Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 471
Published from to

DE LA PHANTASIA EN PHENOMENOLOGIE
Fazakas, István; Novotný, Karel; Mazzù, Antonino; Römer, Inga
2019 - French
RESUME (FRANÇAIS): Dans le présent travail, nous partons de la thèse selon laquelle un changement du concept du phénomène - comme celui qui s'est accompli dans les dernières décennies dans la phénoménologie contemporaine - implique nécessairement un changement du concept de l'ipséité. Pour attester cette thèse, nous nous donnons la tâche de dégager l'ipséité qui correspond au champ phénoménologique le plus archaïque. Ce champ, nous pouvons le caractériser, en suivant Marc Richir, comme le champ de la phantasía. Or, nous défendrons ici l'idée selon laquelle l'ipséité spécifique que nous pouvons décrire à même la phénoménalisation des apparitions de phantasía permet également - dans le cadre de la phénoménologie nova methodo de la phantasía - de repenser l'ipséité du soi en général. Il faut cependant tenir compte du fait que dans le cadre de cette nouvelle phénoménologie développée par Marc Richir, il n'y a pas de phantasía qui ne plonge d'emblée dans une dimension affective. En outre, le champ phénoménologique doit également être articulé avec le champ symbolique. Dans cette thèse nous analysons, en suivant Marc Richir, les couches les plus archaïques de la constitution intersubjective de l'ipséité et son institution symbolique et imaginaire dans une identité. Ces analyses montreront que l'ipséité est... Die hier vorliegende Arbeit vertritt die These, dass ein Wandel im Phänomenbegriff, wie er sich in der letzten Jahrzenten der zeitgenössischen Phänomenologie vollzogen hat, einen Wandel des Selbstbegriffes impliziert. Um diese These zu belegen, soll jene eigentümliche Selbstheit untersucht werden, die dem archaischen Feld der Phänomenalisierung korrespondiert. Dieses Feld kann man, dem Phänomenologen Marc Richir zufolge, als ein Feld von Phantasieerscheinungen beschreiben. Die einzigartige Selbstheit, die der Phänomenalisierung als Phantasieerscheinung zukommt, ermöglicht auch die Selbstheit des Selbst - im Rahmen der Phänomenologie nova methodo der Phantasie - neu zu denken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es keine Phantasieerscheinung ohne affektive Dimension gibt. Darüber hinaus kann das Phänomenologische nur mittels des Symbolischen artikuliert werden. In dieser Dissertation untersuchen wir, Marc Richir folgend, die Urschichten der ursprünglich intersubjektiven Selbstkonstitution, sowie die symbolische und imaginäre Stiftungen des Selbst in seiner Identität. Das Ergebnis dieser Untersuchung wird durch eine weitere These festgehalten, dernach das Selbst immer schon durch radikale Abwesenheits- und Alteritätsformen geprägt ist, die gerade seine Freiheit und Offenheit zur Teilnahme an... Available in a digital repository NRGL
DE LA PHANTASIA EN PHENOMENOLOGIE

RESUME (FRANÇAIS): Dans le présent travail, nous partons de la thèse selon laquelle un changement du concept du phénomène - comme celui qui s'est accompli dans les dernières décennies dans la ...

Fazakas, István; Novotný, Karel; Mazzù, Antonino; Römer, Inga
Univerzita Karlova, 2019

Senekovy tragédie a jejich recepce v latinském školském jezuitském dramatu české provincie v 17. a 18. století (1623-1773)
Popelková, Eva; Bažil, Martin; Chevalier, Jean-Frédéric; Jacková, Magdaléna
2019 - French
Seneca's Tragedies and their Reception in the Jesuit School Theatre of the Bohemian Province in the 17th and 18th Centuries (1623-1773) Eva Popelková Abstract The study of the reception of Seneca's tragedies in the Jesuit School theatre in the Bohemian province is focused on three aspects: the description of the mechanism and the expression of passions; the pedagogical issue linked to the figure of a tyrant, with an emphasis on female characters; and the image of pagan gods. The research is based on a comparison of Senecan tragedies and school plays from the Society of Jesus. The corpus consists of three parts: the printed plays of Carolus Kolczawa; the plays of Arnoldus Engel, both staged and intended for publication; and the plays devoted to John of Nepomuk, the emblematic saint of the Czech baroque period, which were not to be published. The analyses are preceded by an overview of the Senecan reception in the Early Modern Europe, the presentation of the Jesuit context and the studied corpus. Keywords Seneca, reception, Jesuit theatre, School theatre, Neo-Latin literature, Bohemian province, 17th century, 18th century Senekovy tragédie a jejich recepce v latinském školském jezuitském dramatu české provincie v 17. a 18. století (1623-1773) Eva Popelková Abstrakt Studie recepce Senekových tragédií ve školském jezuitském divadle české provincie se zaměřuje na tři aspekty: popis fungování a zobrazení vášní; pedagogický aspekt spojený s postavou tyrana, se zřetelem k ženským postavám; a obraz antických bohů. Výzkum je založen na srovnání textů Senekových tragédií a jezuitských školských her. Korpus tvoří tři části: tištěné hry Karla Kolčavy; hry Arnolda Engela, které byly inscenovány, a zároveň autor usiloval o jejich vydání tiskem; hry spojené s emblematickou postavou českého baroka, svatým Janem Nepomuckým, které neměly jiné ambice než školní představení. Studii samotné předchází přehled bádání o senekovské recepci v raně novověké Evropě, úvod do problematiky jezuitského divadla a představení zkoumaného korpusu. Klíčová slova Seneca, recepce, jezuitské divadlo, školské divadlo, neolatinská literatura, česká provincie, 17. století, 18. století Keywords: Seneca|recepce|jezuitské divadlo|školské divadlo|neolatinská literatura|česká provincie|17. století|18. století; Seneca|reception|Jesuit theatre|School theatre|Neo-Latin literature|Bohemian province|17th century|18th century Available in a digital repository NRGL
Senekovy tragédie a jejich recepce v latinském školském jezuitském dramatu české provincie v 17. a 18. století (1623-1773)

Seneca's Tragedies and their Reception in the Jesuit School Theatre of the Bohemian Province in the 17th and 18th Centuries (1623-1773) Eva Popelková Abstract The study of the reception of Seneca's ...

Popelková, Eva; Bažil, Martin; Chevalier, Jean-Frédéric; Jacková, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2019

Francouzské vytýkací konstrukce a jejich protějšky v češtině a ve španělštině
Dubišarová, Zdislava; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2019 - French
French cleft sentences and their counterparts in Czech and in Spanish The aim of this thesis is to describe the impact of the thematic-rhematic structure to the occurrence of cleft sentences in French language using the theory of functional sentence perspective, also, this thesis searches possible Czech and Spanish equivalents of this structure in literature. In both of these languages exist cleft sentences, however we can also find other ways in how to divide the sentence to the theme and rheme parts, which, also means various ways on how to translate this French structure. Within the theory of functional sentence perspective we will describe the differences between the syntax of these three languages which imply the use of different linguistic resources to connect the language utterance to the context and also to emphasize one constituent of the sentence. One of the aims of this thesis is to find and describe actually used translations of this structure from French language to Czech language and to Spanish language, their variability, frequency depending on the type of text and last but not least, other factors affecting the choice of the translation. The thesis is aiming to connect the findings from theoretical and practical part so we can find out which language resources are possible to be... Francouzské vytýkací prostředky a jejich protějšky v češtině a ve španělštině Cílem této diplomové práce je pomocí teorie aktuálního větného členění popsat vliv tématicko-rématického členění věty na výskyt vytýkacích konstrukcí ve francouzštině a pomocí odborné literatury vyhledat možné české a španělské ekvivalenty této struktury. V obou těchto jazycích vytýkací konstrukce existují, najdeme zde ale i jiné způsoby, jak větu tématicko-rématicky členit a tudíž i jak tuto francouzskou strukturu přeložit. V rámci teorie aktuálního větného členění popíšeme rozdíly mezi větnou stavbou těchto tří jazyků, z kterých vyplývá užití rozdílných jazykových prostředků pro zapojení výpovědi do kontextu a tudíž i pro zdůraznění některého větného členu. Dále si tato práce klade za cíl metodou kontrastivní analýzy na základě materiálu z francouzsko-české a francouzsko-španělské sekce paralelního korpusu InterCorp zjistit a popsat reálně užívané překlady této struktury z francouzštiny do češtiny a do španělštiny, jejich variabilitu, četnost v závislosti na typu textu a v neposlední řadě také faktory hrající ve volbě překladu roli. Cílem této práce je provázat poznatky získané z teoretické i praktické části a zjistit, jaké jazykové prostředky jsou španělský a český jazyk schopny užít jakožto ekvivalenty francouzských... Keywords: vytýkací konstrukce|téma|réma|kontrastivní analýza|InterCorp; cleft sentences|theme|rheme|contrastive analysis|InterCorp Available in a digital repository NRGL
Francouzské vytýkací konstrukce a jejich protějšky v češtině a ve španělštině

French cleft sentences and their counterparts in Czech and in Spanish The aim of this thesis is to describe the impact of the thematic-rhematic structure to the occurrence of cleft sentences in French ...

Dubišarová, Zdislava; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

Pragmatické užití deminutiv ve francouzštině
Jandeková, Kateřina; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2019 - French
Key words: diminution, apostrophe, pragmatics, speech situation, linguistic corpora Abstract: This master's thesis deals with pragmatic use of diminutives in French. The theoretical part defines the category of diminutives and possibilities of their classification, in particular with regards to their pragmatic use. Following Dressler-Merlini Barbaresi's model, this thesis accentuates emotional component of diminutives besides the traditional interpretation of dimensional meaning employed in child-centered speech situations, pet-centered speech situations and lover-centered speech situations. The master's thesis focuses on affected apostrophes. Between those hypocorisms in French, besides other forms, one can also find diminutive forms. The language materials for the empirical analysis are subcorpora of film subtitles and fiction in parallel linguistic corpora InterCorp aligned French-Czech. This alignment with Czech language on one hand serves to more efficient search of diminutives in pragmatic speech situations in French, on the other hand it serves to contrastive analysis. We used also monolinguistic corpora FRANTEXT and SYN2015 to demonstrate the frequency of diminutives forms in apostrophe in Czech and French. In the empirical part we analyze which diminutives are employed in those speech situations... Klíčová slova: deminutiva, oslovení, pragmatika, mluvní situace, jazykový korpus Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá pragmatickým užitím deminutiv v současné francouzštině. Teoretická část je věnována vymezení deminutiv a možnostem jejich klasifikace, zejm. s ohledem na jejich užití pragmatické. Podle modelu Dresslera & Merlini-Barbaresi práce zdůrazňuje kromě tradičního pojetí významu malé velikosti emocionální složku zdrobnělin používaných v komunikaci mezi milenci a v mluvních situacích orientovaných na děti a domácí zvířata. Práce se zaměřuje zejména na afektovaná oslovení. Mezi těmito hypokoristiky se ve francouzštině objevují mimo jiné právě deminutivní tvary. Zdrojem jazykového materiálu pro analýzu jsou subkorpusy filmových titulků a beletrie v paralelním korpusu InterCorp, zarovnané čeština-francouzština. Zarovnání s češtinou slouží jednak pro efektivnější vyhledávání pragmatického užití deminutiv ve francouzštině, jednak pro kontrastivní analýzu. K nastínění četnosti jednotlivých lexémů oslovení ve francouzštině a češtině jsme použili jednojazyčné korpusy FRANTEXT a SYN2015. V praktické části diplomové práce zkoumáme, jaká deminutiva se ve zmíněných situacích vyskytují a jakými dalšími prostředky jsou tyto pragmatické situace vyjádřeny. Keywords: deminutiva|pragmatika|mluvní situace|oslovení|jazykový korpus; diminutives|pragmatics|speech situations|apostrophe|linguistic corpora Available in a digital repository NRGL
Pragmatické užití deminutiv ve francouzštině

Key words: diminution, apostrophe, pragmatics, speech situation, linguistic corpora Abstract: This master's thesis deals with pragmatic use of diminutives in French. The theoretical part defines the ...

Jandeková, Kateřina; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

Skrytá přítomnost Romaina Garyho v díle Émila Ajara
Hálová, Kateřina; Voldřichová - Beránková, Eva; Pohorský, Aleš
2019 - French
This diploma thesis is examining hidden presence of a French author Romain Gary in the works of Émile Ajar. Only after Gary's death the public learned, that Émile Ajar was in fact Gary's pseudonym, although he has publicly denied this connection throughout his life. Because of this unrevealed mystification, Gary was given Goncourt prize twice, despite the fact that each author is only allowed to receive it once. Gary claims in his testament, that an observant reader of his work should immediately discover the connection. Can we agree with him, even if literary critics failed to find out? This work investigates various literary practices used by authors to hide their identity. The "lives" of both authors are presented. Gary did not only create Émile Ajar's life story, he also persuaded his nephew to pose as Ajar in public. The stories are followed by a comparative analysis of eight novels: four published under Gary's name and four under the pseudonym. Comparing the selected works from diverse aspects, we try to answer the principal question: Was it possible to prove that Émile Ajar was Gary's creation during his very lifetime? Tématem této diplomové práce je hledání skryté přítomnosti francouzského spisovatele Romaina Garyho v díle Émila Ajara. Až po Garyho smrti se veřejnost dozvěděla, že Émile Ajar je ve skutečnosti pouze jeden z Garyho pseudonymů, přestože on tuto skutečnost veřejně popíral. Díky této neodhalené mystifikaci mu byla podruhé udělena Goncourtova cena, přestože ji každý spisovatel může získat pouze jednou za život. Nicméně Gary ve svém testamentu tvrdí, že pozorný čtenář jeho děl by toto spojení měl ihned odhalit. Můžeme s ním souhlasit, přestože toto spojení neodhalili ani literární kritici? Práce zkoumá různé literární postupy, které spisovatelé používají k zamaskování své identity. Dále představuje "životy" obou spisovatelů. Gary Ajarovi nejen vytvořil životní příběh, ale navíc přesvědčil svého synovce, aby se za něj vydával na veřejnosti. Následuje komparativní analýza osmi knih: čtyř románů Romaina Garyho a čtyř románů Émila Ajara. Porovnáváním vybraných děl ze stejných hledisek se pokusíme zodpovědět ústřední otázku - bylo možné Garyho usvědčit ze stvoření Émila Ajara ještě během jeho života? Keywords: Romain Gary|Émile Ajar|francouzská literatura|pseudonym|mystifikace|literární kritika; Romain Gary|Émile Ajar|French literature|pseudonym|mystification|literary criticism Available in a digital repository NRGL
Skrytá přítomnost Romaina Garyho v díle Émila Ajara

This diploma thesis is examining hidden presence of a French author Romain Gary in the works of Émile Ajar. Only after Gary's death the public learned, that Émile Ajar was in fact Gary's pseudonym, ...

Hálová, Kateřina; Voldřichová - Beránková, Eva; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Inkluzivní vzdělávání ve Francii
Rybář, Tomáš; Klinka, Tomáš; Nováková, Sylva
2019 - French
Keywords: inkluzivní vzdělávání; integrace; nová pedagogika; handicap; inclusive education; integration; new padagody; handicap Available in a digital repository NRGL
Inkluzivní vzdělávání ve Francii

Rybář, Tomáš; Klinka, Tomáš; Nováková, Sylva
Univerzita Karlova, 2019

Česká a francouzská frazeologie - komparační studie
Sršňová, Julie; Listíková, Renáta; Müllerová, Eva
2019 - French
Keywords: Frazeologie; frazém; překlad; komparace; slovník; Phraseology; phrasal expression; translation; comparison; dictionary Available in a digital repository NRGL
Česká a francouzská frazeologie - komparační studie

Sršňová, Julie; Listíková, Renáta; Müllerová, Eva
Univerzita Karlova, 2019

Vývoj metod výuky čtení ve Francii
Markalousová, Barbora; Nováková, Sylva; Klinka, Tomáš
2019 - French
This thesis deals with the development of reading instruction techniques over the entire course of history of scientific didactics. It is split into two main parts, theoretical and practical. In the theoretical part the three main methods of reading are defined - synthetic, analytic and analytical-synthetic. We will especially focus on the topic of application of the individual method types in the context of the educational process, their comparison and on how they were used over time. In the practical part we collect data on contemporary application of the individual methods in classes and how well are they accepted among the professional public in France. Key words: speech chain articulation, syllabification, rhythmic group, suprasegmental level of the linguistic description, suprasegmental phenomena, reading acquisition, reading learning Tato práce se zabývá historickým vývojem metodiky osvojování četby ve Francii od počátků vědecké didaktiky po současnost. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou definovány tři základní typy metod četby - syntetická, analytická a analyticko-syntetická. Zaměřujeme se především na problematiku aplikace jednotlivých typů v rámci vzdělávacího procesu, jejich vzájemné porovnání i historický vývoj jejich používání. V praktické části shromažďujeme data týkající se aplikace jednotlivých metod ve výuce v současné době a jejich přijetí u odborné veřejnosti ve Francii. Cílem práce bylo vyhodnotit možnosti aplikace získaných poznatků z didaktiky FLM ve výuce francouzštiny FLE jako cizího jazyka. Klíčová slova: slabičné členění, artikulace promluvového řetězce-na úrovni segmentální, chaîne parlée, rytmická skupina, suprasegmentální rovina, suprasegmentální jevy, čtení, osvojování dovednosti čtení Keywords: slabičné členění; artikulace promluvového řetězce; rytmická skupina; suprasegmentální rovina; suprasegmentální jevy; čtení; osvojování dovednosti čtení; speech chain articulation; syllabification; rhythmic group; suprasegmental level of the linguistic description; suprasegmental phenomena; reading acquisition; reading learning Available in a digital repository NRGL
Vývoj metod výuky čtení ve Francii

This thesis deals with the development of reading instruction techniques over the entire course of history of scientific didactics. It is split into two main parts, theoretical and practical. In the ...

Markalousová, Barbora; Nováková, Sylva; Klinka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Užití zájmene ça v mluvené francouzštině
Pavlovičová, Denisa; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2019 - French
This thesis deals with the use of a demonstrative pronoun "ça" in contemporary spoken French; especially in regard to its referential and syntactical function. The theoretical part of the thesis defines the pronoun and summarizes its use in specific syntactical structures. In addition, it defines the pronoun in contrast to pronouns with similar functions; particularly the pronoun "cela" which is considered to be a full standard form of the pronoun "ça". Moreover, the thesis pays attention to reference of a spoken, mostly French, language and its specifics. The empirical part draws from two corpora in order to analyse the occurrences of the pronoun "ça". The first one, Europarl, focuses on a pseudo-spoken argumentative type of speech and the second one, CLAPI, focuses on a spoken spontaneous speech. The analysis aims to identify various empirical and referential uses of the pronoun "ça" in the given corpora. The aim of this thesis is to show how the choice of the language register influences the use of "ça" in modern language. The final part of the thesis presents a questionnaire that was given to French speakers with the intent to find out whether there might be some instances in which the pronoun is considered as irreplaceable, even in standard French. Předkládaná bakalářská práce se zaobírá užitím ukazovacího zájmena « ça » v současné mluvené francouzštině, a to zejména s ohledem na jeho referenční a syntaktické fungování. Teoretická část práce definuje toto zájmeno a shrnuje jeho užití v jednotlivých syntaktických strukturách. Rovněž ho vymezuje vůči podobně fungujícím zájmenům, a to především vůči zájmenu « cela », které je považováno za jeho nezkrácenou standardní formu. Dále se věnuje referenci a specifikům mluveného, zejména francouzského, projevu. Empirická část pak analyzuje výskyty « ça », které čerpá ze dvou korpusů. První, Europarl, je orientován na pseudomluvený argumentační typ projevu a druhý, CLAPI, na mluvený spontánní projev. Analýzy se zaměřují na identifikaci různých typů syntaktického a referenčního užití « ça » v těchto korpusech. Práce si klade za cíl ukázat jak výběr jazykového registru ovlivňuje užití « ça » v současné mluvené francouzštině. V závěru práce je představen dotazník, který byl zadán mluvčím francouzštiny s cílem zjistit, zda existují případy, kdy se zkoumané zájmeno jeví nenahraditelným, a to i ve spisovné francouzštině. Keywords: ukazovací zájmeno|reference|mluvená francouzština|korpus; demonstrative pronoun|reference|spoken French|corpus Available in a digital repository NRGL
Užití zájmene ça v mluvené francouzštině

This thesis deals with the use of a demonstrative pronoun "ça" in contemporary spoken French; especially in regard to its referential and syntactical function. The theoretical part of the thesis ...

Pavlovičová, Denisa; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

LE DEVENIR-AUTRE DE L'EXISTENCE, ESSAI SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE CONTEMPORAINE
Prášek, Petr; Petříček, Miroslav; Novotný, Karel; Romano, Claude
2019 - French
The Becoming-other of the Existence, Essay on Contemporary Phenomenology, is both a systematic and a historical study of phenomenology. By choosing a systematic problem of becoming-other of the existence it attempts to present and to confront five major contemporary phenomenologists in France within a single phenomenological field: Henri Maldiney, Claude Romano, Jean-Luc Marion, Renaud Barbaras, and Marc Richir. The study enters phenomenology with Edmund Husserl and presents some key original concepts invented by two generations of post-husserlian authors who marked out the road to contemporary phenomenology: Martin Heidegger, Erwin Straus, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka, Emmanuel Lévinas. Then it turns to "evential empiricism" in the work of Maldiney and Romano who consider the existent and the world in their belonging-together: the event is thus understood as co-birth of the subject and the world. Nevertheless, because of the fact that the existence that "becomes-other" is necessarily a finite existence, a radically separated existence from the metaphysical transcendence of the world, three other authors must become involved in the discussion: Marion, whose adonné is a limit of the givenness, and then Barbaras and Richir who explore the most archaic layers of the subjectivity within a... Dění existence, esej o současné fenomenologii, je současně systematická i historická fenomenologická studie. Jejím cílem je - prostřednictvím volby systematického problému dění existence jako hlavního tématu - na pozadí jediného fenomenologického pole představit a konfrontovat pět význačných představitelů současné fenomenologie ve Francii: Henriho Maldineye, Clauda Romana, Jeana-Luca Mariona, Renauda Barbarase a Marca Richira. Studie vstupuje do fenomenologie spolu s Edmundem Husserlem a poté představuje některé klíčové originální pojmy dvou generací po-husserlovských autorů, již současné fenomenologii připravují cestu (Martin Heidegger, Erwin Straus, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka, Emmanuel Lévinas). Pak se už soustředí na "událostní empirismus" u Maldineye a Romana, kteří promýšlejí existujícího a svět v jejich sounáležitosti: událost je chápána jako společné zrození subjektu a světa. Avšak vzhledem k tomu, že dějící se existence je nutně existencí konečnou, radikálně oddělenou od metafyzické transcendence světa, do diskuse musí vstoupit ještě tři další autoři: nejprve Marion, jehož adonné je mezí dávání, a následně i Barbaras s Richirem, kteří tematizují nejarchaičtější vrstvy subjektivity v rámci fenomenologické metafyziky. Všechny rysy jediného fenomenálního pole jsou nakonec představeny... Keywords: současná fenomenologie|událost|dění|existence|etika|Henri Maldiney|Claude Romano|Jean-Luc Marion|Renaud Barbaras|Marc Richir; contemporary phenomenology|event|becoming|existence|ethics|Henri Maldiney|Claude Romano|Jean-Luc Marion|Renaud Barbaras|Marc Richir Available in a digital repository NRGL
LE DEVENIR-AUTRE DE L'EXISTENCE, ESSAI SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE CONTEMPORAINE

The Becoming-other of the Existence, Essay on Contemporary Phenomenology, is both a systematic and a historical study of phenomenology. By choosing a systematic problem of becoming-other of the ...

Prášek, Petr; Petříček, Miroslav; Novotný, Karel; Romano, Claude
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases