Number of found documents: 25554
Published from to

1.Teoretická část: Velikost zobrazovacího zařízení a její vliv na přenos emoce 2. Praktická část: Tatyana
Otevřel, Ludvík; Fandli, Juraj; Komorný, Štefan
2015 - Czech
Je zážitek ze sledování videa na mobilním telefonu stejně intenzivní ve srovnání se zhléd- nutím stejného obsahu v televizi nebo v kině? Určil jsem základní pojmy týkající se způso- bu projekce a přiřadil k nim jejich význam na emoci. Použil jsem výsledky tří existujících studií pro pochopení rozdílů mezi většími a menšími způsoby prezentace audiovizuálního díla. Ačkoli se na řadu otázek podařilo najít odpověď, současně zůstaly otázky, jejichž výsledek nebyl jednoznačný, případně vznikly nové, žádající si další prozkoumání. Keywords: pohyb; projekce; velikost plátna; mobilní zařízení; Motion; Projection; screen size; mobile device Available in digital repository of UTB.
1.Teoretická část: Velikost zobrazovacího zařízení a její vliv na přenos emoce 2. Praktická část: Tatyana

Je zážitek ze sledování videa na mobilním telefonu stejně intenzivní ve srovnání se zhléd- nutím stejného obsahu v televizi nebo v kině? Určil jsem základní pojmy týkající se způso- bu projekce a ...

Otevřel, Ludvík; Fandli, Juraj; Komorný, Štefan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Sociálně výchovné metody v práci sociálního pedagoga
Čechal, Martin; Jašková, Vendula; Jůzl, Miloslav
2015 - Czech
Bakalářská práce se zabývá sociálně výchovnými metodami v práci sociálního pedagoga, jejich definicemi a tříděním na metody přímého a nepřímého působení. Dále je zde zmíněna historie sociální pedagogiky ve světě i v českých zemích, vymezení a definice sociální pedagogiky a sociálního pedagoga, jeho kompetence a nároky na jeho osobnost a možnosti uplatnění. Keywords: Sociální pedagog; sociální pedagogika; sociální práce; vyučovací metody; Social pedagogue; social pedagogy; social work; teaching methods Available in digital repository of UTB.
Sociálně výchovné metody v práci sociálního pedagoga

Bakalářská práce se zabývá sociálně výchovnými metodami v práci sociálního pedagoga, jejich definicemi a tříděním na metody přímého a nepřímého působení. Dále je zde zmíněna historie sociální ...

Čechal, Martin; Jašková, Vendula; Jůzl, Miloslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Age management a problematika nezaměstnanosti
Kyslingerová, Iva; Balvín, Jaroslav; Včelařová, Hana
2015 - Czech
Bakalářská práce se zabývá age managementem a nezaměstnaností jako souvisejícími té-maty. Ve své teoretické části se zaměřuje na charakteristiku nezaměstnanosti a age managementu ze všeobecného hlediska. Popisuje nezaměstnanost jako dlouhodobý problém spojený s různými důsledky pro člověka, ať už v sociální, ekonomické nebo psychické rovině. Age management je zde popisován jako možný nástroj podpory zaměstnanosti skrze péči a podporu starších pracovníků 50+. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu, který byl zaměřený na aplikaci age managementu v organizacích. Výzkum byl prováděn formou elektronických dotazníků. Keywords: Andragogika; vzdělávání dospělých; lidské zdroje; řízení lidských zdrojů; nezaměstnanost; zaměstnanost; age management; Andragogy; adult education; human resources; human resources management; unemployment; employment Available in digital repository of UTB.
Age management a problematika nezaměstnanosti

Bakalářská práce se zabývá age managementem a nezaměstnaností jako souvisejícími té-maty. Ve své teoretické části se zaměřuje na charakteristiku nezaměstnanosti a age managementu ze všeobecného ...

Kyslingerová, Iva; Balvín, Jaroslav; Včelařová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb
Pantlík, Štěpán; Němcová, Zuzana; Plšková, Alena
2015 - Czech
Bakalářská práce s názvem "Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb" se za-bývá léčbou závislých v terapeutické komunitě jako jednou ze služeb poskytovaných závislým lidem při jejich resocializaci a neziskovými organizacemi, které tuto službu poskytují. V této práci jsou analyzovány a komparovány získané informace o jednotlivých aspektech života neabstinujících a abstinujících závislých, přičemž jako teoretický základ je použita Teorie sociálních vazeb - Travis Hirschi a dává si za cíl srovnat jejich kvalitativní úroveň života. Keywords: Závislost; Terapeutická komunita; Teorie sociálních vazeb; Drogy; Addiction; Therapeutic community; Theory of social ties; Drugs Available in digital repository of UTB.
Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb

Bakalářská práce s názvem "Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb" se za-bývá léčbou závislých v terapeutické komunitě jako jednou ze služeb poskytovaných závislým lidem při jejich ...

Pantlík, Štěpán; Němcová, Zuzana; Plšková, Alena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb
Vacková, Michaela; Němcová, Zuzana; Šebek, Jiří
2015 - Czech
V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další kapitola byla zaměřena na formy pomoci a péče v České republice, ať už pomoc a péči poskytovanou státem a státními institucemi, ale i prostřednictvím sociálních služeb. Na závěr kapitoly byla popsána péče, která je poskytována v přirozeném sociálním prostředí jedinců. Vzhledem k tomu, že práce pojednává o péči o seniory, následující kapitola popisuje, co je to stáří a k jakým změnám v průběhu stárnutí dochází. Závěr teoretické části práce pojednává o smyslu života ve stáří, ať už v zařízeních sociálních služeb nebo v přirozeném prostředí seniorů. Poslední stránky celé práce se věnují výzkumu a zjištění, zda je péče o seniory kvalitnější v přirozeném prostředí nebo v zařízeních sociálních. Keywords: senioři; sociální služby; poskytovatelé sociálních služeb; stáří; kvalita; život; seniors; social services; social service providers; age; quality; life Available in digital repository of UTB.
Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb

V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další ...

Vacková, Michaela; Němcová, Zuzana; Šebek, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Společnost, bioetika a eutanazie ve světle sociální pedagogiky
Sedláčková, Radka; Jůzl, Miloslav; Palovčíková, Geraldina
2015 - Czech
Ústředním tématem bakalářské práce je současná problematika eutanazie, bioetiky a soci-ální pedagogiky, která do těchto oblastí významnou měrou zasahuje. V této práci jsem chtěla vyzdvihnout především práci sociálního pedagoga. V teoretické fázi definuji pojem eutanazie a její rozdělení, historický vývoj, po současnost. Další kapitolou je definice bioetiky a konkrétní situace v České republice. Bioetika zasahuje významně do paliativní péče, které je věnována druhá kapitola. V poslední teoretické části jsem se zaměřila na práci sociálních pedagogů, kteří pomáhají umírajícímu a nejbližší rodině. Kvantitativní výzkum je zaměřen na názor laické veřejnosti k otázkám eutanazie, bioetiky a paliativní péče a v neposlední řadě na práci sociálního pedagoga. Keywords: eutanazie; smrt; důstojnost; autonomie; euthanasia; death; honour; autonomy Available in digital repository of UTB.
Společnost, bioetika a eutanazie ve světle sociální pedagogiky

Ústředním tématem bakalářské práce je současná problematika eutanazie, bioetiky a soci-ální pedagogiky, která do těchto oblastí významnou měrou zasahuje. V této práci jsem chtěla vyzdvihnout ...

Sedláčková, Radka; Jůzl, Miloslav; Palovčíková, Geraldina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Vytvoření evidenčního databázového systému firmy
Cápík, Josef; Prokopová, Zdenka; Šilhavý, Radek
2015 - Czech
Bakalářská práce reprezentuje aplikační systém sloužící pro evidenci zaměstnanců, pracovních pomůcek a automobilu ve firmě Brola spol. s r.o. s místem sídla v Klečůvce. Cílem je zpracování osobních a kontaktních informací o zaměstnancích, absolvovaných školení, uzavření pojištění, apod. Pomocí formulářů a tiskových sestav jsou tyto informace přehledně zpracovány. Zpracování práce probíhalo v programu MS Access 2013, na vyžádání zadavatele. Keywords: databáze; aplikační systém; MS Access; relační schéma; tabulka; tisková sestava; database; application system; relational schema; table; print report Available in digital repository of UTB.
Vytvoření evidenčního databázového systému firmy

Bakalářská práce reprezentuje aplikační systém sloužící pro evidenci zaměstnanců, pracovních pomůcek a automobilu ve firmě Brola spol. s r.o. s místem sídla v Klečůvce. Cílem je zpracování osobních a ...

Cápík, Josef; Prokopová, Zdenka; Šilhavý, Radek
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Bezdrátový tisk SMS, poznámek a úkolů s využitím nízkonákladové termotiskárny
Juřina, Lukáš; Král, Erik; Vařacha, Pavel
2015 - Czech
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci na přijímání SMS zpráv, poznámek i úkolů a následně je vytisknout nízko-nákladovou termo tiskárnou. Pro příjem SMS zpráv je nutné přihlásit se do GSM sítě operátora s příslušnou SIM kartou. Pro příjem úkolů a poznámek je nutné vytvořit TCP server a data přenést pomocí GPRS služby. Keywords: Internet věcí; termo tiskárna; Microsoft .NET micro-framework; GSM; GPRS; Internet of Things; thermal printer Available in digital repository of UTB.
Bezdrátový tisk SMS, poznámek a úkolů s využitím nízkonákladové termotiskárny

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci na přijímání SMS zpráv, poznámek i úkolů a následně je vytisknout nízko-nákladovou termo tiskárnou. Pro příjem SMS zpráv je nutné přihlásit se ...

Juřina, Lukáš; Král, Erik; Vařacha, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Linux na platformě RouterBoard
Štramberský, Michal; Sysel, Martin; Korbel, Jiří
2015 - Czech
Práce se zabývá základním představením platformy RouterBoard, především hardwarovou konfiguraci RB450G. Popisem licenčního systému Mikrotik RouterOS. Představením ope- račního systému GNU/Linux a popsání distribucí GNU/Linux určených pro směrovací zařízení a jiná embedded zařízení. V praktická část se věnuje instalaci a konfiguraci operačního systému OpenWRT na zařízení RB450G, instalací používaných služeb a zabezpe- čení systému proti útokům zvenčí. Keywords: Linux; OpenWRT; RouterBoard; Mikrotik; RouterBoot; LuCI Available in digital repository of UTB.
Linux na platformě RouterBoard

Práce se zabývá základním představením platformy RouterBoard, především hardwarovou konfiguraci RB450G. Popisem licenčního systému Mikrotik RouterOS. Představením ope- račního systému GNU/Linux a ...

Štramberský, Michal; Sysel, Martin; Korbel, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Měření profilu pásovnice u pásových pil pro pořez kulatiny
Stuchlík, Karel; Sysala, Tomáš; Navrátil, Pavel
2015 - Czech
Obsahem této práce je návrh a realizace inovace měření pro firmu zabývající se pilovými pásy. Teoretická část popisuje jednotlivé části pásové pily a současný způsob měření opotřebení pásovnice. Následuje rozbor současné metodiky měření a vytčení největších nedostatků. Poté je popsán samotný návrh inovace měření včetně teoretického rozboru a návrhu potřebných snímačů. Praktická část obsahuje popis realizace navrženého řešení a programového vybavení. Závěr praktické části je věnován prezentaci a rozboru naměřených dat včetně zhodnocení přínosů navrženého řešení. Keywords: Pásová pila; pásovnice; měření; laserový snímač; magnetický snímač; DataLab IO; Control Web; Band saw; band saw wheel; measurement; laser sensor; magnetic sensor Available in digital repository of UTB.
Měření profilu pásovnice u pásových pil pro pořez kulatiny

Obsahem této práce je návrh a realizace inovace měření pro firmu zabývající se pilovými pásy. Teoretická část popisuje jednotlivé části pásové pily a současný způsob měření opotřebení pásovnice. ...

Stuchlík, Karel; Sysala, Tomáš; Navrátil, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases