite. Keywords: Afghanistan; NATO; European security Fulltext is available at external website.
Občané o vývoji situace v Afghánistánu – září/říjen 2021

V šetření realizovaném v září a na počátku října 2021 CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se vývoje situace v Afghánistánu v souvislosti se stažením ozbrojených sil ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2022

Jak veřejnost hodnotí situaci ve světě – listopad/prosinec 2021
Červenka, Jan
2022 - Czech
V listopadovém a prosincovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující to, jak česká veřejnost hodnotí situace ve světě, pokud jde o mezinárodní vztahy, ekonomiku, bezpečnost, řešení konfliktů a řešení globálních problémů v oblasti životního prostředí. In the November/December survey the Public Opinion Research Centre put all respondents several questions concerning the assessment of the current situation in the world in terms of international relations, economics, security, conflict resolution or solving of global environmental problems. Keywords: international relations; economics; security; conflict resolution; global environmental problems Fulltext is available at external website.
Jak veřejnost hodnotí situaci ve světě – listopad/prosinec 2021

V listopadovém a prosincovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující to, jak česká veřejnost hodnotí situace ve ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2022

Sympatie české veřejnosti k některým zemím – listopad/prosinec 2021
Hanzlová, Radka
2022 - Czech
V rámci šetření realizovaného v listopadu a prosinci 2021 předložilo CVVM svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“. Nejvíce sympatií získalo Slovensko, stejně jako v minulých letech. Na druhém místě je Rakousko, následované Francií, Velkou Británií a Maďarskem. Na konci žebříčku se umístily Turecko, Rusko a Čína. In November/December 2021 survey CVVM investigated how sympathetic or unsympathetic are some selected countries to the Czech public. In this survey 13 countries were selected. The most sympathetic country among them according to Czech citizens is Slovakia followed by Austria, France, Great Britain and Hungary. Keywords: countries; international; sympathy Fulltext is available at external website.
Sympatie české veřejnosti k některým zemím – listopad/prosinec 2021

V rámci šetření realizovaného v listopadu a prosinci 2021 předložilo CVVM svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2022

Veřejnost o svých obavách z různých hrozeb a o očekáváních do budoucna – listopad/prosinec 2021
Tuček, Milan
2022 - Czech
V listopadovém a prosincovém šetření CVVM zjišťovalo, zda lidé mají z něčeho obavy, a pokud ano, tak jaké (to byla otevřená otázka). Na tyto otázky navazovalo zjišťování názorů veřejnosti na reálnost ohrožení určitými skutečnostmi přesahujícími rámec republiky, jako je válka, epidemie, přírodní katastrofy a surovinová či ekonomická krize. Dále pak šetření zkoumalo, jaká očekávání do budoucnosti mají čeští občané, pokud jde o ně a jejich blízké, o Českou republiku, Evropu a lidstvo jako takové. n November/December 2021, respondents were expressing views on threats by war, epidemics, natural disasters, economic crisis or resource crisis. The survey also focused on expectations concerning the future of the personal life of citizens, the future of the Czech society and the future of the whole humankind. These questions were amended with an open question trying to find out, what are their current fears. Keywords: humankind; threats; war; epidemics; natural disasters Fulltext is available at external website.
Veřejnost o svých obavách z různých hrozeb a o očekáváních do budoucna – listopad/prosinec 2021

V listopadovém a prosincovém šetření CVVM zjišťovalo, zda lidé mají z něčeho obavy, a pokud ano, tak jaké (to byla otevřená otázka). Na tyto otázky navazovalo zjišťování názorů veřejnosti na reálnost ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2022

Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – listopad/prosinec 2021
Tuček, Milan
2022 - Czech
V listopadu a prosinci 2021 byly do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Otázky zjišťovaly názorové rozložení české veřejnosti na rozdělení odpovědnosti za sociální zabezpečení mezi občany a stát, na spravedlnost či rovnoměrnost systému sociálního zabezpečení a na míru štědrosti tohoto systému. Další otázky zjišťovaly názory na to, jakou váhu přikládá vláda péči o sociální situaci občanů, či jakou váhu ji přikládají sami občané. V neposlední řadě nás zajímal i názor na zneužívání systému sociálního zabezpečení. In November and December 2021, the Public Opinion Research Centre asked a set of questions related to attitudes of the Czech citizens towards social policy. Questions investigated opinions of the Czech public on the involvement of the state and the citizens themselves to funding the sphere of social policy. Other questions focused on whether the current distribution of responsibilities is divided equally between state and citizens. Finally, we were interested in opinion on the fair distribution of benefits and abuse of the social security system. Keywords: social policy; social security; social system Fulltext is available at external website.
Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – listopad/prosinec 2021

V listopadu a prosinci 2021 byly do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazeny otázky týkající se sociální politiky. Otázky zjišťovaly názorové rozložení české veřejnosti na rozdělení ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2022

Česká veřejnost o americké zahraniční politice – listopad/prosinec 2021
Červenka, Jan
2022 - Czech
Ve svém pravidelném šetření realizovaném v listopadu a prosinci 2021 se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR podrobněji zajímalo o názory české veřejnosti na americkou zahraniční politiku. Všem respondentům jsme předložili 6 výroků, s nimiž vyjadřovali míru svého souhlasu či nesouhlasu. 75% of Czechs against 15% think that the U.S. in their foreign policy prioritize their own power and economic interests, and 59% against 28% believe that U.S. do not take into consideration the opinion of the world community. According to 42% of Czech citizens the current foreign policy of the U.S. represents a threat to today’s world, while 40% have the opposite opinion. The opinion that in relation to undemocratic regimes the United States is entitled to use military force is shared by 24% of Czech citizens, whereas 64% oppose it. Keywords: international relations; economics; economic interests; foreign policy; undemocratic regimes Fulltext is available at external website.
Česká veřejnost o americké zahraniční politice – listopad/prosinec 2021

Ve svém pravidelném šetření realizovaném v listopadu a prosinci 2021 se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR podrobněji zajímalo o názory české veřejnosti na americkou zahraniční politiku. ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases