Number of found documents: 1215
Published from to

Analýza napjatosti kleneb v budově Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči
Bayer, Jan; Drdácký, Miloš
2021 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky z místních šetření, expertních posudků a výpočtů, které se týkají kleneb v objektu bývalé jezuitské koleje v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 2. Podmětem pro šetření byl nedostatek podkladů pro posouzení zatížitelnost kleneb pro nový účel: zřízení veřejné knihovny kombinované s galerií. Provedené výpočty MKP slouží pro odhad napjatosti klenby v místnosti 0.22Aa nenahrazují statický výpočet, ale mohou sloužit jako podklad pro eventuální zpracování podrobného statického výpočtu. The report summarizes the results of local surveys, expert opinions and analysis concerning the vaults in the building of the former Jesuit dormitory in Telč on Zachariáš Square in Hradec no. 2. The investigation was induced by the lack of inputs data for the assessment of the vaults for a new purpose: the establishment of a public library combined with a gallery. The performed FEM calculations estimated the stresses in the vaults of the room 0.22A and do not replace the static calculation, but can serve as an input information for a possible design project. Keywords: masonry vaults; ground penetrating radar (GPR); ANSYS; stress analysis; Jesuits dormitory in Telč Available at various institutes of the ASCR
Analýza napjatosti kleneb v budově Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči

Zpráva shrnuje výsledky z místních šetření, expertních posudků a výpočtů, které se týkají kleneb v objektu bývalé jezuitské koleje v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 2. Podmětem pro šetření ...

Bayer, Jan; Drdácký, Miloš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Rozbor materiálů z architektonického fragmentu pod III. nádvořím Pražského hradu
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Viani, Alberto; Kozlovcev, Petr; Svoboda, Milan
2021 - Czech
Materiálový rozbor opuky a zdící malty z archeologického terénu pod III. nádvořím Pražského hradu poskytuje údaje o chemickém a mineralogickém složení materiálů a jejich mikrostruktuře pro potřeby konzervace památky. Material characterization of silicite stone and bending earth-lime mortar sampled from the archeological site below the 3rd courtyard of Prague Castle provides data on the chemical and mineralogical composition and microstructure of stone and mortar for the needs of the historic structure conservation. Keywords: historic building; material characterization; archeological site; silicite; earth-lime mortar; Mg porozimetry; SEM-EDS analysis Available at various institutes of the ASCR
Rozbor materiálů z architektonického fragmentu pod III. nádvořím Pražského hradu

Materiálový rozbor opuky a zdící malty z archeologického terénu pod III. nádvořím Pražského hradu poskytuje údaje o chemickém a mineralogickém složení materiálů a jejich mikrostruktuře pro potřeby ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Viani, Alberto; Kozlovcev, Petr; Svoboda, Milan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Průzkum stropní konstrukce knihovny Jezuitské koleje v Telči
Válek, Jan; Skružná, Olga
2021 - Czech
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo bližší poznání stropní konstrukce před plánovanou rekonstrukcí knihovny. The aim of the non-destructive survey was to reach better description of the ceiling structure before the planned reconstruction of the library. Keywords: ground penetrating radar (GPR); non-destructive survey; radargrams; cultural heritage Available at various institutes of the ASCR
Průzkum stropní konstrukce knihovny Jezuitské koleje v Telči

Cílem nedestruktivního průzkumu bylo bližší poznání stropní konstrukce před plánovanou rekonstrukcí knihovny....

Válek, Jan; Skružná, Olga
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorku umělého kamene z pískovcové arkády na zámku v Moravském Krumlově
Frankeová, Dita; Koudelková, Veronika; Bauerová, Pavla; Slížková, Zuzana
2021 - Czech
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorku umělého kamene s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva. Analýzy prokázaly, že pojivo umělého kamene je anorganické na bázi portlandského cementu As part of the construction and technical survey, a microscopic analysis of samples of the artificial stone sample was performed using a scanning electron microscope and SEM ‐ EDS analysis. Characterization of mortars' aggregate and binder components was performed, and the binder was identified as portland cement. Keywords: artificial stone; microscopic characterization; EDS analysis Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorku umělého kamene z pískovcové arkády na zámku v Moravském Krumlově

V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorku umělého kamene s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a ...

Frankeová, Dita; Koudelková, Veronika; Bauerová, Pavla; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou zámecké kaple Všech svatých v Telči
Válek, Jan; Skružná, Olga
2021 - Czech
Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou. Průzkum potvrdil polohu krypty a neodhalil žádné další konstrukce. The aim of the non-destructive survey was to determine the presence of building construction hidden under the contemporary floor. The survey confirmed the position of underground crypt and revealed no other structures. Keywords: ground penetrating radar (GPR); non-destructive survey; radargrams; cultural heritage Available at various institutes of the ASCR
Průzkum konstrukcí skrytých pod podlahou zámecké kaple Všech svatých v Telči

Cílem nedestruktivního průzkumu bylo zjistit přítomnost stavebních konstrukcí skrytých pod soudobou podlahou. Průzkum potvrdil polohu krypty a neodhalil žádné další konstrukce....

Válek, Jan; Skružná, Olga
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

VD Slapy – provedení materiálových a mechanických zkoušek oceli rychlozávěrové tabule vč. vyhodnocení
Šperl, Martin; Gajdoš, Lubomír; Bejdl, Jan
2021 - Czech
Byl uskutečněn experimentální výzkum materiálových a mechanických vlastností dodaných dvou ocelových segmentů vyřezaných z rychlozávěrových vrat VD Slapy pro posouzení způsobilosti k provozu. An experimental research of the material and mechanical properties of two steel segments cut from quick-closing gate was carried out for suitability assessment to operation. The quick-closing gate is a technology part of the river dam Slapy. Keywords: steel gate; tensile strength; notch toughness; metallography Available at various institutes of the ASCR
VD Slapy – provedení materiálových a mechanických zkoušek oceli rychlozávěrové tabule vč. vyhodnocení

Byl uskutečněn experimentální výzkum materiálových a mechanických vlastností dodaných dvou ocelových segmentů vyřezaných z rychlozávěrových vrat VD Slapy pro posouzení způsobilosti k provozu....

Šperl, Martin; Gajdoš, Lubomír; Bejdl, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

GPR survey of the reinforcement above the long horizontal window case study: Ice ring stadium restaurant Fuchs on Štvanice Island
Válek, Jan; Kozlovcev, Petr; Eisler, Marek; Dušek, Ondřej
2021 - English
The aim of the survey was to assess the use of Ground Penetration Radar for the reinforcement position detection on the Ice ring restaurant – an early concrete building on Štvanice Island in Prague from 1932. For this case study a potentially critical section of a façade above the app. 16 m long horizontal window was selected. GPR from IDS company equipped with 2 GHz high frequency antenna was used. Keywords: Fuchs restaurant; GPR; reinforced concrete Available at various institutes of the ASCR
GPR survey of the reinforcement above the long horizontal window case study: Ice ring stadium restaurant Fuchs on Štvanice Island

The aim of the survey was to assess the use of Ground Penetration Radar for the reinforcement position detection on the Ice ring restaurant – an early concrete building on Štvanice Island in Prague ...

Válek, Jan; Kozlovcev, Petr; Eisler, Marek; Dušek, Ondřej
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků malt z kleneb a opěr Vinohradských železničních tunelů
Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
2021 - Czech
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.\n Within the construction-technical survey framework, a microscopic analysis of historical concrete samples was performed using a scanning electron microscope and SEM-EDS analysis. Characterization of mortar components and identification of chemical corrosion products. The results of the survey work were used as a basis for the reconstruction project. Keywords: Portland cement; tunnel; degradation Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků malt z kleneb a opěr Vinohradských železničních tunelů

V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace ...

Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Metodika tradičního opracování stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb
Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Tippner, J.; Kunecký, Jiří
2021 - Czech
Publikace se věnuje metodickému popisu tradičního (ručního) opracování dřeva pro konstrukční opatření při opravách historických staveb. V metodice jsou prezentovány výsledky experimentálních testů při těžbě dřeva v různých ročních obdobích (zima, jaro, léto), při opracování různými způsoby (řezání, štípání, tesání a kombinace tesání s plavením), při ověření eliminace růstových napětí při výběru dřeva a opracování (výběr dřeva bez přirozených vad a úmyslné zásahy při opracování). Výsledkem je metodika, která respektuje standardy z oblasti ochrany kulturního dědictví, zejména pak požadavek na minimalizaci zásahu do původní hmotné substance a zachování původní technologie opracování nově vkládaných prvků včetně výběru materiálu. Vlastní metodika popisuje předpoklady použití a nutné okrajové podmínky, výběr materiálu, manipulaci a skladování kulatiny, technologii opracování (tesání, štípání a řezání), skladování opracovaných prvků až po samotnou konstrukční sanaci, kde je na konkrétních příkladech konstrukčních prvků předvedena minimalistická varianta zásahu do původní materie za použití tradičně (ručně) opracovaného dřeva. The publication deals with a methodological description of traditional (manual) wood working for structural measures in repairs of historical buildings. The methodology includes the results of experimental testing performed during timber logging in various seasons (winter, spring, summer), results for different ways of working (cutting, splitting, hewing, and combination of hewing with floating), results of verifying the elimination of growth (residual) stresses in wood selection and working (selection of wood without natural defects and intentional interventions during working). The resulting methodology meets the protection standards of cultural heritage, in particular the requirement to minimize interference with the original material, while using the original working technology for newly incorporated elements including material selection. The methodology describes the prerequisites for use and the necessary marginal conditions, material selection, handling and storage of logs, woodworking technology (hewing, splitting, and cutting), but also storage of worked elements until the actual structural repair, while presenting the version of minimum interference with the original material using traditional (manual) working of timber on specific examples of structural elements. Keywords: timber structure; structural measures; traditional wood working; hewing; cutting; splitting Available in a digital repository NRGL
Metodika tradičního opracování stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb

Publikace se věnuje metodickému popisu tradičního (ručního) opracování dřeva pro konstrukční opatření při opravách historických staveb. V metodice jsou prezentovány výsledky experimentálních testů při ...

Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Tippner, J.; Kunecký, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2021 - Czech
Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti trojrozměrného pozorování a kvantifikace prvků mikrostruktury, včetně objektů lomu. Se standardním přístupem k získávání tomografických dat je však dosažitelné rozlišení výrazně omezeno velikostí zkoumaného objektu, což má za následek omezení nebo dokonce úplnou ztrátu užitečných informací týkajících se například tvaru a velikosti lomové procesní zóny. Z tohoto důvodu byly v této práci testovány možnosti tomografického cílení na zájmovou oblast s vyšším dosažitelným rozlišením, než je obvyklý limit tomografických systémů. The method of X-ray micro-tomography is increasingly used in the research of material characteristics and fracture behavior of building materials. It brings promising results in the field of three-dimensional observation and quantification of microstructure elements, including fracture objects. However, with the standard approach to the tomographic data acquisition, the achievable resolution is severely limited by the size of the examined object resulting in a reduction or even complete loss of useful information regarding, for example, the shape and size of the fracture process zone. For this reason, the possibilities of tomographic targetting of the region of interest with a higher achievable resolution than the usual limit of the tomographic systems have been tested in this work. Keywords: X-Ray micro-tomography; spatial resolution; contrast to noise ratio; denoising filtering; 3D volume fitting Fulltext is available at external website.
Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením

Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases