Number of found documents: 6627
Published from to

Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaného separátu (PS) a extrahovaného slunečnicového šrotu (ES).
Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
2021 - Czech
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaného separátu a extrahovaného slunečnicového šrotu. In the report, there are results of laboratory pyrolysis analysis of pelleted digestate and extracted sunflower scrap.\n Keywords: biomass; pyrolysis; biochar Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaného separátu (PS) a extrahovaného slunečnicového šrotu (ES).

Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaného separátu a extrahovaného slunečnicového šrotu....

Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
Ústav chemických procesů, 2021

Doporučená adaptační a mitigační opatření v rizikových oblastech výskytu přírodních požárů s přihlédnutím k měnícímu se klimatu
Trnka, Miroslav; Čermák, Petr; Kudláčková, Lucie; Balek, Jan; Semerádová, Daniela; Brovkina, Olga; Zemek, František; Štěpánek, Petr; Zahradníček, Pavel; Bláhová, Monika; Cienciala, Emil; Beranová, J.; Zatloukal, V.; Albert, J.; Tumajer, J.; Možný, M.; Hájková, L.; Chuchma, F.
2020 - Czech
Metodika formuluje odstupňovaná adaptační a mitigační opatření ke zmírnění požárního rizika a šíření požáru v krajině (les a zemědělská půda). K tomu je předkládán postup variantního posouzení požárního rizika podle datových možností uživatele. Algoritmizace požárního rizika v lesích vychází z lesnické typologie k posouzení stanoviště, a přidává charakteristiky lesní vegetace. Na zemědělské půdě pak agronomické faktory zahrnují druh plodiny, souvislost pokryvu, vlastnosti stanoviště a vodní režim. Pro obě územní kategorie jsou uvedeny předpokládané dopady změny klimatu na požární riziko stanoviště ve střednědobém horizontu (k roku 2050). Metodika závěrem na příkladové studii demonstruje možnosti uplatnění modelového nástroje FlamMap k analýze požárních charakteristik. The methodology formulates graded adaptation and mitigation measures to mitigate fire risk and spread fire in the countryside (forest and agricultural land). To this end, a variant assessment procedure is presented fire risk according to the user's data capabilities. The algorithmization of fire risk in forests is based on forest typology to assess habitats, and adds forest vegetation characteristics. On agricultural Soil agronomic factors include crop type, cover cover, habitat and water characteristics regime. For both territorial categories, the expected impacts of climate change on fire risk are given habitat in the medium term (by 2050). Methodology in conclusion on a case study demonstrates the possibilities of using the model tool FlamMap for the analysis of fire characteristics. Keywords: adaption; mitigation; wildfire; clima Available at various institutes of the ASCR
Doporučená adaptační a mitigační opatření v rizikových oblastech výskytu přírodních požárů s přihlédnutím k měnícímu se klimatu

Metodika formuluje odstupňovaná adaptační a mitigační opatření ke zmírnění požárního rizika a šíření požáru v krajině (les a zemědělská půda). K tomu je předkládán postup variantního posouzení ...

Trnka, Miroslav; Čermák, Petr; Kudláčková, Lucie; Balek, Jan; Semerádová, Daniela; Brovkina, Olga; Zemek, František; Štěpánek, Petr; Zahradníček, Pavel; Bláhová, Monika; Cienciala, Emil; Beranová, J.; Zatloukal, V.; Albert, J.; Tumajer, J.; Možný, M.; Hájková, L.; Chuchma, F.
Ústav výzkumu globální změny , 2020

Copper complexes with triazoles
Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, M.
2020 - English
Triazoles are artificial chemicals used as fungicides as well as for pharmaceutical treatment. However, their reactivity is highly influenced by the presence of other chemicals. Especially, the presence of copper cations changes the reactivity of triazole by theoretically unexpected way. We have studied the interactions of the triazole ring with copper cations to help explain the reactivity of triazoles as a group. Keywords: triazoles; Cu(I); Cu(II); mass spectrometry; ESI-MS; complexes Available at various institutes of the ASCR
Copper complexes with triazoles

Triazoles are artificial chemicals used as fungicides as well as for pharmaceutical treatment. However, their reactivity is highly influenced by the presence of other chemicals. Especially, the ...

Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, M.
Ústav organické chemie a biochemie, 2020

Separation of triazoles from real samples with capillary electrophoresis
Kovač, Ishak; Jakl, M.; Šolínová, Veronika; Jaklová Dytrtová, Jana
2020 - English
The CE has become one of the advantageous tools in fungicides analysis in complex matrices due to its simplicity and separation efficiency. The separation of a group of thee triazole (i.e. penconazole, tebuconazole, and cyproconazole) fungicides was achieved with CD-MEKC with anionic Sg-CD as a selector at pH=4,8. The background electrolyte consisted of TRIS phosphate buffer (50 mmol/L) and 15 mmol/L SDS. The separation was performed on uncoated fused silica capillary with 500/425 mm (total/effective) length under -15 kV separation voltage. Achieved LOD values with this method were: 0,73, 1,88, 0,60, 1,18 (umol/L) for penconazole, tebuconazole, cyproconazole A and B respectively. Keywords: capillary electrophoresis; penconazole; tebuconazole; cyproconazole; γ-cyclodextrin Available at various institutes of the ASCR
Separation of triazoles from real samples with capillary electrophoresis

The CE has become one of the advantageous tools in fungicides analysis in complex matrices due to its simplicity and separation efficiency. The separation of a group of thee triazole (i.e. ...

Kovač, Ishak; Jakl, M.; Šolínová, Veronika; Jaklová Dytrtová, Jana
Ústav organické chemie a biochemie, 2020

Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin.
Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
2020 - Czech
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin. In the report there are results of laboratory pyrolysis analysis of pelleted sunflower harvesting residues and grain harvesting residues. Keywords: biomass; pyrolysis; biochar Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin.

Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin....

Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
Ústav chemických procesů, 2020

Systém indikátorů rizik přírodních požárů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku přírodních požárů) včetně návodu na použití integrovaného předpovědního systému
Trnka, Miroslav; Čermák, Petr; Kudláčková, Lucie; Balek, Jan; Semerádová, Daniela; Brovkina, Olga; Zemek, František; Štěpánek, Petr; Zahradníček, Pavel; Skalák, Petr; Bláhová, Monika; Jurečka, František; Janouš, Dalibor; Žalud, Zdeněk; Marek, Michal V.; Cienciala, Emil; Beranová, J.; Zatloukal, V.; Albert, J.; Tumajer, J.; Možný, M.; Hájková, L.; Chuchma, F.
2020 - Czech
Předkládaná metodika představuje vylepšení doposud používaného systému sledování a předpovědi rizika meteorologických podmínek vhodných pro vznik přírodních požárů. Na základě obšírného testování definuje dva indexy požárního počasí, jejichž kombinací lze dospět k robustním odhadům požárního rizika. Oba indexy byly použity pro generování předpovědi požárního počasí, ale také ke kvantifikaci vztahu mezi četností příznivých podmínek pro vznik přírodních požárů a jejich reálného počtu, a to v několika časových krocích (od 1 dne po sezónu). Metodika je nyní rutinně implementována v rámci portálu www.firerisk.cz , kde slouží jako nástroj operativní předpovědi požárního rizika. Text metodiky tak zároveň obsahuje i návod na použití portálu firerisk.cz. The presented methodology represents an improvement of the currently used system of wildfire monitoring and forecast. Based on extensive testing, it defines two fire weather indices. The method shows how the combination of both indices can lead to robust fire risk estimates. Both indices were uset to generate a forecast of fire weather, but also to quantify th erelationship between the frequency of favorable conditions for the occurrence of natural fires and their observed numbers, in several time steps (from 1 day to the entire season) The methodology has been implemented within the www. firerisk.cz portal, where it serves as a tool for operational fire risk forecasting. The text of the methodology therefore contains instructions for using the menthodology therefore contains instructions for using the firerick.cz portal. Great attention is paid in the methodology to the aspect of climate change and estimating the impact of this phenomenon on the frequency of wildfires in the Czech republic. Keywords: wildfires; indication; prevention; firerisk Available at various institutes of the ASCR
Systém indikátorů rizik přírodních požárů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku přírodních požárů) včetně návodu na použití integrovaného předpovědního systému

Předkládaná metodika představuje vylepšení doposud používaného systému sledování a předpovědi rizika meteorologických podmínek vhodných pro vznik přírodních požárů. Na základě obšírného testování ...

Trnka, Miroslav; Čermák, Petr; Kudláčková, Lucie; Balek, Jan; Semerádová, Daniela; Brovkina, Olga; Zemek, František; Štěpánek, Petr; Zahradníček, Pavel; Skalák, Petr; Bláhová, Monika; Jurečka, František; Janouš, Dalibor; Žalud, Zdeněk; Marek, Michal V.; Cienciala, Emil; Beranová, J.; Zatloukal, V.; Albert, J.; Tumajer, J.; Možný, M.; Hájková, L.; Chuchma, F.
Ústav výzkumu globální změny , 2020

Kambioxylofágní fauna borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na vybraných lokalitách v ČR
Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
2020 - Czech
Zpráva shrnuje informace o složení podkorní fauny borovice lesní na lokalitách ve středních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. Diskutován je zejména hospodářský význam jednotlivých druhů. Zpráva obsahuje i test odchytových zařízení na bázi feromonových odparníků různých výrobců. The report summarizes information on cambioxylophagous fauna of Scots pine at selected localities in central Bohemia, Vysočina region and south Moravia. Economic importance of detected species in relation to forest protection is broadly discussed. The report includes comparative tests of pheromone traps baited with dispensers of various producers against bark beetle pests of Scots pines. Keywords: bark beetles; Scots pine; pheromone dispensers Available at various institutes of the ASCR
Kambioxylofágní fauna borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na vybraných lokalitách v ČR

Zpráva shrnuje informace o složení podkorní fauny borovice lesní na lokalitách ve středních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě. Diskutován je zejména hospodářský význam jednotlivých druhů. Zpráva ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
Biologické centrum, 2020

Možnosti praktického využití mikroinjektáže smrků proti kůrovcovitým
Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
2020 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky laboratorního výzkumu toxicity vybraných biolátek s insekticidním účinkem a terénního výzkumu jejich aplikace do stromů metodou mikroinjektáže s cílem ochrany porostů proti lýkožroutu smrkovému, Ips typographus. The report summarizes the results of toxicity tests of various bioinsecticides and their field applications to spruce trees via microinjections to protect stands against the spruce bark beetle, Ips typographus. Keywords: spruce bark beetle; bioinsecticides; mortality Available at various institutes of the ASCR
Možnosti praktického využití mikroinjektáže smrků proti kůrovcovitým

Zpráva shrnuje výsledky laboratorního výzkumu toxicity vybraných biolátek s insekticidním účinkem a terénního výzkumu jejich aplikace do stromů metodou mikroinjektáže s cílem ochrany porostů proti ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Hlávková, Daniela
Biologické centrum, 2020

Tebuconazole and its behaviour in the presence of magnesium
Jakl, M.; Jaklová Dytrtová, Jana
2020 - English
Tebuconazole is a fungicide frequently used in agriculture. Its possible impact to (non-)target species is influenced by its presence. Moreover, the presence of triazoles in soil has an impact to bioavailability of nutrients. This study brings the information potentially useful in the evaluation of tebuconazole fate in the environment. The studies based on the electrospray gas phase experiments provide an estimation of the tebuconazole ability to create complexes with magnesium. Keywords: triazoles; Mg(II); mass spectrometry; ESI-MS; complexes Available at various institutes of the ASCR
Tebuconazole and its behaviour in the presence of magnesium

Tebuconazole is a fungicide frequently used in agriculture. Its possible impact to (non-)target species is influenced by its presence. Moreover, the presence of triazoles in soil has an impact to ...

Jakl, M.; Jaklová Dytrtová, Jana
Ústav organické chemie a biochemie, 2020

Využití metod inhibice trávících enzymů a některých dosud netestovaných bioinsekticidních přípravků k asanaci vytěženého kůrovcového dříví
Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Skoková Habuštová, Oxana; Půža, Vladimír; Nermuť, Jiří; Hlávková, Daniela
2020 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky terénních a laboratorních aplikací látek s insekticidním účinkem na dříví napadené kůrovci. The report summarizes the results of field and laboratory applications of substances with insecticidal effects on spruce timber infested with bark beetles. Keywords: bark beetles; protective measures; bioinsecticides; digestive enzymes Available at various institutes of the ASCR
Využití metod inhibice trávících enzymů a některých dosud netestovaných bioinsekticidních přípravků k asanaci vytěženého kůrovcového dříví

Zpráva obsahuje výsledky terénních a laboratorních aplikací látek s insekticidním účinkem na dříví napadené kůrovci....

Doležal, Petr; Davídková, Markéta; Skoková Habuštová, Oxana; Půža, Vladimír; Nermuť, Jiří; Hlávková, Daniela
Biologické centrum, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases