Number of found documents: 1890
Published from to

Zaostávající podprůměr: Česko se na evropském žebříčku genderové rovnosti propadá, je na 23. místě. Tisková zpráva.
Heřmanová, Marie; Křížková, Alena
2020 - Czech
Keywords: gender equality index; women in decision-making; gender pay gap; gender inequality; labour market Available at various institutes of the ASCR
Zaostávající podprůměr: Česko se na evropském žebříčku genderové rovnosti propadá, je na 23. místě. Tisková zpráva.

Heřmanová, Marie; Křížková, Alena
Sociologický ústav, 2020

Názory české veřejnosti na povinnost hlásit se k trvalému pobytu
Hanzlová, Radka
2020 - Czech
Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu Názory české veřejnosti na povinnost hlásit se k trvalému pobytu. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat proběhl v termínu od 11. do 22. ledna 2020 metodou osobního dotazování tazatele s respondentem – kombinace CAPI a PAPI – na základě standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 1 052 respondentů vybraných kvótní metodou podle kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání. The final report is the output of the research regarding Opinions of the Czech Public on the Obligation to Apply for Permanent Residence. The report presents the results of representative research, the target group of which was the population of the Czech Republic ages 15 and older. Data was collected between 11 to 22 January 2020 through the personal questioning of respondents (a combination of CAPI and PAPI) based on a standardised questionnaire. A total of 1,052 respondents were questioned, and these individuals were selected using a quota method according to region, the size of place of residence, gender, age and education. Keywords: Czech Public; opinions; Permanent Residence; research Available on request at various institutes of the ASCR
Názory české veřejnosti na povinnost hlásit se k trvalému pobytu

Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu Názory české veřejnosti na povinnost hlásit se k trvalému pobytu. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2020

Postoje české veřejnosti k Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
Hanzlová, Radka
2020 - Czech
Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu Postoje české veřejnosti k Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat proběhl v termínu od 29. února do 11. března 2020 metodou osobního dotazování tazatele s respondentem – kombinace CAPI a PAPI – na základě standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 1 012 respondentů vybraných kvótní metodou podle kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání. The final report is the output of the research regarding Attitudes of the Czech public towards the Committee of Good Will - Olga Havel Foundation. The report presents the results of representative research, the target group of which was the population of the Czech Republic ages 15 and older. Data was collected between 29 February to 11 March 2020 through the personal questioning of respondents (a combination of CAPI and PAPI) based on a standardised questionnaire. A total of 1,012 respondents were questioned, and these individuals were selected using a quota method according to region, the size of place of residence, gender, age and education. Keywords: Czech Public; attitudes; The Committee of Good Will – Olga Havel Foundation Available at various institutes of the ASCR
Postoje české veřejnosti k Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu Postoje české veřejnosti k Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2020

Nárůst mzdových nerovností mezi pracovišti v USA a v dalších vysokopříjmových zemích včetně ČR. Tisková zpráva
Křížková, Alena
2020 - Czech
Keywords: gender inequality; labour market Available at various institutes of the ASCR
Nárůst mzdových nerovností mezi pracovišti v USA a v dalších vysokopříjmových zemích včetně ČR. Tisková zpráva

Křížková, Alena
Sociologický ústav, 2020

Stakeholder consultation: needs assessment
Dvořáčková, Jana; Rozsíval, F.; Slezáková, Katarína
2019 - English
The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a high-quality capacity-building programme on gender equality in research, innovation and higher education. It presents an overview of the results of 1) quantitative survey and 2) qualitative interviews mapping the training needs of different target audiences (HR managers, management of research performing organizations, gender trainers and experts, researchers) to help tailor the future capacity-building programme to their needs. Keywords: Higher education; research; gender Available at various institutes of the ASCR
Stakeholder consultation: needs assessment

The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a high-quality capacity-building programme on gender equality in research, innovation ...

Dvořáčková, Jana; Rozsíval, F.; Slezáková, Katarína
Sociologický ústav, 2019

Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného pro dobrovolníky dopisující si s vězni
Beláňová, Andrea; Trejbalová, T.
2019 - Czech
Průběžná zpráva je druhým výstupem z projektu "Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně" realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. Zpráva se zabývá vyhodnocením dotazníku určeného dobrovolníkům, kteří si v České republice dopisují s vězni. Hlavním tématem je vztah tohoto typu dobrovolnictví k religiozitě a víře. Zpráva dále pojednává o motivacích k této činnosti a usiluje o vykreslení profilu dobrovolníka dopisujícího si s vězni. The report is a first outcome of the project "Role of Churches and the Importance of Religiosity in the Re-entry Care in the Czech Republic" supported by the Czech Academy of Sciences. An evaluation of a questionnaire investigating the Czech volunteers writing to the prisoners is reported. The main topic of the report is the intersection of such activity with religion and faith. Further, the report informs about motivations of the volunteers and aims to sketch a profile of the volunteer writing to prisoners. \n\n Keywords: volunteers; writing the prisoners; religion Available at various institutes of the ASCR
Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného pro dobrovolníky dopisující si s vězni

Průběžná zpráva je druhým výstupem z projektu "Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně" realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. Zpráva se zabývá ...

Beláňová, Andrea; Trejbalová, T.
Sociologický ústav, 2019

Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného ke zjišťování potřeb duchovních pro zvýšení kvality postpenitenciární péče
Beláňová, Andrea; Trejbalová, T.
2019 - Czech
Průběžná zpráva je prvním výstupem z projektu „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“ realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. V českém prostředí se jedná o explorativní studii, která se zabývá dosud nedostatečně prozkoumanou problematikou, a to možnostmi a kompetencemi vězeňských kaplanů a dobrovolníků v rámci postpenitenciární péče. Cílem této fáze projektu je identifikovat překážky a problematické aspekty této angažovanosti, ale rovněž zdůraznit osvědčené přístupy a pozitivní výstupy. Jedním z dílčích cílů je mezi jinými vyhodnocení identity kaplanů a dobrovolníků v českém vězeňském systému. The report is a first outcome of the project “Role of Churches and the Importance of Religiosity in the Re-entry Care in the Czech Republic” supported by the Czech Academy of Sciences. It is an explorative study in the Czech Republic as it deals with understudied theme of competences of prison chaplains and volunteers within the re-entry care. The aim of the phase is to identify the limits and problematic aspects of such engagement and also to emphasize the effective approaches and positive outcomes. One of the goals is also to define the identity of chaplains and volunteers within the Czech prison system. \n\n Keywords: prison chaplains; re-entry care; volunteers Available on request at various institutes of the ASCR
Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného ke zjišťování potřeb duchovních pro zvýšení kvality postpenitenciární péče

Průběžná zpráva je prvním výstupem z projektu „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“ realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. V českém prostředí ...

Beláňová, Andrea; Trejbalová, T.
Sociologický ústav, 2019

Quality Standards: Expert and Stakeholder Consultation
Dvořáčková, Jana; Slezáková, Katarína; Cacace, M.
2019 - English
The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a capacity-building programme on gender equality in research, innovation and higher education. It focuses on quality standards for training concepts and materials, and for trainers’ profiles and presents an overview of the results of expert and stakeholder consultation aimed at refining the set of standards identified and selected as part of the project. Keywords: Higher education; human resources development; gender Available at various institutes of the ASCR
Quality Standards: Expert and Stakeholder Consultation

The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a capacity-building programme on gender equality in research, innovation and higher ...

Dvořáčková, Jana; Slezáková, Katarína; Cacace, M.
Sociologický ústav, 2019

Inovace a inovativní prostředí v ČR. Zpráva z kvalitativního výzkumu projektu Nápady do praxe
Marková Volejníčková, Romana; Švarcová, Markéta
2019 - Czech
Jedná o výzkumnou zprávu z kvalitativného výzkumu zaměřeného na inovace a inovační prostředí v ČR. Analýza ukazuje, že inovační prostředí v ČR značně ovlivňuje otázka nastavení financování nápadů (z veřejných i soukromých finančních zdrojů), ale také nastavení procesů inovativnosti ve firmách. Výzkum dále ukázal, že oproti evorpskému standardu je v ČR velmi slabá spolupráce mezi soukromým a akademickým sektorem, a že není dostatečně nastavena legislativní či finanční podpora přenosu vědekých poznatků do praxe. This is a report from qualitative research focused on innovation and innovation environment in the Czech Republic. This analysis shows that the innovation environment in the Czech Republic is greatly influenced by the setting of financing of innovation (from public and private financial sources), but also by setting the processes of innovation in companies. Research has also shown that in the Czech Republic is not set a strong cooperation between the private and academic sectors, compared to the European standard. Then the research also shown that there is a lack of legislative or financial support for the transfer of scientific knowledge into practice. Keywords: innovation; qualitative research Available at various institutes of the ASCR
Inovace a inovativní prostředí v ČR. Zpráva z kvalitativního výzkumu projektu Nápady do praxe

Jedná o výzkumnou zprávu z kvalitativného výzkumu zaměřeného na inovace a inovační prostředí v ČR. Analýza ukazuje, že inovační prostředí v ČR značně ovlivňuje otázka nastavení financování nápadů (z ...

Marková Volejníčková, Romana; Švarcová, Markéta
Sociologický ústav, 2019

Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska“. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat proběhl v termínu od 5. do 17. ledna 2019 metodou osobního dotazování tazatele s respondentem – kombinace CAPI a PAPI – na základě standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 1 087 respondentů vybraných kvótní metodou podle kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání. The final report is the output of research regarding „Czech public awareness of the EEA and Norway Grants“. The report presents the results of representative research, the target group for which was the population of the Czech Republic ages 15 and older. Data was collected between 5 and 17 January 2019 through the personal questioning of respondents (a combination of CAPI and PAPI) based on a standardised questionnaire. A total of 1,087 respondents were questioned, and these individuals were selected using a quota method according to region, the size of the place of residence, age, and education level. Keywords: Public awareness; EEA and Norway Grants; research Available at various institutes of the ASCR
Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska

Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska“. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases