Number of found documents: 24
Published from to

Nástroje regulace krátkodobých pronájmů
Svatošová, Helena; Mach, Václav
2018 - Czech
Keywords: SVJ; airbnb; pronájem; bytová družstva; regulace; samospráva Available in a digital repository NRGL
Nástroje regulace krátkodobých pronájmů

Svatošová, Helena; Mach, Václav
Iuridicum Remedium, o.s., 2018

Hračka nebo toxický odpad?
Petrlík, Jindřich; Straková, Jitka
2017 - Czech
Studie z prosince 2017 shrnuje základní výsledky analýzy přítomnosti toxických látek, konkrétně bromovaných zpomalovačů hoření v hračkách pro děti vyrobených z recyklovaných plastů. Studie vznikla v rámci projektu Recykluj bez jedů a jejím cílem je upozornit na problematiku recyklace plastů s obsahem toxických látek a jejich návratu do oběhu v podobě nových výrobcích. Our study is a continuation of the investigations of IPEN and Arnika that found octaBDE, decaBDE and HBCD in Rubik's cubes, children's toys and hair accessories, i.e., products that were not treated with these substances but made of recycled plastic. The previous study indicates that banned brominated flame retardants commonly found in hazardous electronic and building waste are recycled into new products where they were not present historically. We conducted additional sampling to further examine whether toxic substances are being recycled into children’s toys on the Czech market. Keywords: recyklace; toxický; plast; recycling; toxic; plastic Available in a digital repository NRGL
Hračka nebo toxický odpad?

Studie z prosince 2017 shrnuje základní výsledky analýzy přítomnosti toxických látek, konkrétně bromovaných zpomalovačů hoření v hračkách pro děti vyrobených z recyklovaných plastů. Studie vznikla v ...

Petrlík, Jindřich; Straková, Jitka
Arnika, 2017

Co si myslí evropští muslimové a proč?
Blažejovská, Markéta
2016 - Czech
Keywords: veřejné mínění; muslimská morálka; islám; společenská integrace; fundamentalismus Available in a digital repository NRGL
Co si myslí evropští muslimové a proč?

Blažejovská, Markéta
Evropské hodnoty o.s., 2016

Ratifikace asociační dohody s Ukrajinou v ČR: čekání na Godota?
Čech, Adam; Hendrychová, Klára; Víchová, Veronika
2015 - Czech
Keywords: Ukrajina; Česko; Asociační dohoda; ratifikace; zahraniční politika; politika; mezinárodní smlouvy Available in a digital repository NRGL
Ratifikace asociační dohody s Ukrajinou v ČR: čekání na Godota?

Čech, Adam; Hendrychová, Klára; Víchová, Veronika
Evropské hodnoty o.s., 2015

Víte kdo Vám doma uklízí? Migrantky a nájemná práce v domácnosti
Ezzeddine, Petra; Faltová, Magda; Heřmanová, Marie; Pavelková, Lenka; Semerák, Vilém
2014 - Czech
Obsah publikace vychází z jednotlivých aktivit projektu Rovné šance na prahu českých domácností – právní a sociální poradenství, medializace a komunikační kampaň a především z výsledků unikátního kvantitativního výzkumu mezi pracovnicemi v cizí domácnosti v České republice. Obsahuje jednak uvedení do tématu nájemné práce v domácnosti, informace o kampani a projektových aktivitách, základní výsledky výzkumu, příběhy migrantek a především legislativní doporučení ke zlepšení postavení pracovnic v domácnosti v ČR. Keywords: migrantky; pracovnice v domácnosti; uklízečky; female migrants; domestic work; paid domestic work; cleaning ladies Available in a digital repository NRGL
Víte kdo Vám doma uklízí? Migrantky a nájemná práce v domácnosti

Obsah publikace vychází z jednotlivých aktivit projektu Rovné šance na prahu českých domácností – právní a sociální poradenství, medializace a komunikační kampaň a především z výsledků unikátního ...

Ezzeddine, Petra; Faltová, Magda; Heřmanová, Marie; Pavelková, Lenka; Semerák, Vilém
Sdružení pro integraci a migraci, 2014

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU
Čižinský, Pavel; Čech Valentová, Eva; Hradečná, Pavla; Holíková, Klára; Jelínková, Marie; Rozumek, Martin; Rozumková, Pavla
2014 - Czech
Publikace, kterou jsme pro vás připravili, se týká tématu postavení zahraničních zaměstnanců na trhu práce v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Nediskriminační zacházení a bezpečnost práce se týkají krom českých občanů i všech zahraničních zaměstnanců a všech typů pracovní migrace a žádná skupina zahraničních zaměstnanců na trhu práce by neměla být vystavena nerovným podmínkám bez ohledu na to, jaké práce vykonává či jak dlouhý je její pobyt za tímto účelem v České republice. The publication we have prepared for you concerns a relatively narrow issue: the position of foreign workers in the labour market in the Czech Republic and in several other selected countries of the European Union. Our original intention was to address mainly the question of job safety for these persons, as well as work accidents and occupational diseases. Keywords: zahraniční zaměstnanci; trh práce; pracovní migranti; labour migrants; foreign workers; labour market Available in a digital repository NRGL
Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU

Publikace, kterou jsme pro vás připravili, se týká tématu postavení zahraničních zaměstnanců na trhu práce v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Nediskriminační zacházení a bezpečnost ...

Čižinský, Pavel; Čech Valentová, Eva; Hradečná, Pavla; Holíková, Klára; Jelínková, Marie; Rozumek, Martin; Rozumková, Pavla
Sdružení pro integraci a migraci, 2014

K čemu vlastně bude bankovní unie a vzikne vůbec?
Famfule, Jan
2013 - Czech
Desátý červencový den zasadilo Německo ránu připravovanému projektu evropské bankovní unie. Jeho vláda odmítla konečný návrh druhého pilíře předloženého Evropskou komisí. Ten zakládá společný fond pro eurozónu, do kterého budou přispívat evropské banky (1 % z pojištěných vkladů), a počítá s právem Komise přijmout konečné rozhodnutí o tom, která banka v nesnázích bude ze společného fondu restrukturalizována, popř. která se nechá zbankrotovat. Keywords: background paper; bankovní unie; Evropské hodnoty; think-tank; politika; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
K čemu vlastně bude bankovní unie a vzikne vůbec?

Desátý červencový den zasadilo Německo ránu připravovanému projektu evropské bankovní unie. Jeho vláda odmítla konečný návrh druhého pilíře předloženého Evropskou komisí. Ten zakládá společný fond pro ...

Famfule, Jan
Evropské hodnoty o.s., 2013

Jak pracovali čeští europoslanci v uplynulém období?
Kovář, Jan; Břízová, Pavla; Hofbauerová, Jitka; Krajník, Jan
2013 - Czech
Tato studie se zabývá systematickým hodnocením práce českých europoslanců za období od posledních voleb. Konkrétně tedy od počátku sedmého funkčního období až do posledního plenárního zasedání před začátkem zpracování této studie (14. 07. 2009–14. 07. 2013). Navazuje na obdobné odborné práce z jiných států EU a snaží se přinést relevantní argumenty pro rozhodování ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v květnu 2014. Nutnost podrobněji sledovat práci europoslanců je úzce svázána se zvyšujícími se pravomocemi EP. Studie pracuje s devíti kvantitativními indikátory činnosti poslanců EP. Jedná se o docházku na plenární zasedání a účast na jmenovitých hlasováních. Dále jsou to počty zpráv předložených zpravodajem, stanovisek (k legislativním návrhům) předložených navrhovatelem, pozměňovacích návrhů, parlamentních otázek (směřovaných na Radu a Komisi), písemných prohlášení, návrhů usnesení, o nichž se hlasuje na plenárním zasedání, a nakonec o počty vystoupení na plenárním zasedání. Tato data jsou následovně zpracována do tabulek a žebříčků, aby poslanci mohli být snadno porovnáni mezi sebou navzájem. Druhým srovnáním je vztažení výsledků českých europoslanců jako celku na kontrolní skupiny – například průměrné hodnoty daných indikátorů pro postkomunistické státy EU nebo původní EU – 15. Výsledky ukazují, že jednotliví čeští europoslanci se ve své pracovní aktivitě na půdě EP výrazně liší. Od velmi aktivních europoslanců, kteří snesou srovnání i s poslanci EU – 15, až po ty, kteří v oblastech vyžadujících větší osobní iniciativu zcela zaostávají a jejich práce se nejeví jako dostatečná. To představuje výrazný argument pro výběr nových kandidátů v příštím roce. Další významné zjištění je, že průměrné hodnoty pro české europoslance se zpravidla nacházejí pod průměry kontrolních skupin, což ještě podtrhává nutnost věnovat v nadcházející předvolební kampani pozornost i otázce pracovní aktivity českých europoslanců, zvláště u těch kandidátů, kteří usilují o znovuzvolení. Keywords: Evropské hodnoty; think-tank; europoslanec; evropský parlament; hlasování; politika; Evropská unie; analýza; výzkum; politické strany Available in a digital repository NRGL
Jak pracovali čeští europoslanci v uplynulém období?

Tato studie se zabývá systematickým hodnocením práce českých europoslanců za období od posledních voleb. Konkrétně tedy od počátku sedmého funkčního období až do posledního plenárního zasedání před ...

Kovář, Jan; Břízová, Pavla; Hofbauerová, Jitka; Krajník, Jan
Evropské hodnoty o.s., 2013

Jaká rozhodnutí čekají české europoslance v letech 2014–2019?
Kovář, Jan; Dědek, Vojtěch; Krajník, Jan; Michalcová, Andrea
2013 - Czech
Na základě jednoduchého metodologického rám- ce tato studie přichází s katalogem klíčových témat, o kterých se bude rozhodovat v Evropské unii v násle- dujících letech. Jsou to otázky, o nichž budou přímo či nepřímo spolurozhodovat poslanci, které si zvolíme ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v květnu 2014. Podstatným prvkem je posílení role EP dle platné Lisa- bonské smlouvy ve volbě předsedy Komise, která bude následovat po ustavení nového parlamentu v červenci 2014. Volby do EP tak přeneseně mimo jiné rozhodnou o předsedovi Komise, jejích členech a dalších předních představitelích Unie. Další balík důležitých témat tvoří neutěšený stav evropských ekonomik. Boj s nezaměstnaností nejen mlá- deže, vleklá krize eurozóny, neschopnost některých států dostát svým finančním závazkům a vynucená úsporná opatření tvoří prostor pro soupeření různých politických konceptů a návrhů řešení. Toto soupeření se odehrává jak na tradičním pravolevém politickém spektru, tak i na specifické štěpící linii mezi posilováním společných řešení nebo naopak preferováním národní úrovně. Stra- nou by nezůstane ani budoucí vývoj Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která by měla posílit vliv EU na globální úrovni, tak aby odpovídal její ekonomické síle. Podobně i spolupráce v oblasti energetiky a ochrany ži- votního prostředí v sobě obsahuje mnoho kontroverz- ních témat s výraznými ekonomickými dopady. Volby do EP mohou rozhodnout o budoucím směru EU a bylo by chybou v kampani zůstat pouze u domácích témat. Keywords: Europoslanec; Evropský parlament; think-tank; Evropské hodnoty; Evropská komise; rozhodnutí; politika; Evropská unie; výzkum Available in a digital repository NRGL
Jaká rozhodnutí čekají české europoslance v letech 2014–2019?

Na základě jednoduchého metodologického rám- ce tato studie přichází s katalogem klíčových témat, o kterých se bude rozhodovat v Evropské unii v násle- dujících letech. Jsou to otázky, o nichž budou ...

Kovář, Jan; Dědek, Vojtěch; Krajník, Jan; Michalcová, Andrea
Evropské hodnoty o.s., 2013

Vyzbrojování Armády České republiky
Čermáková, Kamila; Faltejsek, Filip; Hlouchová, Iveta; Hornát, Jan; Kulda, Tomáš; Soural, Aleš
2013 - Czech
Jak nejefektivněji vyzbrojit armádu České republiky (AČR)? Text zkoumá, zdali je zájmem České republiky více investovat do rozvoje obranného průmyslu a vývoje nových technologií či pořizovat více armádní techniky a výstroje v zahraničí. Finanční situace Ministerstva obrany jej značně omezuje při provádění reforem AČR, které jsou vytyčeny ve strategických dokumentech, například Bezpečnostní strategii ČR z roku 2003.1 V roce 2013 obranný rozpočet klesl až na 42 miliardy Kč.2 Rozpočtová kapitola určená na akvizici nové výstroje a techniky tvořila v roce 2011 pouze 13% z celého rozpočtu ministerstva. 3 AČR je přitom nutné přezbrojit, aby byla schopna se zapojit do zahraničních misí Evropské unie (EU) či Severoatlantické aliance (NATO). Ministerstvo obrany musí zvážit oba tyto aspekty před uskutečněním dalších reformních kroků. Nabízejí se dvě možná řešení. První z nich počítá s investicemi do rozvoje českého obranného průmyslu. Druhé preferuje akvizice armádní techniky a výstroje od zahraničních výrobců. Česká republika má za sebou dlouhou a úspěšnou tradici českého zbrojního průmyslu, která sahá až do dob Rakouska – Uherska. Výroba se rozvíjela i v období obou světových válek a největšího významu dosáhla v období socialismu. Česká republika byla v té době významným exportérem v rámci východního bloku. V roce 1987 dosáhla produkce zbrojního průmyslu 29 miliard Kčs, kdy přibližně 70 % našeho exportu putovalo do Sovětského svazu.4 Po rozpadu Sovětského svazu produkce prudce klesla na 4,6 miliard Kč a v současné době jsou pro rozšíření výroby nutné značné investice. Rozvoj českého průmysl by mohl významně pomoci české ekonomice a především snížit nezaměstnanost. Získat novou techniku a výstroj může AČR i od zahraničních firem, mezi něž patří například Lockhead Martin, Boeing či BAE, jejichž technika byla prověřena i ve válkách v Iráku a Afghánistánu. Nákupy v zahraničí může AČR uskutečňovat skrze veřejné tendry nebo za pomoci agentur pro společné nákupy spadajících pod NATO či EU. Výhodou takových nákupů může být nižší cena a pořízení velmi kvalitních produktů. V minulosti však byly tyto nákupy často provázeny korupčními skandály. Keywords: background paper; Evropské hodnoty; Armáda České republiky; Česká republika; think-tank; Evropská unie; politika; armáda Available in a digital repository NRGL
Vyzbrojování Armády České republiky

Jak nejefektivněji vyzbrojit armádu České republiky (AČR)? Text zkoumá, zdali je zájmem České republiky více investovat do rozvoje obranného průmyslu a vývoje nových technologií či pořizovat více ...

Čermáková, Kamila; Faltejsek, Filip; Hlouchová, Iveta; Hornát, Jan; Kulda, Tomáš; Soural, Aleš
Evropské hodnoty o.s., 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases