Number of found documents: 1297
Published from to

Současný stav geofyzikálních výzkumů a průzkumů v České republice
Kaláb, Zdeněk
2022 - Czech
Základní výzkum fyzikálních polí Země je v ČR řešen výzkumnou infrastrukturou CzechGeo/EPOS, což je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. CzechGeo/EPOS je distribuovaná, vícevrstvá, mnohaoborová infrastruktura založená na sběru a poskytování dat z geofyzikálních monitorovacích sítí. V oblasti průzkumných geofyzikálních prací je patrně největší akcí průzkum potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. Nejedná se pouze o průzkum na potenciálních lokalitách, ale také aktivity prováděné v podzemním výzkumném pracovišti Bukov. Jedním z velkých úkolů, který na užitou geofyziku v krátké budoucnosti čeká, je podíl na průzkumech pro vysokorychlostní železniční trať. Aplikace geofyzikálních metod ale pronikají stále více do dalších oborů.\n\n The basic research of the Earth's physical fields in the Czech Republic is solved by the research infrastructure CzechGeo/EPOS, which is a comprehensive system for observing geophysical fields operated by geoscience institutions in the Czech Republic. CzechGeo/EPOS is distributed multilayer research infrastructure based on acquisition and distribution of data from geophysical monitoring networks. In the area of exploratory geophysical works, the survey of potential sites for the deep repository of nuclear waste is probably the biggest topic. This is not only a survey of potential sites, but also activities at the Bukov underground laboratory. One of the major challenges facing applied geophysics in the near future is to participate in surveys for the high-speed railway line. Applications of geophysical methods are increasingly penetrating also other fields.\n Keywords: geophysics; CzechGeo/EPOS; deep repository of nuclear waste; Bukov Underground Research Facility; geophysical survey Available on request at various institutes of the ASCR
Současný stav geofyzikálních výzkumů a průzkumů v České republice

Základní výzkum fyzikálních polí Země je v ČR řešen výzkumnou infrastrukturou CzechGeo/EPOS, což je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. ...

Kaláb, Zdeněk
Ústav geoniky, 2022

Metodika určování provenience zdrojových surovin pro výrobu historických vápenných malt
Martinec, Petr; Ščučka, Jiří
2022 - Czech
Metodika byla vypracována v letech 2018-2021 v rámci řešení projektu NAKI II č. DG18P02OVV017 s názvem Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy financovaného Ministerstvem kultury ČR. Metodika vychází z dlouholetých zkušeností prof. Ing. Petra Martince, CSc. a doc. Ing. Jiřího Ščučky, Ph.D. v oblasti geomateriálových a stavebně-materiálových analýz, které jsou prováděny v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s odborníky z oborů archeologie a památkové péče. Metodika obsahuje komplexní postup při identifikaci potenciálních původních zdrojů surovin použitých pro výrobu hlavních materiálových komponent historických vápenných malt – kameniva a pojiva. Součástí metodiky jsou zásady odběru vzorků malt a srovnávacích horninových či zeminových vzorků in situ, postupy laboratorní materiálové analýzy kameniva, pojiva a hornin pro určení rozhodných srovnávacích parametrů, a také hlavní informační zdroje, z nichž lze při hledání surovinových zdrojů vycházet. The methodology was developed in the years 2018-2021 as part of the solution of the project Historical landscape on the border of Silesia and Moravia financed by the Ministry of Culture of the Czech Republic (project No. DG18P02OVV017, NAKI II programme). The methodology is based on the long-term experience of prof. Petr Martinec, Ph.D. and Jiří Ščučka, Ph.D. in the field of geomaterial and building material analyses, which are carried out at the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic in cooperation with experts from the fields of archaeology and monument care. The methodology includes a comprehensive procedure for identifying potential original sources of raw materials used for the production of the main material components of historical lime mortars – aggregate and binder. The methodology also includes: principles of sampling mortars and comparative rocks or soils in situ, procedures for laboratory material analysis of aggregates, binders and rocks to determine relevant comparative parameters, and the main information sources that can be used when searching for sources of raw materials.\n Keywords: lime mortar; aggregate; binder; source of raw materials; archaeology; monument care Available at various institutes of the ASCR
Metodika určování provenience zdrojových surovin pro výrobu historických vápenných malt

Metodika byla vypracována v letech 2018-2021 v rámci řešení projektu NAKI II č. DG18P02OVV017 s názvem Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy financovaného Ministerstvem kultury ČR. Metodika ...

Martinec, Petr; Ščučka, Jiří
Ústav geoniky, 2022

Stress state rock mass monitoring ahead of longwall No. II/501/C, Mine Staszic-Wujek, PGG, Poland -Project RFCS DD-MET
Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír; Souček, Kamil; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Kubina, Lukáš; Schuchová, Kristýna
2022 - English
For designing precisely the reinforcement of mine gate and reinforcing underground structures in general, knowing stress and deformation states in the rock massive in the immediate vicinity of these mine works as precisely as possible is absolutely decisive. In order to verify the rock mass stress state and its changes induced by longwall mining, the monitoring of rock mass stress changing in connection with the mine out of the coal seam No. 501, longwall face No. II/501/C in the Mine Staszic-Wujek, Poland, was suggested. The aim of the contractual research was the realisation and interpretation of the rock stress state monitoring using the CCBO (Compact Conical ended Borehole Overcoring method) and CCBM (Compact Conical ended Borehole Monitoring method) probes in the forefield of mentioned longwall face within geotechnical station. To verify stress monitoring, the survey of the state of the longwall gate was carried out using a pulse 3D scanner. The purpose was to capture deformation changes ahead of the advancing longwall face, specifically, at five stages in the ± 20 m section on each side from the installed geotechnical station. Keywords: pre-mining stress; induced stress; 3D laser scanning Available at various institutes of the ASCR
Stress state rock mass monitoring ahead of longwall No. II/501/C, Mine Staszic-Wujek, PGG, Poland -Project RFCS DD-MET

For designing precisely the reinforcement of mine gate and reinforcing underground structures in general, knowing stress and deformation states in the rock massive in the immediate vicinity of these ...

Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír; Souček, Kamil; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Kubina, Lukáš; Schuchová, Kristýna
Ústav geoniky, 2022

Structural mapping of exploration geotechnical boreholes walls within \n2st phase – “Decline“
Waclawik, Petr; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Georgiou, Lucie
2022 - English
Structural-geological analysis, i.e. fracturing assessment of the walls of geotechnical boreholes (CIS38 and CIS39) within the projected Decline in lithium exploratory area was carried out on the basis of optical (OPTV) and acoustic televiewer (HiRAT) records evaluation. HiRAT and OPTV probes are part of the Robertson Geologging logging equipment. The apparatus has an electric winch with a four core logging cable, which transmits the data recorded by the probes via a data logger to a computer. The spatial data obtained from interpretation of the geotechnical boreholes records were structurally analysed. The submitted research report comprehensively summarises the findings obtained from the structural mapping of geotechnical boreholes. On the basis measured data the rock mass quality evaluation of boreholes walls were additionally done. The complex data have been allowed very precise analysis of rock mass structural conditions, which are necessary for design of opening mine working. Keywords: geotechnical boreholes; structural mapping; geotechnics Available on request at various institutes of the ASCR
Structural mapping of exploration geotechnical boreholes walls within \n2st phase – “Decline“

Structural-geological analysis, i.e. fracturing assessment of the walls of geotechnical boreholes (CIS38 and CIS39) within the projected Decline in lithium exploratory area was carried out on the ...

Waclawik, Petr; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Georgiou, Lucie
Ústav geoniky, 2022

Měření konvergencí pomocí 3D pozemního laserového skenování výdušné jámy a důlního díla č. 292291 na 3. patře v souvislosti s dobýváním porubu č. 292 200/2
Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr
2022 - Czech
Na základě smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí definovaných částí vybraných důlních děl za účelem zachycení časoprostorových a dynamických změn v souvislosti s dobývání porubu 292 200/2. Předmětem nasazení technologie pozemního laserového skenování bylo zachycení aktuální prostorové situace přibližně 200 m dlouhého úseku chodby 292291. Dále byla předmětem zájmu prostorová situace 3. patra výdušné jámy ČSM Sever a jejího přilehlého okolí. Projekt zde kontinuálně navazuje na předchozí dlouhodobý monitoring realizovaný v rámci smluvního výzkumu s OKD, a. s. v letech 2020-2021 - Měření konvergencí pomocí 3D pozemního laserového skenování výdušné jámy ČSM Sever a přilehlého okolí na 3. patře. On the basis of a contract, the Institute of Geonics of the CAS realized repeated convergence measurement of selected part of the mining works in order to capture spatio-temporal and dynamic changes in connection with the mining of longwall face No. 292 200/2. The subject of the use of terrestrial laser scanning technology was to capture the current spatial situation of of the approximately 200 m long section of corridor No. 29229. Furthermore, the spatial state of vent pit on the 3rd floor of the CSM Sever mine and its adjacent surroundings was also a subject of interest. The project here continuously follows on from the previous long-term monitoring carried out as part of contractual research with OKD, a. s. in 2020-2021 - Convergence measurement of CSM Sever vent shaft and adjacent surroundings on 3rd floor using 3D terrestrial laser scanner technology.\n Keywords: repeated convergence measurement; spatio-temporal and dynamic changes; vent pit; 3D terrestrial laser scaner Available on request at various institutes of the ASCR
Měření konvergencí pomocí 3D pozemního laserového skenování výdušné jámy a důlního díla č. 292291 na 3. patře v souvislosti s dobýváním porubu č. 292 200/2

Na základě smlouvy o dílo realizoval Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. opakované zaměření konvergencí definovaných částí vybraných důlních děl za účelem zachycení časoprostorových a dynamických změn v ...

Kajzar, Vlastimil; Koníček, Petr
Ústav geoniky, 2022

Viewpoint geosites and their potential for geoeducation and geotourism
Kubalíková, Lucie; Kirchner, Karel; Kuda, František
2022 - English
Viewpoint geosites are locations which allow observation of the surrounding landscape and comprehension of geodiversity (or Earth history recorded in rocks, structures and landforms) visible from this locality. The sites themselves don‘t have to be attractive from the Earth-sciences point of view, so they may be both natural (e.g. rock outcrops, mountain tops) and man-made objects (e.g. watchtowers, view terraces). These sites represent a very important resource for geotourism and geoeducation as they allow understand landscape, its history and relationships between its components. In this paper, we present examples of viewpoints from Podyjí National Park (both natural and man-made structures) that allow to observe geodiversity of the area. For an effective management and rational use of these specific and important sites, it is necessary to identify their characteristics and potential, so the guidelines for inventorying and method for assessment their potential are proposed. These procedures can contribute to the development of geotourist and geoeducational activities and above all, they enable better understanding of geodiversity’s position within landscape and justify its conservation and sustainable use. Keywords: geodiversity; inventory; assessment; landscape; viewshade analysis Fulltext is available at external website.
Viewpoint geosites and their potential for geoeducation and geotourism

Viewpoint geosites are locations which allow observation of the surrounding landscape and comprehension of geodiversity (or Earth history recorded in rocks, structures and landforms) visible from this ...

Kubalíková, Lucie; Kirchner, Karel; Kuda, František
Ústav geoniky, 2022

3D skenování komor BK1 a BK2 Flascharova dolu – monitoring deformačních změn
Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr
2022 - Czech
Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo opakované skenování kritických míst tohoto dolu. The research report evaluates the results of 3D laser scanning of chambers BK1, BK2 of the “Flascharův důl” slate mine. The purpose of the scan was to repeatedly scan the critical places of this mine. Keywords: 3D laser scanning; TLS; slate mine Available on request at various institutes of the ASCR
3D skenování komor BK1 a BK2 Flascharova dolu – monitoring deformačních změn

Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo opakované skenování kritických míst tohoto dolu....

Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr
Ústav geoniky, 2022

3D skenováni komor BKl a BK2 Flascharova dolu za účelem navržení monitoringu deformačních změn a potencionálního stabilitního zajištění
Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr
2021 - Czech
Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo vytvoření referenčního mračna bodů pro účely časoprostorové analýzy v následujících létech. The research report evaluates the results of 3D laser scanning of chambers BK1, BK2 of the Flascharův důl slate mine. The purpose of the scanning was to create a reference point cloud for the purpose of spatio-temporal analysis in the following years. Keywords: 3D laser scanning; TLS; slate mine Available on request at various institutes of the ASCR
3D skenováni komor BKl a BK2 Flascharova dolu za účelem navržení monitoringu deformačních změn a potencionálního stabilitního zajištění

Výzkumná zpráva hodnotí výsledky 3D laserového skenování komor BK1, BK2 břidlicového dolu Flascharův důl. Účelem skenování bylo vytvoření referenčního mračna bodů pro účely časoprostorové analýzy v ...

Kukutsch, Radovan; Waclawik, Petr
Ústav geoniky, 2021

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2021 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk; Rösnerová, Markéta; Kaláb, Tomáš
2021 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2021. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. Stručně je popsáno měření objemové aktivity radonu a opad horniny v říjnu 2021. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2021. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely stability of chamber K1 and movement of mine water level in long time period. The measurement of radon volume activity is briefly described. The fall down of rock in October 2021 is also mentioned. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; mining water; Jeroným Mine Available on request at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2021 a sledování stability komory K1

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2021. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních ...

Kaláb, Zdeněk; Rösnerová, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2021

Structural mapping of exploration geotechnical boreholes walls within 1st phase – Ore Zone
Waclawik, Petr; Vavro, Martin; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír; Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
2021 - English
Structural-geological analysis, i.e. fracturing assessment of the walls of geotechnical boreholes (CIS12, CIS14, CIS31 and CIS37) within the Ore Zone lithium exploratory area was carried out on the basis of optical (OPTV) and acoustic televiewer (HiRAT) records evaluation. HiRAT and OPTV probes are part of the Robertson Geologging logging equipment. The apparatus has an electric winch with a four-core logging cable, which transmits the data recorded by the probes via a data logger to a computer. The spatial data obtained from interpretation of the geotechnical boreholes records were structurally analysed. The submitted research report comprehensively summarises the findings obtained from the structural mapping of geotechnical boreholes. On the basis measured data the rock mass quality evaluation of boreholes walls were additionally done. The complex data have been allowed very precise analysis of rock mass structural conditions, which are necessary for construction geomechanical model. Keywords: geotechnical boreholes; structural mapping; rock mass quality Available at various institutes of the ASCR
Structural mapping of exploration geotechnical boreholes walls within 1st phase – Ore Zone

Structural-geological analysis, i.e. fracturing assessment of the walls of geotechnical boreholes (CIS12, CIS14, CIS31 and CIS37) within the Ore Zone lithium exploratory area was carried out on the ...

Waclawik, Petr; Vavro, Martin; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Staš, Lubomír; Souček, Kamil; Georgiou, Lucie
Ústav geoniky, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases