Number of found documents: 108471
Published from to

Elementární procesy p̌ri nízkých teplotách - reakce iont ̊u H3+ a N2H+ v dohasínajícím plazmatu
Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Španěl, Patrik
2019 - English
Electron-ion recombination and ion-neutral interactions play a piv- otal role in the chemical evolution of molecules in the Interstellar Medium (ISM). Physical conditions under which these processes un- dergo in the ISM include a wide range of temperatures and particle number densities. This work contributes to the experimental study of named low temperature phenomena in the range of 30 K to 300 K focusing on the reactions of hydrogen-containing light molecules. The employed experimental techniques are based on a combination of a Stationary Afterglow (SA) instrument with a Continuous Wave Cavity Ring-down Spectrometer (cw-CRDS). The main contributions of this work can be split into three topics. (1) The proton and deuteron con- taining isotopic system of H3 + ions. The isotopic fractionation process in collisions with hydrogen and deuterium gas was investigated in low temperature discharges, nominal ion temperatures of 80 K to 140 K, to deduce relative ion densities in the experiments. These are necessary for afterglow studies of isotopic effects in electron-ion recombination of the studied ions. (2) Vibrational spectroscopy of N2H+ ions focusing on first overtone (2ν1 band) transitions and ion thermometry, the first step towards studies of electron-ion recombination. (3) The role of para/ortho spin... Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký rozsah teplot a hustot ̌cástic. Tato práce je zam̌e- ̌rena na experimentální studium uvedených nízkoteplotních proces̊u v teplotním rozsahu od 30 K do 300 K, zejména na reakce malých molekul obsahujících vodíkové atomy. Použitá experimentální tech- nika je založena na kombinaci prosťredí dohasínajícího plazmatu se Continuous Wave Cavity Ring-down spektrometrem. Mezi ťri hlavní výstupy práce paťrí: Za prvé: studium izotopického systému iont̊u H3 + obsahující protony a deuterony. Pr̊ub̌eh izotopické frakcionace ve srážkách s vodíkem a deuteriem byl studován v nízkoteplotních výbojích, v nominálním rozsahu teplot od 80 K do 140 K. V experimen- tech byly odvozeny relativní koncentrace iont̊u, nezbytné pro studium izotopických efekt̊u v elektron-iontové rekombinaci v dohasínajícím plazmatu studovaných iont̊u. Za druhé: vibrǎcní spektroskopie iont̊u N2H+ zam̌ěrená na takzvané "first overtone" (2ν1 pás) p̌rechody a termometrie využitím iont̊u. Experimenty p̌redstavují první krok k studiu elektron-iontové rekombinace vybraného iontu. Za ťretí: stu- dium role para/ortho spinových stav̊u v... Keywords: elektron-iontová rekombinace; disociativní rekombinace; astrochemie; dohasínající plazma; vibrační spektroskopie; electron-ion recombination; dissociative recombination; astrochemistry; afterglow; vibrational spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Elementární procesy p̌ri nízkých teplotách - reakce iont ̊u H3+ a N2H+ v dohasínajícím plazmatu

Electron-ion recombination and ion-neutral interactions play a piv- otal role in the chemical evolution of molecules in the Interstellar Medium (ISM). Physical conditions under which these processes ...

Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Španěl, Patrik
Univerzita Karlova, 2019

K efektivním numerickým výpočtům proudění nenewtonských tekutin
Blechta, Jan; Málek, Josef; Herzog, Roland; Süli, Endré
2019 - English
In the first part of this thesis we are concerned with the constitutive the- ory for incompressible fluids characterized by a continuous monotone rela- tion between the velocity gradient and the Cauchy stress. We, in particular, investigate a class of activated fluids that behave as the Euler fluid prior activation, and as the Navier-Stokes or power-law fluid once the activation takes place. We develop a large-data existence analysis for both steady and unsteady three-dimensional flows of such fluids subject either to the no-slip boundary condition or to a range of slip-type boundary conditions, including free-slip, Navier's slip, and stick-slip. In the second part we show that the W−1,q norm is localizable provided that the functional in question vanishes on locally supported functions which constitute a partition of unity. This represents a key tool for establishing local a posteriori efficiency for partial differential equations in divergence form with residuals in W−1,q . In the third part we provide a novel analysis for the pressure convection- diffusion (PCD) preconditioner. We first develop a theory for the precon- ditioner considered as an operator in infinite-dimensional spaces. We then provide a methodology for constructing discrete PCD operators for a broad class of pressure discretizations. The... V první části práce se zabýváme konstitutivní teorií nestlačitelných tekutin charakterizovaných spojitým monotónním vztahem mezi gradientem rychlosti a Cauchyho napětím. Speciální pozornost je věnována třídě aktivovaných tekutin, které se před aktivací chovají jako Eulerovy tekutiny, zatímco po aktivaci je jejich odezva stejná jako odezva Navierovy-Stokesovy tekutiny či tekutiny mocninného typu. Pro tuto třídu tekutin je provedena detailní existenční analýza pro velká data k stacionárním a nestacionárním třídimen- zionálním prouděním vystavených buď okrajové podmínce nulové rychlosti, či řadě podmínek skluzového typu, včetně volného skluzu, Navierova skluzu a kombinovaného přilnutí-skluzu. Druhá část se zabývá lokalizací W−1,q normy za předpokladu, že uvažo- vaný funkcionál se nuluje na fukcích s lokálním nosičem, které tvoří rozklad jednotky. To zvláště dovoluje zajistit lokální aposteriorní efektivitu u par- cialních diferencialních rovnic v divergentním tvaru s residuály ve W−1,q . V třetí části předkládáme novou analýzu tzv. PCD (pressure convection- diffusion) předpodmínění. Nejdříve budujeme novou teorii PCD předpod- mínění jakožto operátoru v nekonečně-dimenzionálních prostorech. Potom poskytujeme metodiku ke konstrukci diskrétních PCD operátorů pro širokou třídu diskretizací tlaku. Hlavní přínos... Keywords: nenewtonské tekutiny; konstitutivní teorie; tekutiny s aktivací; apriorní analýza pro velká data; aposteriorní odhady chyby; předpodmínění; non-Newtonian fluids; constitutive theory; fluids with activation; large-data a priori analysis; a posteriori error estimates; preconditioning Available in a digital repository NRGL
K efektivním numerickým výpočtům proudění nenewtonských tekutin

In the first part of this thesis we are concerned with the constitutive the- ory for incompressible fluids characterized by a continuous monotone rela- tion between the velocity gradient and the ...

Blechta, Jan; Málek, Josef; Herzog, Roland; Süli, Endré
Univerzita Karlova, 2019

Dynamické ovládání magnetizace pro spintronické aplikace studované magnetooptickými metodami
Zahradník, Martin; Veis, Martin; Herranz, Gervasi; Legut, Dominik
2019 - English
Two important mechanisms in preparation of ultrathin films of magnetic oxides were systematically investigated in this work. First, influence of epitaxial strain on resulting magneto-optical properties of La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) ultrathin films was studied. The investigated films were grown by pulsed laser deposition on four different substrates, providing a broad range of induced epitaxial strains. Magnetic properties were found to deteriorate with increasing value of the epitaxial strain, as expected due to the unit cell distortion increasingly deviating from the bulk and effect of the magnetically inert layer. A combination of spectroscopic ellipsometry and magneto-optical Kerr effect spectroscopy was used to determine spectra of the diagonal and off-diagonal elements of permittivity tensor. The off-diagonal elements confirmed presence of two previously reported electronic transitions in spectra of all films. Moreover, they revealed another electronic transition around 4.3 eV only in spectra of films grown under compressive strain. We proposed classification of this transition as crystal field paramagnetic Mn t2g → eg transition, which was further supported by ab initio calculations. A key role of strain in controlling electronic structure of ultrathin perovskite films was demonstrated. Dynamic application of... V této práci byly systematicky studovány dva mechanismy, jež hrají důležitou roli v přípravě tenkých vrstev magnetických oxidů. Prvním z nich byl vliv epitaxního pnutí na výsledné magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO). Studované vrstvy byly vyrobeny pulsní laserovou depozicí na čtyřech různých substrátech, což zajistilo širokou škálu indukovaného epitaxního pnutí. Bylo zjištěno, že magnetické vlastnosti se zhoršují s rostoucí hodnotou epitaxního pnutí, což bylo očekáváno kvůli narůstající deformaci základní buňky a kvůli efektu magneticky inertní vrstvy. Kombinace spektroskopické elipsometrie a magnetooptické Kerrovy spektroskopie byla použita k získání spekter diagonálních a nediagonálních členů tenzoru permitivity. Spektra nediagonálních členů potvrdila u všech vzorků přítomnost dvou dříve pozorovaných elektronových přechodů. Navíc byl nalezen ještě další elektronový přechod kolem 4.3 eV, a to pouze ve spektrech vzorků s tlakovým pnutím. Byla navržena klasifikace tohoto přechodu jako paramagnetického přechodu krystalového pole Mn t2g → eg, což bylo dále podpořeno i výpočty z prvních principů. Byla tak demonstrována klíčová role pnutí v ovládání elektronové struktury tenkých vrstev perovskitů. Dynamickou aplikací pnutí pomocí piezoelektrické mezivrstvy nebylo dosaženo... Keywords: magnetooptický Kerrův jev; pulsní laserová depozice; epitaxní pnutí; tenzor permitivity; perovskitové oxidy; magneto-optical Kerr effect; pulsed laser deposition; epitaxial strain; permittivity tensor; perovskite oxides Available in a digital repository NRGL
Dynamické ovládání magnetizace pro spintronické aplikace studované magnetooptickými metodami

Two important mechanisms in preparation of ultrathin films of magnetic oxides were systematically investigated in this work. First, influence of epitaxial strain on resulting magneto-optical ...

Zahradník, Martin; Veis, Martin; Herranz, Gervasi; Legut, Dominik
Univerzita Karlova, 2019

Právní úprava ochrany vodních toků
Altmann, Martin; Sobotka, Michal; Derlich, Stanislav
2019 - Czech
Thesis title: Legal regulation of watercourse protection Abstract Watercourses are the most important form of surface water occurrence in the Czech Republic, and therefore their condition also significantly affects the overall state of all our aquatic ecosystems. Despite of it, the ecological and chemical status of watercourses is still not satisfying. This fact requires an increase in the efficiency and complexity of their legal protection, which is the subject of this thesis. The aim of the first part of this thesis is to describe the national legal regulation of watercourses protection in the context of European and international law. At present, national and international legislation is significantly influenced by European legislation provided by the Water Framework Directive. The first part pays attention to the instruments of national legislation, that are relevant to the second part of the work. The first aim of the second part of this thesis is to analyse the basic measures proposed in the two selected sub-basins in order to achieve the objectives of the Water Framework Directive, particularly the good water status. Following this analysis, the second aim is to find out what specific instruments the current legislation provides for the realization of the proposed measures and whether these... Název práce: Právní úprava ochrany vodních toků Abstrakt Vodní toky jsou nejvýznamnější formou výskytu povrchových vod v České republice, a proto jejich stav výrazně ovlivňuje také celkový stav všech našich vodních ekosystémů. Ekologický ani chemický stav vodních toků přesto stále není uspokojivý. Tato skutečnost vyžaduje zvýšení efektivity a komplexnosti jejich právní ochrany, která je předmětem této diplomové práce. Cílem první části této práce je popsat národní právní úpravu ochrany vodních toků v kontextu evropské a mezinárodní právní úpravy. Jak národní, tak mezinárodní právní úprava je v současné době významně ovlivněna právní úpravou evropskou, kterou zajišťuje Rámcová směrnice o vodách. V rámci národní právní úpravy je v této práci věnována pozornost především institutům, které jsou relevantní s ohledem na druhou část práce, jejímž prvním dílčím cílem je zanalyzovat základní opatření navržená ve dvou vybraných plánech dílčích povodí za účelem dosažení cílů Rámcové směrnice o vodách, především dosažení tzv. dobrého stavu vod. V návaznosti na tuto analýzu je druhým dílčím cílem práce určit, jaké konkrétní nástroje současná právní úprava k realizaci navrhovaných opatření poskytuje, a zda tyto nástroje umožňují efektivní řešení neuspokojivého stavu vodních toků. V rámci dílčích plánů povodí bylo... Keywords: vodní tok; dobrý stav vod; plán povodí; opatření; watercourse; good water status; river basin management plan; measures Available in a digital repository NRGL
Právní úprava ochrany vodních toků

Thesis title: Legal regulation of watercourse protection Abstract Watercourses are the most important form of surface water occurrence in the Czech Republic, and therefore their condition also ...

Altmann, Martin; Sobotka, Michal; Derlich, Stanislav
Univerzita Karlova, 2019

Skórové testy v kontingenčních tabulkách
Jex, Martin; Omelka, Marek; Kulich, Michal
2019 - Czech
The thesis deals with testing of hypotheses in multinomial distribution. It utilizes two approaches, Pearson's approach known as the of goodness of fit test and the approach stemming from theory of maximum likelihood. The thesis presents derivations of tests based on maximum likelihood. Both approaches are used on the multinomial distribution and for both cases with and without nuisance parameters. The links between both approaches are presented as well. Furthermore both approaches are illustrated on real data to facilitate better understanding of the discussed problems. 1 Bakalářská práce se zabývá testováním hypotéz v multinomickém rozdělení. Využívá dvou přístupů, Pearsonova přístupu známého jako test dobré shody a přístupu vycházejícího z teorie maximální věrohodnosti. V práci jsou odvozeny testy založené na maximální věrohodnosti. Oba přístupy jsou uplatněny na mul- tinomické rozdělení a to pro případ bez a s rušivými parametry. Také je uvedena souvislost obou přístupů. Dále jsou přístupy použity na reálná data k lepšímu pochopení probírané problematiky. 1 Keywords: Multinomické rozdělení; maximální věrohodnost; test dobré shody; asymptotické testy; Multinomial distribution; maximum likelihood; goodness of fit test; asymptotic tests Available in a digital repository NRGL
Skórové testy v kontingenčních tabulkách

The thesis deals with testing of hypotheses in multinomial distribution. It utilizes two approaches, Pearson's approach known as the of goodness of fit test and the approach stemming from theory of ...

Jex, Martin; Omelka, Marek; Kulich, Michal
Univerzita Karlova, 2019

Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby
Přívozník, Lukáš; Krupička, Jiří; Heranová, Simona
2019 - Czech
Criminal and criminological aspects of cybercrime with a focus on denial of service attacks Abstract The aim of this master thesis is to analyze the criminal law assessment of denial of service (DoS) cyber-attacks and related criminological aspects. The author deals with the technical characteristics and typology of this type of attack. He analyzes its individual variants, as the way of performing the attack, that is reflected in its criminal assessment. The thesis also describes the facts concerning the largest series of DoS attacks that occurred in the Czech Republic in 2013. Next, the author deals with the criminological aspects of cybercrime, namely its expansion and latency, the perpetrators and victims of the denial of service attack and related prevention, including techniques and methods of defense against this attack. In the main part of the thesis, the author analyzes the criminal law aspects of this specific type of crime. The thesis deals with the development of law in this area at international level, within the European Union and at national level. It also deals with the analysis of the factual situation of cybercrime provided for in Sections 230 to 232 of the Criminal Code and the criminal law assessment of individual variants of the attack. The thesis deals with related problematic points,... Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby Abstrakt Cílem této diplomové práce je provést rozbor trestněprávního posouzení kybernetických útoků typu odepření služby (DoS) a souvisejících kriminologických aspektů. Autor se v práci zabývá nejprve technickou charakteristikou a typologií útoku tohoto typu. Rozebírá jeho jednotlivé varianty, neboť způsob provedení útoku se odráží i v jeho trestněprávním posouzení. V práci jsou popsány také skutečnosti týkající se největší série DoS útoků, ke kterým v České republice došlo v roce 2013. Autor se dále věnuje kriminologickým aspektům kybernetické kriminality, a to jejímu rozmachu a latenci, pachatelům a obětem útoku typu odepření služby, modu operandi i související prevenci, včetně technik a způsobů, jak se lze proti tomuto útoku bránit. Ve stěžejní části práce provádí rozbor trestněprávních aspektů tohoto specifického druhu kriminality. Zde se zabývá vývojem práva v této oblasti na mezinárodní úrovni, v rámci Evropské unie i na národní úrovni. Dále se věnuje rozboru skutkových podstat kybernetických trestných činů uvedených v § 230 až § 232 trestního zákoníku a trestněprávnímu posouzení jednotlivých variant útoku. V práci jsou rozebrány související problematické body, počínaje nejednotnou definicí kybernetické... Keywords: kyberkriminalita; útok; odepření služby; cybercrime; attack; denial of service Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby

Criminal and criminological aspects of cybercrime with a focus on denial of service attacks Abstract The aim of this master thesis is to analyze the criminal law assessment of denial of service (DoS) ...

Přívozník, Lukáš; Krupička, Jiří; Heranová, Simona
Univerzita Karlova, 2019

Monte Carlo Pottsův model
Vlachovský, Karel; Beneš, Viktor; Dvořák, Jiří
2019 - Czech
Potts model is a generalisation of the Ising model which is used in statistical mechanics. Our goal is to sample from the distribution of that model. However, the state space is too large, so we cannot sample from it directly. We will use Markov Chain Monte Carlo methods instead. It means that the markov chain would have Potts distribution as its stationary distribution. We will compare Gibbs sampler, Metropolis algorithm, Swendsen-Wang algorithm and significantly we will introduce a new mixing algorithm. We will show that all these algorithms are uniformly ergodic. We will implement them and show that it is wise to use only mixing algorithm and Swendsen-Wang algorithm for larger parameter of temperature for Potts model. 1 Pottsův model je zobecněním Isingova modelu využívaným ve statistické me- chanice. Cílem práce je generovat z rozdělení daného tímto modelem. To nelze přímo, neboť stavový prostor je příliš velký, a proto se využívá Monte Carlo simulace pomocí markovského řetězce, který má Pottsovo rozdělení jako stacio- nární. V práci se porovnávají Gibbsův výběrový plán, Metropolisův algoritmus, Swendsen-Wangův algoritmus a hlavně je představen nový algoritmus míchání. Odvodíme, že všechny algoritmy jsou stejnoměrně ergodické. Implementujeme dané algoritmy a ukážeme, že pro vyšší hodnoty parametru teploty u Pottsova modelu jsou použitelné pouze algoritmus míchání a Swendsen-Wangův algorit- mus. 1 Keywords: Markovský řetězec; MCMC simulace; Pottsův model; Gibbsův výběrový plán; Metropolisův algoritmus; Míchání markovských jader; Swendsen-Wangův algoritmus; Markov chain; MCMC simulation; Potts model; Gibbs sampler; Metropolis algorithm; Mixing of markov kernels; Swendsen-Wang algorithm Available in a digital repository NRGL
Monte Carlo Pottsův model

Potts model is a generalisation of the Ising model which is used in statistical mechanics. Our goal is to sample from the distribution of that model. However, the state space is too large, so we ...

Vlachovský, Karel; Beneš, Viktor; Dvořák, Jiří
Univerzita Karlova, 2019

Zastavení podílu v korporaci
Pašek, Dominik; Elischer, David; Frinta, Ondřej
2019 - Czech
Share pledge in a corporation Abstract The thesis deals with the share pledge in a corporation. In the beginning I analyse the meaning and purpose of the lien. The following section deals with pledgeability of a share in a corporation. Firstly, I discuss the pledgeability of a share as an intangible movable asset that represents a set of rights and obligations arising from participation in a corporation and, further, the share pledge in each type of corporation, including the association and unit owners' association. The different rules for shares depend on whether they are in a form of a security or not. Subsequently, I deal with the formation of a lien, while focusing on the various titles from which the lien can arise and the question of the moment of creation of the lien. I analyse in detail the creation of a consensual lien, i.e. on the basis of a pledge contract. This is followed by the creation of an ex actu lien on the basis of a court's approval of an agreement of the heirs to divide the estate, and on the basis of a tax administrator's decision pursuant to the Tax Code, where I also provide practical information communicated by the General Financial Directorate. Then I analyse the ex lege lien, and I deduce several options where it could theoretically arise. In the part of the work that I consider... Zastavení podílu v korporaci Abstrakt Rigorózní práce se zabývá zástavním právem k podílu v korporaci. Hned ze začátku rozebírám smysl a účel zástavního práva. Následuje část zabývající se zastavitelností podílu v korporaci. Nejprve rozebírám zastavitelnost podílu jakou nehmotné věci movité, která představuje soubor práv a povinností vyplývajících z účasti v korporaci, a následně i zastavitelnost podílů v jednotlivých typech korporací, včetně spolku a společenství vlastníků jednotek. Rozdíly spočívají také v tom, zda podíl je či není představován cenným papírem. Následně se zabývám vznikem zástavního práva, přičemž se zaměřuji na různé tituly, z nichž zástavní právo může vzniknout, a také otázkou okamžiku vzniku zástavního práva. Detailně rozebírám konsenzuální vznik zástavního práva, tedy na základě zástavní smlouvy. Následuje vznik zástavního práva ex actu, a to na základě schválení dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti soudem a na základě rozhodnutí správce daně dle daňového řádu; uvádím k tomuto i praktické informace sdělené Generálním finančním ředitelstvím. Poté rozebírám zástavní právo vznikající ex lege, přičemž dovozuji několik možností, kdy by teoreticky mohlo vzniknout. V části práce, kterou považuji za stěžejní, rozebírám společnická práva zástavního věřitele, která může vykonávat, a to nejprve... Keywords: zástavní právo; korporace; podíl; lien; corporation; share Available in a digital repository NRGL
Zastavení podílu v korporaci

Share pledge in a corporation Abstract The thesis deals with the share pledge in a corporation. In the beginning I analyse the meaning and purpose of the lien. The following section deals with ...

Pašek, Dominik; Elischer, David; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2019

Jak vypovídá vyšetření akcelerometrem o funkci horních končetin u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní?
Kotíková, Petra; Řasová, Kamila; Havlík, Jan
2019 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Jak vypovídá vyšetření akcelerometrem o funkci horních končetin u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní?

Kotíková, Petra; Řasová, Kamila; Havlík, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Dopad narkoterorismu na bezpečnostní prostředí amerických kontinentů
Kristlík, Tomáš; Křížová, Markéta; Janský, Bohumír; Munoz, Arturo G.
2019 - English
This dissertation aims to provide a strategic qualitative economic analysis of the illicit drug trafficking industry as it evolved in its modern form across the Americas in the latter part of the 20th century, with principal focus on Colombia and Mexico, and to assess its impact on the security environment in the Americas with the ultimate ambition to provide tangible recommendations for complex disruptive countermeasures. The key premise upon which all the conclusions are later formulated is that trafficking in illicit substances is primarily an entrepreneurial activity aimed to generate profit and economic approach to the issue therefore yields the most promising prospects for tangible results. Narcoterrorism in its own merit, and drug-related violence in general, is contemplated, analyzed and explained as one of the key tactics inherent to the trafficking business model. Finally, a critical assessment of existing counter-narcotics strategies is performed in order to outline deficiencies of these policies with the aim to provide alternative and more effective countermeasures against illicit trafficking. Tato disertační práce si klade za cíl předložit strategickou kvalitativní ekonomickou analýzu průmyslu ilegálního obchodu s drogami, jež se ve své moderní formě vyvinul napříč americkými kontinenty především v druhé polovině 20. století, s hlavním důrazem na Kolumbii a Mexiko. Následně pak provést analýzu jeho dopadu na bezpečnostní prostředí amerických kontinentů ve snaze formulovat uchopitelná doporučení a komplexní návrhy na jeho narušení. Hlavní premisou práce a vodítkem pro pozdější vyvozování konečných závěrů je, že obchodní transakce představuje podstatu pašování drog a jeho hlavním smyslem je tvorba hmotného zisku. Z tohoto důvodu ekonomická analýza tématu skýtá největší perspektivu ve smyslu formulace uchopitelných závěrů a doporučení. Narkoterorismus, i obecněji násilí spojené s obchodem s drogami, tato práce uchopuje, analyzuje a vysvětluje jako obchodní taktiku, která je nedílnou a klíčovou součástí obchodního modelu pašování drog. V závěrečné sekci práce rovněž předloží kritickou analýzu existujících strategických přístupů při potlačování obchodu s drogami ve snaze identifikovat nedostatky těchto přístupů a poskytnout alternativní efektivnější strategické postupy a nástroje pro řešení problematiky. Keywords: Narkoterorismus|ilegální obchod s drogami|ilegální sítě|analýza sociálních sítí|strategická analýza; Narcoterrorism|illicit drug trafficking|illicit networks|social network analysis|strategic analysis Available in a digital repository NRGL
Dopad narkoterorismu na bezpečnostní prostředí amerických kontinentů

This dissertation aims to provide a strategic qualitative economic analysis of the illicit drug trafficking industry as it evolved in its modern form across the Americas in the latter part of the 20th ...

Kristlík, Tomáš; Křížová, Markéta; Janský, Bohumír; Munoz, Arturo G.
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases